Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Vyhlášení Dotačního programu "Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2020 - nájem v zařízeních města Břeclavi"
19. 09. 2019 Vyhlášení Dotačního programu "Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Břeclavi a občanům obcí správního obvodu ORP Břeclav pro rok 2020"
19. 09. 2019 Vyhlášení Dotačního programu Nájem v zařízeních města Břeclavi
19. 09. 2019 Vyhlášení Dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2020
19. 09. 2019 Vyhlášení Dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2020
19. 09. 2019 Vyhlášení Dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti sociální péče mimo poskytovatelů sociálních služeb na základě registrace příslušné služby dle zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
19. 09. 2019 Vyhlášení Dotačního programu Individuální dotace pro rok 2020
19. 09. 2019 "Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050" - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu zákona č.100/2001 Sb.
18. 09. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 17.10.2019 ve 13:00 hodin na internetové adrese: www.exdrazby.cz 134 EX 06058/18-377
18. 09. 2019 Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné dne 17.10.2019 v 10:15 hodin na adrese: https://www.prokonzulta.cz/drazba/spoluvl.-podil-id.-1-2-rd-breclav-6315.htm 20190262
18. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
18. 09. 2019 Výlukový jízdní řád platný 28.9.2019 a 29.9.2019, vždy od 8:10 do 18:00 hodin na trati Brno - Břeclav
17. 09. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v Břeclavi, náměstí P. Bezruče
17. 09. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 16.října 2019 v 10:00 hodin na adrese dražebního serveru: http://drazby.exekucebreclav.cz/ 160 EX 225/18-44
17. 09. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 16.10.2019 od 09:00 hodin na adrese: www.exdrazby.cz 050 EX 3729/14-128
16. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.9.2019 od 07:45 do 30.9.2019 16:00, Břeclav ROTA PQ,MUNA,STŘELNICE, KYJOVKA,PS LÁNY,POHANSKO,ZÁTOPOLÍ,Povodí,Rota lány,Světelný most,Stavební hmoty,Lanžhot Ruské domky,Meteo, Avčr,Hydro,Doubravka
16. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.9.2019 od 07:45 do 30.9.2019 16:00, Břeclav Poštorná část ul. Hraniční v lokalitě zahrádek
16. 09. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les žadatele: Bohdana Hajdinová
16. 09. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatele: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16. 09. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 15.10.2019 v 9:00 hodin na adrese portálu: www.exdrazby.cz 188 EX 223/17-83
13. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Břeclav a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvánka k ústnímu jednání, Rekonstrukce dešťové kanalizace ulice Hlavní, obce Zaječí
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti, Velké Bílovice - ul. Fabian, ul. Záhumní, chodník
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ulice Dědina v obci Hlohovec
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/42230 v obci Hlohovec
12. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.9.2019 od 07:45 do 26.9.2019 16:00 Břeclav trafostanice KYJOVKA, PS LÁNY, POHANSKO, ZÁTOPOLÍ, Povodí, Rota Lány, Světelný most, Stavební hmoty, Lanžhot Ruské domky, Meteo, Avčr, Hydro, Doubravka
12. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.9.2019 od 07:45 do 26.9.2019 16:00 Břeclav, Poštorná, část ul. Hraniční v lokalitě zahrádek
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška Doručení upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Hrušky, vyhodnocení vlivů územního plánu Hrušky na udržitelný rozvoj území včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a oznámení opakovaného veřejného projednání
11. 09. 2019 Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Břeclavi ze dne 04.09.2019
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška Doručení upraveného a posouzeného návrhu změny č. 1 územního plánu Bulhary a oznámení veřejného projednávání
11. 09. 2019 Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dne 14.10.20109 v 10:00 hodin na adrese: Oportys a.s., Dvořákova 44/14, 60200 Brno
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v Hlohovci, v prostoru křižovatky ulic Chaloupky a U rybárny
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška Doručení upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Hrušky, vyhodnocení vlivů územního plánu Hrušky na udržitelný rozvoj území včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a oznámení opakovaného veřejného projednání
11. 09. 2019 Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 999/25 v budově č.p. 999 na pozemku p.č.1888,podílu o velikosti 4740/139410 na společných částech domu č.p. 999 a podílu o velikosti 474/13941 na pozemku p.č. 1888,vše v k.ú. Poštorná
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: neznámému vlastníku zemědělské stavby na pozemku parc.č. 649/2 v k.ú. Moravská Nová Ves
11. 09. 2019 Záměr pachtu pozemku p.č.2344/1 o výměře 28 m2 v k.ú. Poštorná
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Týnec na silnici II/424, ulice Hlavní, a na místních komunikacích, ulice Školní a Ke Kostelu
10. 09. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 10.10.2019 v 13:30 hodin na adrese: www.okdrazby.cz 139EX 04370/10-098
10. 09. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 421/2 v k.ú. Břeclav o výměře cca 348 m2
09. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.9.2019 od 08:45 do 24.9.2019 15:00 Břeclav, Poštorná část ul. Hlavní
09. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.9.2019 od 07:45 do 24.09.2019 15:30 Břeclav trafostanice KYJOVKA, PS LÁNY, POHANSKO, ZÁTOPOLÍ, Povodí, Rota Lány, Světelný most, Stavební hmoty, Lanžhot Ruské domky, Meteo, Avčr, Hydro, Doubravka
09. 09. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 9.10.2019 v 09:15 hodin na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz 137Ex 10228/17-165
09. 09. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 09.10.2019 v 11:00 hodin na adrese dražebního portálu: http://www.okdrazby.cz 176 EX 02391/16-070
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí- Regenerace sídliště Dukelských hrdinů Břeclav - 1. etapa - veřejné osvětlení, Břeclav, Dukelských hrdinů
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II/425 ulice J.Palacha, Sady 28.října a místních komunikacích ulice Žerotínova, Národního odboje, části ulice Čechova v Břeclavi
09. 09. 2019 Svolání zastupitelstva Jm kraje k 24. zasedání, které se koná v budově sídla Jm kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, dne 19. září 2019 v 8.30 hodin
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška Změna opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Stromořadní, Břeclav
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení společného řízení - III4241 Týnec-průtah
06. 09. 2019 Dražební vyhláška Dražba dobrovolná dne 8.10.2019 v 09:30 hodin na adrese: https://www.prokonzulta.cz/drazba/rd-breclav,-ul.-gen.-simka-6265.htm 20190219
06. 09. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 8.10.2019 v 10:00 hodin na adrese portálu: www.okdrazby.cz 189 DDR 12/19-12

XML