MČ Praha - Lysolaje

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha 6

Datová schránka: einbsz9
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 11. 2020 Rozpočtová opatření č. 1/2020
11. 11. 2020 VV-oznámení o zah. řízení o vydání změn vlny 17 Z3267/17,Z3270/17,Z3271/17
09. 11. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24,
09. 11. 2020 VV-oznámení o zahájení říz. o vyd změn vlny 12-veřejné projednání
04. 11. 2020 Výpis přijatých usnesení z 14. zasedání ZMČ - 2. 11. 2020
27. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - pozice ředitel/ředitelka ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
27. 10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útva
23. 10. 2020 Oznámení o konaní 14. Zasedání Zastupitelstva MČ
20. 10. 2020 Přerušení dodvky elektřiny-Dolina, Nad Pramenem, Podholí
20. 10. 2020 Přerušení dodávky elektřiny Dolina, Do Zátiší
15. 10. 2020 Rozhodnutí-SP-povolení nakládání s vodami-"Rezidenční soubor HOUSLE-LYSOLAJE"
14. 10. 2020 VV-oznámení o zah. řízení o vydání změny vlny 12 Z 3175/12
14. 10. 2020 VV-oznámení o zah. řízení o vydání změn vlny12 Z 3131/12
14. 10. 2020 VV-oznámení o zah. řízení o vydání změny Z 2440/00
02. 10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m
02. 10. 2020 VV-oznámení o zahájení říze. o vydání změn vlny 22 Z 3398/22, 3402/22
02. 10. 2020 VV oznámení o zahájení říze o vydání Aktualizace č. 7 Zásad ÚR
18. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15
15. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 Územního p
15. 09. 2020 Výpis přijatých usnesení z 13. zasedání ZMČ - 7. 9. 2020
04. 09. 2020 VV-oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15
04. 09. 2020 VV-oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 U933/02
04. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu s
01. 09. 2020 Oznámení o konaní 13. Zasedání Zastupitelstva MČ
31. 08. 2020 Přerušení dodoávky elektřiny-Podholí, Nad Pramenem
26. 08. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o spoleèném jednání a vystavení návrhù zmìn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847
24. 08. 2020 VV oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Aktualizace è. 5 Zásad ÚR hl.m.Prahy
17. 08. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o spoleèném jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 16 3255/16, 3256/16, 32
17. 08. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o spoleèném jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 04 úprav 1236/04, 1327/
13. 08. 2020 OZNÁMENÍ O PØERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTØINY - ul. Dolina, Nad Pramenem
12. 08. 2020 OZNÁMENÍ O PØERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTØINY - ul. Kvìtová
12. 08. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání celomìstsky významné zmìny Z 2838/00 Územního
12. 08. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídeln
01. 07. 2020 VV-oznámení o zah.øízení o vydání Akturalice è. 6 Zásad ÚR hl.m.Prahy
26. 06. 2020 Výpis pøijatých usnesení z 12. zasedání ZMÈ-19.6.2020
23. 06. 2020 Pøerešení dodávky elektøiny-Sportovcù
23. 06. 2020 VVoznámení o projednání návrhu zadání zmìny Z 3433/00 ÚP hl.m.Prahy
22. 06. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o spoleèném jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 06 úprav U 1359/06 a U
22. 06. 2020 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 09 ÚP hl.m.Prahy
12. 06. 2020 Oznámení o konaní 12. Zasedání Zastupitelstva MÈ
12. 06. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìny vlny 07 Z 1424/07 Územního plánu sídeln
12. 06. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 126
12. 06. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 19 Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19,
08. 06. 2020 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 10 ÚP hl.m.Prahy
08. 06. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o spoleèném jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11
08. 06. 2020 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìny vlny 06 úprav U1361/06 ÚP hl.m.Prahy
04. 06. 2020 Zámìr zøídit právo stavby-Prodloužení stoky plaškové kanalizace pøes ulici Štìpnici
01. 06. 2020 Zámìr propachtování èásti pozemku parc. è. 562/2 v katastrálním území Lysolaje o výmìøe 43 m& 178;
01. 06. 2020 Schválený závìreèný úèet za rok 2019
25. 05. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìny vlny celomìstsky významných zmìn III Z

XML