Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2019 Dodatek k návrhu programu 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11. prosince 2019.
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5582/19 - ul. Dr. Martínka  - "Zabezpečení odstavení autobusů MHD v ul. Dr. Martínka během adventu"..
03. 12. 2019 Rozhodnutí č. 1070/19/VH o povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška ve věci "Oprava vodovodu v oblasti V Závětří a oprava vodovodu v oblasti Nad Porubkou - Myslivcova"
03. 12. 2019 Oznámení o projednávání plánu péče o přírodní památku Turkov (k. ú. Martinov ve Slezsku, Poruba-sever, Třebovice ve Slezsku)
03. 12. 2019 Stanovení dopravního značení (trvalého) č. 11359/19/Klimkovice v rámci stavby "Okružní křižovatka silnic II/647, III/4654 a ul. Lidická - Klimkovice"
03. 12. 2019 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy ve věci "Ostrava Retail Point - II. etapa" na pozemcích parc. č. 1231/1, 1231/26 v k. ú. Třebovice ve Slezsku.
03. 12. 2019 Usnesení č. 31/2019 - zastavení řízení ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Novostavba bytového komplexu PODĚBRADOVA" na pozemcích parc. č. 1495/1, 1495/2, 1495/3, 3549/6 v k. ú. Moravská Ostrava.
02. 12. 2019 Rozhodnutí č. 1089/19/VH o povolení stavby vodního díla a o povolení odstranění stavby vodního díla "Přepojení vodovodních řadů na ul. Bohumínská v k. ú. Muglinov".
02. 12. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění a osazení 4 ks odrazového zrcadla-velikost ø 1 m a změnu stávajícího dopravního značení - stávající "P 4" Dej přednost v jízdě bude nahrazena novým trvalým dopravním značením "P 6" STOP.
02. 12. 2019 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  (elektronická dražba) proti povinnému: Petr Salva, Ostrava.
29. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Územní rozhodnutí č. 135/2019, č.j.  SMO/652283/19/ÚHAaSŘ/Mar  pro stavbu "Parkovací dům VMI" na pozemcích parc. č. 1262/1, 1268/1 v k. ú. Moravská Ostrava.
29. 11. 2019 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby) proti povinnému: Petr Široký, Ostrava.
29. 11. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 43/2019 ul. Korunní, část mezi ul. U Dvoru a ul. Baarova.
29. 11. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 42/2019 ul. Mojmírovců.
28. 11. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 44/2019 ul. Korunní, část ul. Baarova k hotelu.
28. 11. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 41/2019 ul. Tvorkovských, Jahnova.
28. 11. 2019 Pozvání na 11. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 11. prosince 2019 v 9.00 hodin v zasedací síni č. 306 Radnice města Ostravy.
28. 11. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dostavba kanalizace v ulici Studeňská" na pozemcích parc. č. 1392, 1393/2, 1413/7, 1458, 1660, 1674/1, 3818/13 v katastrálním území Stará Bělá.
28. 11. 2019 Usnesení o nařízení elektronické dražby proti povinnému: Jindřich Pospěch, bytem Ostrava.
28. 11. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Pavel Majer, bytem Ostrava.
28. 11. 2019 Rozhodnutí č. 1053/19/VH o povolení změny stavby vodního díla před dokončením a veřejná vyhláška ve věci stavby vodního díla "Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň, II. etapa".
28. 11. 2019 Číslo výběrového řízení                                    87/2019 Druh práce výkon správních činností obecného stavebního úřadu na úseku odvolacích řízení a přezkumů - výkon správních činností v působnosti vyvlastňovacího úřadu Odbor magistrátu útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správní Termín pro podání přihlášky 17.12.2019
27. 11. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání- dražební jednání nařízené usnesením č.j. 197 EX 87239/11-149 nařízené na den 20.11.2019 proti povinnému: Antoš Jiří, bytem Ostrava, se odkládá na neurčito.
27. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5553/19 - ul. Severní spoj  - "Oprava dálnice D1 v Ostravě, KM 356,9 357,2 vlevo".
27. 11. 2019 Usnesení o opakované elektronické dražbě proti povinnému: Karel Pěcha, Ostrava-Poruba.
27. 11. 2019 Veřejná vyhláška - zveřejňuje návrh opatření obecné povahy: Vyhrazená parkovací místa IP 12 se symbolem 225 ul. Tovární a Šimáčková, Ostrava - Mariánské Hory
27. 11. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 40/2019 ul. Matrosovova, Mládí, Hynaisova, Kalvodova. 
27. 11. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 39/2019 ul. Josefa Šavla, Boleslavova, Bendlova, Tilschové, Mrštíkova a Tvorkovských.
27. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci I. tř. ul. Horní v Ostravě - Hrabůvce, a to v termínu od 25.11.2019 do 20.12.2019.
27. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5560/19/Klimkovice  - "Obnova  přípojky UV v křižovatce silnic II/647 a III/4654 u domu č.p. 177 v Klimkovicích".
27. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5561/19/Vratimov  - "Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň, II. etapa".
27. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí č. 142/2019 o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí č. 138/2017 o umístění stavby "Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova", na pozemcích parc. č. 878/1, 878/2, 878/7, 879/2, 886/1, 887//1, 892/2, 893/3, 984/2, 898/2, 900/1, 900/2, 991, 997/2, 999, 1000, 1013/8, 1013/45, 1096/21, 1096/22, 1262/1, 1262/15, 1268/2, 1272/1, 1311/1, 1311/3, 1372/1, 1372/26, 1428/1, 1901/2, 1902/1, 1903, 3515/2, 3515/8, 3530/5, 3550/2, 3550/3, 3555/1, 3559/1, 3559/2, 3559/8, 3559/9, 3567/2 v k.ú. Moravská Ostrava.
27. 11. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v katastrálním území: Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava Rada města rozhodla dne 26. 11. 2019 usnesením č. 02725/RM1822/40 o záměru města pronajmout pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: -            pozemek p. p. č. 612/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, -            část p. p. č. 136/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2, -            část p. p. č. 136/5 - ostatní plocha, dráha o výměře 93 m2, -            část p. p. č. 612/75 - ostatní plocha, dráha o výměře 99 m2, -            část p. p. č. 613/50 - ostatní plocha, zeleň o výměře 182 m2, -            část p. p. č. 613/96 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, -            část p. p. č. 1226/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2, -            část p. p. č. 1226/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2, dle zákresu ve snímcích, které jsou zobrazeny níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento zámě
27. 11. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v katastrálním území: Mošnov, obec Mošnov Rada města rozhodla dne 26. 11. 2019 usnesením č. 02725/RM1822/40 a)    že má záměr pronajmout v k. ú. Mošnov, obec Mošnov -       části pozemku p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha,  označené jako část A o výměře 118 m2 a část B o výměře 117 m2, které jsou vyznačeny ve snímku, který je zobrazen níže a označen jako č. 1a), a to s tím, že si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  b)   že má záměr pronajmout v k. ú. Mošnov, obec Mošnov -       části pozemku p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, označené jako část C o výměře 358 m2 a část D o výměře 23 m2 -       pozemek p. p. č. 1525 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2, které jsou vyznačeny ve snímku, který je zobrazen níže a označen jako č. 1b) a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  c)      že má záměr pronajmout v k. ú. Mošnov, obec Mošnov -       pozemek p. p. č. 822/24 - ostatní plocha, jiná plocha
27. 11. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitosti v katastrálním území: Radvanice, Kunčice nad Ostravicí, Hrabůvka, vše obec Ostrava. Rada města Ostravy rozhodla  dne 26. 11. 2019 usnesením č. 02723/RM1822/40 bod 2 o záměru města pronajmout část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava a to:  - část pozemku parc. č. 3294/14, ost. plocha – silnice o výměře 6 m2 v k.ú. Radvanice , obec Ostrava - část pozemku parc.č. 996/1, ost. plocha – silnice, o výměře 262 m2 - část pozemku parc.č. 922/1, ost. plocha – silnice, o výměře 600 m2 - část pozemku parc. č. 922/4, ost. plocha – silnice, o výměře 306 m2 - část pozemku parc.č. 84/1, ost. plocha – silnice, o výměře 69 m2 vše v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava - část pozemku parc. č. 936/12, ost. plocha – jiná plocha, o výměře 141 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
27. 11. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitost v katastrálním území: Hrušov, obec Ostrava. Lokalita: ul. Orlovská - ul. Betonářská Rada města Ostravy rozhodla  dne 26. 11. 2019 usnesením č. 02723/RM1822/40 bod 1 o záměru města změnit "Nájemní smlouvu"  ev. č. 2341/2019/MJ ze dne 22.7.2019, jejímž předmětem pronájmu jsou části pozemků a pozemky: -          části pozemku parc. č. 1872/1, ost. plocha – jiná plocha o celkové výměře 815 m2, -          části pozemku parc. č. 1872/4, ost. plocha – zeleň o celkové výměře 47 m2, -          části pozemku parc. č. 1872/5, ost. plocha – ost. komunikace o celkové výměře 973 m2, -          pozemek parc. č. 1872/6, ost. plocha – ost. komunikace -          části pozemku parc. č. 1872/7, ost. plocha – ost. komunikace o celkové výměře 531 m2, -          pozemek parc. č. 1872/11, ost. plocha – ost. komunikace -          pozemek parc. č. 1872/12, ost. plocha – jiná plocha -          části pozemku parc. č. 1916/6, ost. plocha – ost. komunikace o celkové výměře
27. 11. 2019 Vyrozumění o podaném odvolání - rozhodnutí č. 124/2019 o zamítnutí žádosti ve věci umístění stavby "Řadové rodinné domy, ul. Keltičkova, Vilová, Slezská Ostrava" na pozemcích parc.č. 1043/1, 1116/1, 1117, 1118, 1128, 1129, 1130, 1141 v k.ú. Slezská Ostrava. 
27. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost ve věci územního rozhodnutí č. 139/2019 o umístění stavby "Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě K Salmovci" na pozemcích parc. č. 3012, 3093, 3110, 3111/1, 3113, 3114, 3115, 3116/1, 3117/1, 3119, 3120, 3122, 3135, 3171, 3172, 3173/1, 3174, 3175, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3184, 3185, 3188, 3190, 3191, 3196, 3197/1, 3198, 3200, 3202, 3203/1, 3203/3, 4334, 4335/1, 4347 v katastrálním území Slezská Ostrava.
27. 11. 2019 Oznámení SMO o záměru pronajmout část prostoru v budově nemovitost v katastrálním území: Moravská Ostrava, obec Ostrava. Rada města Ostravy rozhodla  dne 26. 11. 2019 usnesením č. 02721/RM1822/40 o záměru města pronajmout část prostoru o výměře 407 m2 označeného jako P3 v budově bez čp/če, stavba pro výrobu a skladování, která je součástí pozemku p.č. st. 170/1, zastavěná plocha a nádvoří, dle zákresu v půdorysném snímku a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
27. 11. 2019 Oznámení SMO o záměru změnit smlouvu o výpůjčce nemovitost v katastrálním území: Přívoz, obec Ostrava. Lokalita: ul. Na Náhonu a ul. Hlučínská. Rada města Ostravy rozhodla  dne 26. 11. 2019 usnesením č. 02716/RM1822/40 o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 2536/2018/MJ ze dne 21.6.2018, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku: p.p.č. 231/2, zahrada o výměře 1027 m2 a pozemku p.p.č. 911/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 276 m2 a to  formou dodatku č.1 z  důvodu prodloužení doby výpůjčky do 30.6.2020, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
27. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Ostravy na roky 2021 -2023 (bez městských obvodů), který bude projednávat zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. prosince 2019.
27. 11. 2019 Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 (bez rozpočtů městských obvodů), který bude projednávat zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. prosince 2019. Více informací naleznete pod tímto odkazem.
27. 11. 2019 Číslo výběrového řízení                                    86/2019 Druh práce referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - aplikace územního plánu Odbor magistrátu útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územního plánu a památkové péče Termín pro podání přihlášky 12.12.2019
27. 11. 2019 Číslo výběrového řízení                                    85/2019 Druh práce schvalování technické způsobilosti vozidel Odbor magistrátu dopravně správních činností, oddělení evidence silničních vozidel Termín pro podání přihlášky 12.12.2019
27. 11. 2019 Dražební vyhláška o konání opakované dražby - dobrovolná elektronická dražba v rámci řízení o pozůstalosti.
27. 11. 2019 Usnesení  - přerušuje do 30.3.2020 územní řízení ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce vodovodu u. 17.listopadu" na pozemcích parc. č. 1573, 1574, 2962/1, 2962/4, 2963/1, 2964/1, 2971/2, 2971/17 v k.ú. Poruba, 3607, 4408/43, 4408/69, 4408/165, 4408/167, 4412/1, 4412/2, 4412/3, 4413, 4414, 4423/1 v k.ú. Poruba-sever, 2003/2, 2003/13, 2003/15, 2003/47, 4013/3, 4013/4, 4176,4179/2, 4179/3, 4423/18, 4424/6, 4424/8, 4424/10 v k.ú. Pustkovec.
27. 11. 2019 Rozhodnutí č. 1069/19/VH/ o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr souboru staveb a veřejná vyhláška ve věci stavby vodního díla "Oprava vodovodu v oblasti V Závětří a oprava vodovodu v oblasti Nad Porubkou-Myslivcova".
27. 11. 2019 Dražební vyhláška - nařízení elektronického dražebního jednání  proti povinnému: Stanislav Košárek, Ostrava.
27. 11. 2019 Dražební vyhláška - konání veřejné dobrovolné dražby movitých věcí dne 12.12.2019 s časem zahájení v 9:00 hod.
27. 11. 2019 Dražební vyhláška - konání veřejné dobrovolné dražby movitých věcí dne 20.12.2019 s časem zahájení v 9:00 hod.

XML