Obec Kozly (Louny)

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://e-deska.cz/oukozly/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kozly
Kozly 19
440 01 Kozly

Datová schránka: mz7b66u
E-mail: ou.kozly@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Agentura ochrany pøírody - Veøejná vyhláška
03. 04. 2020 Informace ke koronaviru
31. 03. 2020 Mìsto Louny - Výstup Krizového štábu ORP Louny
31. 03. 2020 Ministerstvo vnitra - Informace k cestování
31. 03. 2020 Ministerstvo vnitra - Mimoøádné opatøení
31. 03. 2020 Usnesení vlády ÈR o pøijetí krizového opatøení
31. 03. 2020 Usnesení vlády ÈR - Sbírka zákonù ze dne 15.3.2020
31. 03. 2020 Mìsto Louny - Tisková zpráva
31. 03. 2020 Usnesení vlády ÈR - Sbírka zákonù ze dne 16.3.2020
31. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimoøádné opatøení
31. 03. 2020 Usnesení vlády ÈR - Sbírka zákonù ze dne 19.3.2020
30. 03. 2020 Nabídka z Potravinové banky
26. 03. 2020 Mìstský úøad Louny - Rozhodnutí o umístìní stavby
24. 03. 2020 Usnesení z 8.zasedání ZO konaného 16.3.2020
20. 03. 2020 Usnesení vlády ÈR - Sbírka zákonù ze dne 19.3.2020
20. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimoøádné opatøení
20. 03. 2020 Usnesení vlády ÈR - Sbírka zákonù ze dne 16.3.2020
20. 03. 2020 Rozpoètové opatøení è. 1/2020
17. 03. 2020 Mìsto Louny - Tisková zpráva
17. 03. 2020 Usnesení vlády ÈR - Sbírka zákonù ze dne 15.3.2020
17. 03. 2020 Usnesení vlády ÈR o pøijetí krizového opatøení
17. 03. 2020 Ministerstvo vnitra - Mimoøádné opatøení
17. 03. 2020 Ministerstvo vnitra - Informace k cestování
17. 03. 2020 Mìsto Louny - Výstup Krizového štábu ORP Louny
13. 03. 2020 MŠMT-Nouzový stav
09. 03. 2020 Dokument "Mìstský úøad Louny - ..." již není dostupný.
05. 03. 2020 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Kozly
16. 02. 2020 Agentura ochrany pøírody – Veøejná vyhláška
14. 02. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístìní..." již není dostupný.
14. 02. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístìní..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Úøad práce - Projekt Outplacement
02. 02. 2020 Výroèní zpráva za rok 2019
31. 01. 2020 Agentura ochrany pøírody – Veøejná vyhláška
28. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístìní..." již není dostupný.
28. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístìní..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Státní pozemkový úøad - Oznámení o zamýšleném pøevodu
16. 01. 2020 Výroèní zpráva za rok 2019
14. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.6/2019
09. 01. 2020 Schválený støednìdobý výhled rozpoètu obce na roky 2019-2020
09. 01. 2020 Ceny svozu komunálního odpadu na rok 2020
09. 01. 2020 Usnesení ze 7. zasedání ZO konaného 16.12.2019
03. 01. 2020 Obecnì závazná vyhláška è. 2/2019
01. 01. 2020 Ceník svozù odpadù z popelnic na rok 2019
01. 01. 2020 Zveøejòování dle zákona è. 250/2000 Sb., v platném znìní
01. 01. 2020 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.5/2019
17. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška è. 2/2019
17. 12. 2019 Schválený støednìdobý výhled rozpoètu obce Kozly na roky 2022-2024
17. 12. 2019 Schválený rozpoèet obce Kozly na rok 2020
15. 12. 2019 Zemìmìøický úøad - Veøejná vyhláška

XML