« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - DSO VAK Znojemsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výkaz_zisku_a_ztráty_2023_12
Licence: D17R XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 45671745
Název: Vodovody a kanalizace Znojemsko 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 210 707 220,87    188 741 677,48   
<br> I.Náklady z činnosti 198 444 828,22    176 848 260,65   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 735 763,30    501 556,49   
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 612 708,26    2 280 216,13   
<br> 9.Cestovné 512     4 861,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 684,00    2 500,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 4 321 124,19    3 197 501,27   
<br> 13.Mzdové náklady 521 589 302,00    970 353,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 192 230,00    327 985,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 903,00    4 008,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 27 750,00    12 180,00   
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 866,00    1 866,00   
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 1 500,00    1 500,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 06.03.2024 8h52m33s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D17R XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky ...
rozvaha_2023_12
Licence: D17R XCRGURXA / RXA (16022023 / 01012023)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 45671745
Název: Vodovody a kanalizace Znojemsko 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 6 250 413 345,38  2 430 621 605,94  3 819 791 739,44  3 795 951 381,85 
<br> A.Stálá aktiva 6 000 639 461,37  2 418 033 524,04  3 582 605 937,33  3 603 832 243,85 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 7 457 243,10  2 629 666,10  4 827 577,00  4 712 392,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013 1 260 500,00  241 615,00  1 018 885,00  1 144 945,00 
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 188 242,10  188 242,10     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 5 302 220,00  2 199 809,00  3 102 411,00  3 567 447,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 706 281,00    706 281,00   
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 5 967 164 958,27  2 415 403 857,94  3 551 761 100,33  3 570 228 591,85 
<br> 1.Pozemky 031 7 903 706,99    7 903 706,99  8 098 654,99 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 4 719 256 536,29  1 856 751 411,69  2 862 505 124,60  2 892 744 326,31 
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 695 331 801,29  550 160 118,66  145 171 682,63  169 240 432,23 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 8 298 174,59  8 298 174,59     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 830 347,33  194 153,00  636 194,33  632 118,33 
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 535 544 131,78    535 544 131,78  499 513 059,99 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot...
Příloha_2023_12
Licence: D17R XCRGUPXA / PXA (01012023 / 01012023)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 45671745
Název: Vodovody a kanalizace Znojemsko 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nové předpisy závazné nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, a jsou v souladu s aktualizací metodiky JMK <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb <.>, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb <.>, ve znění pozdějších předpisů, Českých
účetních standardů č. 701 až 710 a metodiky JMK <.>
<br> 06.03.2024 8h58m48s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D17R XCRGUPXA / PXA (01012023 / 01012023)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3 270 075,65  2 549 000,65 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 270 075,65  2 549 000,65 
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z tr...
přehled_o_změnách_kapitálu
Licence: D17R XCRGUKXA / KXA (01012023 / 01012023)
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 45671745
Název: Vodovody a kanalizace Znojemsko 
<br> Č.položky Název položky Minulé účetní období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné účetní období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 3 733 566 662,56  327 783 556,12  329 028 989,44  3 732 321 229,24 
<br> A.Jmění účetní jednotky a upravující položky 4 190 645 465,69  72 395 946,74  97 102 774,07  4 165 938 638,36 
I.Jmění účetní jednotky 2 410 239 467,56  14 023 240,65    2 424 262 708,21 
<br> 1.Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majet.státu -     -
2.Svěření majetku příspěvkové organizaci -     -
3.Bezúplatné převody -     -
4.Investiční transfery -     -
5.Dary -     -
6.Ostatní - 14 023 240,65    -
<br> II.Fond privatizace        
III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 2 231 692 961,17  57 142 238,09  95 111 154,07  2 193 724 045,19 
<br> 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci -     -
2.Bezúplatné převody - 1 561 925,28    -
3.Investiční transfery - 55 580 312,81    -
4.Dary -     -
5.Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - - 95 111 154,07  -
6.Ostatní -     -
<br> IV.Kurzové rozdíly        
V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 777 401 757,00-     777 401 757,00-
<br> 1.Opravné položky k pohledávkám -     -
2.Odpisy -     -
3.Ostatní -     -
<br> VI.Jiné oceňovací rozdíly   147 908,00  147 908,00   
1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů -     -
2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji -     -
3.Ostatní - 147 908,00  147 908,00  -
<br> VII.Opravy předcházejících účetních období 326 114 793,96  1 082 560,00  1 843 712,00  325 353 641,96 
1.Opravy minulého účetního období - 1 082 560,00  1 843 712,00  -
2.Opravy předchozích účetních období -     -
<br> B.Fondy účetní jednotky 43 822 000,00  8 890 000,00    52 712 000,00 
C.Výsledek hospodařen...
přehled_o_peněžních_tocích_2023_12
Licence: D17R XCRGUTXA / TXA (01012023 / 01012023)
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 45671745
Název: Vodovody a kanalizace Znojemsko 
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1. lednu 100 879 907,80 
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 125 147 262,13 
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 26 634 713,14 
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 76 688 216,93 
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 170 029 564,10 
A.I.2.Změna stavu opravných položek 12 588 081,90 
A.I.3.Změna stavu rezerv  
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 147 908,00 
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku 10 966 183,00-
A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace 95 111 154,07-
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 22 798 068,19 
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 2 427 736,26-
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 25 225 804,45 
A.II.3.Změna stavu zásob  
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku  
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 11 939 919,13-
A.IV.Přijaté podíly na zisku 10 966 183,00 
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 136 239 999,65-
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 136 287 039,65-
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 47 040,00 
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku  
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu  
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 47 040,00 
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)  
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 66 319 747,27 
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 63 709 160,81 
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 263 413,54-
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 2 874 000,00 
<br> F.Celková změna stav...
návrh_Závěrečného_účtu_za_rok_2023
Licence: D17R XCRGBZUC / ZN1 (01012023 / 01012023)
<br> Vodovody a kanalizace Znojemsko 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 07.06.2024
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 45671745
<br> název Vodovody a kanalizace Znojemsko 
<br> ulice, č.p.Kotkova 2518/20
<br> obec Znojmo
<br> PSČ, pošta 669 02
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 515 242 145
<br> fax
<br> e-mail vakznojemsko@znojmo.cz
<br> WWW stránky www.vakznojemsko.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 07.06.2024 10h 5m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: D17R XCRGBZUC / ZN1 (01012023 / 01012023)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy 169 864 500,00  196 748 000,00  161 593 730,65 
<br> Kapitálové příjmy   48 000,00  47 040,00 
<br> Přijaté transfery 109 350 800,00  134 780 200,00  66 538 962,81 
<br> Příjmy celkem 279 215 300,00  331 576 200,00  228 179 733,46 
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 1 717 000,00  2 874 000,00  2 874 000,00 
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 615 000,00  3 609 200,00  3 349 828,06 
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů   ...
návrh_Závěrečného_účtu_za_rok_2023_užší_rozsah
Licence: D17R XCRGBZUC / ZNU (01012023 / 01012023)
<br> Vodovody a kanalizace Znojemsko 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU V UŽŠÍM ROZSAHU
ZA ROK 2023
<br> (v Kč)
<br> sestavený ke dni 07.06.2024
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 45671745
<br> název Vodovody a kanalizace Znojemsko 
<br> WWW stránky www.vakznojemsko.cz
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy 169 864 500,00  196 748 000,00  161 593 730,65 
<br> Kapitálové příjmy   48 000,00  47 040,00 
<br> Přijaté transfery 109 350 800,00  134 780 200,00  66 538 962,81 
<br> Příjmy celkem 279 215 300,00  331 576 200,00  228 179 733,46 
<br> II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 25 225 900,00  27 915 400,00  23 915 999,65 
<br> Kapitálové výdaje 202 257 000,00  210 811 200,00  137 456 422,56 
<br> Výdaje celkem 227 482 900,00  238 726 600,00  161 372 422,21 
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 51 732 400,00  92 849 600,00  66 807 311,25 
<br> III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 51 732 400,00- 92 849 600,00- 66 807 311,25-
<br> IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> viz.příloha č.1
<br> Úplné znění návrhu závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách <.>
<br> 07.06.2024 10h 5m 8s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 1
FIN_2023_12
Licence: D17R XCRGBA1A / B1A (16022023 / 01012023)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k  12 / 2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Znojemsko 
Kotkova 2518/20
<br> 669 02  Znojmo
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 1 717 000,00  2 874 000,00  2 874 000,00  167,38 100,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 615 000,00  3 609 200,00  3 349 828,06  92,66 92,81
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů   19 292 000,00  19 291 185,18  ****** 100,00
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 40 797 000,00  40 797 000,00  3 727 105,92  9,14 9,14
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 44 554 900,00  50 698 100,00  24 198 943,65  54,31 47,73
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 11 383 900,00  11 383 900,00  7 081 900,00  62,21 62,21
<br> 0000 Bez ODPA 102 067 800,00  128 654 200,00  60 522 962,81  59,30 47,04
<br> 2310 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ 67 075 000,00  75 755 000,00  73 876 550,00  110,14 97,52
<br> 2310 Pitná voda 67 075 000,00  75 755 000,00  73 876 550,00  110,14 97,52
<br> 2321 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti   1 300,00  1 210,00  ****** 93,08
2321 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 500,00  500,00  450,00  90,00 90,00
2321 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ 69 655 000,00  75 746 000,00  73 870 500,00  106,05 97,52
2321 3111 Příjem z prodeje pozemků   48 000,00  47 040,00  ****** 98,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly 69 655 500,00  75 795 800,00  73 919 200,00  106,12 97,52
<br> 6310 2141 Příjem z úroků 17 000,00  5 000,00  4 837,65  28,46 96,75
6310 2...
Zprava_přezkoumání_2023_Znojemsko
ZPRÁVA O VÝSLEDKU
<br> PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou
<br> auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br>
<br>
<br>
<br> VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
<br> (dále „svazek obcí“)
<br>
<br>
<br> za období od 1.1.2023 do 31.12.2023
<br>
<br> 2
<br> I.Všeobecné informace
<br>
<br> Statutární orgán svazku obcí:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX – předsedkyně předsednictva svazku
<br> Vrcholný orgán svazku: valná hromada
<br> Další orgány: předsednictvo,kontrolní výbor
<br>
<br> Sídlo: Kotkova 20,669 02 Znojmo
<br> IČ: 456 71 745
<br>
<br> Zástupci svazku obcí
<br> • Ing.XXXXX XXXXXXXX,předseda předsednictva svazku <,>
<br> • Ing.XXXXXXX XXXXX,místopředsedkyně <,>
<br> • Ing.XXXXX XXXXXX,tajemník <,>
<br> • XXXXXX XXXXXXXXXXXXX,účetní svazku <.>
<br>
<br>
<br> Auditorská společnost:
<br> HB AUDITING s.r.o <.>,Dolní 1730/25,Žďár nad Sázavou
<br> osvědčení KA ČR č.078
<br>
<br> Přezkoumání provedl:
<br> • Ing.XXXXXX XXXXXXX,auditor - osvědčení KAČR č.XXXX <,>
<br> • XXXX XXXXXXXXX,odborný ekonom <.>
<br>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku obcí v souladu
<br> s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona č.93/2009
<br> Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo přezkoumání: sídlo svazku
<br>
<br>
<br> 3
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obc...

Načteno

edesky.cz/d/10005722

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
19. 07. 2024
19. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz