Obec Kozly (Louny)

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://e-deska.cz/oukozly/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kozly
Kozly 19
440 01 Kozly

Datová schránka: mz7b66u
E-mail: ou.kozly@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 09. 2019 Mìstský úøad Louny - Oznámení o zahájení územního øízení
10. 09. 2019 Oznámení o zveøejnìní návrhu 2.aktual.Zásad územního rozvoje ÚK
01. 09. 2019 Opatøení obecné povahy pøi nedostatku vody
31. 08. 2019 Ministerstvo zemìdìlství – Veøejná vyhláška
23. 08. 2019 Oznámení o zveøejnìní návrhu 2.aktual.Zásad územního rozvoje ÚK
23. 08. 2019 Mìstský úøad Louny - Oznámení o zahájení územního øízení
02. 08. 2019 Usnesení z 5.zasedání ZO konaného 29.7.2019
01. 08. 2019 Opatøení obecné povahy pøi nedostatku vody II.
30. 07. 2019 Rozpoètové opatøení è.3/2019
19. 07. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Kozly
13. 07. 2019 Opatøení obecné povahy pøi nedostatku vody
28. 06. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
25. 06. 2019 Støednìdobý výhledu rozpoètu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024
07. 06. 2019 Støednìdobý výhledu rozpoètu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024
07. 06. 2019 Závìreèný úèet Ústeckého kraje za rok 2018
06. 06. 2019 Dokument "Finanèní úøad - Draže..." již není dostupný.
31. 05. 2019 SVS – Ceny vodného a stoèného za rok 2018
28. 05. 2019 Z finanèního úøadu
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
26. 05. 2019 Informace k volbám do EP 2019 - poèet èlenù OVK, poèet a sídlo
17. 05. 2019 Oznámení o zámìru obce Kozly pronajmout nemovitý majetek par.è.1219
17. 05. 2019 Oznámení o zámìru obce Kozly pronajmout nemovitý majetek par.è.1240
11. 05. 2019 Úøad práce - Projekt Outplacement
09. 05. 2019 Oznámení - Koncept územní studie krajiny
04. 05. 2019 Oznámení o svolání 1.zasedání OVK
03. 05. 2019 Schválený Závìreèný úèet obce Kozly za rok 2017
03. 05. 2019 Schválený Závìreèný úèet obce Kozly za rok 2018
03. 05. 2019 Usnesení ze 4.zasedání ZO konaného 29.4.2019
02. 05. 2019 Oznámení o zámìru obce Kozly pronajmout nemovitý majetek par.è.1240
02. 05. 2019 Oznámení o zámìru obce Kozly pronajmout nemovitý majetek par.è.1219
30. 04. 2019 Dokument "Finanèní úøad - Draže..." již není dostupný.
30. 04. 2019 Rozpoètové opatøení è. 2/2019
30. 04. 2019 Návrh – Závìreèný úèet obce za rok 2018
29. 04. 2019 SVS – Ceny vodného a stoèného za rok 2018
29. 04. 2019 Oznámení o svolání 1.zasedání OVK
27. 04. 2019 Z finanèního úøadu
23. 04. 2019 Oznámení - Koncept územní studie krajiny
17. 04. 2019 Pozvánka na 4.zasedání Zastupitelstva obce Kozly
11. 04. 2019 Úøad práce - Projekt Outplacement
08. 04. 2019 Návrh – Závìreèný úèet obce za rok 2018
04. 04. 2019 AOPK - Veøejná vyhláška
04. 04. 2019 Zveøejòování dle zákona è. 250/2000 Sb., v platném znìní
04. 04. 2019 Ministerstvo zemìdìlství – Veøejná vyhláška
28. 03. 2019 Zemìmìøický úøad - Veøejná vyhláška
26. 03. 2019 Informace k volbám do EP 2019 - poèet èlenù OVK, poèet a sídlo
18. 03. 2019 AOPK - Veøejná vyhláška
11. 03. 2019 Rozpoètové opatøení è.1/2019
04. 03. 2019 Usnesení ze 4.zasedání ZO konaného 21.2.2019
26. 02. 2019 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2019
13. 02. 2019 Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva obce Kozly

XML