« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - VEŘEJNÉ 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plakat.pdf
STAROSTA MESTSKE CASTI PRAHA 8
<br> svo1ává
<br> VEŘpJNÉ 10.ZASEDÁxÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
<br> na kterém bude mj.projednáno:
<br> 1.Návrh volby p ísedících obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období2024 až2028
2.Návrh Závěrečného ričtu Městské části Praha 8 za rok2023
3.Návrh rozpočtového opat ení městské části Praha 8
4.Návrh poskytnutí a stanovení q še peněžif ch ptnění občanrim MČ Praha 8,kte í nejsou členy
<br> Zastupitelstva městské části Praha 8,za jejich práci jako členrim v borri Zastupitelstva MC
Praha 8,komisí Rady Mč Praha 8 nebo zvláštních orgánri Mč Praha 8 v období od 1.listopadu
2023 do 30.dubna 2024,a k návrhu stanovení vyše p íspěvku členrim Zastupitelstva městské části
Praha 8' pově en 'ch vykonem s atkov ch ob adri,na ripravu zevnějšku v období od L.listopadu
2023
<br> 5.Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Janu Švadlenkovi
6.Návrh udětení čestného občanství městské části Praha 8 panu Ji ímu Pavlu Kafkovi
7.Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Martinu Hofovi
8.Návrh zrušení usnesení č.Usn ZN.{C 012t2024 ze dne 21.2.2024,a ke schválení záméru nabytí
<br> nemovitého majetku_části pozemku parc.č,<.> 346512 (zastavěná plocha a nádvo í),jehož součástí je
stavba čp.2179 fiiná stavba),vše na Lv č.1'72,na k.<.> Libe a na adrese Palmovka 6a <,>
180 00 Praha 8,pro ričety z ízení DS z vyzvy č.31 22_045 NPo
<br> g.Návrh zrušení usnesení č.Usn ZMC 01312024 ze dne 21.2.2024,a ke schválení záměru nabytí
jednotky č.2530t145 a podílu 1t245 na jednotce č.2530/100 vymezen;ich dle oZ
v poz.parc.č.3672lI,iehož součástí je stavba čp.2530 (byt.dťrm),parc.č.367215,parc.č,<.> 3954l10 <,>
parc.č.3954t1'L,parc.č.3954lI2 na k.<.> Libe,pro ričelry zíízení Ds zvyzvy č.31 22-045 NPo
<br> 10.Návrh schválení buďoucího prodeje pozemku parc.č.I324l8 v katastrálním zemí Troja,obec
Praha
<br> 11.Návrh uzav ení Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Doma
domo s.r.o.na straně druhé
<br> L2.I...

Načteno

edesky.cz/d/10011176

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz