« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prihlaska_na_VR.PDF
Přihláška do výběrového řízení
(podle ustanovení § 7 zákona č.312/2002 Sh <.>,o úřednicích územních samosprávných celků)
<br> Pracovní místo:
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového nzení ze dne:
<br> Jméno,příjmení,titul
<br> Datum a místo narození
<br> Státní příslušnost
<br> Místo trvalého pobytu
<br> Kontaktní adresa (pokud je
odlišná od místa trvalého pobytu)
Číslo občanského průkazu
<br> Číslo dokladu o povolení k pobytu
(jde-li o cizího státního občana)
<br> Kontaktní telefon,e-mail
<br> K přihlášce se připojují následující doklady:
<br> 1.strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
<br> 2.originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce
(u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením)
<br> 3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Datum:
<br> podpis uchazeče
21_VR_OZP_referent_odd.-spravy-mestske_zelene.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části Praha 8
zastoupená JUDr.Josefem Rambouskem,tajemníkem
<br> Úřadu městské části Praha 8
<br> vyhlašuje dne 11.6.2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> referent / referentka
v oddělení správy městské zeleně v odboru životního prostředí
<br> Úřadu městské části Praha 8
<br> Sjednaný druh práce: referent / referentka,s místem výkonu práce Praha,v platové třídě* 9
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
Předpokládané datum nástupu od 15.7.2024 <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let;
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk;
c) způsobilost k právním úkonům;
d) bezúhonnost** <.>
<br> Požadované vzdělání
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> Požadované znalosti a dovednosti
znalost zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů a dalších
<br> právních předpisů upravující činnost městských částí výhodou;
znalost v oblasti správy veřejné zeleně výhodou;
aktivní znalost práce na PC (MS Office);
znalost aplikace E-spis výhodou;
zkouška odborné způsobilosti ze zákona 114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,výhodou <.>
<br> Další dovednosti
řídící a organizační dovednosti;
<br> velmi dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti;
odolnost vůči stresu,přesnost,svědomitost,spolehlivost <.>
<br>
<br> Nabízíme
5 týdnů dovolené;
6 dnů zdravotního volna;
příspěvek na stravování;
průběžné vzdělávání;
čtvrtletní odměny;
zajímavé zaměstnanecké benefity (MultiSport,Lítačka,Fond zaměstnavatele) <.>
<br> Pracovní náplň
podílí se na zpracování plánů rozvoje veřejné zeleně;
zodpovídá za hospodárné a efekti...

Načteno

edesky.cz/d/10003465

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz