Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2021 Vyrozumění o změně příslušeného správního orgánu ve věci dodatečného povolení stavby nazvané "Zahradní chatka", vč. zpevněných ploch, žumpy, akumulační jímky, vodovodní přípojky a domovního rozvodu NN na pozemcích parc. č. 3621/3 a 3621/2 v k.ú. Stará Bělá - usnesením odnímá SMO Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih a pověřuje SMO Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
11. 11. 2021 Veřejná vyhláška - "Chodníky 1. května v Polance nad Odrou, úsek konečná MHD - ul. Nábřežní"  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  Výzva k podání připomínek a námitek  Určení lhůty
11. 11. 2021 Veřejná vyhláška - "Souvislá údržba MK Čapkova, Ostrava-Radvanice"  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  Výzva k podání připomínek a námitek  Určení lhůty
11. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5985/21 - ul. Krmelínská - "Chodník ul. Krmelínská v Nové Bělé, úsek Prodloužená - Žižková".
10. 11. 2021 Oznámení SMO o záměru darovat spoluvlastnický podíl v katastrálním území: Moravská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: Na Jízdárně, 28. října Rada města dne 9. 11.2021 usnesením č. 07984/RM1822/123 rozhodla: o záměru města darovat: spoluvlastnický podíl ve výši 18,94% na stavebních objektech, umístěných na částech pozemku parc. č. 2634/8 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: - na vstupním platu do budovy FÚ včetně schodů a nájezdové rampy (pro tělesně postižené) k budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, vše kolaudováno kolaudačním rozhodnutím č. 448/99 (s nabytím právní moci 30. 7. 1999) vydaným odborem výstavby VRZL Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, České republice - Generálnímu finančnímu ředitelství, se sídlem Lazarská 15/7, 117 22, Praha 1, IČO: 720 80 043
10. 11. 2021 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
09. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2021   ÚMOb Martinov                              Druh práce referent úseku sociálních věcí - kumulovaná funkce Termín pro podání přihlášky 23. 11. 2021 do 14.00 hodin
09. 11. 2021 Oznámení SMO o záměru pronajmout nemovitosti v katastrálním území: Mošnov, obec Mošnov. Vlastník: statutární město Ostrava. Rada města rozhodla dne 09. 11. 2021 usnesením č. 07963/RM1822/123 o záměru města pronajmout: věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: - budovu č. p. 318, která je součástí pozemku p. č. st. 451 - budovu č. p. 319, která je součástí pozemku p. č. st. 450 - budovu č. p. 320, která je součástí pozemku p. č. st. 449 - budovu č. p. 321, která je součástí pozemku p. č. st. 448 - budovu č. p. 323, která je součástí pozemku p. č. st. 446 - budovu č. p. 324, která je součástí pozemku p. č. st. 445 - budovu č. p. 325, která je součástí pozemku p. č. st. 444 - budovu č. p. 327, která je součástí pozemku p. č. st. 436 - budovu č. p. 328, která je součástí pozemku p. č. st. 435 - budovu č. p. 329, která je součástí pozemku p. č. st. 429 - budovu č. p. 330, která je součástí pozemku p. č. st. 430 - budovu č. p. 331, která je součástí pozemku p. č. st. 43
09. 11. 2021 Oznámení SMO o záměru pronajmout nemovitosti v katastrálním území: Slezská Ostrava, obec Ostrava. Vlastník: statutární město Ostrava. Rada města rozhodla dne 02.11.2021 usnesením č. 07891/RM1822/122 o záměru města pronajmout pozemky a části pozemků: - parc. č. 3282/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, - parc. č. 3388/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, - část parc. č. 3388/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 60 m2, - část parc. č. 5659/1 - ostatní plocha, dráha o výměře 82 m2, dle zákresu ve snímcích, které jsou zobrazeny níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
09. 11. 2021 Stanovení dopravního značení (trvalého) č. 11493/21/Horní Lhota - "Silnice III/4651 - přemístění (posun) dopravní značky začátek a konec obce Horní Lhota".
09. 11. 2021 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) PDZ 32/2021 - "Ul. Dr. Maye čp. 468/3 - zřízení plynovodní přípojky".
09. 11. 2021 Dokument "Vyrozumění o podaném ..." již není dostupný.
08. 11. 2021 Rozhodnutí č. 85/2021 o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 30.7.2021 podal žadatel MMO - platnost územního rozhodnutí č. 73/2019 o umístění stavby "Městečko bezpečí, ul. Nákupní, k.ú. Zábřeh nad Odrou" na pozemcích parc. č. 757/43, 767/1, 767/2, 767/4, 796/2, 796/3, 796/6, 796/7, 797, 799/2, 799/7, 799/8, 799/22, 799/23, 799/36, 800/2, 801/5, 801/l 1, 1099/1, 1 .100/4, 4385, 4386/1, 4387, 4474/4, 4474/5, 4474/6, 4474/7, 4474/9, 4474/21, vše v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, vydaného Magistrátem města Ostravy, odborem územního plánování a stavebního řádu dne 30.7.202 19 pod sp.zn. S--SMO/191986/19/ÚPaSŘ, č.j. SMO/382431/19/ÚHAaSŘ/Vr, které nabylo právní moci dne 3.9.2019, se prodlužuje do 3.9.2023.  
08. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. VŘ/2021/13  ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz                                  Druh práce kontrolor Odbor úřadu financí a rozpočtu Termín pro podání přihlášky 25. 11. 2021
08. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2021   ÚMOb Nová Ves                               Druh práce samostatný referent účetnictví, rozpočtu a vnitřních věcí Termín pro podání přihlášky 23. 11. 2021
08. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
08. 11. 2021 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
08. 11. 2021 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
05. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 8/2021   ÚMOb Poruba                                 Druh práce vedoucí odboru kultury a prezentace  Odbor úřadu kultury a prezentace Termín pro podání přihlášky 22.11.2021 do 17:00 hodin
05. 11. 2021 I.   Oznámení II.  Usnesení č. 1155/21/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí ve věci zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami - k jinému nakládání s nimi v souvislosti se stavbou vodního díla "Dětské hřiště č. 5, ul. Provaznická, parc. č. 939/1 k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Jih".
05. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5984/21 - ul. 28. října x U Koupaliště - "Oprava vozovky v křižovatce ul. 28. října x U Koupaliště  v Ostravě - Hulvákách".
05. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5983/21 - ul. Závodní - "Výměna kolejnic na ulici Závodní u Městského stadionu v Ostravě".
05. 11. 2021 Veřejná vyhláška - "Rezidence park Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů a Hasičská v Ostravě"  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  Výzva k podání připomínek a námitek  Určení lhůty
05. 11. 2021 Veřejná vyhláška - "Přestupní místo v ul. Proskovické v Ostravě - Staré Bělé"  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  Výzva k podání připomínek a námitek  Určení lhůty
04. 11. 2021 Číslo výběrového řízení                                   79/2021 Druh práce výkon kontrolní a auditní činnosti Odbor magistrátu interního auditu a kontroly Termín pro podání přihlášky 24.11.2021
04. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění nového svislého dopravního značení B28 doplněné o dodatkovou tabuli s textem E13: „mimo vozidla OVaK, a.s.", E8d -15m, ul. Pod Landekem na pozemku parc. č. 1906/93 v kat. území Petřkovice u Ostravy.
04. 11. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
04. 11. 2021 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - závěr zjišťovacího řízení záměru "Zařízení následné péče v areálu Charity Sv. Alexandra" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete na stránkách informačního systému E.I.A.
04. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2021   ÚMOb Poruba                                 Druh práce investiční referent - zabezpečuje a řídí inženýrsko-investorskou činnost investičních akcí, zajišt'uje vstupní podklady pro investiční akce a výběrová řízení na dodavatele projekčních i stavebních prací, kontroluje projektovou dokumentaci a rozpočet včetně návaznosti na získané dotace, připravuje a kontroluje podklady k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, zajišt'uje navedení a aktivaci dokončené stavby v evidenci majetku města Odbor úřadu investiční Termín pro podání přihlášky 22.11.2021 do 17:00 hodin
03. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
03. 11. 2021 Oznámení SMO o záměru změnit nájemní smlouvu v katastrálním území: Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita: kolektor "Centrum" Rada města Ostravy usnesením č. 07852/RM1822/121 ze dne 2.11. 2021 rozhodla o záměru města změnit uzavřenou nájemní smlouvu ev. č. 0532/2021/MJ - kolektor "Poděbradova", mezi šachtami K6 - K7, o výměře 0,485 m3,- kolektor "Poděbradova", mezi šachtami K7 - K10, o výměře 3,767 m3,- kolektor "Frýdlantské mosty", mezi šachtami K11 - K12, o výměře 0,229 m3,- kolektor "Frýdlantské mosty", mezi šachtami K1 - K10a, o výměře 2,096 m3,- kolektor "Centrum", mezi šachtami K0 (2P) - K20 (235L), o výměře 6, 296 m3, v pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,sOstravskou univerzitouse sídlem: Dvořákova 138/7, 701 03, Ostrava - Moravská OstravaIČO: 619 88 987 a to formou uzavřením dodatku č. 1, kterým se:- změní umístění a délka v kolektoru "Centrum",  - navýší užívaná část užitného prostoru v kolektoru "Centrum",- zvýší nájemné,a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv te
03. 11. 2021 Veřejná vyhláška - "Regenerace sídliště Kamenec, ul. Bohumínská, osazení SSZ na přechodu pro chodce"  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  Výzva k podání připomínek a námitek  Určení lhůty
03. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
03. 11. 2021 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
02. 11. 2021 Číslo výběrového řízení                                   78/2021 Druh práce specialista/ka strategického plánování            Odbor magistrátu strategického rozvoje Termín pro podání přihlášky 24.11.2021
02. 11. 2021 Termíny jednání orgánů městských obvodů.
02. 11. 2021 DODATEK k návrhu programu 27. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.listopadu 2021.
02. 11. 2021 Oznámení SMO o záměru pronajmout nemovitosti v katastrálním území: Bartovice, obec Ostrava, Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice. Vlastník: statutární město Ostrava. Rada města rozhodla dne 02.11.2021 usnesením č. 07918/RM 1822/ 122 o záměru města pronajmout nemovité věci: - část pozemku parc. č. 208/2, o výměře 0,25 m2, označenou jako A), - část pozemku parc. č. 208/2, o výměře 0,25 m2, označenou jako B), - část pozemku parc. Č. 208/2, o výměře 0,25 m2, označenou jako C), v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, pro účely vybudování nabíjecích stanic, - část pozemku p. p. č. 1005/24, o výměře 0,25 m2, označenou jako A), - část pozemku p. p. č. 1005/24, o výměře 0,25 m2, označenou jako B), - část pozemku p. p. č. 1005/24, o výměře 0,25 m2, označenou jako C), k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, pro účely vybudování nabíjecích stanic, dle zákresu ve snímcích, které jsou zobrazeny níže a zároveň si vyhrazuje právo pronajmout všechny shora uvedené nemovité věci společně j
02. 11. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
02. 11. 2021 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - závěr zjišťovacího řízení záměru "Zařízení na úpravu druhotných surovin" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete na stránkách informačního systému E.I.A.
02. 11. 2021 Vyrozumění o změně příslušeného správního orgánu ve věci dodatečného povolení stavby kanalizační přípojky pro RD č.p. 617, Kališní 33 - usnesením odnímá SMO Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih a pověřuje SMO Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
02. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5946/21/Vratimov - "Vratimov, ul. U Mateřské školy - výměna vodovodu a rekonstrukce kanalizace".
02. 11. 2021 Veřejná vyhláška - "Omezení stání nákladních vozidel v park. pruhu na ul. Polanecké v O.-Svinově"  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  Výzva k podání připomínek a námitek  Určení lhůty
02. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5981/21 - ul. Čapkova - "Souvislá údržba MK Čapkova, Ostrava - Radvanice".
02. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
02. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5945/21/Stará Ves nad Ondřejnicí - "Silnice D48 Rychaltice - Frýdek-Místek".
01. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5982/21 - ul. Mitrovická - "Kanalizace Nová Bělá, II. etapa, 1. část + dešťový propoj, ul. Mitrovická, Ostrava".
01. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Dopravní značení na místních komunikacích "Stanovení dopravního značení (trvalého) č. 11495/21/Vratimov - místní komunikace ulic Nádražní a Frýdecká"  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  Výzva k podání připomínek a námitek  Určení lhůty

XML