MČ Praha - Lysolaje

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha 6

Datová schránka: einbsz9
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 VV-oznámení o zah.øízení o vydání Akturalice è. 6 Zásad ÚR hl.m.Prahy
26. 06. 2020 Výpis pøijatých usnesení z 12. zasedání ZMÈ-19.6.2020
23. 06. 2020 Pøerešení dodávky elektøiny-Sportovcù
23. 06. 2020 VVoznámení o projednání návrhu zadání zmìny Z 3433/00 ÚP hl.m.Prahy
22. 06. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o spoleèném jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 06 úprav U 1359/06 a U
22. 06. 2020 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 09 ÚP hl.m.Prahy
12. 06. 2020 Oznámení o konaní 12. Zasedání Zastupitelstva MÈ
12. 06. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìny vlny 07 Z 1424/07 Územního plánu sídeln
12. 06. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 126
12. 06. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 19 Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19,
08. 06. 2020 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 10 ÚP hl.m.Prahy
08. 06. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o spoleèném jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11
08. 06. 2020 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìny vlny 06 úprav U1361/06 ÚP hl.m.Prahy
04. 06. 2020 Zámìr zøídit právo stavby-Prodloužení stoky plaškové kanalizace pøes ulici Štìpnici
01. 06. 2020 Zámìr propachtování èásti pozemku parc. è. 562/2 v katastrálním území Lysolaje o výmìøe 43 m& 178;
01. 06. 2020 Schválený závìreèný úèet za rok 2019
25. 05. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìny vlny celomìstsky významných zmìn III Z
22. 05. 2020 Výpis pøijatých usnesení z 11. zasedání ZMÈ - 18. 5. 2020
13. 05. 2020 OZNÁMENÍ O PØERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTØINY - ul. Høebenová
12. 05. 2020 Oznámení o konaní 11. Zasedání Zastupitelstva MÈ
10. 05. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o konání veøejného projednání zmìn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/
07. 05. 2020 Usnesení Vlády ÈR ze dne 30. 4. 2020 o pøijetí krizového opatøení
07. 05. 2020 Vyhláška o pøijímacím øízení, maturitní zkoušce a závìreèné zkoušce ve školním roce 2019/2020
04. 05. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o konání veøejného projednání zmìn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09
27. 04. 2020 NAØÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. dubna 2020, kterým Se Stanoví cenové moratorium nájemného Z bytù
27. 04. 2020 USNESENÍ VLÁDY ÈESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 è. 452 o pøijetí krizového Opatøení
27. 04. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o konání veøejného projednání zmìn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183
27. 04. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o konání opakovaného veøejného projednání zmìny vlny 05 úprav U 1353/05
27. 04. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o konání veøejného projednání zmìny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu síd
27. 04. 2020 Finanèní úøad - Veøejná vyhláška správce danì
22. 04. 2020 NAØÍZENÍ, kterým se mìní naøízení è. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní øád, ve znìní p
22. 04. 2020 Úèetní závìrka za rok 2019 - rozvaha, výsledovka
22. 04. 2020 Závìreèný úèet MÈ Praha-Lysolaje za rok 2019
22. 04. 2020 Výpis pøijatých usnesení z 10. zasedání ZMÈ - 15. 4. 2020
21. 04. 2020 ROZHODNUTÍ OPRAVA ZØEJMÉ NESPRÁVNOSTI - "Rezidenèní soubor Housle-Lysolaje "
20. 04. 2020 ZÁKON o o nìkterých opatøeních v Oblasti splácení úvìrù V Souvislosti S pandemií COVID-19
16. 04. 2020 Zákon - o kompenzaèním bonusu a úpravách v oblasti dávek státní Sociální podpory a pøíspìvku na péèi
09. 04. 2020 Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva MÈ
09. 04. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - DAÒ Z NEMOVITÝCH VÌCÍ NA ROK 2020
08. 04. 2020 Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva MÈ
08. 04. 2020 UKONÈENÍ MIMOØÁDNÉHO OPATØENÍ - provoz kontaktních míst CzechPOINT
02. 04. 2020 Prodloužení platnosti opatøení obecné povahy vlády o doèasném znovuzavedení ochrany vnitøních hranic
01. 04. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání opakovaného veøejného projednání zmìny U 1353/05 vlny 0
01. 04. 2020 Oznámení o zrušení konání veøejného projednání zmìn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP
30. 03. 2020 ZÁMÌR prodeje pozemku parc. è. 492/4 v k.ú. Lysolaje, travní porost, o celkové výmìøe 11 m& 178;.
27. 03. 2020 Zákonné úpravy ze dne 25.3.2020 - maturity, pøijímaèky, sociální pojištìní a jiné úpravy
20. 03. 2020 NAØÍZENÍ VLÁDY ÈR - Mimoøádná opatøení pro nákup seniorù
19. 03. 2020 NAØÍZENÍ VLÁDY ÈR - Zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest
19. 03. 2020 NAØÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zákaz vtupu, pobytu a pohybu cestujících v MHD bez ochranných pros
19. 03. 2020 NAØÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zákaz vstupu, pobytu a pohybu obèanù hl. m. Prahy bez cohrany dých

XML