MČ Praha - Lysolaje

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha 6

Datová schránka: einbsz9
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 11. 2019 Schválený Závìreèný úèet MÈ Praha-Lysolaje za rok 2018, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora
11. 11. 2019 Schválený finanèní plán ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
04. 11. 2019 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 07 úprav ÚP hl.m.Prahy
17. 10. 2019 Výpis pøijatých usnesení ze 7. zasedání ZMÈ - 10. 10. 2019
07. 10. 2019 VV-oznámení o spol jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 09 ÚP hl.m.Prahy
02. 10. 2019 Oznámení o konaní 7. Zasedání Zastupitelstva MÈ
26. 09. 2019 Rozhodnutí o umístìní stavby - Pøeložka Stanice katodové ochrany ( SKAO)
25. 09. 2019 VV-oznámení o zaháj.øízení o vydání zmìny vlny 10-Z 3104/10 Územního p. hl.m.Prahy
25. 09. 2019 VV-oznámení o zaháj.øízení o vydání zmìny vlny 10-Z 3104/10 Územního plánu
24. 09. 2019 Rozpoètová opatøení è. 1-5/2019
23. 09. 2019 Rozpoètová opatøení è. 1-5/2019
16. 09. 2019 Zahájení zjišovacího øízení - SOKP 518 - silnièní okruh
11. 09. 2019 Rezidenèní soubor Housle-Lysolaje
11. 09. 2019 Výpis pøijatých usnesení z 6. zasedání ZMÈ - 9. 9. 2019
03. 09. 2019 MÈ Praha-Dolní Chabry VØ refernt/ka výstavby, dopravy a živ.prostø.
03. 09. 2019 MÈ Praha-Dolní Chabry referent/ka sekretariátu starostky
03. 09. 2019 Výzva vyjádøení k podanému odvolání
02. 09. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání zmìn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 13
02. 09. 2019 Oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny V celomìstsky významných zmìn ÚP SÚ HMP
23. 08. 2019 Oznámení o konaní 6. Zasedání Zastupitelstva MÈ
22. 08. 2019 Vyhlášení výbìrového øízení-referent/ka sekretariátu starostky
22. 08. 2019 Výbìrové øízení MÈ Praha-Dolní Chabry-referent/ka výstavby,dopravy a ŽP
20. 08. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání zmìn vlny 18 Územního plánu hl. m. Prahy
13. 08. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 14 zmìn Územního plánu
08. 08. 2019 Pøeložka SKAO è. 10 Lysolaje I-zahájení ÚØ a nahlížení do spisu
30. 07. 2019 VV-oznámení o zahájení øízení Z 3222/00
24. 07. 2019 VV-oznámení o zah. øízení o vydání zmìn vlny IV ÚP hl.m.Prahy
04. 07. 2019 Rozhodnutí spoleèné povolení-
26. 06. 2019 Výpis pøijatých usnesení z 5. zasedání ZMÈ - 19. 6. 2019
26. 06. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 05 úprav
26. 06. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 03 úprav
26. 06. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o spoleèném jednání a vystavení návrhu zmìny Z 2600/00
12. 06. 2019 Oznámení o konaní 5. Zasedání Zastupitelstva MÈ
06. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška-nem..." již není dostupný.
03. 06. 2019 Oznámení o doèasném pøerušení dodávky elektøiny dne 19.6.2019
31. 05. 2019 Zámìr prodeje nemovitých vìcí - èást pozemku parc. è. 547/1 v k.ú. Lysolaje, o celkové výmìøe 10m2
28. 05. 2019 VV-oznámení o vyd. zmìn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celomìstsky výz. zmìn
28. 05. 2019 VV-oznámení o vyd. zmìn Z 2787/00 vlny IV celomìstsky výz. zmìn
09. 05. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb do Evropského parlamentu
08. 05. 2019 Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátù
07. 05. 2019 VV-opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provzu na poz.. komunikacích 14.5.2019
06. 05. 2019 Informace ke spolkùm a bývalýmobèanským sdružením
02. 05. 2019 Výpis pøijatých usnesení z 4. zasedání ZMÈ-24.4.2019
26. 04. 2019 Naøízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpeèení požární ochrany v dobì zvýšeného neb
24. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška-nem..." již není dostupný.
18. 04. 2019 Oznámení o konaní 4. Zasedání Zastupitelstva MÈ
17. 04. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - o zmìnì stanoveného záplavového území drobného vodního toku Lysolajský potok
12. 04. 2019 VV-vymìøení místníhho poplatku
11. 04. 2019 Oznámení o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Evropského parlamentu
10. 04. 2019 VV-oznámení o spol. jednání návrhù zmìn vlny 02 úprav ÚP hl.m. Prahy

XML