Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 08. 2019 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby proti povinnému: Jiří Neuwirth, Ostrava-Polanka nad Odrou.
16. 08. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Michal Krasňan, Ostrava-Hrabůvka.
16. 08. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Lenka Řezáčová, Ostrava-Dubina.
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 29/2019 - ul. Kremličkova - "Rekonstrukce ul. Kremličkova, Ostrava-Mariánské Hory".
16. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5503/19/Václavovice v souvislosti s akcí "Václavovice - chodník - úsek Šenov - Kozlovec".
16. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5522/19 ul. Hlavní třída ve věci "Memoriál J. Veselého - sportovní akce na Hlavní Třídě v Ostravě-Porubě.".
15. 08. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) proti povinnému: Radim Závodný, bytem Frýdek-Místek.
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení - místní úprava dopravního značení Příkaz č.  09/2019 Vyhrazená parkovací místa IP 12 se symbolem 225 Úprava DZ ul. Čelakovského IP 13b Úprava DZ ul. Hynaisova - IZ 5a, 5b
15. 08. 2019 Oznámení zahájení územního řízení  - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Lokalita Nad Vodárnou" na pozemcích parc. č. 261/3, 261/36, 328/1, 328/3, 476/1, 476/5, 522/2 v k. ú. Heřmanice.
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - dopravní značení na místních komunikacích I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty v rámci akce "Zklidnění dopravy v obci Vratimov".
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5498/19 ul. Opavská ve věci "Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Opavská, most přes trať - II. etapa".
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5496/19 ul. Nádražní, Mariánskohorská ve věci "Výměna kolejového pole na ul. Nádražní v Ostravě u ul. Mariánskohorské".
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5497/19 ul. Rychvaldská x Radvanická ve věci "Plošná kanalizace Michálkovice, SO 02 stoka M1, ul. Rychvaldská a ul. Radvanická".
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5521/19 ul. Nádražní ve věci "Oprava tramvajové zastávky DPO Křižíkova v Moravské Ostravě".
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Andrea Horváthová, bytem Ostrava-Kunčičky.
14. 08. 2019 Usnesení - nařízení dalšího dražebního jednání proti povinnému: David Hinner, bytem Havířov.
14. 08. 2019 Usnesení - nařízení dalšího dražebního jednání proti povinnému: Jiří Kokinda, bytem Ostrava.
14. 08. 2019 Usnesení - dražební vyhláška (elektronická dražba) proti povinné: Simona Hoblíková, bytem Ostrava-Petřkovice.
14. 08. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Jiří Tomíček, Ostrava-Slezská Ostrava
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro: Petra Balázsová, bytem Ostrava.
14. 08. 2019 Závěr zjišťovacího řízení záměru"Propojení Francouzská - Rudná". Více informací naleznete také na stránkách informačního systému E.I.A.
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení vydání Územního plánu Olbramice - Změny č. 1 a vyhotovení úplného znění Územního plánu Olbramic po této změně. Více informací naleznete zde.
13. 08. 2019 Oznámení SMO o záměru výpůjčky nemovitostí v k. ú. Radvanice a Bartovice, obec Ostrava. Druh nemovitostí: části pozemků parc. č. 2601, orná půda, o výměře 2 m2 parc. č. 2631, orná půda, o výměře 5 m2 oba v k. ú. Radvanice parc. č. 1218/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 7 m2 parc. č. 1218/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m2 oba v k. ú. Bartovice
13. 08. 2019 Oznámení SMO o záměru pronájmu nemovitostí v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava. Druh nemovitostí: garáž č. 1 - garážové stání č. 1 o výměře 16,36 m2 garáž č. 5 - garážové stání č. 2 o výměře 16,81 m2 garáž č. 6 - garážové stání č. 1 o výměře 16,06 m2 v bytovém domě č. p. 3033, který stojí na pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Dubina u Ostravy, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les. 
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Chodník 1. května v Polance nad Odrou - Chodník, 2. Část Úřad - mateřská škola I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice, ul. Koblovská v Ostravě, označení cyklopřejezdu I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty
13. 08. 2019 Informace o oznámení záměru "Kombinovaná linka Zn, ZnNi" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete také na stránkách informačního systému E.I.A.
13. 08. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci proti povinnému: Spurný Eduard, bytem Orlová.
13. 08. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - závěr zjišťovacího řízení ve věci záměru s názvem "CTPark Ostrava-Hrabová, objekt O23, část D". Více informací naleznete také na stránkách informačního systému E.I.A.
13. 08. 2019 Číslo výběrového řízení                     VŘ/2019/20 ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz Druh práce vedoucí oddělení starosty Odbor úřadu starosty Termín pro podání přihlášky 30. srpen 2019
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodních toků Odra, Lubina a Ondřejnice.
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5500/19/Vřesina - "Areál Skalka Family park - návrh úprav z důvodu zprovoznění autobusové linky".
12. 08. 2019 Nabídka volného pracovního místa č. 12/2019      Druh práce pracovník souhrnného rozpočtu - doba určitá, zástup za mateřskou, rodičovskou dovolenou Odbor magistrátu financí a rozpočtu, oddělení rozpočtové Termín pro podání přihlášky 28.08.2019
12. 08. 2019 Posouzení vlivů záměru "CENNZO Ostrava" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - oznámení veřejného projednání doplněné dokumentace.
12. 08. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) proti povinnému: Ivana Vašáková, Praha.
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5502/19/Vratimov v souvislosti s akcí "Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň, II. etapa".
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5501/19/Vratimov v souvislosti s akcí "Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň, II. etapa".
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská tř. v Ostravě I. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy II. Výzva k podání připomínek a námitek III. Určení lhůty
09. 08. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Karel Duba, bytem Ostrava-Slezská Ostrava.
09. 08. 2019 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Jan Facuna, bytem Ostrava.
08. 08. 2019 Vyhláška - Okresní soud v Ostravě vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jaromíra Chlupatého, naposledy bytem Ostrava-Hrabůvka, nebo okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal zprávu Okresnímu soudu v Ostravě.
08. 08. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o provedení (dobrovolné) elektronické dražby nemovitých věcí na návrh navrhovatele: Marcela Příborská, bytem Šumperk a Jana Šavelová, bytem Vikýřovice.
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5481/19/Stará Ves nad Ondřejnicí v souvislosti s akcí "Stará Ves nad Ondřejnicí, ul. Na Závodí, U Vody, Petřvaldská - rekonstrukce vodovodu".
08. 08. 2019 Společné  povolení ve věci stavby "Infrastruktura pro výstavbu RD, Horní Datyně", SO 101 Komunikace, umístěné na pozemcích p.č. 70/1, 70/2, 70/23, 70/24, 70/88 s 70/94 v k.ú. Horní Datyně a 2067 v k.ú. Bartovice.
08. 08. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba proti povinné: Šárka Rösslerová, Ostrava.
08. 08. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - "Komunikace - Severní spoj". Více informací naleznete také na stránkách informačního systému E.I.A.
07. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 5494/19 ul. K. Svobody ve věci "Autobusová zastávka MK Karla Svobody, Ostrava-Plesná".
07. 08. 2019 Rozhodnutí č. 693/19/VH o povolení k nakládání s vodami, o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr pro soubor staveb, o povolení odstranění stavby vodního díla, o povolení kácení a veřejná vyhláška ve věci stavby "Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část 1 a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná".
07. 08. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí ve věci odvolacího řízení o společném povolení stavby "Michalka line, ul. Chleborádova, Radvanická" na pozemcích parc.č. 432/3, 432/4, 432/33, 431/1 a 635/10, vše v k.ú. Michálkovice.
07. 08. 2019 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Hedvika Polhošová, Ostrava.

XML