« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - oznameni-15.4-byt-936-24-1-vr.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-15.4-byt-936-24-1-vr.pdf
ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ
<br> tel: +420 384 342 184,fax: +420 384 723 505
<br> email: lenka.blazkova@mesto-trebon.cz
<br> V Třeboni dne 11.06.2024
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
<br> Ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,zveřejňuje město
Třeboň záměr dispozice s majetkem města,který rada města projednala na svém zasedání dne
05.06.2024 – usnesení č.327/2024-46 bod II) <.>
<br> záměr prodeje bytové jednotky č.936/24 o velikosti 1+1 (43,00 m2) v domě č.p.935,936 <,>
ul.Vrchlického,Třeboň,včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 430/14971 na
společných částech budovy a na pozemku p.č.KN 886/2 k.ú.Třeboň formou obálkové
metody,když minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době
zveřejnění záměru prodeje 2.315.000,- Kč <.>
____________________________________________________________________________
<br> Zájemci o koupi předloží nabídky s těmito údaji:
- nabídkovou cenu,když minimální nabídková cena činí 2.315.000,-Kč
- způsob úhrady kupní ceny
- identifikační údaje zájemce
- u fyzické osoby - jméno,příjmení,bydliště
- u osoby samostatně výdělečně činné – úředně ověřený doklad o oprávnění k výkonu této
činnosti (např.osvědčení,výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíce)
- u právnické osoby - název,IČ,sídlo,aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce
- čestné prohlášení zájemce,že jeho majetek není postižen nařízením výkonu rozhodnutí,dále <,>
že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz ani proti němu nebylo zahájeno konkurzní <,>
vyrovnávací řízení či insolvenční řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro
nedostatek majetku a není v likvidaci
- doklad o složení kauce
<br> Kupující má povinnost složit kauci ve výši 20.000,- Kč na účet města Třeboně
č.6015-0603148389/0800 a to:
1/ při bezhotovostní platbě nejpozději poslední pracovní den před stanoveným termínem pro
podávání nabídek,tj.do 12.08.2024 <,>
2/ při hotovostní platbě (na pokladně MěÚ Třeboň,čp.46/II,přízemí) nejpozději...

Načteno

edesky.cz/d/10006562

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz