« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Závěrečný účet DSO Nová Lípa za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet DSO Nová Lípa za rok 2023
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění
k 31.12.2023
<br> RU
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy 12 000,00 35 000,00 47 000,00 31 340,79 0,90%
Třída 4 – přijaté transfery 514 400,00 2 838 239,00 3 352 639,00 3 440 154,00 99,10%
Příjmy celkem: 526 400,00 2 873 239,00 3 399 639,00 3 471 494,79 100,00%
Třída 5 – běžné výdaje 2 645 834,66 2 873 239,00 5 519 073,66 2 612 518,97 100,00%
Výdaje celkem: 2 645 834,66 2 873 239,00 5 519 073,66 2 612 518,97 100,00%
Saldo: Příjmy - výdaje -2 119 434,66 0,00 -2 119 434,66 858 975,82
Třída 8 - financování 2 119 434,66 0,00 2 119 434,66 -858 975,82
<br> 2) Stavy na bankovních účtech
<br> název účtu
stav účtu
<br> k 1.1.2023
stav účtu
<br> k 31.12.2023
bežný účet u ČSOB 2 074 831,12 Kč 2 933 926,94 Kč
běžný účet u ČNB 683,47 Kč 563,47 Kč
<br> 3) Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2023
<br> Brutto
k 31.12.2022
<br> Brutto
k 31.12.2023
<br> 022 - Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
<br> 84 700 Kč 0 Kč
<br> 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 136 619 Kč 155 087 Kč
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
<br> 2 824 Kč 2 824 Kč
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023
<br> V Černovicích,dne 3.6.2024
<br> Sestavila: Schválil:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXX
účetní předseda DSO
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
XX.06.2024
<br> Návrh závěrečného účtu byl schválen Shromážděním starostů Nová Lípa dne 3.6.2024,v zákonné lhůtě byl zveřejněn na úřední
desce i v elektronické podobě <.>
<br> Závěrečný účet DSO Nová Lípa za rok 2023
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Finanční hospodaření DSO Nová Lípa bylo v roce 2023 v souladu s rozpočtem schváleným na řádném Shromáždění starostů DSO
Nová Lípa dne 24.11.2022
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FI...

Načteno

edesky.cz/d/10010394


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz