Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost pro stavbu "Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní" na pozemcích parc. č.1096/7, 1096/16, 1096/18, 3714, 3735/1 v k. ú. Moravská Ostrava a parc. č. 61/1, 61/3, 70/2, 70/3, 72/10, 72/12, 77/3, 77/4, parc. č. st. 118/1, st. 118/5, parc. č. 369/5, 369/13, 369/18, 372/5, 373/10, 383/2, 383/3, 450/53, 450/59, 450/61, 450/65, parc. č. st. 589, parc. č. 901, 906, 918/1, 925/1, 925/4, 925/5, 925/6, 925/7, 946/2, 952/1, 987/1, 1043/1, 1162, 1552 v k. ú. Přívoz.
10. 07. 2020 Územní rozhodnutí č. 59/2020 - rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční" na pozemcích parc. č. 2379/10, 2379/27, 2379/30, 2409/1, 2468/3, 2468/16, 2468/35, 2468/36, 2468/37, 2474/1, 2484, 2510/1, 3595, 3597/1, 4241/7, 4241/8, 4241/10 v k. ú. Moravská Ostrava.
10. 07. 2020 Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba proti povinnému: Seneuris Property s.r.o., se sídlem Praha-Staré Město.
10. 07. 2020 Dražební vyhláška - nařízení dražebního jednání - elektronická dražba proti povinnému: MOLENDO s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava.
09. 07. 2020 I. Oznámení, II. Usnesení č. 559/20/VH, III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci zahájení vodoprávního řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla "Stavební úpravy Jantarové stezky, v k. ú. Martinov ve Slezsku, SO 201 - Lavka - SO 201.1. Úprava dna a břehů Plesenského potoka".
09. 07. 2020 Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci proti povinnému: Jiří Antoš, Ostrava-Plesná.
09. 07. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "SEK Ostrava-Poruba I" na pozemcích parc. č. 2965/1 v katastrálním území Poruba, 1503/1, 1503/3, 1503/11, 1503/15, 1503/16, 1503/22, 1503/23, 1503/25, 1503/28, 1503/30, 1503/31, 1503/42, 1503/45, 1503/53, 1503/57, 1503/77, 1503/126, 1503/136, 1503/139, 1503/183, 1516, 1517/1, 1517/2, 1517/4, 1517/5, 1542, 1545/1, 1545/2, 1564, 1567, 1572, 1592, 1597, 1598, 1611, 1623/1, 1623/2, 1649/1, 1649/2, 1652, 1672, 1695/1, 1695/2, 1695/9, 1695/10, 1695/11, 1708/2, 1721, 1987/1, 1987/7, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2002/1, 2002/5, 2002/6, 2003/1, 2003/3, 2003/4, 2003/6, 2003/7, 2003/8, 2003/9, 2003/20, 2003/21, 2003/22, 2003/36, 2027/6, 2029/1, 2029/5, 2029/9, 2029/10, 2030, 2044/1, 2066, 2072, 2082/1, 2083, 2111/1, 2117, 2119, 2134, 2135, 2136, 2169, 2170, 2173/1, 2173/5, 2173/9, 2173/12, 2173/13, 2173/14, 2174, 2235, 2247, 2256/1, 2272, 2358/1, 2381/1, 2382, 2386/1, 3543/1, 4402/6, 4408/1, 4408/43, 4408/64, 4408/69, 4
09. 07. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Komplex bytových domů Terasy Slezská" na pozemcích parc. č. 6, 7, 8, 9, 12/1, 12/3, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 1043/1 v k. ú. Slezská Ostrava.
08. 07. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání  - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Bytové domy v Porubě" na pozemcích parc. č. 898/7, 899/1, 900, 944, 2981/3, 2981/9 v k. ú. Poruba.
08. 07. 2020 Číslo výběrového řízení                                    43/2020 Druh práce odborník zabývající se výpočetní technikou Odbor magistrátu odbor projektů IT služeb a outsourcingu Termín pro podání přihlášky 24.07.2020
07. 07. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže, Ostrava-Michálkovice" na pozemcích parc. č. 620/1, 620/2, 621/1 v k. ú. Michálkovice.
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení č. 38/2020 - dočasné dopravní značení "Úprava provozu na MK - ul. Záblatská a Zachalupní, a sil. Orlovská a Vrbická, k. ú. Heřmanice".
07. 07. 2020 Závěr zjišťovacího řízení koncepce "Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044". Více informací naleznete také na stránkách informačního systému E.I.A.
07. 07. 2020 Číslo výběrového řízení                                    39/2020 Druh práce odborný pracovník pro ekonomiku a plán Odbor magistrátu investiční, oddělení podpory investic Termín pro podání přihlášky 23.07.2020
03. 07. 2020 Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem města dne 24.06.2020.
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 495/20/VH mění rozhodnutí č. 294/10/VH, o stanovení ochranných pásem vodního zdroje Důlňák, ze dne 24.2.2010, č.j. SMO/089319/09/OŽP/Re/Or, ve znění opatření obecné povahy č. 1096/13/VH, ze dne 3.12.2013, č.j. SMO/432409/13/OŽP/Ha, vydané odborem ochrany životního prostředí MMO, takto: - ve výrokové části, na str. 2, v bodě "II. stanovuje" bod "I) Ochranné pásmo vodního zdroje Důlňák - části Les, A) Rozsah ochranných pásem".
03. 07. 2020 Rozhodnutí č. 530/20/VH o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla a veřejná vyhláška ve věci stavby "Vratimov, ul. Na Příčnici - výměna vodovodu".
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku - Městský úřad Lipník nad Bečvou za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018, seznam č. 4/2020, č. 5/2020, č. 6/2020, č. 7/2020, č. 8/2020.
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5643/20/Stará Ves nad Ondřejnicí "Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C11".
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5635/20/Stará Ves nad Ondřejnicí "Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa", část stavby, týkající se místních komunikací (Mlýnská, U Vody, Do Potoka, Školní, Na Kopci, Dukelská).
03. 07. 2020 Oznámení o skončení exekuce proti povinnému: Vašíček Zdeněk, Ostrava.
03. 07. 2020 I.   Oznámení II. Usnesení č. 549/20/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti změny dokončené stavby vodního díla "Rekonstrukce Jindřich Center - SO 17.1 - Jednotná kanalizace, SO 18.1 - Vodovodní řad".
03. 07. 2020 Územní rozhodnutí č. 55/2020 - ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi" na pozemcích parc.č. st. 3/1, 4/1, 5, parc. č. 48, 49/1, 49/2, parc. č. st. 57, parc. č. 63/1, 76, parc. č. st. 124, parc. č. 141/65, 141/68, 141/69, 141/71, 141/72, 141/73, 141/74, 141/89, 141/104, 141/107, 141/121, 141/136, 141/147, 141/197, 141/198, 141/219, 141/225, 141/226, parc. č. st. 165, parc. č. 484/9, 490/6, 491/1, 491/39, 491/69, 491/70, 491/71, 1063 vše v katastrálním území Nová Ves u Ostravy.
03. 07. 2020 Usnesení - dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby proti povinným: DD - finanční společnost, a.s. "v likvidaci", Ostrava-Moravská Ostrava Richard Petřík, poslední adresa trvalého pobytu: Ostrava-Moravská Ostrava, zast. JUDr. Zbyněk Lakomý, opatrovník, Frýdek -Místek
03. 07. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: v blízkosti  ul. Trnkovecká a ul. Pikartská. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 00947/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc a to: pozemek parc. č. 4467, vyjma té části, na které  se nachází stavba místní komunikace a zastávka  MHD a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
02. 07. 2020 Číslo výběrového řízení                                    42/2020 Druh práce vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Odbor magistrátu sociálních věcí a zdravotnictví Termín pro podání přihlášky 17.07.2020
02. 07. 2020 Číslo výběrového řízení                     2/2020 ÚMOb Polanka nad Odrou Druh práce výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu Termín pro podání přihlášky 10.8.2020
02. 07. 2020 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Poruba sever, obec Ostrava. Lokalita: ul. Kyjevská. Druh nemovitosti: části pozemku parc. č. 1649/1, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 233,98 m2 a to část označená v situačním výkresu jako "A" o výměře 41,73m2, část označená v situačním výkresu jako "B" o výměře 190 m2  a část označená v situačním výkresu jako "C" o výměře 2,25m2, dle zákresu ve snímku, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
02. 07. 2020 I.   Oznámení II. Usnesení č. 523/20/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci zahájení vodoprávního řízení o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla - v rámci stavby "Kanalizace Nová Ves - ulice Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka".
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -  Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5645/20/Zbyslavice "Rekonstrukce propustku na silnici III/46612 v km 5,800 ve Zbyslavicích".
02. 07. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 0943/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc a to: pozemek p.p. č. 458/50 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
02. 07. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 0966/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc a to: pozemek parc. č. 1049/2 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
01. 07. 2020 Usnesení o odročení dražebního jednání proti povinnému: Ivan Šimeček, Ostrava-Zábřeh, nařízená usnesením  č.j. 203 Ex 26837/19-70, které vydal dne 27.4.2020 soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha se odročuje na neurčito.
01. 07. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 0966/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc a to: pozemek p.p. č. 425/8 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
01. 07. 2020 Číslo výběrového řízení                                    41/2020 Druh práce vedoucí oddělení školství Odbor magistrátu školství a sportu Termín pro podání přihlášky 21.07.2020
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5672/20 - ul. Janáčkova,  "Výstavba bytového domu v ul. Janáčkova v Mor. Ostravě - zábor vozovky".
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5670/20 - ul. Těšínská "Úprava nivelety dešťové kanalizace ul. Těšínská, Ostrava".
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5671/20 - ul. Janáčkova, Porážková "Přípojka tepla pro galerii Plato, ul. Janáčkova, Mor.  Ostrava".
01. 07. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v k. ú. Poruba, obec Ostrava. Lokalita: vnitroblok mezi ul. Řecká a Maďarská. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 0967/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc a to: část pozemku parc. č. 989/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 226 m2, která je dle geometrického plánu č. 3332-502/2020 oddělena  a nově označena jako pozemek parc.č. 989/4, ost. plocha, jiná plocha
01. 07. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 0945/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc a to: část pozemku parc. č. 348, zahrada, o výměře 112 m2, která je dle geometrického plánu č. 1564-11/2020 oddělena  a nově označena jako pozemek parc.č. 348/2, ost. plocha, jiná plocha a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
01. 07. 2020 Posuzování vlivů záměru "Intenzifikace závodu pro zpracování BRO" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele. Více informací naleznete také na stránkách informačního systému E.I.A.
01. 07. 2020 Oznámení SMO o záměru směnit nemovitost v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 0935/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 rozhodlo o záměru města směnit nemovitou věc a to: pozemek parc. č. 10 za části pozemku parc.č. 511, oddělené geometrickým plánem č. 1567-62/2020 a nově označené jako pozemek parc.č. 511/2, o výměře 12 m2 a pozemek parc. č. 511/3, o výměře 12 m2 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
30. 06. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 0945/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc a to: pozemek p.p.č. 425/5     a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
30. 06. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 0945/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc a to: pozemek p.p.č. 51/5     a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.                                                                                                                                                       
30. 06. 2020 Rozhodnutí č. 315/20/VH ze dne  16. dubna 2020 o předběžném povolení pro změnu dokončené stavby vodního díla "Oprava vodovodu a kanalizace v Pustkovci, oblast Pustkovecká" - vodovod.
30. 06. 2020 I.   Oznámení II. Usnesení č. 517/20/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci zahájení vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla - v rámci stavby "Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravě -Porubě - SO 001 Odstranění vodovodu a kanalizace" - bourací práce.
30. 06. 2020 Rozhodnutí č. 434/20/VH o povolení k nakládání s vodami a o společném povolení - čerpání nadzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a jiné nakládání s nimi - jejich následné odvádění do vod povrchových v souvislosti se stavbou vodního díla "Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod".
30. 06. 2020 Dražební vyhláška - dražební jednání movitých věcí proti povinné: Denisa Chovančáková, bytem Ostrava-Vítkovice.
30. 06. 2020 Výroční zpráva organizace Renarkon, o.p.s. za rok 2019.
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5644/20/Těšínská "Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa".

XML