Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 Rozhodnutí č. 120/24/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla - veřejná vyhláška - ve věci stavby vodního díla "Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova, k.ú. Slezská Ostrava".
01. 03. 2024 Veřejná vyhláška - řízení s velkým počtem účastníků ve věci stavebního povolení na stavbu: "Rekonstrukce ul. Karasova".
29. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6383/24/Stará Ves nad Ondřejnicí v souvislosti s akcí "I/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, křižovatka se silnicí III/48615", výstavba okružní křižovatky.
29. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6416/24/ul. Výškovická. Nová energolávka Výškovice II, demontáž a montáž, Ostrava - Zábřeh n/O.
29. 02. 2024 Usnesení - přerušení územního řízení ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Odvodnění lokality Píseckého".
29. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6418/24/ul. Antošovická.
28. 02. 2024 Oznámení SMO o záměru pronájmu. Rada města dne 27.2.2024 usnesením č. 03527/RM2226/58 rozhodla o záměru města pronajmout část pozemku a zároveň si vyhradila právo kdykoliv tento záměr zrušit. Katastrální území: Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.
28. 02. 2024 Oznámení SMO o záměru pronájmu. Rada města dne 27.2.2024 usnesením č. 03527/RM2226/58 rozhodla o záměru města pronajmout část pozemku a zároveň si vyhradila právo kdykoliv tento záměr zrušit. Katastrální území: Stará Plesná, obec Ostrava.
28. 02. 2024 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 20.02.2024.
28. 02. 2024 Dražební vyhláška proti povinnému: Marie Tomšíková, bytem Ostrava
28. 02. 2024 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Ludgeřovice.
28. 02. 2024 Oznámení SMO o záměru města změny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby. Rada města dne 27.2.2024 usnesením č. 03570/RM2226/58 souhlasí se záměrem změny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby ev. č. 0662/2023/MJ. Katastrální území: Pustkovec, obec Ostrava.
28. 02. 2024 Oznámení SMO o záměru města změnit uzavřenou nájemní smlouvu ev.č. 1994/2020/MJ ve znění dodatku č. 1 ev. č. 1994D1/22021/MJ. Rada města dne 27.2.2024 usnesením č. 03554/RM2226/58 rozhodla o záměru města změnit uzavřenou "Nájemní smlouvu" v katastrálním území: Hrabová, obec Ostrava.
27. 02. 2024 I. Oznámení II. Usnesení č. 192/24/VHIII. Vyjádření k podkladům rozhodnutí  ve věci zahájení vodoprávního řízení o povolení změny stavby vodního díla  "Rekonstrukce chodníků ul. Ahepjukova - odvodnění" o prodloužení platnosti povolení stavby vodního díla č. 1065/14/VH pro stavbu vodního díla "Rekonstrukce chodníků ul. Ahepjukova - odvodnění"
27. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6417/24/ul. Frýdecká v souvislosti s akcí: Kácení stromů podél sil. II/477 ul. Frýdecká v Ostravě-Kunčicích u ZOO.
26. 02. 2024 Číslo výběrového řízení                                    21/2024 Druh práce referent/ka státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - pořizovatel/ka územně plánovací dokumentace Odbor magistrátu územního plánování a stavebního řádu Termín pro podání přihlášky 25.03.2024 
26. 02. 2024 Oznámení statutárního města Ostrava o záměru pronájmu nemovitostí v katastrálním území: Slezská Ostrava, obec Ostrava, lokalita: ul. Frýdecká x ul. Hradní náměstí,  vlastník: statutární město Ostrava Rada města dne 20. 2. 2024 usnesením č. 03471/RM2226/57 rozhodla o záměru pronájmu částípozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to následovně:- část pozemku parc. č. 50/1, ost. plocha - zeleň, o celkové výměře 22,30 m2, a to část označenou v situačním snímku jako ("A") o výměře 5,50 m2, část označenou v situačním snímku jako ("B") o výměře 5,50 m2 a část označenou v situačním snímku jako ("C") o výměře 11,30 m2- část pozemku parc. č. 50/11, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 42,50 m2- část pozemku parc. č. 50/19, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 134,50 m2- část pozemku parc. č. 71, ost. plocha - manipulační plocha, o výměře 56,50 m2- část pozemku parc. č. 81/1, ost. plocha - zeleň, o celkové výměře 27,50 m2 , a to část označenou v situačním snímku jako ("A") o výměře 5,50
26. 02. 2024 Oznámení statutárního města Ostrava o záměru pronájmu nemovitostí v katastrálním území: Bartovice, obec Ostrava, lokalita: ul. Paškova, vlastník: statutární město Ostrava Rada města dne 20. 2. 2024 usnesením č. 03472/RM2226/57 rozhodla o záměru pronájmu části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to:- parc. č. 633/9, orná půda, o výměře 6,90 m2- parc. č. 645/4, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 16,70 m2oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou tohoto zveřejnění,a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
26. 02. 2024 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 20.02.2024.
26. 02. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060936394 dne 14.3.2024 od 7:30 do 15:30 hodin v lokalitě Ostrava (okres Ostrava-město): městská část Slezská Ostrava, část obce Koblov - Antošovická: č. o. 59, 61, 61c, 61f, 63, 65, 67, 73- Hřbitovní: č. o. 1, 3, 8, 9 kat. území Koblov (kód 667366): parcelní č. 667/2, 667/5, 667/6, 667/8 kat. území Antošovice (kód 600393): parcelní č. 667/4, 973/2
23. 02. 2024 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci proti povinnému: Libor Káňa, Šenov.
22. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6410/24/ul. Grmelova v souvislosti s akcí: Rekonstrukce ČOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova, Ostrava-Mar. Hory.
22. 02. 2024 Vyrozumění o spojení řízení - "Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce" A) o vydání společného povolení pro soubor staveb „Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce" dle § 94p zákona č. 183/20065b., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a   B) o povolení odstranění stavby vodního díla - části kanalizace v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce" dle ust. § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
22. 02. 2024 I. Oznámení II. Usnesení č. 165/24/VHIII. Vyjádření k podkladům rozhodnutí  a veřejná vyhláška ve věci zahájení vodoprávního řízení o vydání společného povolení pro soubor staveb  "Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce".
22. 02. 2024 I. Oznámení II. Usnesení č. 167/24/VHIII. Vyjádření k podkladům rozhodnutí  a veřejná vyhláška ve věci zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti  rozhodnutí č. 1424/08/VH, kterým byla povolena změna dokončené stavby vodního díla "Oprava kanalizačního řadu v ulici Plzeňská-Zábřeh".
22. 02. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060938374 dne 14.3.2024 od 7:30 do 15:00 hodin v lokalitě Bohumín (okres Karviná): část obce Vrbice - Vrbická: č. p. 173 kat. území Vrbice nad Odrou (kód 785971): parcelní č. 489/2kat. území Heřmanice (kód 714691): parcelní č. 1571
22. 02. 2024 Usnesení o odročení dražebního jednání proti povinnému: Jaroslav Valenta, bytem Ostrava, nařízeného na den 22.02.2024 se odkládá na neurčito.
22. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6385/24/Vratimov v souvislosti s akcí: "Vratimov, č. parc. 560, příp. NNk, IP-12-8031783".
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6415/24/ul. U Hrůbků, U Koupaliště v souvislosti s akcí: Cyklotrasa M, S - Mečnikovova, Žákovská, Ostrava-Jih, Hulváky.
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6414/24/ul. Rostislavova, Štramberská, Syllabova v souvislosti s akcí: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Rostislavova, Ostrava-Vítkovice.
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6413/24/ul. 28. října, Na Jízdárně v souvislosti s akcí: Parkovací dům u Krajského úřadu, Moravská Ostrava.
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6412/24/ul. 28. října v souvislosti s akcí: Havarijní oprava kanalizace ul. 28. října 853/256, Ostrava-Mar. Hory.
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy  - Vyhrazené parkovací místo DZ IP 12 na ul. Gen. Hrušky.
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy  - Vyhrazené parkovací místo DZ IP 12 na ul. Rtm. Gucmana.
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy  - Vyhrazené parkovací místo DZ IP 12 na ul. Gen. Hrušky.
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy  - Vyhrazené parkovací místo DZ IP 12 na ul. Rtm. Gucmana.
21. 02. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060931097 dne 11.3.2024 od 8:00 do 16:00 hodin v lokalitě Ostrava (okres Ostrava-město): městská část Ostrava-Jih, část obce Výškovice - Husarova: č. o. 76, 78, 80, 80a, 82, 84, 86-92, 94, 96-101, 103, 103a- K Odře: č. o. 1, 2, 2a, 3, 3c, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 12b, 13, 14, 14a, 15, 17- Proskovická: č. o. 10- Smrčkova: č. o. 1, 1 a, 3, 4, 5, 7, 7a, 8, 10kat. území Výškovice u Ostravy (kód 715620): parcelní č. 560/1, 598/1, 699/1
20. 02. 2024 Číslo výběrového řízení                                    20/2024 Druh práce pracovník/pracovnice pro vyvlastňování, odvolací řízení a přezkumy Odbor magistrátu územního plánování a stavebního řádu Termín pro podání přihlášky 18.03.2024  
20. 02. 2024 Číslo výběrového řízení                                    19/2024 Druh práce specialista/specialistka koordinace projektů a marketingu sociální ochrany Odbor magistrátu sociálních věcí a zdravotnictví Termín pro podání přihlášky 27.03.2024  
20. 02. 2024 Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
20. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6384/24/Šenov v souvislosti s akcí: "Šenov, č. parc. 5782/116, RNN, NNv, NNk".
20. 02. 2024 Rozpočtová opatření schválená radou města dne 13.02.2024.
20. 02. 2024 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška - opakovaná el. dražba) ve věci oprávněné:      1. Alena Hrčkuľáková, bytem Nelahozeves      2. Martina Machová, bytem Postřižín  proti povinnému: Karel Valenta, bytem Sukorady SUOPELOS s.r.o., se sídlem Ostrava
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy  - Vyhrazené parkovací místo DZ IP 12 na ul. Korunní.
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti určena pro: Tomáš Procházka, bytem Ostrava-Slezská Ostrava.
19. 02. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060936386 dne 8.3.2024 od 7:30 do 15:00 hodin v lokalitě Ostrava (okres Ostrava-město): městská část Slezská Ostrava, část obce Koblov - Antošovická: č. o. 59, 61, 61c, 61f, 63, 65, 67, 73 - Hřbitovní: č. o. 1, 3, 8, 9kat. území Koblov (kód 667366): parcelní č. 667/2, 667/5, 667/6, 667/8kat. území Antošovice (kód 600393): parcelní č. 667/4, 973/2
19. 02. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060936718 dne 7.3.2024 od 7:30 do 15:00 hodin. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: kat. území Slezská Ostrava (kód 714828): parcelní č. 5191/34.
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy  - Vyhrazené parkovací místo DZ IP 12 na ul. Gen. Hrušky.
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Vyhrazené parkovací místo DZ IP 12 na ul. Mojmírovců
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Vyhrazené parkovací místo DZ IP 12 na ul. Rtm. Gucmana

XML