Obec Uhřice (Kroměříž)

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Uhřice
Uhřice 84
768 33 Uhřice

Datová schránka: m2sjdnh
E-mail: obec@obecuhrice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 08. 2020 Zveøejnìní zámìru výmìny pozemkù
03. 08. 2020 Volby do zastupitelstev krajù 2.a 3.10.2020-stanovení minimálního poètu èlenù OVK
03. 08. 2020 Veøejná vyhláška obecné povahy è.j.33784/2020-MZE-16212
01. 08. 2020 Oznámení MUDr.Leony Lidincové-dovolená
01. 08. 2020 hlášení místním rozhlasem 22.6.2020
27. 07. 2020 Žádost o vydání volièského prùkazu - Volby do zastupitelstev krajù 2020
27. 07. 2020 Volby do zastupitelstev krajù 2.a 3.10 2020- termíny a lhùty
20. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è. 6/2020.
10. 07. 2020 Oznámení MUDr.Leony Lidincové-dovolená
09. 07. 2020 Protokol o rozboru è.371/2020 vèetnì hodnocení è.P 2090/20
08. 07. 2020 Závìreèný úèet obce Uhøice za rok 2019
08. 07. 2020 Závìreèný úèet obce Uhøice za rok 2019
07. 07. 2020 hlášení místním rozhlasem 3.7.2020
03. 07. 2020 hlášení místním rozhlasem 3.7.2020
01. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.10/2019
01. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.9/2019
01. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.8/2019
01. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.7/2019
01. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.6/2019
01. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.5/2019
01. 07. 2020 Schválený Závìreèný úèet obce Uhøice za rok 2018
01. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.4/2019
01. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.2/2019
01. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.3/2019
01. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.1/2019
01. 07. 2020 Oznámení o schválené, rozpoètu obce Uhøice na rok 2019
01. 07. 2020 Rozpoèet obce Uhøice na rok 2019
01. 07. 2020 Hlášení místním rozhlasem 5.6.2020
01. 07. 2020 mimoøádná zmìna jíznídního øádu autobusù od 16.3.2020
01. 07. 2020 hlášení místním rozhlasem 17.2.2020
01. 07. 2020 Oznámení o zveøejnìní Závìreèného úètu Mikroregionu Morkovsko za rok 2018
01. 07. 2020 Oznámení oo zveøejnìní rozpúoètového opatøení è-1
01. 07. 2020 Oznámení o zveøejnìní rozpoètu Mikroregon Morkovsko na rok 2019
25. 06. 2020 8.6.2020 Harmonogram uvolòování opatøení
22. 06. 2020 Protokol o rozboru è.371/2020 vèetnì hodnocení è.P 2090/20
22. 06. 2020 hlášení místním rozhlasem 22.6.2020
22. 06. 2020 Rozpoètové opatøení è.5/2020
22. 06. 2020 hlášení místním rozhlasem 12.6.2020
21. 06. 2020 Návrh závìreèného úètu Mikroregionu Morkovsko za rok 2019 vèetnì pøíloh
20. 06. 2020 Aktuální naøízení Ministerstva zdravotnictví
18. 06. 2020 hlášení místním rozhlasem 29.5.2020
12. 06. 2020 hlášení místním rozhlasem 12.6.2020
11. 06. 2020 Zahájení øízení KUSP 27511/2020 ŽPZE-PSn
11. 06. 2020 Našly se klíèe, k vyzvednutí na OÚ
10. 06. 2020 Oznámení o konání 10.veøejného zasedání OZ obce Uhøice dne 9.6.2020
08. 06. 2020 Rozpoètové opatøení è.2/2020
08. 06. 2020 Rozpoètové opatøení è.3/2020
08. 06. 2020 Návrh závìreèného úètu vèetnì pøíloh obec Uhøice k 31.12.2019
06. 06. 2020 25.5.2020 uvolòování opatøení
05. 06. 2020 Hlášení místním rozhlasem 5.6.2020

XML