MČ Praha - Lysolaje

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha 6

Datová schránka: einbsz9
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva MÈ
09. 04. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - DAÒ Z NEMOVITÝCH VÌCÍ NA ROK 2020
08. 04. 2020 Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva MÈ
08. 04. 2020 UKONÈENÍ MIMOØÁDNÉHO OPATØENÍ - provoz kontaktních míst CzechPOINT
02. 04. 2020 Prodloužení platnosti opatøení obecné povahy vlády o doèasném znovuzavedení ochrany vnitøních hranic
01. 04. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání opakovaného veøejného projednání zmìny U 1353/05 vlny 0
01. 04. 2020 Oznámení o zrušení konání veøejného projednání zmìn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP
30. 03. 2020 ZÁMÌR prodeje pozemku parc. è. 492/4 v k.ú. Lysolaje, travní porost, o celkové výmìøe 11 m& 178;.
27. 03. 2020 Zákonné úpravy ze dne 25.3.2020 - maturity, pøijímaèky, sociální pojištìní a jiné úpravy
20. 03. 2020 NAØÍZENÍ VLÁDY ÈR - Mimoøádná opatøení pro nákup seniorù
19. 03. 2020 NAØÍZENÍ VLÁDY ÈR - Zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest
19. 03. 2020 NAØÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zákaz vtupu, pobytu a pohybu cestujících v MHD bez ochranných pros
19. 03. 2020 NAØÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zákaz vstupu, pobytu a pohybu obèanù hl. m. Prahy bez cohrany dých
19. 03. 2020 NAØÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zajištìní vykonávání péèe o dìti
17. 03. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veøejného projednání návrhu zmìn vlny 12 Z 3148/12, Z 3
17. 03. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veøejného projednání návrhu zmìny Z 3164/12 vlny 12 Úze
17. 03. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veøejného projednání návrhù zmìn vlny 17 Z 3212/17, Z 3
11. 03. 2020 ROZHODNUTÍ SPOLEÈNÉ POVOLENÍ zmìny stavby pøed dokonèením - víceúèelové høištì pøírodního charakteru
10. 03. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územ
10. 03. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájeném øízení o vydání zmìny vlny 05 úprav – opakované veøejné proj
25. 02. 2020 VV-ozánmení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 17 ÚP hl.m.Prahy
23. 02. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o spoleèném jednání a vystavení návrhu zmìny vlny 12 Z 3175/12 Územního
23. 02. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o spoleèném jednání a vystavení návrhu zmìny vlny 12 Z 3131/12 Územního
23. 02. 2020 Oznámení o spoleèném jednání o návrhu zmìn vlny 12 ÚP SÚ HMP
21. 02. 2020 VV-oznámení o spol. jednání návrhù zmìny vlny 02 úprav ÚP hl.m. Prahy
21. 02. 2020 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìny vlny 12 ÚP hl.m. Prahy
19. 02. 2020 Výpis pøijatých usnesení z 9. zasedání ZMÈ - 12. 2. 2020
11. 02. 2020 VV-oznámení o projednání návrhu zadání zmìn vlny 21 ÚP hl.m.Prahy
10. 02. 2020 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 19 ÚP hl.m. Prahy
05. 02. 2020 Oznámení o konaní 9. Zasedání Zastupitelstva MÈ
05. 02. 2020 VV-oznámení -Územníù opatøení o stavebníù uzávìøe pro stavby è. 518 Ruzynì-Suchdol a è. 519 Suchdol-
28. 01. 2020 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ØÍZENÍ O ZMÌNÌ STAVBY PØED DOKONÈENÍM - víceúèelové høištì pøírodního charakter
20. 01. 2020 VV-oznámení o spolenèém jednání a vystavení návrhu celomìstky význna. umìny Z 2440/00
14. 01. 2020 Výbìrové øízení-asistentka starosty-MÈ Dolní Chabry
14. 01. 2020 Výbìrové øízení-Sociální pracovník MÈ Dolní Chabry
13. 01. 2020 VV oznámení o zahájení øízení o vydání zmìny Z 3364/00 ÚP hl.m.Prahy
20. 12. 2019 ZÁVÌR ZJIŠOVACÍHO ØÍZENÍ - SOKP 518 Ruzynì – Suchdol (dále také jen „SOKP 518“)
16. 12. 2019 Schválený rozpoèet Mìstské èásti Praha-Lysolaje na rok 2020 a støednìdobý výhled
16. 12. 2019 Výpis pøijatých usnesení z 8. zasedání ZMÈ - 13. 12. 2019
06. 12. 2019 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 01 úprav ÚP hl.m.Prahy
06. 12. 2019 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 01 úprav U 100/01,1244/01 ÚP hl.m.Prahy
05. 12. 2019 Oznámení o konaní 8. Zasedání Zastupitelstva MÈ - 13.12.2019
04. 12. 2019 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhù zmìn vlny V celomìstsky výz. zmìn ÚP hl. m. Prahy
03. 12. 2019 Rozhodnutí o umístìní stavby: "Rezidenèní soubor Housle-Lysolaje "
29. 11. 2019 Program na podporu projektù 2020 - zlepšení stavu životního prostøedí hl.m.Prahy
29. 11. 2019 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu zmìny U 933/02 ÚP hl.m.Prahy
25. 11. 2019 Návrh rozpoètu a støednìdobého výhledu Mìstské èásti Praha-Lysolaje na rok 2020
12. 11. 2019 Schválený Závìreèný úèet MÈ Praha-Lysolaje za rok 2018, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora
11. 11. 2019 Schválený finanèní plán ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
04. 11. 2019 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 07 úprav ÚP hl.m.Prahy

XML