« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - SKM-C360i-O24061108260.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM-C360i-O24061108260.pdf
Město Třeboň
<br> Palackého nám.46/ll lČ: 00247618
<br> ' ( A v v,„ „ ' re o " 379 01 Trebon DlC: CZOO247618 Czech Republic www.mestoutreboncz
<br> ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ
<br> tel: +420 384 342 188,fax: +420 384 342 505 e-mail: helenazavadi|ova©mesto-trebon.cz
<br> OZNÁMENÍ Ve smyslu 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,zveřejňuje město Třeboň záměr dispozice s majetkem města,který rada města projednala na svém zasedání dne 05.06.2024 (č.usnesení 324/2024-46)
<br>.záměr uzavření dodatku č.16 ke Smlouvě nájemní ze dne 01.10.2001 uzavřené mezi městem Třeboň a Statkem Branná,spol.s r.0 <.>,IČ 49023438 (Palackého 88,378 16 Lomnice nad Lužnicí).Dodatek bude řešit úpravu předmětu a výši nájmu s účinností od 01.01.2024,ato:
<br> 1.nově označení pozemku p.č.KN 4255 o výměře 8 824 m2 k.ú.Branná,kdy pozemek p.č.KN 4255 zanikl a nově se označil jako pozemek p.č.KN 4255/1 o výměře 7 433 m2 k.ú.Branná <,>
<br> 2.snížení nájemného o částku 278,04 Kč za rok 2024 <.>
<br> V souladu s předpisy o hospodaření s majetkem obce má každý občan právo vznést připomínky,návrhy,náměty rovněž do dne zveřejnění záměru,tj.do 27.06.2024,a to písemně odboru finančnímu a majetkovému MěU Třeboň <.>
<br> Písemné žádosti doručte osobně nebo poštou odboru finančnímu a majetkověmu Městskému úřadu Třeboň v termínu do 15-ti dnů ode dne zveřejnění záměru,tj.do 27.06.2024 <.>
<br> a majetkový,oddělení majetkové,MěÚ Třeboň.Dokumentje zároveň zveřejněn na úřední elektronické desce <.>
<br> Vyvěšeno dne : 11.06.2024 K sejmutí dne : 27.06.2024
<br> Dokumentje zároveň zveřejněn na úřední elektronické desce <.>
<br> Otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX v.r.vedoucí odboru finančního a majetkového Vyřizuje: Zavadilová

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz