Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. VŘ/2021/10   ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz                                  Druh práce referent strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Odbor úřadu strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Termín pro podání přihlášky 17. 08. 2021
30. 07. 2021 I. Oznámení o zahájení správního řízení II. Usnesení č. 803/21/VH III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace obce Stará Ves nad Ondřejnicí
29. 07. 2021 Nabídka volného pracovního místa č. 16/2021     Druh práce zabezpečení činností souvisejících s agendou výkonu akcionářských práv ve společnostech s majetkovou účastí statutárního města Ostravy - doba určitá, zástup za MD, RD                                     Odbor magistrátu financí a rozpočtu Termín pro podání přihlášky 14. 08. 2021
29. 07. 2021 Nabídka volného pracovního místa č. 15/2021     Druh práce mzdová statistika, rozpočet škol a školských zařízení - doba určitá, zástup za MD, RD                                     Odbor magistrátu školství a sportu Termín pro podání přihlášky 14. 08. 2021
29. 07. 2021 Usnesení o přerušení územního řízení ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Přestupní uzel Ostrava - Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky"
29. 07. 2021 Rozhodnutí č. 797/21/VH o prodloužení platnosti stavebního povolení a veřejná vyhláška ve věci stavby vodního díla "Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava - Zábřeh - SO 301 Dešťová kanalizace"
29. 07. 2021 Rozhodnutí č. 796/21/VH o prodloužení platnosti stavebního povolení a veřejná vyhláška ve věci stavby vodního díla "Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava - Zábřeh - SO 301 Přeložka jednotné kanalizace"
29. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Moravská"
29. 07. 2021 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu; povinná: Karla Svobodová, bytem Melč
29. 07. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č. 58/2021 o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí č. 16/2019, kterým byla umístěna stavba "Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace"
29. 07. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060785369 dne 17. 08. 2021 od 07:30 do 16:30 hodin v k. ú. Svinov, parcelní č. 2498/2 a 2633/3
29. 07. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060787292 dne 17. 08. 2021 od 07:30 do 14:30 hodin v lokalitě Svinov, k. ú. Poruba, parcelní č. 2801/137 a 2955/1
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - příkaz o dočasném dopravním značení č. 47/2021 na místní komunikaci III. tř. ul. Podsedliště a silnici III. tř. ul. Antošovická, k. ú. Koblov
28. 07. 2021 Oznámení SMO o záměru pronájmu pozemku a části pozemku v lokalitě ul. Českobratrská x ul. Nádražní, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava; vlastník: statutární město Ostrava Rada města rozhodla dne 27. 07. 2021 usnesením č. 7142/RM1822/110, bod 2) o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 1294/6, ost. plocha - jiná plocha o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 1294/8, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 17,50 m2, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
28. 07. 2021 Rozhodnutí č. 775/21/VH o prodloužení platnosti společného povolení a veřejná vyhláška ve věci stavby vodního díla "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů, sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava - Dubina" - SO 03.1 Odvod podzemních vod do vodoteče
28. 07. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060781717 dne 16. 08. 2021 od 07:30 do 14:00 hodin v lokalitě Martinov, ul. K Turkovu 3 a 11 a ul. Martinovská 36f, 38 a 164, parc. č. 2408/2
27. 07. 2021 Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci umístění stavby "Přestavba křižovatky silnic II/477 a II/478 v Ostravě - Hrabové"
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška; oznámení o zahájení stavebního řízení; usnesení; vyjádření se k podkladům rozhodnutí - "Cyklotrasa M, S - Mečnikovova, Žákovská" v katastrálních územích Zábřeh-VŽ, Zábřeh-Hulváky, Mariánské Hory, Nová Ves u Ostravy a Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
27. 07. 2021 Oznámení SMO o záměru pronájmu části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava; vlastník: statutární město Ostrava Rada města rozhodla dne 27. 07. 2021 usnesením č. 7200/RM1822/110 o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13,50 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, přičemž si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
27. 07. 2021 Oznámení SMO o záměru pachtu pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava; vlastník: statutární město Ostrava Rada města rozhodla dne 27. 07. 2021 usnesením č. 07157/RM1822/110 o záměru města propachtovat pozemek parc. č. 1692/12 o výměře 2 234 m2, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, přičemž si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
27. 07. 2021 Číslo výběrového řízení                                   46/2021 Druh práce výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, zemědělství, zbraní a střeliva a na úseku ochrany půdy a krajiny Odbor magistrátu ochrany životního prostředí, oddělení ochrany přírody, půdy a lesa Termín pro podání přihlášky 16. 08. 2021
27. 07. 2021 Vyhlášení dobrovolné elektronické dražby; navrhovatel: Miroslav Ševčík, Ostrava
26. 07. 2021 "Změna užívání nebytového prostoru Střelniční 75/8, Ostrava - lapač tuků" - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
26. 07. 2021 Výzva Krajského soudu v Ostravě ve věci žaloby na přezkum rozhodnutí o povolení stavby "Řadové rodinné domy, Ostrava - Hrabová, lokalita Žižkov, ul. Krmelínská"
26. 07. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060785365 dne 13. 08. 2021 od 07:30 do 15:00 hodin v lokalitě Svinov, parc. č. 2498/2 a 2633/3
23. 07. 2021 Oznámení o podaném odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 48/2021 o umístění stavby "Centrum bydlení pro seniory Ostrava"
23. 07. 2021 Číslo výběrového řízení                                   45/2021 Druh práce specialista/ka přípravy a realizace dopravních a/nebo pozemních staveb Odbor magistrátu investiční Termín pro podání přihlášky 13. 08. 2021
23. 07. 2021 Rozhodnutí č. 774/21/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla, o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška v souvislosti se stavbou vodního díla "Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická"
23. 07. 2021 "Rekonstrukce chodníků ul. Ahepjukova - odvodnění" - vyrozumění o spojení řízení
23. 07. 2021 I. Oznámení II. Usnesení č. 784/21/VH III. Vyjádření k podkladům a veřejná vyhláška v souvislosti s povolením změny stavby vodního díla "Rekonstrukce chodníků ul. Ahepjukova - odvodnění"
23. 07. 2021 Stanovení dočasného dopravního značení č. 5876/21/Slezská Ostrava v souvislosti s akcí "SSZ Integrovaného výjezdového centra Slezská Ostrava"
23. 07. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060789736 dne 13. 08. 2021 od 07:30 do 12:00 hodin v lokalitě Třebovice ve Slezsku
22. 07. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci stavby "Rekonstrukce ul. Karasova" na pozemcích parc. č. 186/21, 186/24, 186/20, 157/14 a st. 1999, vše v katastrálním území Mariánské Hory, obec Ostrava
22. 07. 2021 Usnesení o nařízení dobrovolné elektronické dražby; vlastník nemovitostí: JUDr. Stanislav Pekař, Ostrava - Poruba.
22. 07. 2021 Usnesení o nařízení dobrovolné elektronické dražby; vlastník nemovitostí: PEKTA nemovitosti s.r.o., IČ: 08072396
22. 07. 2021 Usnesení o nařízení dobrovolné elektronické dražby; vlastník nemovitostí: PEKTA nemovitosti s.r.o., IČ: 08072396
21. 07. 2021 Číslo výběrového řízení                                   44/2021 Druh práce referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - specialista pro urbanistickou koncepci Odbor magistrátu územního plánování a stavební řádu Termín pro podání přihlášky 09. 08. 2021
21. 07. 2021 Číslo výběrového řízení                                   43/2021 Druh práce referent/ka státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - pořizovatel/ka územně plánovací dokumentace Odbor magistrátu územního plánování a stavební řádu Termín pro podání přihlášky 09. 08. 2021
21. 07. 2021 Číslo výběrového řízení                                   42/2021 Druh práce referent/ka státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - asistent/ka pro územní plánování Odbor magistrátu územního plánování a stavební řádu Termín pro podání přihlášky 09. 08. 2021
21. 07. 2021 Vyrozumění o podaném odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 22/2021 na stavbu "Bytové domy v Porubě"
21. 07. 2021 Stanovení dočasného dopravního značení č. 5875/21/Slezská Ostrava v souvislosti s akcí "Oprava chodníku ulice Frýdecká"
21. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti pro: Marek Horňák, Ostrava - Poruba.
20. 07. 2021 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh uvedené aktualizace je dostupný na tomto odkazu.
20. 07. 2021 Stanovení dočasného dopravního značení č. 5874/21/Šenov v souvislosti s akcí "Šenovský jarmark".
19. 07. 2021 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Tomáš Koziel, Ostrava - Polanka nad Odrou.
19. 07. 2021 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Bc. Jan Skřehot, Ostrava - Polanka nad Odrou.
19. 07. 2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Novostavba sídla společnosti OPTIMA DIAMANT" na pozemcích parc. č. 187/1, 187/33 a 193/16 v k. ú. Mariánské Hory.
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - výzva k podání připomínek a námitek - určení lhůty - "Rozmístění odrazových zrcadel a omezení rychlosti", Vratimov.
19. 07. 2021 Stanovení trvalého dopravního značení č. 11490/21/Václavovice - "Jednosměrný provoz v ul. K Dědině a Lipkův důl".
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení dočasného dopravního značení č. 5871/21/Kunčice v souvislosti s akcí "Myčka osobních automobilů Ostrava - Kunčice".

XML