Obec Svinošice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://www.svinosice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Svinošice
Svinošice 1
679 22 Svinošice

Datová schránka: sjvavzj
E-mail: ou.svinosice@tiscali.cz, starosta@svinosice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva 2020
17. 09. 2020 Sídlo volebního okrsku a termín voleb
16. 09. 2020 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva 2020
09. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Veřejná vyhláška
22. 08. 2020 Jmenování zapisovatele
20. 08. 2020 Výzva obèanùm 8
18. 08. 2020 Poèet a sídlo volebního okrsku
06. 08. 2020 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva 2020
03. 08. 2020 Opatøení obecné povahy - Ministerstva zemìdìlství
03. 08. 2020 Poèet èlenù okrskové volební komise
28. 07. 2020 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva 2020
15. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
30. 06. 2020 Opatøení obecné povahy - stanovení návrhu úpravy provozu na pozemních komunikacích
18. 06. 2020 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva 2020
17. 06. 2020 Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
10. 06. 2020 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva 2020
27. 05. 2020 Zpráva o pøezkumu hospodaøení mateøské školy za rok 2019
27. 05. 2020 Zpráva o hospodaøení mateøské školy za rok 2019
27. 05. 2020 Zpráva o pøezkumu hospodaøení obce za rok 2019
27. 05. 2020 Závìreèný úèet obce za rok 2019
27. 05. 2020 Zpráva o hospodaøení obce za rok 2019
26. 05. 2020 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva 2020
18. 05. 2020 Seznam pøijatých dìtí do MŠ pro školní rok 2020 až 2021
18. 05. 2020 Dokument "Veøejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
18. 05. 2020 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva 2020
06. 05. 2020 Prázdninový provoz MŠ Svinošice
30. 04. 2020 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva 2020
27. 04. 2020 Vyhláška daò z nemovitostí 2
22. 04. 2020 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva 2020
12. 04. 2020 Zápis dìtí do MŠ pod Dubovým kopcem Svinošice pro školní rok 2020 - 2021
09. 04. 2020 Vyhláška daò z nemovitostí
08. 04. 2020 Rozpoètové opatøení 01/2020
13. 03. 2020 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva 2020
05. 03. 2020 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva 2020
26. 02. 2020 Výzva obèanùm 7
26. 02. 2020 Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 02. 2020 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva 2020
17. 02. 2020 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva 2020
14. 02. 2020 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva 2020
04. 02. 2020 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva 2020
30. 01. 2020 Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva 2020
22. 01. 2020 Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva 2020
04. 01. 2020 Naøízení obce Svinošice è. 1/2015 o zákazu podomního a pochùzkového prodeje na území obce.
04. 01. 2020 Naøízení è. 1/2005, vymezení zimní údržby
04. 01. 2020 Zimní údržba podle tøíd komunikací
31. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška è. 01/2016 o noèním klidu
31. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška è. 03/2007 stanovení systému nakládání s komunálním odpadem
31. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška è. 02/2007 stanovení podmínky spalování suchých rostlinných materiálù
31. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška è. 01/2020 o místním poplatku ze psù
31. 12. 2019 Obecnì závazná vyhláška è. 02/2020 o místním poplatku za provoz systému využívání a odstraòování kom

XML