MČ Praha - Lysolaje

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha 6

Datová schránka: einbsz9
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 05. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb do Evropského parlamentu
08. 05. 2019 Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátù
07. 05. 2019 VV-opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provzu na poz.. komunikacích 14.5.2019
06. 05. 2019 Informace ke spolkùm a bývalýmobèanským sdružením
02. 05. 2019 Výpis pøijatých usnesení z 4. zasedání ZMÈ-24.4.2019
26. 04. 2019 Naøízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpeèení požární ochrany v dobì zvýšeného neb
24. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška-nem..." již není dostupný.
18. 04. 2019 Oznámení o konaní 4. Zasedání Zastupitelstva MÈ
17. 04. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - o zmìnì stanoveného záplavového území drobného vodního toku Lysolajský potok
12. 04. 2019 VV-vymìøení místníhho poplatku
11. 04. 2019 Oznámení o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Evropského parlamentu
10. 04. 2019 VV-oznámení o spol. jednání návrhù zmìn vlny 02 úprav ÚP hl.m. Prahy
05. 04. 2019 Výbìrové øízení MÈ Praha-Dolní Chabry-tajemník/tajemnice
03. 04. 2019 Závìreèný úèet MÈ Praha-Lysolaje za rok 2018, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora
22. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Stanovení poètu èlenù okrskové komise
06. 03. 2019 Výpis pøijatých usnesení z 3. zasedání ZMÈ - 28. 2. 2019
20. 02. 2019 Oznámení o konaní 3. Zasedání Zastupitelstva MÈ
12. 02. 2019 VV oznámení o projednání návrhu zadání zmìn vlny 16 ÚP SÚ hl.m.Prahy
12. 02. 2019 VV-oznámení o projednání návrhu zadání zmìn vlny úprav 06 U1359/06,U1360/06,U13/61/06
12. 02. 2019 VV-oznámení-jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 06 úprav ÚP Hl.m.Prahy
05. 02. 2019 Oznámení o zahájení spoleèného ÚØ a SØ a pozvání k nahlíažení do sposu
05. 02. 2019 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 01 úprav ÚP hl.m.Prahy
28. 01. 2019 Plnìní funkce povìøence pro ochranu osobních údajù
28. 01. 2019 Nabídka pozemkù k pronájmu
28. 01. 2019 VV-oznámení-jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 01 úprav ÚP Hl.m.Prahy
28. 01. 2019 VV-oznámení o zah. øízení o vydání zmìn Z 2772/00,Z 2781/00 a Z 2797/00
28. 01. 2019 Závìreèný úèet MÈ Praha-Lysolaje za rok 2017 a Zpráva auditora
28. 01. 2019 Schválený rozpoèet Mìstské èásti Praha-Lysolaje na rok 2018
28. 01. 2019 Finanèní plán ZŠ Járy Cimrmana na rok 2018
28. 01. 2019 Finanèní plán MŠ Pampeliška na rok 2018
28. 01. 2019 Pravidla rozpoètového provizoria
28. 01. 2019 Schválený finanèní plán a støednìdobý výhled MŠ Pampeliška na rok 2019
28. 01. 2019 Schválený finanèní plán a støednìdobý výhled ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje na rok 2019
28. 01. 2019 Schválený rozpoèet Mìstské èásti Praha-Lysolaje na rok 2019
09. 04. 2018 Vyhlášení výbìrového øízení na pozici referent hospodáøského odboru ÚMÈ Praha-Kunratice
05. 04. 2018 Oznámení o konaní 23. Zasedání Zastupitelstva MÈ
03. 04. 2018 Oznámení o pøerušení dodávky elektøiny-V Podbabì, Èábelecká, Lysolajské údolí, Poustka
28. 03. 2018 Oznámení o pøerušení dodávky el. proudu v ulici Do Zátiší
27. 03. 2018 Veøejná vyhláška-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìny Z 2832/00
27. 03. 2018 Veøejná vyhláška-oznámení o vystavení návrhu zadání zmìny Z 3125/00
23. 03. 2018 Zámìr smìny pozemkù za úèelem scelení pozemkù pod garážemi technické správy MÈ Praha-Lysolaje
23. 03. 2018 Zámìr pronájmu majetku MÈ Praha-Lysolaje
22. 03. 2018 Závìr zjišovacího øízení - Revize è. 2 Operaèního programu Praha - Pól rùstu
20. 03. 2018 EIA - oznámení zámìru Dolina - mìsto jinak, Praha-Lysolaje
05. 03. 2018 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhù celomìstsky významných zmìn
02. 03. 2018 VV-oznámení o spol jedn. a vystavená návrhu Aktualizace è. 3 Zásad úz. rozvoje hl.m.Prahy
19. 02. 2018 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Aktualizace è. 4 Zásad úz. rozvoje Hlm.Prahy
15. 02. 2018 Revize è. 2 Operaèního programu Praha - pól rùstu ÈR 2014 - 2020
14. 02. 2018 MÈ Praha-Kunratice vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení pracovního místa – Referent majetkové správ
08. 02. 2018 Konkurs na pracovní místo øeditele/øeditelky Mateøské školy Pampeliška

XML