Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích v Kolíně z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti v sil. provozu při zajištění akce související s konáním 56. ročníku Kmochův Kolín
24. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích ul.Masarykova, ul. Kmochova, ul. Sokolská, ul. Zámecká, ul. Kovářská, ul. Pražská, ul. Na Hradbách, ul. Legerova, ul. Kouřimská, Žižkova a Karlovo nám. v k.ú. Kolín
24. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/125 a III/12544, III/12545, III/12546 a III/33345 z důvodu uzavírky silnice III/12544 v Ratboři
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/125, III/12538, III/12540, III/12543 a III/12546 z důvodu uzavírky silnice III/12546 Kbel – Lošánky
21. 05. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části pozemků parc. č. 637/11 a 637/12 v katastrálním území Ovčáry u Kolína v sektoru „F“ Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry
21. 05. 2019 Zahájení územního řízení - GasNet, s.r.o., IČO 272 95 567 - Reko MS Kolín STL plynovod, ul. Antonína Kaliny – rekonstrukce plynovodu
20. 05. 2019 ÚZemní rozhodnutí o dělení pozemku parc.č. 73/52, v katastrálním území Dománovice
20. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Bedřicha ze Strážnice v Kolíně III
17. 05. 2019 I N F O R M A C E o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 27.05.2019 ...
17. 05. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemky parc. č. 647/4 a parc. č. st. 4510 v katastrálním území a obci Kolín
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3284 v Kolíně- Sendražicích
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích III/3271, III/3275 (uzavírka silnice III/3271 ze Starého Kolína ve směru na Hlízov)
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení místních komunikací v Pečkách
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/125 a III/12536 (opravy povrchu silnice III/12536 z Červeného Hrádku do obce Solopysky)
16. 05. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON
15. 05. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 H v Kolíně, ul. Jaselská (Kmochův Kolín)
15. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa bezpečnostní referent/ka Odboru obrany a krizového řízení MěÚ Kolín
15. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/334, III/10812, III/3344, III/33418, III/33420 a místních komunikacích z důvodu pořádání cyklistického závodu – Velká cena Kouřimi
15. 05. 2019 Rozhodnutí - Zamítnutí žádosti o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích p.č. 374/12, 374/67 a 374/59 /1 v k.ú. Ovčáry, lokalita Mlýnek
14. 05. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Změna části výroku v rozhodnutí MÚ Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, č.j. SU 204/13-sie ze dne 18.6.2018 (rozhodnutí o umístění stavby - č.p. 277 v ul. Zborovská, Kolín II)
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Pražská, ul. K Mýtu v k.ú. Kolín
14. 05. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví městský pozemek parc. č. st. 3825/6 v katastrálním území a obci Kolín
14. 05. 2019 Stavební povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava komunikací ul. Táboritská, ul. Prokopa Velikého a ul. Jateční, Kolín III
13. 05. 2019 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci, ul. Kmochova v Kolíně
10. 05. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 2515/16 v Kolíně II v ul. Dělnická o výměře 4,5 m² v katastrálním území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod prodejním stánkem
09. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3347 v obci Třebovle
09. 05. 2019 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání stánek bez č. p./e.v.,na Jiráskově náměstí, Kolín V (konkrétní nájemce spol. L and E café s.r.o.)
09. 05. 2019 Povolení k nakládání s vodami pro stavbu vodního díla „Drahobudice – tlaková kanalizace a ČOV 300 EO“
09. 05. 2019 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Písečná v Kolíně
09. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení při rekonstrukci silnice II/329 v Pečkách I. etapa
09. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/32910 v obci Velim
07. 05. 2019 Společné povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava ul. Na Magistrále, Kolín II
07. 05. 2019 Stavební povolení a povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (veřejnou vyhláškou) na stavbu – „Tlaková kanalizace a ČOV 300 EO, vodovod, vodojem, úpravna vody a zásobovací vrt pro obec Kbel“
06. 05. 2019 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Obecní dvůr a ul.Čechovy sady v Kolíně
06. 05. 2019 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - Výzva k vyzvednutí odtaženého vozidla – obytného přívěsu za OA bez registrační značky a výrobního čísla
06. 05. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v katastrálním území a obci Kolín
06. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Táboritská v Kolíně III
06. 05. 2019 Povolení stavby (veřejnou vyhláškou) – vodního díla – „Prodloužení kanalizační stoky „B1.4“ v k.ú. Býchory
03. 05. 2019 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O OMEZENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSTUPU A UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY a omezení veřejného přístupu na účelové komunikaci – parkovišti při obch. řetězci Billa, spol. s r.o. v ulici Seifertova v Kolíně
03. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/12544 v obci Kořenice (výstavba vodovod. přípojky pro čp. 36)
03. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/12544 v obci Kořenice (výstavba vodovod. přípojky pro čp. 23)
03. 05. 2019 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz zastavení na sil. III/12540, ul. Benešova v Kolíně
03. 05. 2019 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O OMEZENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSTUIPU A UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY a omezení veřejného přístupu na účelové komunikaci – parkovišti při obch. řetězci Billa, spol. s r.o. v ulici Seifertova v Kolíně
03. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3284 a místní komunikaci (chodník) v Kolíně-Sendražicích
02. 05. 2019 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 638, ul. Benešova, Kolín II
02. 05. 2019 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 641, ul. Benešova, Kolín II
30. 04. 2019 VODOS s.r.o. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Kolín a VHS Kolín
30. 04. 2019 Zveřejnění Závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. k záměru: „Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2018 - 2028 “
30. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - 2 x JÍZDNÍ KOLO
29. 04. 2019 O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

XML