Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11466 - ul. Družební - Nová autobusová zastávka autobusu, ul. Družební, Ostrava-Krásné Pole.
15. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11465 - ul. ČS. Armády, Podnikatelská, Hrabovská - Opatření proti nájezdu do protisměru na dálnici D1 a D56 v Ostravě.
15. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11464 - ul. Na Baranovci - Zvýšení bezpečnosti ve směrovém oblouku v ul. Na Baranovci v Sl. Ostravě.
15. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5793/21  ul. Hasičská - Bytové domy Rezidence park Hrabůvka, vodovodní přípojka, ul. Hasičská, Ostrava.
15. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    11/2021 Druh práce sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí, agenda náhradní rodinné péče Odbor magistrátu sociálních věcí a zdravotnictví Termín pro podání přihlášky 05. 02. 2021
15. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    10/2021 Druh práce zkušební komisař - výkon státní správy na úseku provozu autoškol a evidence řidičů Odbor magistrátu dopravně správních činností Termín pro podání přihlášky 05. 02. 2021
15. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    9/2021 Druh práce výkon kontrolní a auditní činnosti Odbor magistrátu interního auditu a kontroly Termín pro podání přihlášky 05. 02. 2021
14. 01. 2021 Usnesení ve věci exekuce proti povinné: Danuše Kubošová, bytem Šenov.
14. 01. 2021 Pozvání na 20. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 27. ledna 2021 v 9.00 hodin v zasedací síni č. 306 Radnice města Ostravy.
14. 01. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o zamítnutí odvolání účastníka řízení, ve věci vydání společného povolení pro stavbu „Řadové rodinné domy, Ostrava Hrabová, lokalita Žižkov, ul. Krmelínská“ na pozemcích parc.č. 34/1, 34/10, 34/15, 34/16, 36/2, 36/3, 36/4, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 87/10 a 2535/1 v katastrálním území Hrabová, a 76/1 a 76/15 v katastrálním území Dubina u Ostravy. 
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Kevin Balažovič, bytem Ostrava-Moravská Ostrava.
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Nela Cyroňová, bytem Ostrava-Mariánské Hory.
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dočasném dopravním značení č. 73/2020 - Úprava provozu na MK II. tř. - ul. Šenovská, k. ú. Slezská Ostrava.
14. 01. 2021 Usnesení - dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Petr Švengr, bytem Ostrava-Nová Ves.
14. 01. 2021 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby) proti povinnému: Miroslav Gajda, Ostrava.
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5792/21  ul. Nad Porubkou - Výstavba prodejny LIDL Ostrava, Nad Porubkou.
13. 01. 2021 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Radim Janusz, bytem Ostrava-Poruba.
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které se uskuteční 23. 2. 2021 od 09:30 do 12:30 hodin, z důvodu epidemiologické situace on-line formou. Více informací naleznete také zde.
13. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    8/2021 Druh práce vedoucí úseku přestupků Odbor magistrátu dopravně správních činností Termín pro podání přihlášky 04. 02. 2021
13. 01. 2021 Nabídka volného pracovního místa č. 1/2021     Druh práce odborný archivář - doba určitá, zástup za MD a RD Odbor magistrátu Archiv města Ostravy Termín pro podání přihlášky 04. 02. 2021
13. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení ve věci vydání 53. změny integrovaného povolení společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. pro "Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií" veřejnou vyhláškou; žádost o vyjádření a o vyvěšení stručného shrnutí.
12. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    6/2021 Druh práce komplexní výkon agendy při správě daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění Odbor magistrátu financí a rozpočtu Termín pro podání přihlášky 04. 02. 2021
12. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    7/2021 Druh práce referent pro sport Odbor magistrátu školství a sportu Termín pro podání přihlášky 04. 02. 2021
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Miroslav Dočkal, bytem Ostrava-Poruba.
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které se uskuteční 23. 2. 2021 od 09:30 do 12:30 hodin, z důvodu epidemiologické situace on-line formou. Více informací naleznete také zde.
12. 01. 2021 Výběrové  řízení    vypsané Radou města Ostravy Obsazovaná pozice Ředitel/ka příspěvkové organizace Organizace Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace Termín pro podání přihlášky 26. 02. 2021 do 13:00 hodin.
12. 01. 2021 Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt ITI  Strategie integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace vyhlašuje 22. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II ve vazbě na: 63. VÝZVU ŘÍDICÍHO ORGÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a 46. VÝZVU NOSITELE ITI OSTRAVSKÉ AGLOMERACE.
12. 01. 2021 Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt ITI  Strategie integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace vyhlašuje 23. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ III ve vazbě na: 50. VÝZVU ŘÍDICÍHO ORGÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a 47. VÝZVU NOSITELE ITI OSTRAVSKÉ AGLOMERACE.
11. 01. 2021 Dražební vyhláška ve věci likvidace dědictví po zemřelé Iloně Vítkové, posledně bytem Václavovice.
11. 01. 2021 Rozhodnutí č. 18/21/VH o schválení kanalizačního řádu "Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dolní Lhota".
11. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. VŘ/2021/1                  ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz Druh práce referent majetkové správy Odbor úřadu majetkový, oddělení správy majetku Termín pro podání přihlášky 26.01.2021
08. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Jiří Javorský, bytem Ostrava-Poruba.
08. 01. 2021 Usnesení - dražba nemovitých věcí proti povinnému: Radim Janusz, bytem Ostrava-Poruba.
08. 01. 2021 I.   Oznámení II. Usnesení č. 19/21/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla "Parkoviště ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka" - SO 301 Dešťová kanalizace.
08. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    5/2021 Druh práce právník oddělení Odbor magistrátu majetkový, oddělení věcných břemen a průmyslových zón Termín pro podání přihlášky 28. 01. 2021
08. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    4/2021 Druh práce výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, zemědělství, zbraní a střeliva a na úseku ochrany přírody a krajiny Odbor magistrátu ochrany životního prostředí, oddělení ochrany přírody, půdy a lesa Termín pro podání přihlášky 28. 01. 2021
08. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    3/2021 Druh práce referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - aplikace územního plánu Odbor magistrátu územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče Termín pro podání přihlášky 28. 01. 2021
08. 01. 2021 Informace o oznámení záměru "Závod společnosti INGEA recyklace, s.r.o." podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete také na stránkách informačního systému E.I.A.
08. 01. 2021 Termíny jednání orgánů městských obvodů.  
07. 01. 2021 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 39/2020 - ul. Oběžná v Ostravě-Mariánských Horách.
06. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    2/2021 Druh práce koordinace a metodické usměrňování na úseku místních a správních poplatků a hazardních her v rámci SMO, odvolací orgán na těchto úsecích, výkon agendy veřejných sbírek Odbor magistrátu financí a rozpočtu, oddělení daní a cen Termín pro podání přihlášky 26. 01. 2021
06. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027". Více informací naleznete také na stránkách informačního systému SEA.
06. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                                    1/2021 Druh práce zajišťování  agendy evidence vozidel, komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého územního samosprávného celku nebo jiného orgánu Odbor magistrátu dopravně správních činností, oddělení evidence silničních vozidel Termín pro podání přihlášky 25. 01. 2021
06. 01. 2021 Rozhodnutí č. 1/2021 o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí č. 140/2018, kterým byla umístěna stavba "Úprava odvodnění vodotoče Mlýnka" na pozemcích parc. č. 1118/2, 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1120/1, 1120/2, 1121/2, 1123, 1124, 1125, 2407/2, 2439/3, 2440/1, 2445, 2446, 2449/1, 2449/3, 2452/1 v katastrálním území Svinov, se prodlužuje do 27.11.2022.
05. 01. 2021 Rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2021 (bez rozpočtů městských obvodů), který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 1181/ZM1822/19 dne 11.12.2020. Úplné znění rozpočtu naleznete zde
05. 01. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy na roky 2022-2024 (bez městských obvodů), který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 1181/ZM1822/19 dne 11.12.2020. Střednědobý výhled rozpočtu naleznete zde
05. 01. 2021 Číslo výběrového řízení                    1/2021 ÚMOb Martinov Druh práce referent stavebního úřadu - kumulovaná funkce Termín pro podání přihlášky 20.01.2021 do 12:00 hod.
04. 01. 2021 Informace o oznámení záměru "Zřízení provozovny KZO" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete také na stránkách informačního systému E.I.A.
31. 12. 2020 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - "Cukrárna - Sladký časy - odlučovač tuků, č. p. 220/51, ul. 28. října, Ostrava - Moravská Ostrava"
30. 12. 2020 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 22. 12. 2020.

XML