Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - územní rozhodnutí č. 24/2021 o umístění stavby "Lidl Michálkovická, Ostrava, ul. Michálkovická" na pozemcích parc. č. 1946/102, 1946/104, 2335, 2364, 2365/1, 2365/2, 2366, 2367, 2372, 2396/1, 2396/14, 2396/49, 2396/71, 2396/72, 2396/76, 2396/127, 2396/128, 2396/129, 2396/130, 2400, 2401 v katastrálním území Slezská Ostrava.
13. 04. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova, Ostrava-Poruba“ na pozemcích parc. č. 1942/30, 1942/79, 1942/80, 1942/81, 3073/1 vše v katastrálním území Svinov.
13. 04. 2021 Číslo výběrového řízení                                    7/2021 Druh práce sociální pracovník                                                         Odbor magistrátu sociálních věcí a zdravotnictví                                                                       Termín pro podání přihlášky 02. 05. 2021
13. 04. 2021 OZNÁMENÍ SMO O ZÁMĚRU ZMĚNIT NÁJEMNÍ SMLOUVU ev. č. 2486/2017/MJ Rada města rozhodla dne 13. 4. 2021 usnesením č. 06371/RM1822/97 o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2486/2017/MJ  ze dne 1. 8. 2017, jejímž předmětem je užívání části pozemku parc.č. 3550/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33m2, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování restaurační předzahrádky k provozovně pronajaté  nájemci v domě č.p. 1021, ul. Nádražní č.or. 121, Ostrava-Moravská Ostrava , formou dodatku č. 1 z důvodu rozšíření předmětu nájmu v čl. II. odst. 2 pozemku o část pozemku parc.č. 3550/5, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 12m2 a úpravy výše nájemného dle čl. III. odst. 1,  a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit.
13. 04. 2021 Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice.
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro: Stanislav Hanák, bytem Ostrava-Zábřeh.
13. 04. 2021 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 08/2021 - Chodník ul. Raisova a Korunní u domu 916/15 v Ostravě-Mariánských Horách.
13. 04. 2021 Oznámení o skončení exekuce proti povinnému: Veronika Hlaváčová, Ostrava.
13. 04. 2021 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí proti povinnému: RALLONI s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava.
13. 04. 2021 Číslo výběrového řízení                                    21/2021 Druh práce referent oddělení ekonomického a evidence movitých věcí                                                           Odbor magistrátu majetkový Termín pro podání přihlášky 30. 04. 2021
13. 04. 2021 Číslo výběrového řízení                                    20/2021 Druh práce vedoucí oddělení ekonomického a evidence movitých věcí                                                                    Odbor magistrátu majetkový Termín pro podání přihlášky 30. 04. 2021
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11454  - změna 1 - ul. Výškovická - Ostrava, zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická vč. změny č. 1.
12. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitostí v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava. Vlastník: statutární město Ostrava. Druh nemovitostí:  pozemek parc.č. 4684/4 - zahrada o výměře 13m2, část pozemku parc.č. 4685/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24,57 m2, část pozemku parc.č. 4685/59- orná půda o výměře 15,01 m2, část pozemku parc.č. 4685/63- orná půda o výměře 25,09 m2, část pozemku parc.č. 4833/3- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,5 m2
12. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Vlastník: statutární město Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku parc.č. 1293/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 2,1 m2 a část B o výměře 2,1m2.
12. 04. 2021 Usnesení o nařízení dražebního jednání (elektronické dražby) proti povinnému: Marek Demel, bytem Ostrava-Moravská Ostrava.
12. 04. 2021 Usnesení o nařízení dražebního jednání (elektronické dražby) proti povinnému: Marek Demel, bytem Ostrava-Moravská Ostrava.
12. 04. 2021 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 07/2021 - Chodník ul. Přemyslovců 25 v Ostravě-Mariánských Horách.
12. 04. 2021 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 30. 3. 2021.
12. 04. 2021 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 23. 3. 2021.
12. 04. 2021 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 16. 3. 2021.
12. 04. 2021 Konkurzní řízení                    Rada ÚMOb Ostrava-Jih  Druh práce ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Termín pro podání přihlášky 10.05. 2021
12. 04. 2021 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky" na pozemcích parc. č. 2620/94, 3350/14, 3350/38, 3350/39, 3350/41, 3350/42, 3362/11, 3362/12, 3630/1, 3630/29, 3630/30, 3630/35, 3630/36, 3630/44 v katastrálním území Moravská Ostrava.
09. 04. 2021 Číslo výběrového řízení                                    6/2021 Druh práce personalista(ka)/koordinátor(ka)personálních aplikací - doba určitá Odbor magistrátu platový a personální                                                                        Termín pro podání přihlášky 20. 04. 2021
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 19/2021  - Úprava provozu na MK - cyklostezka mezi ul. Těšínská a ul. Podzámčí, k.ú. Slezská Ostrava.
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5841/21  - ul. Svornosti - Ostrava-Zábřeh, ul. Svornosti, Odstranění zádlažbových panelů tram. tratě.
09. 04. 2021 Rozhodnutí 344/21/VH - o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla: "Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrůbků".
09. 04. 2021 Rozhodnutí 273/21/VH - o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla: "Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. Pikartská".
09. 04. 2021 Číslo výběrového řízení                                    5/2021 Druh práce tiskový/á mluvčí                                                                     Odbor magistrátu kancelář primátora                                                                                    Termín pro podání přihlášky 30. 04. 2021
09. 04. 2021 Odložení pokračování veřejného projednání vlivů záměru "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba" na životní prostředí a veřejné zdraví.
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. I/58 (ul. Plzeňská), Ostrava, úsek Čujkovova-Dakota.
08. 04. 2021 Číslo výběrového řízení                                    19/2021 Druh práce referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - specialista pro urbanistickou koncepci                                                                    Odbor magistrátu územního plánování a stavebního řádu Termín pro podání přihlášky 30. 04. 2021
08. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060755163 dne 29.4.2021 od 8:00 do 14:30 hodin.
08. 04. 2021 Číslo výběrového řízení                    2/2021 ÚMOb Martinov Druh práce referent stavebního úřadu - kumulovaná funkce Termín pro podání přihlášky 22.04.2021 do 12:00 hod.
08. 04. 2021 Územní rozhodnutí č. 19/2021 - ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Palác Slavíkova, Ostrava-Poruba“ .
08. 04. 2021 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 06/2021 - Chodník ul. Hynaisova u  domu 960/178 v Ostravě-Mariánských Horách.
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení v souvislosti se stavbou: "Cyklotrasa M - 1. máje, Sokola Tůmy, SO 101.1, SO 101.2".
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5840/21  - ul. Výškovická, Pavlovova - Vybavení křižov. č. 3030 Výškovická x Pavlovova + cyklotrasa U Výtopny - Pavlovova.
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5838/21  - ul. Pavlovova - Rekonstrukce tramvajové tratě na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova - 2.etapa.
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5837/21 dodatek č. 1 k 5790/20 - ul. Výškovická - Tramvajová trať, ul. Výškovická, Ostrava, úsek Kotva - Pavlovova - zm. jízdních pruhů.
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5839/21 - ul. Koněvova - Odkanalizování Heřmanic, spádová oblast Vrbická - Záblatská, ul. Koněvova.
07. 04. 2021 Číslo výběrového řízení                                    18/2021 Druh práce koordinator pro kulturu                                                                    Odbor magistrátu kultury a volnočasových aktivit Termín pro podání přihlášky 26. 04. 2021
06. 04. 2021 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Miroslav Gajda, Ostrava-Moravská Ostrava.
06. 04. 2021 Dodatek k návrhu programu 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. dubna 2021.
06. 04. 2021 Stanovení dopravního značení (trvalého) č. 11481/21/Velká Polom - "místní úprava dopravního řešení na ulici Slunečné".
06. 04. 2021 Stanovení dopravního značení (trvalého) č. 11480/21/Vratimov - "Zklidňování dopravy v obci Vratimov".
06. 04. 2021 Stanovení dopravního značení (trvalého) č. 11439/21/Klimkovice - "Úprava dopravního značení ve vybraných lokalitách města Klimkovice".
06. 04. 2021 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Vlastník: statutární město Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku parc.č. 3550/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 949,80 m2.
06. 04. 2021 Rozhodnutí č. 329/21/VH o povolení stavby vodního díla - změna dokončené stavby vodního díla "Oprava vodovodu a kanalizace na ul. Opavská u Zlatého lva".
06. 04. 2021 Závazné stanovisko k záměru " Rozšíření portfolia výroby speciálních aminů pro průmyslové aplikace".
02. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. VŘ/2021/6                  ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz Druh práce vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odbor úřadu sociálních věcí Termín pro podání přihlášky 19. 04. 2021

XML