MČ Praha - Lysolaje

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha 6

Datová schránka: einbsz9
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Výpis pøijatých usnesení z 9. zasedání ZMÈ - 12. 2. 2020
11. 02. 2020 VV-oznámení o projednání návrhu zadání zmìn vlny 21 ÚP hl.m.Prahy
10. 02. 2020 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 19 ÚP hl.m. Prahy
05. 02. 2020 Oznámení o konaní 9. Zasedání Zastupitelstva MÈ
05. 02. 2020 VV-oznámení -Územníù opatøení o stavebníù uzávìøe pro stavby è. 518 Ruzynì-Suchdol a è. 519 Suchdol-
28. 01. 2020 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ØÍZENÍ O ZMÌNÌ STAVBY PØED DOKONÈENÍM - víceúèelové høištì pøírodního charakter
20. 01. 2020 VV-oznámení o spolenèém jednání a vystavení návrhu celomìstky význna. umìny Z 2440/00
14. 01. 2020 Výbìrové øízení-asistentka starosty-MÈ Dolní Chabry
14. 01. 2020 Výbìrové øízení-Sociální pracovník MÈ Dolní Chabry
13. 01. 2020 VV oznámení o zahájení øízení o vydání zmìny Z 3364/00 ÚP hl.m.Prahy
20. 12. 2019 ZÁVÌR ZJIŠOVACÍHO ØÍZENÍ - SOKP 518 Ruzynì – Suchdol (dále také jen „SOKP 518“)
16. 12. 2019 Schválený rozpoèet Mìstské èásti Praha-Lysolaje na rok 2020 a støednìdobý výhled
16. 12. 2019 Výpis pøijatých usnesení z 8. zasedání ZMÈ - 13. 12. 2019
06. 12. 2019 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 01 úprav ÚP hl.m.Prahy
06. 12. 2019 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 01 úprav U 100/01,1244/01 ÚP hl.m.Prahy
05. 12. 2019 Oznámení o konaní 8. Zasedání Zastupitelstva MÈ - 13.12.2019
04. 12. 2019 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhù zmìn vlny V celomìstsky výz. zmìn ÚP hl. m. Prahy
03. 12. 2019 Rozhodnutí o umístìní stavby: "Rezidenèní soubor Housle-Lysolaje "
29. 11. 2019 Program na podporu projektù 2020 - zlepšení stavu životního prostøedí hl.m.Prahy
29. 11. 2019 VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu zmìny U 933/02 ÚP hl.m.Prahy
25. 11. 2019 Návrh rozpoètu a støednìdobého výhledu Mìstské èásti Praha-Lysolaje na rok 2020
12. 11. 2019 Schválený Závìreèný úèet MÈ Praha-Lysolaje za rok 2018, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora
11. 11. 2019 Schválený finanèní plán ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
04. 11. 2019 VV-oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 07 úprav ÚP hl.m.Prahy
17. 10. 2019 Výpis pøijatých usnesení ze 7. zasedání ZMÈ - 10. 10. 2019
07. 10. 2019 VV-oznámení o spol jednání a vystavení návrhù zmìn vlny 09 ÚP hl.m.Prahy
02. 10. 2019 Oznámení o konaní 7. Zasedání Zastupitelstva MÈ
26. 09. 2019 Rozhodnutí o umístìní stavby - Pøeložka Stanice katodové ochrany ( SKAO)
25. 09. 2019 VV-oznámení o zaháj.øízení o vydání zmìny vlny 10-Z 3104/10 Územního p. hl.m.Prahy
25. 09. 2019 VV-oznámení o zaháj.øízení o vydání zmìny vlny 10-Z 3104/10 Územního plánu
24. 09. 2019 Rozpoètová opatøení è. 1-5/2019
23. 09. 2019 Rozpoètová opatøení è. 1-5/2019
16. 09. 2019 Zahájení zjišovacího øízení - SOKP 518 - silnièní okruh
11. 09. 2019 Rezidenèní soubor Housle-Lysolaje
11. 09. 2019 Výpis pøijatých usnesení z 6. zasedání ZMÈ - 9. 9. 2019
03. 09. 2019 MÈ Praha-Dolní Chabry VØ refernt/ka výstavby, dopravy a živ.prostø.
03. 09. 2019 MÈ Praha-Dolní Chabry referent/ka sekretariátu starostky
03. 09. 2019 Výzva vyjádøení k podanému odvolání
02. 09. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání zmìn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 13
02. 09. 2019 Oznámení o zahájení øízení o vydání zmìn vlny V celomìstsky významných zmìn ÚP SÚ HMP
23. 08. 2019 Oznámení o konaní 6. Zasedání Zastupitelstva MÈ
22. 08. 2019 Vyhlášení výbìrového øízení-referent/ka sekretariátu starostky
22. 08. 2019 Výbìrové øízení MÈ Praha-Dolní Chabry-referent/ka výstavby,dopravy a ŽP
20. 08. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání zmìn vlny 18 Územního plánu hl. m. Prahy
13. 08. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení øízení o vydání zmìn vlny 14 zmìn Územního plánu
08. 08. 2019 Pøeložka SKAO è. 10 Lysolaje I-zahájení ÚØ a nahlížení do spisu
30. 07. 2019 VV-oznámení o zahájení øízení Z 3222/00
24. 07. 2019 VV-oznámení o zah. øízení o vydání zmìn vlny IV ÚP hl.m.Prahy
04. 07. 2019 Rozhodnutí spoleèné povolení-
26. 06. 2019 Výpis pøijatých usnesení z 5. zasedání ZMÈ - 19. 6. 2019

XML