Obec Kozly (Louny)

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://e-deska.cz/oukozly/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kozly
Kozly 19
440 01 Kozly

Datová schránka: mz7b66u
E-mail: ou.kozly@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 02. 2020 Agentura ochrany pøírody – Veøejná vyhláška
14. 02. 2020 Rozhodnutí o umístìní stavby (I.etapa NN)
14. 02. 2020 Rozhodnutí o umístìní stavby (II.etapa NN)
04. 02. 2020 Úøad práce - Projekt Outplacement
02. 02. 2020 Výroèní zpráva za rok 2019
31. 01. 2020 Agentura ochrany pøírody – Veøejná vyhláška
28. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístìní..." již není dostupný.
28. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístìní..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Státní pozemkový úøad - Oznámení o zamýšleném pøevodu
16. 01. 2020 Výroèní zpráva za rok 2019
14. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.6/2019
09. 01. 2020 Schválený støednìdobý výhled rozpoètu obce na roky 2019-2020
09. 01. 2020 Ceny svozu komunálního odpadu na rok 2020
09. 01. 2020 Usnesení ze 7. zasedání ZO konaného 16.12.2019
03. 01. 2020 Obecnì závazná vyhláška è. 2/2019
01. 01. 2020 Ceník svozù odpadù z popelnic na rok 2019
01. 01. 2020 Zveøejòování dle zákona è. 250/2000 Sb., v platném znìní
01. 01. 2020 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.5/2019
17. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška è. 2/2019
17. 12. 2019 Schválený støednìdobý výhled rozpoètu obce Kozly na roky 2022-2024
17. 12. 2019 Schválený rozpoèet obce Kozly na rok 2020
15. 12. 2019 Zemìmìøický úøad - Veøejná vyhláška
15. 12. 2019 Oznámení o výkonu zemìmìøických èinností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019
15. 12. 2019 Rekonstrukce povrchu komunikace Bìlušice - Kozly (ke kaplièce)
10. 12. 2019 Návrh rozpoètu Ústeckého kraje na rok 2020
10. 12. 2019 Ministerstvo obrany - Veøejná vyhláška (Návrh opatøení obecné povahy)
06. 12. 2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Kozly
04. 12. 2019 Opatøení obecné povahy pøi nedostatku vody
26. 11. 2019 Návrh rozpoètu obce na rok 2020
26. 11. 2019 Návrh støednìdobého výhledu rozpoètu obce na rok 2022-2024
26. 11. 2019 Dokument "Mìstský úøad Louny - ..." již není dostupný.
21. 11. 2019 Ministerstvo obrany - Veøejná vyhláška (Návrh opatøení obecné povahy)
21. 11. 2019 Návrh rozpoètu Ústeckého kraje na rok 2020
19. 11. 2019 UPOZORNÌNÍ k odstranìní a okleštìní stromoví a jiných porostù
19. 11. 2019 Opatøení obecné povahy pøi nedostatku vody
14. 11. 2019 Rekonstrukce povrchu komunikace Bìlušice - Kozly (ke kaplièce)
08. 11. 2019 Dokument "Mìstský úøad Louny - ..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Usnesení ze 6.zasedání ZO konaného 29.10.2019
30. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è.4/2019
22. 10. 2019 Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva obce Kozly
18. 10. 2019 Burza práce – leták
16. 10. 2019 Státní pozemkový úøad - Oznámení o zamýšleném pøevodu
08. 10. 2019 Burza práce – leták
01. 10. 2019 Opatøení obecné povahy pøi nedostatku vody II.
30. 09. 2019 UPOZORNÌNÍ k odstranìní a okleštìní stromoví a jiných porostù
30. 09. 2019 Oznámení o výkonu zemìmìøických èinností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019
10. 09. 2019 Mìstský úøad Louny - Oznámení o zahájení územního øízení
10. 09. 2019 Oznámení o zveøejnìní návrhu 2.aktual.Zásad územního rozvoje ÚK
01. 09. 2019 Opatøení obecné povahy pøi nedostatku vody

XML