Obec Rovná

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://www.rovna.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rovná
Rovná 40
356 01 Rovná

Datová schránka: biyamk4
E-mail: obec.rovna@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2019 Oznámení - veøejné zasedání ZO Rovná dne 25.2.2019
11. 02. 2019 Veøejná vyhláška-návrh OOP (è.j. SR/0055/SL/2019-17 Správa CHKO Slav.les)
11. 02. 2019 ELEKTROTRANS - Oznámení o zahájení stavby a vstupù na pozemky (akce V490/V491 PRE-VIT)
06. 02. 2019 Nabídka pozemkù k pronájmu v okr.Sokolov (SPÚ/KPÚ pro KVK sp.zn. SZ SPU 185930/2014
01. 02. 2019 Usnesení o naøízení dalšího dražeb.jednání (Ex.úøad Litomìøice è.j.: 124 EX 25765/11-287)
01. 02. 2019 SPÚ - Nabídka pozemkù k pronájmu (okr.Sokolov)
30. 01. 2019 Analýza rizik obce Rovná
29. 01. 2019 Veøejná vyhláška - OOP stanovení pøechodné úpravy provozu na pozem.komun. (MUSO/124460/2018/OD/LULA)
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška (FÚ pri KVK Sokolov - è.j. 6065/19/2407-00460-401328)
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška - opatøení obecné povahy è. 1 (Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR)
28. 01. 2019 Ex.úøad è.j. 067 EX 1089/16-158 - elektronická dražba
28. 01. 2019 Verejná vyhláška - FU pro KVK ú.p. Sokolov è.j. 985307/18/2407
28. 01. 2019 Usnesení o narízení dalšího drazeb.jednání (elektron.drazba) - Exe.úrad Litomìrice è.j.124EX 25765/1
28. 01. 2019 Dražební vyhláška (Ex.úøad Karlovy Vary è.j.: 55 EX 317/06-200)
28. 01. 2019 Veøejná nabídka pozemkù (SPÚ)
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška OOP -Zrušení zákazu odbìru povrchových vod (MìÚ/OŽP Sokolov)
28. 01. 2019 ÈEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném pøerušení dodávky elektøiny - 01.11.2018
28. 01. 2019 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rovná (5.-6.10.2018)
28. 01. 2019 Pozvánka na 27.9.2018
28. 01. 2019 Rozhodnutí-zmìna stavby pøed jejím dokonèením (MìÚ/OSÚP è.j. MUSO/92020/2018/OSÚP/KAZI)
28. 01. 2019 Rozhodnutí-prodloužení staveb.povolení (MìÚ Sokolov è.j. MUSO/91905/2018/OSÚP/KAZI
28. 01. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb (ZO+Senát Parlamentu ÈR)
28. 01. 2019 Upozornìní k odstranìní a okleštìní stromoví a jiných porostù (ÈEZ Distribuce,a.s.
28. 01. 2019 Oznámení - pro obèany obce Rovná (oèkování psù)
28. 01. 2019 Rozhodnutí hejtmanky KVK è. 2/2018 ze dne 27.8.2018
28. 01. 2019 Leták - VPP (Úrad práce ÈR)
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška - návrh opatøení obecné povahy - Radiolokátor Planá (MO )
28. 01. 2019 Oznámení o zahájení øízení o prodloužení platnosti (MìÚ/OSÚP Sokolov è.j. MUSO/78286/2018/OSÚP/KAZI)
28. 01. 2019 Oznámení zahájení øízení o zmìnì stavby pøed dokonèením (MìÚ/OSÚP Sokolov è.j. MUSO/78293/2018/OSÚP/
28. 01. 2019 Informace o poètu a sídle volebních okrskù (volby 5. a 6.10.2018)
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška MìÚ/OŽP Sokolov - opatøení pøi nedostatku vody. Zákaz odbìru povrch.vod
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška - návrh opatøení obecné povahy-ochranné pásmo letec.pozem. zaøízení radiolokátoru P
28. 01. 2019 Rozhodnutí hejtmanky KVK è. 1/2018 + naøízení KVK è. 4/2016 (období zvýšeného nebezpeèí požárù)
28. 01. 2019 Volby do zastupitelstev obcí 2018 - Oznámení (MìÚ Sokolov)
28. 01. 2019 Volby do zastupitelstev obcí 2018 - Výpis z usnes. è. 34/6/2018 ze zasedání ZO Rovná 11.6.2018
28. 01. 2019 KÚ KVK/ORR (è.j.: 1224/RR/18) - Veøejná vyhláška
28. 01. 2019 Informace pro vèelaøe
28. 01. 2019 SPÚ-KPÚ - nabídka pozemkù k pronájmu
28. 01. 2019 Finanè.úøad Sokolov - veøejná vyhláška
28. 01. 2019 Oznámení o pøerušení dodávky elektøiny - 4.5.2018
28. 01. 2019 Oznámení o pøerušení dodávky vody dne 17.4.2018
28. 01. 2019 Oznámení - zámìr pronájmu pozemkù (Z-7/2018)
28. 01. 2019 Oznámení - zámìr pronájmu (Z-6/2018)
28. 01. 2019 Oznámení - Zámìr prodeje pozemkù (Z-5/20108)
28. 01. 2019 Oznamení - zámìr prodeje pozemku (Z-4/2018)
28. 01. 2019 Oznámení - zámìr (Z-3/2018)
28. 01. 2019 Závìreèný úèet obce Rovná za rok 2017
28. 01. 2019 Závìreèný úèet obce Rovná za rok 2017 - návrh
28. 01. 2019 Rozpoèet na rok 2019 - návrh
28. 01. 2019 RO è. 2/2018

XML