Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Oznámení SMO o záměru města změnit smlouvu o smlouvě budoucí kupní s předkupním právem a zákazem zcizení v katastrálním území: Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita: Rezidence Stodolní. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 2114/ZM1822/35 ze dne 22. 6. 2022 rozhodlo o záměru města změnit „Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s předkupním právem a zákazem zcizení, evid.č. 1456/2022/MJ ze dne 2. 5. 2022, uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava jakožto budoucím prodávajícím a společností Linkcity Czech Republic a.s., v E CO 270 71 3196, sídlo Na Harfě 337,3, Vysočany, 190 00 Praha 9 jakožto budoucím kupujícím,a to uzavřením postupní smlouvy formou dodatku č. 1 ke „Smlouvě o smlouvě budoucí kupnís předkupním právem a zákazem zcizení", jejímiž smluvními stranami budou statutární město Ostrava jakožto postoupená strana, společnost Linkcity Czech Republic ass., jakožto postupitel a společnost Rezidence Stodolní s.r.o., IČO 172 24 179, sídlo Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9 jakožto p
24. 06. 2022 Vyhláška - Okresný súd Prešov v právnej veci i prejednania dedičstva po poručitel'ke: Margita MIŠENKOVÁ.
24. 06. 2022 Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy — změny č. 2b Územního plánu Ostravy.
24. 06. 2022 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.
24. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
24. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Statut města Ostravy.
24. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu -  Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
24. 06. 2022 Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2124/ZM1822/35 ze dne 22.06.2022 výběrové řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023 (kód ŠaS/VT).
24. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - územní rozhodnutí č. 38/2022 o umístění stavby „INS FTTH CZ 2719 70705 Ostrava Poruba 3" na pozemcích parc. č. 3609/1, 3624/1, 3624/4, 3624/13, 3624/24, 3633/1, 3633/2, 3652, 3653, 3654/1, 3654/2, 3655/41, 3655/70, 3655/85, 3655/87, 3667/1, 3714, 3716/2, 3717/1, 3718, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3751/6, 3751/9, 3751/10, 3751/20, 3751/40, 3751/42, 3751/77, 3751/78, 3751/114, 3751/118, 3751/119, 3751/125, 3751/208, 3751/209, 3751/210, 3751/211, 3751/212, 3751/213, 3751/214, 3751/215, 3751/216, 3751/217, 3751/218, 3751/219, 3751/220, 3751/221, 3751/222, 3751/223, 3751/224, 3751/225, 3751/226, 3751/227, 3751/228, 3751/229, 3751/230, 3751/231, 3751/234, 3751/235, 3751/236, 3751/237, 3751/238, 3751/239, 3751/240, 3751/241, 3751/242, 3751/243, 3751/244, 3751/245, 3751/247, 3751/249, 3751/250, 3751/251, 3751/252, 3751/253, 3751/254, 3751/255, 3751/256, 3751/257, 3751/258, 3755, 3756, 4424/1, 4424/11, 4460/1 v katastrálním území Poruba-sever.
24. 06. 2022 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodeje v katastrálním území: Moravská Ostrava, lokalita: ul. Ostrčilova Zastupitelstvo města Ostravy dne 22. 6. 2022 usnesením č.2109/ZM1822/35 rozhodlo o záměru města prodatčást pozemku parc. č. 1262/1 o výměře 17 m2,v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenouměstskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle zákresu, který je přílohou tohoto oznámenía zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit.
24. 06. 2022 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodeje v katastrálním území: Moravská Ostrava, lokalita: ul. Švabinského Zastupitelstvo města Ostravy dne 22. 6. 2022 usnesením č. 2110/ZM1822/35 rozhodloo záměru města prodat část pozemku parc. č. 293/1 o výměře cca 850 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenouměstskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle zákresu, který je přílohou tohoto oznámení společnosti rockette s.r.o., se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO 04029 518 za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá k záměru prodeje souhlasnéstanovisko a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo tento záměr kdykoliv zrušita vyhradilo si rozhodnutí o prodeji této nemovité věci.
24. 06. 2022 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodeje v katastrálním území: Moravská Ostrava, lokalita: ul. Gajdošova Zastupitelstvo města Ostravy dne 22, 6, 2022 usnesením č. 2109/ZM1822/35 rozhodloo záměru města prodat část pozemku parc. č. 2955/1 o výměře cca 25 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenouměstskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle zákresu, který je přílohou tohoto oznámenía zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit.
24. 06. 2022 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodat v katastrálním území: Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, lokalita: v blízkosti ul. Bartošova. Zastupitelstvo města rozhodlo dne 22.6.2022 usnesením č. 2095/ZM1822/35 o záměru městaprodat v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava:- část pozemku p.p.č. 141/78 o výměře 223 m2 dle geometrického plánu č. 1020-76/2022 nověoznačenou jako pozemek parc. č. 141/282ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
24. 06. 2022 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodat v katastrálním území: Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita: ul. Sukova. Zastupitelstvo města rozhodlo dne 22.6.2022 usnesením č. 2097/ZM1822/35 o záměru městaprodat část pozemku p.p.č. 388/75, dle geometrického plánu č. 1967-166/2021 nově označenoujako pozemek p.p.č. 388/96 o výměře 214 m2 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
24. 06. 2022 Oznámení Statutární město Ostravy o záměru prodat v katastrálním území: Hrabová, obec Ostrava, lokalita: ul. Ščučí. Zastupitelstvo města dne 22.6.2022 usnesením č. 2105/ZM1822/35 rozhodlo o záměru města prodat - část pozemku parc. č. 2590/3 o výměře 1 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1774-392/2005, vyhotoveného pro k.ú. Hrabová, nově označenou jako pozemek parc. č. 2590/18, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
24. 06. 2022 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodat v katastrálním území: Stará Bělá, obec Ostrava, lokalita: ul. Mitrovická. Zastupitelstvo města dne 22.6.2022 usnesením č. 2105/ZM1822/35 rozhodlo o záměru města prodat- část pozemku parc. č. 950/3 o výměře 44 m2, v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, oddělenoudle geometrického plánu č. 3714-353/2021, vyhotoveného pro k.ú. Stará Bělá, nově označenou jako pozemek parc. č. 950/10, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu, zároveň si vyhradilo rozhodnutí prodat výše uvedenou část pozemku, svěřenou městskému obvoduStará Bělá, v souladu s čl. 7 odst. (3) bod b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr zrušit
24. 06. 2022 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodat v katastrálním území: Hoštálkovice, obec Ostrava, lokalita: v blízkosti ul. Prudká. Zastupitelstvo města rozhodlo dne 22.6.2022 usnesením č. 2095/ZM1822/35 o záměru městaprodat pozemek parc.č. 247/22 v k. ú. Hošt'álkovice, obec Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodua zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
24. 06. 2022 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru darovat v katastrálním území: Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, lokalita: pozemky pod silnicí č. I/56.Zastupitelstvo města rozhodlo dne 22.6.2022 usnesením č. 2113/ZM1822/35 o záměru městadarovat pozemky v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to:- parc.č. 1906/128- parc.č. 1906/130- parc.č.1906/162- ve vlastnictví statutárního města, nesvěřené městskému obvodua pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu:- parc.č. 1906/77- parc.č. 1906/157
23. 06. 2022 Oznámení SMO o záměru prodeje v katastrálním území: Michálkovice, obec Ostrava Zastupitelstvo města svým usnesením č. 2098/ZM1822/35 ze dne 22. 6. 2022 rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.p.č. 3/3a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
23. 06. 2022 Oznámení SMO o záměru prodeje v katastrálním území: Radvanice, obec Ostrava Zastupitelstvo města svým usnesením č. 2099/ZM1822/35 ze dne 22. 6. 2022 rozhodlo o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to část pozemku parc.č. 113/1, o výměře 169 m2, která je dle geometrického plánu č. 2473-115/2021 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 113/13a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
23. 06. 2022 Oznámení SMO o záměru prodeje v katastrálním území: Michálkovice, obec Ostrava Zastupitelstvo města svým usnesením č. 2098/ZM1822/35 ze dne 22. 6. 2022 rozhodlo o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to:- pozemek p.č.st. 395,- část pozemku p.p.č. 114/3, o výměře 293 m2, která je dle geometrického plánu č. 2392-1/2022 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 114/5 a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
23. 06. 2022 I. OznámeníII. Vyjádření k podkladům rozhodnutía veřejná vyhláška.I. Oznámenízahájení vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla „Koncertní hala města Ostravy" - IO 201 Odstranění areálových rozvodů jednotné kanalizace a vodovodu.
23. 06. 2022 Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2118/ZM1822/35 ze dne 22.06.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 v rámci programů Tělovýchova a sport, Významné sportovní kluby, Sportovní akce a Sportovní infrastruktura.Vyhlašované dotační programy:1) Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok2023. (ŠaS/TV)2) Program na podporu významných sportovních klubů z rozpočtu statutárního města Ostravypro rok 2023. (ŠaS/VSK)3) Program na podporu sportovních akcí na území statutárního města Ostravy v roce 2023.(ŠaS/AKCE)4) Program na podporu sportovní infrastruktury — výstavba, rekonstrukce, opravy z rozpočtustatutárního města Ostravy pro rok 2023. (ŠaS/Infrastruktura).
23. 06. 2022 Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru pronájmu v katastrálním území: Muglinov, obec Ostrava, vlastník: SMO. Rada města rozhodla dne 21. 6. 2022 usnesením č. 09819/RM1822/153 o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to:- p. p. č. 421/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 82,9 m2,- p. p. č. 421/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6,4 m2dle zákresu ve snímku, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
23. 06. 2022 Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru pronájmu v katastrálním území: Heřmanice, obec Ostrava, vlastník: SMO. Rada města rozhodla dne 21. 6. 2022 usnesením č. 09819/RM1822/ 153 o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 9,15 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava,dle zákresu ve snímku, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
23. 06. 2022 Výpis z usnesení 35. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22.06.2022 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Ostravy pro volební období 2022-2026.
23. 06. 2022 Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2117/ZM1822/35 ze dne 22.06.2022 výběrové řízení Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 (kód SaS/SKOL).
23. 06. 2022 Oznámení SMO o záměru prodat v katastrálním území: Mošnov, obec Mošnov                                              Sedlnice, obec Sedlnice Lokalita: Strategická průmyslová zóna Ostrava - Mošnov Vlastník: statutární město Ostrava Zastupitelstvo města usnesením č. 2115/ZM1822/35 ze dne 22. 6. 2022 rozhodlo v bodě 2) usnesení o záměru města prodat pozemky - p.p.č. 1336/17- p.p.č. 1367/2v k.ú. Mošnov, obec Mošnov- parc.č. 1122/104 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnicespolečnosti OAMP Hall 5 s.r.o., se sídlem: 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 078 99 726, a to za podmínky, že statutární město Ostrava nabude pozemky uvedené v tomto bodě usnesení do vlastnictví a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.
23. 06. 2022 Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města na:- jednoleté projekty pro rok 2023Tematické okruhy:1. Hudební a scénické umění2. Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti3. Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav4. Kulturně vzdělávací činnost (např. výstavy, expozice, knihovnictví)5. Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů6. Audiovizuální díla
22. 06. 2022 Vyhláška - určení data smrti Jana Valenty, naposledy bytem Ostrava-Moravská Ostrava.
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Cyklistický pruh a podélné parkování v ul. Výškovické v úseku Proskovická - smyčka. I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6087/22 - ul. Družební  - "Sil. III/46615 Ostrava - Krásné Pole, ul. Dražební - rozšířená komunikace".
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11545 - ul. 28. října - "Cyklointegrace v ul. 28. října v Ostravě, Frýdlantské mosty".
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11548 ul. Na Náspu - "Zkušební plocha pro motocykly, ul. Na Náspu, Ostravě - Přívoz".
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11547 ul. Těšínská, Na Baranovci - "Areál občanské vybavenosti BRAT Plus s.r.o., Slezská Ostrava".
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11546 ul. Sokolovská - "Doplnění SDZ B28 v ul. Sokolovské v Ostravě — Porubě před odbočením k BD".
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6088/22, ul. Na Karolině, Žofinská - "Výstavba kampusu na Černé louce v Ostravě, provizorní sjezd na sil. III/4793".
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6089/22, ul. Francouzská (Jilemnického nám.) - "Okružní křižovatka Ostrava — Poruba, ul. Francouzská — Jilemnického náměstí".
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6090/22 - ul. Opavská  - "Pevná jízdní dráha, ul. Opavská, Ostrava - Poruba, úsek Slovan - ul. Martinovská".
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6091/22 - ul. Martinovská  - "Rekonstrukce MK ul. Bezová, Ostrava - Martinov".
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6043/22/Dolní Lhota - "Výměna kolejnic v křížení tram. tratě s ul. Kyjovickou v Dolné Lhotě".
22. 06. 2022 „Retail park Ostrava Přívoz — SO — 15 Lapáky tuku" , p.č. 365/1, 365/6, 365/8, 365/13, k.ú. Přívoz — informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy.
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška  - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Baláž David, bytem Ostrava.
21. 06. 2022 Rozhodnutí č. 607/22/VH o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla a veřejná vyhláška - "Dopravní a technická infrastruktura - napojení z ulice Hradní"
21. 06. 2022 Rozhodnutí č. 629/22/VH o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla a veřejná vyhláška - "Přečerpávání splaškových vod pro 12 RD, Velká Polom".
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 02/2022, Ul. Těsnohlídková a Vrbová, Lhotka u Ostravy - "Vybudování nové výukové učebny a družiny v ZŠ Těsnohlídkova 99/11".
21. 06. 2022 Dražební vyhláška pro dražbu nedobrovolnou elektronickou - Administrativní budova (školící centrum) Ostrava - Poruba, podlahová plocha 383 m2, pozemky 1 055 m2.
20. 06. 2022 Číslo výběrového řízení                                   43/2022 Druh práce referent/referentka průmyslových zón Odbor magistrátu majetkový Termín pro podání přihlášky 07.07.2022
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4787 ul. Proskovická v Ostravě — Výškovicích, a to za účelem realizace rekonstrukce veřejného osvětlení dle přiložené situace dopravního značení: „Rekonstrukce VO oblast Sídliště Proskovická v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava".
20. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení města č. 8/2022, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním.

XML