Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 04. 2019 Informace o konání veřejného projednání  záměru "Komunikace - Severní spoj" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete také na stránkách informačního systému E.I.A.
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5436/19  "Výměna kabelu CETIN v ul. Staroveské/Proskovické v Ostravě a Staré Vsi n/O".
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Zóna rezidentního parkování v ul. Na Jízdárně a Dr. Malého v Moravské Ostravě Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Výzva k podání připomínek a námitek Určení lhůty
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti účastníkům řízení: dle přiloženého seznamu.
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci a to na komunikacich I. a III. tř. ul. Čujkovova, Pjanovova a Zajcevova v Ostravě-Zábřehu - "Výměna potrubí RSEM k JM PS 43, I. etapa (topná voda) cca 450 m Čujkovova 21-31 + Pjanovova".
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5418/19Vratimov - "Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa".
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5417/19Vratimov - "Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa".
17. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, svěřenou městskému obvodu Pustkovec. Lokalita: ulice Hrázka. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 4223/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 29 m2, která je dle geometrického plánu č. 5727-70/2019, vyhotoveného  pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4223/9, ost. plocha, jiná plocha 
17. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, svěřené městskému obvodu Poruba. Lokalita: ulice Nad Porubkou. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 3008 o výměře 29 m2, která je dle geometrického plánu č. 3038-141b/2017, vyhotoveného  pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3008/2  účelovou komunikaci - chodník, umístěnou na části pozemku parc. č. 3008 o výměře 29 m2, která je dle geometrického plánu č. 3038-141b/2017, vyhotoveného  pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3008/2  pozemek parc. č. 2801/171
17. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Lokalita: Předpolní, Na Pešatku. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 468 o výměře 24 m2,ve vlastnictví SMO, svěřen městskému obvodu Stará Bělá, který je dle geometrického plánu č. 3388-80/2018, vyhotoveného  pro k. ú. Stará Bělá, označen jako pozemek parc. č. 468/2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava.
17. 04. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání proti povinnému: Ing. Jiří Babica, bytem Ostrava, za účasti manželky povinného: Marta Babicová, bytem Heřmanovice. Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 169 EX 8596/15-166 ze dne 21.02.2019 se odročuje na den 25.07.2019.
17. 04. 2019 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému: 1. Ivana Gebauerová, Ostrava 2. Milan Gebauer, Ostrava
17. 04. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému: Klára Císarová, bytem Ostrava.
17. 04. 2019 Oznámení dražebního roku (dražební vyhláška) proti povinnému: 1. Soňa Procházková, bytem Brno 2. Petr Šustek, bytem Zlín
17. 04. 2019 Oznámení dražebního roku (dražební vyhláška) proti povinnému: Marcela Hrazdilová, bytem Ostrava.
17. 04. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - územní rozhodnutí č. 47/2019 ve věci umístění stavby "Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská" na pozemcích parc. č. 193/5, 233/2, 233/7, 233/8, 234/1, 234/3, 234/4, 234/5, 562/2, 562/4, 562/8, 576, 907/1, 907/15, 907/16, 907/19, 907/25, 907/26, 907/41, 907/42, 907/43, 907/44, 907/45, 907/46, 907/47, 910, 911/1, 1179/17, st. 2075 v k.ú. Přívoz.
17. 04. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Trasa HDPE FTTx Ostrava" na pozemcích parc. č. 71/3, 71/53, 71/55, 71/56, 71/57, 71/58, 71/69, 71/70, 71/71, 71/78, 71/79, 71/85, 71/88, 73/1, 73/42, 73/43, 73/55, 75/1, 75/18, 75/20, 75/27, 75/28, 96/1, 97/1, 100/6, 100/10, 100/11, 100/12, 100/14, 100/19, 100/20, 100/67, 100/69, 100/72, 100/76, 100/80, 100/85, 100/93, 100/94, 100/96, 100/101, 100/103, 100/104, 100/123, 100/126, 100/128, 101/12, 101/22, 101/25, 101/26, 101/27, 101/33, 101/47, 101/48, 101/55, 101/57, 105/18, 105/19, 106/1, 106/42, 106/45, 106/51, 106/54, 106/55, 106/58, 106/63, 110/2, 110/27, 110/38, 120/10, 121/1, 126/1, 126/5, 126/6, 126/19, 126/20, 126/21, 126/23, 164, 165, 200, 209, 227/1, 251, 253, 286, 287/1, 288/1, 289, 315, 320, 346 v katastrálním území Dubina u Ostravy, 288,/24, 304/2, 304/3, 311/1, 311/33, 354/14, 371/1, 371/8, 371/13, 371/22, 371/81, 371/82, 371/91, 379/1, 379/6, 379/7, 391/1, 397, 403/1, 403/2, 412/2, 412/3,
15. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, svěřenou městskému obvodu. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 1318/13 o výměře cca 70 m2
15. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru směnit nemovitosti v katastrálním území: Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Lokalita: ul. Valašská. Druh nemovitosti: - část pozemku p.p.č. 461/2 o výměře 280 m2, nově označenou dle geometrického plánu č. 931-36/2018, vyhotoveného pro k.ú. Nová Ves u Ostravy jako pozemek p.p.č. 461/26  za níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví TJ Sokol Ostrava-Nová Ves, z.s. - část pozemku p.p.č. 461/17 o výměře 280 m2, nově označenou dle geometrického plánu č. 931-36/2018, vyhotoveného pro k.ú. Nová Ves u Ostravy jako pozemek p.p.č. 461/28
15. 04. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Lucie Davidová, Ostrava-Zábřeh.
15. 04. 2019 Havarijní plán pro uvádění do životního prostředí - Pracoviště Tkáňového zařízení a JIP Kliniky hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava.
15. 04. 2019 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Blok Nové Lauby" na pozemcích par.č. 86/1, 160, 3479/1, 3486, 3489, 3490, 3493/1 v katastrálním území Moravská Ostrava.
15. 04. 2019 Usnesení o opakované dražbě - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti proti povinnému: Květa Tulejová, Ostrava-Přívoz Ivan Tulej, Ostrava-Moravská Ostrava  
15. 04. 2019 Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem města dne 10.04.2019.
15. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru směnit nemovitosti v katastrálním území: Michálkovice, obec Ostrava. Lokalita: poblíž ul. Petřvaldská. Druh nemovitostí: - částí pozemku p.p.č. 427/11, zahrada, o celkové výměře 86 m2, dle geometrického plánu č. 2142-162/2018 označené jako díly f), g), h), ve vlastnictví fyzických osob, které jsou sloučeny do části pozemku p.p.č. 492/6, trvalý travní porost, o výměře 94 m2, ve vlastnictví SMO, svěřené městskému obvodu Michálkovice, dle téhož geometrického plánu označené jako díl i), a dále všechny dle téhož geometrického plánu sloučeny a nově označeny jako pozemek p.p.č. 492/6, ost. plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 180 m2  za - částí pozemku p.p.č. 492/6, trvalý travní porost, o celkové výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 2142-162/2018 označené jako díly b) a  c), ve vlastnictví SMO, svěřené městskému obvodu Michálkovice , které jsou sloučeny do části pozemku p.p.č. 427/11, zahrada, o výměře 2052 m2, dle téhož geometrického plánu označené jako díl a),
15. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru darovat nemovitost v k. ú. Klimkovice, obec Klimkovice, ve vlastnictví SMO. Druh nemovitosti: pozemek parc. č. 2692/2
15. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru směnit nemovitosti v katastrálním území: Hrabůvka a Vítkovice, obec Ostrava. Lokalita: ul. Místecká. Druh nemovitosti: -  p.č.st. 2090, zast. plocha a nádvoří, o výměře 229 m 2 -  p.č.st. 2091, zast. plocha a nádvoří, o výměře 91 m 2 -  p.č.st. 2092, zast. plocha a nádvoří, o výměře 15 m 2 -  parc.č. 198/5, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 2989 m 2 -  parc.č. 198/6, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 196 m 2 -  parc.č. 936/5, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 360 m 2 ve vlastnictví SMO, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih   za pozemky v k.ú Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví Shell Czech Republic a.s. -  parc.č. 173/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 571 m 2 -  parc.č. 173/28, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 195 m 2 -  parc.č. 173/29, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 216 m 2    
15. 04. 2019 Usnesení o elektronické dražbě proti povinným: 1) František Šurica, bytem Raškovice 2) Daniela Šuricová, bytem Raškovice
12. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění vnějšího havarijního plánu provozovatele Linde Gas a.s., VDC Ostrava.
12. 04. 2019 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 09.04.2019.
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Zóna rezidentního parkování v ul. Sládkova v Moravské Ostravě Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Výzva k podání připomínek a námitek Určení lhůty
12. 04. 2019 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému: Marek Rucký, bytem Ostrava-Moravská Ostrava.
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. OF/2072/19-2, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zdaňovací období  od 1.1.2016 - 31.12.2016.
12. 04. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na poskytování dotací na rok 2019 na podporu aktivit v oblasti revitalizace veřejného prostoru v Ostravě: "fajnOVY prostor".
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci a to na silnici III. tř. ul. Proskovická a místní komunikaci III. tř. ul. Proskovická, na parkovišti před domy č. 75 - 47, dle jednotlivých etap.
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Petr Hejbal, bytem Ostrava-Hrabůvka.
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5432/19 "Stavební úpravy a přístavba BD Sokolovská 1340/31, Ostrava-Poruba".
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5433/19, "MS v parahokeji Ostrava 2019, zajištění odstavení autobusů, ul. Závodní".
11. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru prodeje nemovitosti v k. ú. Svinov, obec Ostrava. Lokalita: ul. Josefa Kajnara. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 659/121 o výměře 236 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 2887-10/2019 pro k. ú. Svinov a označenou jako pozemek parc. č. 659/306
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci I. tř. ul. Horní v Ostravě-Hrabůvce, a to v termínu od 08.04.2019 do 24.11.2019.
11. 04. 2019 Sdělení o doručení žádosti fyzických osob: J.Š. a L.Š. - investorů stavby "Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 194/3 v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy", realizované na pozemku parc. č. 194/3 v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby.
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5416/19/Klimkovice - "Novostavba RD manželů Vajsových", vodovodní přípojka.
11. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2
11. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitostí v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava. Druh nemovitostí: parc. č. 2424/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha parc. č. 2424/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Martinov čp. 3177, obč. vyb. parc. č. 2424/3 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha parc. č. 2424/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
11. 04. 2019 Poskytnuté dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - mimo výběrové řízení - jednoleté.
11. 04. 2019 Neposkytnuté dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - mimo výběrového řízení.
10. 04. 2019 Číslo výběrového řízení                                    23/2019 Druh práce referent oddělení ekonomického a evidence movitých věcí Odbor magistrátu majetkový, oddělení ekonomické a evidence movitých věcí Termín pro podání přihlášky 26.4.2019
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Kůrovec.
10. 04. 2019 Opravné usnesení dražební vyhlášky proti povinnému: Design - Com. spol. s r.o., č. j. 102 EX 00925/03-036 ze dne 21.03.2019.
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Vyhrazené parkovací místo IP 12 na ul. Rtm. Gucmana.

XML