Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 01. 2020 Pozvání na 12. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 29.1.2020 v 9.00 hodin v zasedací síni č. 306 Radnice města Ostravy.
19. 01. 2020 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Jaroslav Hajdík, Ostrava-Moravská Ostrava.
19. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení č. 15/2019 - místní úprava dopravního značení - Vyhrazená parkovací místa IP ul. Šimáčkova.
19. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení č. 16/2019 - místní úprava dopravního značení - Vyhrazené parkovací místo IP 12 se symbolem 225 - ul. Tovární, Šimáčkova.
17. 01. 2020 Informace o dokumentaci záměru "Propojení Francouzská - Rudná" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete také na stránkách informačního systému E.I.A.
17. 01. 2020 Oznámení SMO o záměru výpůjčky nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: Sad Boženy Němcové.  Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 1163/7,  ost. plocha - zeleň, o výměře 0,65 m2
17. 01. 2020 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Muglinov, obec Ostrava. Lokalita: ul. Hladnovská.  Druh nemovitosti: část pozemku p. p. č. 414/21,  ost. plocha - zeleň, o výměře 27,30 m2
17. 01. 2020 Oznámení zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Sportovní komplex Volgogradská" na pozemcích parc. č. 783/2, 783/29, 783/34, 783/35, 783/77, parc. č. st. 2892, 2895 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou.
17. 01. 2020 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: David Večeřa, Ostrava-Poruba.
17. 01. 2020 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých proti povinnému: Filip Janík, bytem Ostrava-Bartovice.
17. 01. 2020 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých proti povinnému: Ladislav Novák, bytem Ostrava-Přívoz.
17. 01. 2020 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Vlastník: Statutární město Ostrava. Druh nemovitosti: část pozemku parc. č. 1946/6, ostatní plocha, zeleň, o výměře 208 m2
17. 01. 2020 Nabídka volného pracovního místa č. 3/2020     Druh práce platová účetní - doba určitá, zástup za mateřskou, rodičovskou dovolenou Odbor magistrátu platový a personální, oddělení platové Termín pro podání přihlášky 31.01.2020
17. 01. 2020 I.  Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí ve věci zahájení vodoprávního řízení o povolení změny stavby vodního díla "ČOV, splašková kanalizace a vsakovací objekt, k.ú. Vratimov, parc.č. 1558/1".
17. 01. 2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby proti povinnému: Václav Horáček, bytem Ostrava.
17. 01. 2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby proti povinnému: Václav Horáček, bytem Ostrava.
17. 01. 2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby proti povinnému: Václav Horáček, bytem Ostrava.
17. 01. 2020 Nabídka volného pracovního místa č. 2/2020     Druh práce referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - specialista pro urbanistickou koncepci - doba určitá, zástup po dobu uvolnění do veřejné funkce Odbor magistrátu útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územní koncepce Termín pro podání přihlášky 31.01.2020
17. 01. 2020 Číslo výběrového řízení                                    3/2020 Druh práce výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání - příjem a zpracování ohlášení živnosti, žádosti o koncesi Odbor magistrátu živnostenský úřad, oddělení živností Termín pro podání přihlášky 7.2.2020
17. 01. 2020 Usnesení - dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby proti povinnému: Milan Gebauer, bytem Ostrava-Přívoz, za účasti manželky: Ivana Gebauerová, bytem Ostrava-Přívoz.
17. 01. 2020 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitostí v k. ú. Slezská Ostrava, Michálkovice, Nová Bělá. Lokalita: Ostrava. Druh nemovitosti: Vodohospodářské stavby. Pro velký rozsah podkladů předmětného záměru vodohospodářských staveb, bude tento podklad k dispozici k nahlédnutí na odboru majetkovém Magistrátu města Ostravy. K bližší identifikaci těchto staveb zveřejňujeme kolaudační souhlasy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
17. 01. 2020 Usnesení o odročení dražebního jednání proti povinnému: Tomáš Menšík, bytem Ostrava-Hrabůvka, nařízené na den 15.1.2020 se odkládá na 30.9.2020.
17. 01. 2020 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba proti povinnému: Jiří Plášek, Ostrava.
17. 01. 2020 Vyrozumění o spojení řízení a veřejná vyhláška ve věci stavby vodního díla "Přeložka  vodovodu v ul. Mojmírovců".
17. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení ve věci 31. změny integrovaného povolení vydaného pro zařízení "Skládka TKO"; žádost o vyjádření a o vyvěšení stručného shrnutí údajů.
10. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o n..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o n..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Rozhodnutí č. 30/20/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška ve věci "ČOV se vsakem na pozemku p.č. 1737/4 v k.ú. Bartovice".
10. 01. 2020 Nabídka volného pracovního místa č. 1/2020     Druh práce finanční analytik - doba určitá, zástup za mateřskou, rodičovskou dovolenou Odbor magistrátu financí a rozpočtu, oddělení finančního řízení Termín pro podání přihlášky 24.01.2020
09. 01. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Rozpočtová opatření schválená mimořádnou radou města dne 07.01.2020.
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava na pozemních komunikacích spočívající v umístění a osazení 4ks odrazového zrcadla - velikost (průměr) 1m a změnu stávajícího dopravního značení - stávající "P 4" Dej přednost v jízdě bude nahrazena novým trvalým dopravním značením "P 6 " STOP.
09. 01. 2020 Číslo výběrového řízení                                    2/2020 Druh práce vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Odbor magistrátu investiční, oddělení přípravy realizace investic Termín pro podání přihlášky 31.1.2020
09. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání změny integrovaného povolení společnosti Aludyne Czech s.r.o.
09. 01. 2020 Dokument "Usnesení - nařízení e..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Oznámení zahájení řízení o odstranění změny stavby vodního díla provedené v rozporu se stavebním povolením - "ČOV, splašková kanalizace a vsakovací objekt, k.ú. Vratimov, parc. č. 1558/1".
09. 01. 2020 Usnesení č. 6/20/VH ve věci odstranění nepovolené změny stavby vodního díla "ČOV, splašková kanalizace a vsakovací objekt, k.ú. Vratimov, parc. č. 1558/1".
09. 01. 2020 Číslo výběrového řízení                                    1/2020 Druh práce výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání Odbor magistrátu živnostenský úřad Termín pro podání přihlášky 24.1.2020
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu "Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lhoty".
09. 01. 2020 Číslo výběrového řízení                     VŘ/2/2020/ÚMOb Ostrava-Jih Druh práce specializovaný sociální pracovník Odbor úřadu odbor sociální péče Termín pro podání přihlášky 23.1.2020
09. 01. 2020 Číslo výběrového řízení                     VŘ/1/2020 ÚMOb Ostrava-Jih Druh práce referent sociálních věcí - sociální pracovník OSPOD Odbor úřadu odbor sociální péče Termín pro podání přihlášky 23.1.2020
09. 01. 2020 Číslo výběrového řízení                     VŘ/58/2019 ÚMOb Ostrava-Jih Druh práce vedoucí úředník Odbor úřadu technické oddělení v rámci odboru bytového a ostatního hospodářství Termín pro podání přihlášky 21.1.2020
09. 01. 2020 Číslo výběrového řízení                     VŘ/57/2019 ÚMOb Ostrava-Jih Druh práce referent na odboru bytového a ostatního hospodářství Odbor úřadu odbor bytového a ostatního hospodářství Termín pro podání přihlášky 20.1.2020
09. 01. 2020 Číslo výběrového řízení                     VŘ/56/2019 ÚMOb Ostrava-Jih Druh práce referent na odboru bytového a ostatního hospodářství Odbor úřadu odbor bytového a ostatního hospodářství Termín pro podání přihlášky 20.1.2020
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy -  místní úprava dopravního značení - IP 11a parkoviště s dodatkovou tabulkou E 13 najíždějte couváním, B 2 zákaz vjezdu všech vozidel, IP 11a parkoviště.
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení č. 14/2019 - místní úprava dopravního značení - Vyhrazené parkovací místo IP se symbolem 225 - Gen. Hrušky, Lázeňská, Josefa Šavla.
06. 01. 2020 Číslo výběrového řízení                     1/2020 ÚMOb Vítkovice Druh práce asistent/ka starosty, tajemníka Odbor úřadu Organizační, vnitřních věcí a kultury Termín pro podání přihlášky 19.01.2020
06. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení - místní úprava dopravního značení č. 13/2019 - Vyhrazené parkovací místo IP 12 se symbolem 225 - Gen. Hrušky - Úprava VDZ ul. Kalvodova - V 10d
06. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11409 - ul. Karla Svobody  - Autobusová zastávka MK Karla Svobody, Ostrava - Plesná.
06. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11408 - ul. 1. ČS armádního sboru - Zlepšení rozhlednu na křižovatce ul. 1. ČS armádního sboru x ul. K. Pokorného v Ostravě.

XML