Obec Bystré

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://www.obecbystre.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC BYSTRÉ
Bystré 110
518 01 Bystré

Datová schránka: z55apg8
E-mail: bystre@dobruska.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 03. 2019 Rozpoètové opatøení è.4/2019
15. 03. 2019 Usnesení è. 7
06. 03. 2019 Rozpoètové opatøení 3/2019
06. 03. 2019 Pozvánka na zasedání OZ 13.3.2019
06. 03. 2019 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedost.ident.vlastníkem k 1.2.2019
27. 02. 2019 Veøejná vyhláška - oznámení spoleèného jednání o návrhu Úp Bystré
22. 02. 2019 Usnesení è.6
22. 02. 2019 Návrh závìreèného úètu Obce Bystré za rok 2018
20. 02. 2019 Zámìr obce Bystré è.j.Z 01/2019 - pronájem
20. 02. 2019 Veøejná vyhláška Opatøení obecné povahy - pøech.úprava provozu - AQUA
20. 02. 2019 Rozpoètové opatøení è.02/2019
20. 02. 2019 Zásady pro poskytnutí dotace SDH na rok 2019 DP 03/2019
13. 02. 2019 Pozvánka na zasedání OZ 20.2.2019
06. 02. 2019 Usnsení è.5
28. 01. 2019 Pozvánka na zasedání OZ 12.12.2018
28. 01. 2019 Zámìr o pronájmu nebytových prostor Z 05/2018
28. 01. 2019 Zámìr o pronájmu nebytových prostor Z 04/2018
28. 01. 2019 Pozvánka na zasedání OZ 21.11.2018
28. 01. 2019 Dokument "Veøejná vyhláška KÚ K..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Informace o konání ustavujícího zasedání novì zvoleného Zastupitelstva
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška KÚ KHK - Oznámení o vydání Aktualizace è.1 Zásad územního rozvoje KHK
28. 01. 2019 Upozornìní vodoprávního úøadu na hydrologické sucho
28. 01. 2019 ÈEZ - Upozornìní k odstranìní a okleštìní stromoví a jiných porostù
28. 01. 2019 Pozvánka na zasedání OZ 19.9.2018
28. 01. 2019 Ukonèení období mimoøádných klimatických podmínek
28. 01. 2019 Pozvánka na zasedání OZ 22.8.2018
28. 01. 2019 Nabídka pozemkù k pronájmu - Statní pozemkový úøad
28. 01. 2019 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje - Vyhlášení poèátku období mimoøádných klimatických podm
28. 01. 2019 zámìr o pronájmu bývalá škola Z 03-18
28. 01. 2019 Pozvánka na mimoøádné zasedání OZ 18.7.2018
28. 01. 2019 Pozvánka na zasedání OZ 20.6.2018
28. 01. 2019 Zpráva o výsledku pøeskoumání hospodaøení DSO ROH
28. 01. 2019 Pozvánka na zasedání OZ 16.5.2018
28. 01. 2019 Nabídka pozemkù k pronájmu - Statní pozemkový úøad
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška FÚ KHK
28. 01. 2019 Pozvánka na zasedání OZ 11.4.2018
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška – stanovení pøechodné úpravy
28. 01. 2019 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostateènì identifikovatelným vlastníkem
28. 01. 2019 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostateènì identifikovatelným vlastníkem
28. 01. 2019 DSO ROH
28. 01. 2019 Schválený závìreèný úèet obce Bystré k 31.12.2016
28. 01. 2019 Návrh rozpoètu na rok 2019 DSO ROH
28. 01. 2019 Návrh Støednìdobého výhledu 2020-2022 DSO ROH
28. 01. 2019 Komplexní pozemkové úpravy Janov
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška Opatøení obecné povahy
28. 01. 2019 volby do zastupitelstva obce 2014
28. 01. 2019 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2014
28. 01. 2019 Obecnì závazná vyhláška obce Bystré è.5/2018
28. 01. 2019 Obecnì závazná vyhláška obce Bystré è.4/2018
28. 01. 2019 Obecnì závazná vyhláška obce Bystré è.3/2018

XML