Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních př. rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.
02. 04. 2020 Číslo výběrového řízení                                    22/2020 Druh práce specialista přípravy a realizace investic Odbor magistrátu investiční, oddělení přípravy a realizace investic Termín pro podání přihlášky 17.04.2020
02. 04. 2020 Oznámení o skončení exekuce proti povinnému: Milan Geletič, bytem Ostrava.
02. 04. 2020 Vyrozumění o podaném odvolání ve věci schválení stavebního záměru stavby vodního díla "Vodovodní řad a přípojky, areál Tajga, k.ú. Hrabová".
02. 04. 2020 Informace o dokumentaci záměru "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.Více informací naleznete na stránkách informačního systému E.I.A
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5611/20 - ul. Frýdecká - Vybudování připojení parkoviště AUTOBEDY na ul. Frýdeckou, Ostrava - Kunčice.
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5612/20 - ul. 26. dubna, Dobroslavická - Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část, ražba, Ostrava.
01. 04. 2020 Oznámení o zahájení řízení ve věci změny integrovaného povolení společnosti TAMECH Czech s.r.o.,  a.s. pro zařízení "Závod 4 - Energetika", žádost o vyjádření a o vyvěšení stručného shrnutí údajů.
01. 04. 2020 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 24.03.2020.
31. 03. 2020 Upozornění občanům - rozmístění sběrných boxů. Více informací naleznete zde : https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/info-z-kraju/2020/MSK_k_podani_proznani_lze_pouzit_sberne_boxy_v_budovach_fu-10556
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5608/20 - Souvislá údržba MK ul. Výstavní, I. etapa, Ostrava - Vítkovice.
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5610/20 Novostavba 2RD na p. č. 402/18 v k. ú. Heřmanice ( RD č. 2) V Ostravě.
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5609/20 Novostavba 2RD na p. č. 402/18 v k. ú. Heřmanice ( RD č. 1) V Ostravě.
30. 03. 2020 Usnesení - dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitostí proti povinnému: MOZA Trading, s.r.o. v likvidaci.
27. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru pronájmu části nemovitosti v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava. Vlastník: Statutární město Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 3550/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15,45 m2. 
27. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru vypůjčky části nemovitostí v katastrálním území Poruba, obec Ostrava. Vlastník: Statutární město Ostrava. Druh nemovitostí: -  parc. č.  2965/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 5,2 m2, část B o výměře 17,2 m2, část C o výměře 5,8 m2, část D  výměře 5,8 m2, část E o výměře 186 m2 a část F o výměře 9,4 m2, -  parc. č. 2965/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 26,2 m2 a část B o výměře 21,4 m2, -  parc. č. 2965/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 5,8 m2, část B o výměře 5,8 m2, část C o výměře 5,8 m2, část D o výměře 5,7 m2, část E o výměře 5,8 m2 a část F o výměře 5,8 m2
27. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru pronájmu části nemovitostí v katastrálním území Hrabová, obec Ostrava. Vlastník: Statutární město Ostrava. Druh nemovitostí:  -  parc. č. 333/1 – orná půda, a to část A o výměře 17 m2 a část B o výměře 10 m2, -  parc. č. 333/18 – ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2, -  parc. č. 333/25 – orná půda o výměře 8 m2, -  parc. č. 341/7 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2, -  parc. č. 341/12 – ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, -  parc. č. 3134/4 – ostatní plocha, silnice, a to část A o výměře 16 m2 a část B o výměře 17 m2  
27. 03. 2020 Upozornění Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj - odevzdání daňových přiznání.
27. 03. 2020 Číslo výběrového řízení                                    21/2020 Druh práce metodik v oblasti sociálních služeb Odbor magistrátu sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb Termín pro podání přihlášky 15.04.2020
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Ostrava-Jih, veřejný prostor - Hrabůvka I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5607/20 ul. Halasova - rampy Místecká - Oprava dilatací na rampách Halasova z ul. Místecké v Ostravě-Vítkovicích.
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5606/20 ul. U Cementárny - Oprava chodníku na ul. U Cementárny, Ostrava-Vítkovice.
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5604/20 ul. Hlučínská, Koblovská - St. úpravy zastávek "Lékárna" a "Šilheřovická" v Ostravě-Petřkovicích.
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5603/20 ul. Těšínská - Prodloužení sběrače B do Radvanic.
25. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru směny nemovitostí v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: ul.  Zelená. Druh nemovitostí:  Zastupitelstvo města rozhodlo dne 4. 3. 2020 usnesením č. 0769/ZM1822/13 o záměru města darovat níže uvedené nemovité věci oddělené geometrickým plánem č. 6043-187/2019, vyhotoveným pro k.ú. Moravská Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: - část pozemku parc. č. 2641/85 o výměře 199 m2, která je dle výše uvedeného geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 2641/115 - část pozemku parc. č. 2641/85 o výměře 29 m2, která  je  dle výše uvedeného geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 2641/116 - část pozemku parc. č. 3626/5 o výměře 23 m2,  která  je  dle výše  uvedeného geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 3626/17 - část pozemku parc. č. 3626/5 o výměře 145 m2,  která  je dle výše uvedeného geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 3626/18 Morav
25. 03. 2020 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 17.03.2020.
25. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru změnit smlouvu o výpůjčce - Rada města Ostravy usnesením č. 03537/RM1822/52 dne 24. 3. 2020 rozhodla o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 1537/2019/MJ ze dne 25. 4. 2019, jejímž předmětem je výpůjčka   budovy č. p. 1586, která je součástí pozemku parc. č. st. 245, trafostanice bez č. p. na pozemku p. č. st. 5627, vč  přípojky NN, pozemku p. č. st. 245 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hulváky č. p. 1586, občanské vybavení, pozemku p. p. č. 354/3 – ostatní plocha, jiná plocha, pozemku p. p. č. 354/8 – ostatní plocha, jiná plocha, pozemku p. p. č. 354/30 – ostatní plocha, jiná plocha, pozemku p. p. č. 354/21 – ostatní plocha, zeleň, pozemku p. p. č. 354/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p. p. č. 354/44 – ostatní plocha, zeleň, pozemku p. p. č. 1480 – ostatní plocha, zeleň, pozemku p. p. st. 5627 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p., protihlukové stěny na pozemku p. p. č. 354/3 v délce 48,21
25. 03. 2020 I.   Oznámení II. Usnesení č. 262/20/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla "Vratimov, ul. Na Příčnici - výměna vodovodu".
25. 03. 2020 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 07/2020 ul. Mojmírovců v Ostravě-Mariánských Horách.
25. 03. 2020 Usnesení - dražební vyhláška o elektronické dražbě proti povinnému: Kamil Pientok, Ostrava.
25. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitostí v katastrálním území Mošnov, obec Mošnov. Druh nemovitostí:   Rada města rozhodla dne 24. 3. 2020 usnesením č. 03539/RM1822/52 o záměru města pronajmout nemovité věci: -       část pozemku parc. č. p. 822/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9,06 m2, označená jako A1, -       část pozemku parc. č. p. 822/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38,03 m2, označená jako A2, -       část pozemku parc. č. p. 822/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 306,87 m2, označená jako A3, -       část pozemku parc. č. p. 822/42, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 89,99 m2, označená jako B1, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle zákresu ve snímku, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5573/20/Vratimov -  "Městská pouť 2020".
25. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru směny nemovitostí v katastrálním území Moravská Ostrava a Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Lokalita: ul. Mariánskohorská, Cihelní, Hornopolní, Západní a Chemická. Druh nemovitostí: pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy pozemek parc.č. 2087/23 pozemek parc.č. 3606/25 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava   za pozemky ve vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to: pozemek parc.č. 1800/71 pozemek parc.č. 1800/51 pozemek parc.č. 1800/52 pozemek parc.č. 1800/70 pozemek parc.č. 2242/3 pozemek parc.č. 3606/21 pozemek parc.č. 2241/4 pozemek parc.č. 2312/8 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pozemek p.p.č. 161/26 pozemek p.p.č. 168/59 k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava   s tím, že předmětem směny budou všechny uvedené pozemky nebo jen některé z nich.
24. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: ul. Nádražní.  Druh nemovitostí: část pozemku parc.č. 1625/1 o výměře 80 m2.  
24. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: ul. Českobratrská. Druh nemovitostí: pozemek parc.č. 947/5 pozemek parc.č. 947/8
24. 03. 2020 I.   Oznámení II. Usnesení č. 276/20/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení v souvislosti s povolením stavby vodního díla "RD LHOTKA - Zelený vršek II. etapa - IO.02 Veřejný vodovod, IO.03 Kanalizace splašková, IO.04 Kanalizace dešťová".
23. 03. 2020 Rozhodnutí č. 132/20/VH o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla, o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška v souvislosti se stavbou vodního díla " Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí".
20. 03. 2020 Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem města dne 04.03.2020.
20. 03. 2020 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 03.03.2020.
20. 03. 2020 Usnesení - Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správní, jako stavební úřad PŘERUŠUJE DO 30.6.2020 územní řízení ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu" na pozemcích parc.č. 1573, 1574, 2962/1, 2962/4, 2963/1, 2964/1, 2971/2, 2971/17 v katastrálním území Poruba, 3607, 4408/43, 4408/69, 4408/165, 4408/167, 4412/1, 4412/2, 4412/3, 4413, 4414, 4423/1 v katastrálním území Poruba-sever, 2003/2, 2003/13, 2003/15, 2003/47, 4013/3, 4013/4, 4176, 4179/2, 4179/3, 4423/18, 4424/6, 4424/8, 4424/10 v katastrálním území Pustkovec.
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Úprava zóny s dopravním omezením v oblasti Ostravy-Poruby I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) - dodatek č. 1 - Úprava zóny s dopravním omezením v oblasti Ostravy - Poruby.
20. 03. 2020 I.   Oznámení II. Usnesení č. 240/20/VH III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení v souvislosti se povolením stavby vodního díla "Odkanalizování obce Stará Ves nad Ondřejnicí - ul. Sluneční".
20. 03. 2020 Usnesení - dražební vyhláška a exekuční příkaz proti povinnému: Kamila Compelová, bytem Ostrava
20. 03. 2020 Opravné usnesení - oprava textu v rozhodnutí - "Zařízení k využívání odpadů DT Logistic CZ s.r.o. - recyklační středisko Svinov".  Více informací naleznete na stránkách informačního systému E.I.A.
20. 03. 2020 Usnesení o odročení dražebního roku proti povinnému: Pavol Krafčík, bytem Ostrava Hulváky.
20. 03. 2020 Usnesení o odročení dražebního roku proti povinnému: Šárka Ovčáčková, bytem Ostrava Poruba.
20. 03. 2020 Sdělení primátora v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 194, kterým byl vyhlášen nouzový stav o některých činnostech Magistrátu města Ostravy.   
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Projektové práce pro opravy MK V Důlkách, Popinecká, Rakovecká ve Vratimově - MK Rakovecká I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty
20. 03. 2020 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Michal Hrstka, bytem Ostrava-Vítkovice.

XML