MČ Praha - Lysolaje

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha 6

Datová schránka: einbsz9
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2018 Vyhlášení výbìrového øízení na pozici referent hospodáøského odboru ÚMÈ Praha-Kunratice
05. 04. 2018 Oznámení o konaní 23. Zasedání Zastupitelstva MÈ
03. 04. 2018 Oznámení o pøerušení dodávky elektøiny-V Podbabì, Èábelecká, Lysolajské údolí, Poustka
28. 03. 2018 Oznámení o pøerušení dodávky el. proudu v ulici Do Zátiší
27. 03. 2018 Veøejná vyhláška-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìny Z 2832/00
27. 03. 2018 Veøejná vyhláška-oznámení o vystavení návrhu zadání zmìny Z 3125/00
23. 03. 2018 Zámìr smìny pozemkù za úèelem scelení pozemkù pod garážemi technické správy MÈ Praha-Lysolaje
23. 03. 2018 Zámìr pronájmu majetku MÈ Praha-Lysolaje
22. 03. 2018 Závìr zjišovacího øízení - Revize è. 2 Operaèního programu Praha - Pól rùstu
20. 03. 2018 EIA - oznámení zámìru Dolina - mìsto jinak, Praha-Lysolaje
05. 03. 2018 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhù celomìstsky významných zmìn
02. 03. 2018 VV-oznámení o spol jedn. a vystavená návrhu Aktualizace è. 3 Zásad úz. rozvoje hl.m.Prahy
19. 02. 2018 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Aktualizace è. 4 Zásad úz. rozvoje Hlm.Prahy
15. 02. 2018 Revize è. 2 Operaèního programu Praha - pól rùstu ÈR 2014 - 2020
14. 02. 2018 MÈ Praha-Kunratice vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení pracovního místa – Referent majetkové správ
08. 02. 2018 Konkurs na pracovní místo øeditele/øeditelky Mateøské školy Pampeliška
07. 02. 2018 Výbìrové øízení na tajemníka MÈ Praha-Klánovice
02. 02. 2018 Nabídka práce - Obsluha èistírny odpadních vod v 1. Vodohospodáøské spoleènosti
02. 02. 2018 Nabídka práce - Technik kanalizace v 1. Vodohospodáøské spoleènosti
24. 01. 2018 Výpis pøijatých usnesení z 21. zasedání ZMÈ - 17. 1. 2018
22. 01. 2018 Oznámení o konaní 22. Zasedání Zastupitelstva MÈ
12. 01. 2018 Nabídka pozemkù SPÚ k náhradním restitucím
10. 01. 2018 Oznámení o konaní 21. Zasedání Zastupitelstva MÈ
18. 12. 2017 Zámìr prodeje nemovitých vìcí - pozemek parc. è. 547/32 o výmìøe 5 m2 v katastrálním území Lysolaje
07. 12. 2017 Oznámení o dobì a místì konání voleb - Volby prezidenta 1. kolo
06. 12. 2017 Informace o poètu a sídle volebních okrskù v MÈ Praha-Lysolaje - Volba prezidenta 2018
01. 12. 2017 Návrh rozpoètu Mìstské èásti Praha-Lysolaje na rok 2018
01. 12. 2017 Finanèní plán MŠ Pampeliška na rok 2018
01. 12. 2017 Finanèní plán ZŠ Járy Cimrmana na rok 2018
28. 11. 2017 Veøejná vyhláška úpravy provozu na místních komunikacích Dolina, Do zátiší, Nad pramenem
23. 11. 2017 Oznámení zahájení spol.øízení a pozvání k nahlížení-Víceúèelové høištì
22. 11. 2017 Rozpoètová opatøení è. 9 - 10
21. 11. 2017 Oznámení o pøerušení dodávky elektøiny 5.12.2017
14. 11. 2017 Výpis pøijatých usnesení z 20. zasedání ZMÈ - 8. 11. 2017
10. 11. 2017 Spoleèné územní a stavební øízení - TV Lysolaje - èís.3111, etapa 0003-Komunikace-Stavební úpravy ul
03. 11. 2017 Vyhlášení grantového programu na podporu projektù ke zlepšení stavu životního prostøedí hl.m. Prahy
02. 11. 2017 Rozpoètová opatøení è. 6 - 7
01. 11. 2017 Nabídka pozemkù k pronájmu/pachtu - Státní pozemkový úøad
27. 10. 2017 Oznámení o konaní 20. Zasedání Zastupitelstva MÈ
23. 10. 2017 Veøejná vyhláška-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìny z 2835/00
19. 10. 2017 Dokument "Usnesení o naøízení d..." již není dostupný.
19. 10. 2017 Dokument "Usnesení o odroèení d..." již není dostupný.
18. 10. 2017 Konkurzní øízení na øeditele/øeditelku MŠ v MÈ Praha-Újezd
03. 10. 2017 Oznámení o dobì a místì konání voleb
02. 10. 2017 Veøejná vyhláška-oznámení o zahájení øízení o vydání Aktualizace è. 2 Zásad územního rozvoje hl.m.Pr
19. 09. 2017 Oznámení o zahájení øízení - stanoviska (U+S): Zmìna územního rozhodnutí è.j. 6843/04/Sch/kom-04-Lys
15. 09. 2017 Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátù
05. 09. 2017 Informace o poètu a sídle volebních okrskù v MÈ Praha-Lysolaje
22. 08. 2017 Dokument "Dražební vyhláška - U..." již není dostupný.
17. 08. 2017 Zámìr prodeje nemovitých vìcí - pozemek parc. è. 417/2 o výmìøe 49 m2 v katastrálním území Lysolaje

XML