« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Bytový dům Nad Mazankou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-233369.pdf
Pracoviště: U Meteoru 6,Praha 8 - Libeň Tel.referent: 222 805 728,daniel.vesely@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Odbor územního rozvoje a výstavby -
<br> Zenklova 35,180 48 Praha 8
<br> Spis.zn.: MCP8 233369/2023/OV.Ves Praha,dne 11.6.2024
Č.jedn.: MCP8 327542/2024 Libeň/p 1874/10
Vyřizuje: XXXXXX XXXXXX
<br> VÝZVA
<br> VYJÁDŘENÍ K PODANÝM ODVOLÁNÍM
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Davídkova 1182,182 00 Praha (č.1) <,>
Městská část Praha 8,Odbor kancelář starosty,IČO 00063797,Zenklova 1,180 00 Praha (č.2)
XXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Pod Vodárenskou věží 1120,182 00 Praha (č.3) <,>
<br> podali odvolání proti rozhodnutí č.j.MCP8 177655/2024,které vydal Úřad městské části Praha 8,odbor
územního rozvoje a výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") <,>
ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších
předpisů a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") dne 30.4.2024 pod spis.zn.MCP8 233369/2023/OV.Ves
ve věci společného povolení stavby nazvané:
<br> Bytový dům Nad Mazankou
Praha,Libeň,Davídkova
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1874/16,1874/17 (hlavní stavba),parc.č.1874/10,3790,3982/1
(inženýrské sítě) v katastrálním území Libeň,kterou dne 21.6.2023 podali
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Společná 2211,182 00 Praha
<br> XXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Pod Stírkou 1800,182 00 Praha <,>
Ing.XXXXX XXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Přemyšlenská 552,182 00 Praha <,>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Jilmová 162,250 66 Zdiby <,>
XXXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Společná 2193,182 00 Praha <,>
které zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Společná 2211,182 00 Praha <,>
<br> (dále jen "žadatel") <.>
<br> Stavební úřad Vám podle § 86 odst. 2...
Odvolani_-_Slavik.pdf
Urad Mestske casti Praha 8
Podatelna (2)
<br> Datum
doruceni: 2 2.05.2024
C.j /ev.c:
<br> Pocet listu
1
~
<br> 1Pocet listinnyeifpiioh: Pocet listu prioh:
Pocet a druh
nelistinnych prioh
<br> V Praze dne 20.5.2024
<br> Urad mestske casti Praha 8
Odbor uzemniho rozvoje a vystavby
Zenklova 35
180 48 Praha 8
<br> Vec: Odvolani proti rozhodnuti povoleni stavebniho zameru "Bytovy dum Nad
Mazankou,Liben,Davidkova" pod c.j.MCP8 177655/2024,ze dne 30.4.2024,vcetne
obsahu zavaznych stanovisek dotcenych organu
<br> 1.Navrh reseni je predimenzovane je v rozporu s charakterem uzemi a v rozpor
s platnym uzemnim planem.Navrh nerespektuje platny koeficient C vyuziti uzemi naopak
uplatnuje reseni na same horni hranici podminene pripustneho koeficientu KPPp 0,79.Pouziti
podminene pripustneho koeficientu je nepripustne mimo jine proto,ze neni nijak prokazano <,>
ze vyssi mira vyuziti je nezbytna pro zachovani prokazatelnych logickych vazeb a prostorove
prvky okolni zastavby dotvoreni stavajici urbanisticke struktury zejmena z hlediska jednotne
vysky a meritka zastavby <.>
Zavazne stanovisko odboru uzemniho rozvoje MHMP,c.j.MHMP 2272123/2022,sp.zn S-
MHMP 2171776/2022 ze dne 14.12.2022 na str.2 zminuje,ze podkladem pro vydani
stanoviska je,"dokumentace pro spolecne povoleni*",avsak na str.3 je uvedeno,ze "logicke
vazby na prostorove prvky okolni zastavby byly ve studii prokazany*.Z vyse uvedeneho
vyplyva,ze neni zrejme,na zaklade ceho se odbor uzemniho rozvoje MHMP vlastne
vyjadroval,coz cini stanovisko neverohodnym <.>
<br> 2.Ve slozkach k zahajeni rizeni je zrejme z hlukove studie,ze jiz nyni je v teto oblasti
znacne prekracovan hygienicky limit pro hladinu hluku.Zminovane zavazne stanovisko
Hygienicke stanice hl.m.Prahy se dotyka pouze stavebni cinnosti a XXXXXX dopadu realizace
stavby.Stavebni cinnosti jiste hlukove zatizeni zvysi,ale je neoddiskutovatelne,ze zvuk se
odrazi a po vybudovani zminovane stavby se hlukova zatez jeste zvysi,coz dale prekroci jiz
dnes vysokou hladinu ...
Odvolani_-_MCP8.pdf
3
Ing.Tomas7(re6ik,@f.M <.>
<br> mistostarosta
SMestske casti@rafa 8
<br> iii"iii'umPodano: 22.05.2024 ~ Urad Nestske casti Praha 8~] Podatelna (3)
\
<br> ~~:~~:rr:.Z 2,05.2024
C.j /ev.c
Pucettstu2
<br> I 2_ ::•:d 1:si '}sh plnc,'r Petet llstu prnoh:2ecet a Jruhretsinnycnp{e_
V Praze 8 dne 22.kvetna 2024
C.j.: MCP8 268115/2024
SZ MCP8 260052/2024
<br> Odvolani mestske casti Praha 8 proti rozhodnuti,kterym bylo vydano spolecne povoleni
a schvalen stavebni zamer spis.zn.: MCP8 233369/2023/OV.Ves ze dne 30.dubna 2024 <,>
c.<.> jedn.: MCP8 177655/2024,vydaneho odborem uzemniho rozvoje a vystavby Uradu
Mestske casti Praha 8,na stavbu "Bytovy dum Nad Mazankou",Praha,Liben <,>
Davidkova na pozemcich pare.c.1874/16,1874/17,1874/10,3790,3982/1 <,>
vsechny na katastralnim uzemi Liben v Praze 8
<br> Mestska cast Praha 8 podava odvolani proti rozhodnuti,kterym bylo vydano
spolecne povoleni a schvalen stavebni zamer spis.zn.: MCP8 233369/2023/OV.Ves
ze dne 30.dubna 2024,c.jedn.: MCP8 177655/2024,vydaneho odborem uzemniho rozvoje
a vystavby Uradu Mestske casti Praha 8,na stavbu "Bytovy dum Nad Mazankou*,Praha <,>
Liben,Davidkova na pozemcich pare.c.1874/16,1874/17,1874/10,3790,3982/1,vsechny
na katastralnim uzemi Liben v Praze 8,ktere bylo doruceno dne 9.kvetna 2024,v celem jeho
rozsahu,a to z techto duvodu:
<br> V souladu s ustanovenimi Stavebniho zakona je obec prislusna k uplatnovani
namitek,jestlize je zamerem dotcen verejny zajem.V te souvislosti zminujeme § 5 odst.3
Stavebniho zakona,ktery uvadi,ze organy obce zajist'uji ochranu a rozvoj hodnot uzemi
obce <.>
<br> V tomto pripade je verejnym zajmem soulad s charakterem uzemi,dodrzeni unosne
miry vyuziti uzemi a soulad s platnym uzemnim planem,toto vse vsak zamer porusuje <.>
<br> Navrhovane reseni je predimenzovane,je v rozporu s charakterem uzemi a v rozporu
s platnym uzemnim planem.Navrh nerespektuje platny koeficient C vyuziti uzemi,naopak ~
uplatnuje reseni na same horni hranici podminene pripustneho koeficientu KPPp...
Odvolani_-_Hajek.pdf
Urad Mestske cast! Praha 8
Podatelna (4)
Datum
doruceni: 2 1.05.2024
C.J./ev.c:
Potet listu· iYo <,>
Pocet listinnycnipr1oh: Pocet Ilstu priloh:
Pocet a druh
nellstinnych pr'iloh:
<br> Urad mestske casti Praha 8
Odbor uzemniho rozvoje a vystavby
Zenklova 35
180 48 Praha 8
<br> V Praze dne 14.5.2024 ii#iii.uuuPodano: 21.05.2024
Vec: Odvolani proti rozhodnuti povoleni stavebniho zameru "Bytovy dum Nad
Mazankou,Liben,Davidkova" pod c.j.MCP8 177655/2024,ze dne 30.4.2024,vcetne
obsahu zavaznych stanovisek dotcenych organu
<br> 1.Ve slozkach k zahajeni rizeni je zrejme z hlukove studie,ze jiz nyni je v teto oblasti znacne
prekracovan hygienicky limit pro hladinu hluku.Omezeni rychlosti zde neni,je pouze od
krizovatky Davidkova a Nad Novou Libni smerem dolu (jiznim).Zadam tedy o nastaveni
dopravniho znaceni tak,aby byla omezena nejvyssi rychlost pro vsechna vozidla na
maximalne 30km/hod a to trvale v oblasti mezi Davidkova x Nad Novou Libni a Davidkova
x Na Slovance <.>
<br> Tvrzeni,ze stavebni urad neni opravnen o teto zalezitosti rozhodovat je z casti alibisticke
nebot' je mozno tyto zalezitosti vzajemne mezi odbory jednoho uradu koordinovat a resit.To
ostatne popisujete,ze "Stavebni urad je podle ust.§ 4 odst.2 stavebniho zakona povinen
postupovat ve vzajemne soucinnosti s dotcenymi organy,kterejsou odborne zpusobile k tomu <,>
aby posuzovaly zajmy chranene zvlastnimi predpisy ve svem oboru".Meli byste se prece
zajimat o blaho obcanu <.>
<br> 2.Zminovane zavazne stanovisko Hygienicke stanice hl.m.Prahy se dotyka pouze stavebni
cinnosti a XXXXXX dopadu realizace stavby.Stavebni cinnosti jiste hlukove zatizeni zvysi,ale je
neoddiskutovatelne,ze zvuk se odrazi a po vybudovani zminovane stavby se hlukova zatez
jeste zvysi,coz dale prekroci jiz dnes vysokou hladinu hluku.Zadam proto o nastaveni
omezeni rychlosti v pozadovane oblasti jiz pred zapocetim stavby a jeji ponechani do
budoucna.Je snad jeste nejaky argument,proc nasemu pozadavku nevyhovet?
<br> 3.Podminky pro umi...

Načteno

edesky.cz/d/10016460

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz