« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - návrh OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24516 - DZ - Šatov
g; 1 a :) “\ gh!
<br> r 4; [ ' <.>
<br> 'o;.\ <.>,<.> 7335x
<br>._ <.>,\.<.> “Q';.<.>
<br> > L F
<br> Ú V_.__.H O
24516 - výzva - Šatov
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 24516/2024 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 104552/2024
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 11.06.2024
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VÝZVA
K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je
<br> příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy a na místní a veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na PK“),na základě podnětu žadatele – Městys Šatov <,>
<br> IČO 00293580,Šatov 124,671 22 Šatov (dále jen „žadatel“),podaného dne 02.05.2024,ve věci
<br> stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici III/41322 (pozemek parc.č.1526/1 a
<br> 1221/4 v k.ú.Šatov),z důvodu realizace akce: „Stará rota - inženýrské sítě“,podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu <,>
<br> vyzývá
<br> podle § 172 odst.1 části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „správní řád“),dotčené osoby,jejichž práv a právem chráněných zájmů se opatření obecné povahy
<br> (dále jen „OOP“) dotýká,aby k návrhu OOP – stanovení místní úpravy provozu na shora uvedené
<br> pozemní komunikaci,podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením
<br> Městskému úřadu Znojmo,odboru dopravy,ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední
<br> desce MěÚ Znojmo.Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu
<br> s ust.§ 174 odst.1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání
<br> písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 17...
2024-24516
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 24516/2024 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 104558/2024
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 11.06.2024
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je
<br> příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,na místní a veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na PK“),na základě podnětu Městys Šatov <,>
<br> IČO 00293580,Šatov 124,671 22 Šatov (dále jen „navrhovatel“),podaného dne 02.05.2024 <,>
<br> zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy podle § 172 odst.1 části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici
<br> III/41322 a místní komunikaci,pozemek parc.č.1526/1 a 1221/4 v k.ú.Šatov,podle § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona o silničním provozu <.>
<br> Znění návrhu opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným
<br> ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místní a veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na PK“),postupem v souladu s ust.§ 171 a násl.zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předp...

Načteno

edesky.cz/d/10002429

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
22. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz