Obec Rovná

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://www.rovna.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rovná
Rovná 40
356 01 Rovná

Datová schránka: biyamk4
E-mail: obec.rovna@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2019 Usnesení o naøízení elektronické dražby-dražební vyhláška (Exe.úøad Bøeclav è.j. 160 EX 6823/16-82)
21. 04. 2019 Oznámení zahájení územního øízení + pozvánka (MìÚ Horní Slavkov/OVŽP è.j. 704/2019/HS/OVŽP-11)
19. 04. 2019 Veøejná vyhláška (FÚ pro KVK, ú.p. Sokolov èj.: 273299/19/2407-00460-401328)
16. 04. 2019 Upozornìní vlastníkùm a uživatelùm pozemkù
15. 04. 2019 Oznámení - veøejné zasedání ZO Rovná dne 25.4.2019
14. 04. 2019 ÈEZ Distribuce - Informace o plánovaném pøerušení dodávky elektøiny Rovná/Podstrání - 12.4.2019
12. 04. 2019 Oznámení Z-3/2019
10. 04. 2019 ÈEZ Distribuce - Informace o plánovaném pøerušení dodávky elektøiny Rovná/Podstrání - 12.4.2019
10. 04. 2019 Oznámení zámìru Z-2/2019 (pronájem, prodej)
09. 04. 2019 Veøejná vyhláška - OOP è. 1/2019 (AOPK ÈR, Správa CHKO Slavkov.les è.j SR/0055/SL/2019-16)
09. 04. 2019 Informace o poètu a sídle volebních okrskù (Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019)
05. 04. 2019 Dokument "Usnesení o naøízení d..." již není dostupný.
04. 04. 2019 Veøejná vyhláška - opatøení obecné povahy (MZE è.j. 18918/2019-MZE-16212)
02. 04. 2019 Veøejná vyhláška - OOP è. 2 (AOPK ÈR è.j. SR/0150/US/2018-2)
02. 04. 2019 Dokument "Veøejná vyhláška (FÚ ..." již není dostupný.
20. 03. 2019 Oznámení zahájení územního øízení + pozvánka (MìÚ Horní Slavkov/OVŽP è.j. 704/2019/HS/OVŽP-11)
18. 03. 2019 Oznámení - veøejné zasedání ZO Rovná dne 25.3.2019
18. 03. 2019 Oznámení - veøejné zasedání ZO Rovná dne 26.3.2019
17. 03. 2019 Oznámení Z-1/2019 (zámìr ponájmu Pivnice Vèela)
15. 03. 2019 Veøejná vyhláška - OOP è. 2 (AOPK ÈR è.j. SR/0150/US/2018-2)
28. 02. 2019 OZV č. 1/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity
28. 02. 2019 Oznámení Z-1/2019 (zámìr ponájmu Pivnice Vèela)
28. 02. 2019 Veøejná vyhláška-návrh OOP (è.j. SR/0055/SL/2019-17 Správa CHKO Slav.les)
23. 02. 2019 Dokument "Drazební vyhláška - K..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
18. 02. 2019 Oznámení - veøejné zasedání ZO Rovná dne 25.2.2019
11. 02. 2019 Veøejná vyhláška-návrh OOP (è.j. SR/0055/SL/2019-17 Správa CHKO Slav.les)
11. 02. 2019 ELEKTROTRANS - Oznámení o zahájení stavby a vstupù na pozemky (akce V490/V491 PRE-VIT)
06. 02. 2019 Nabídka pozemkù k pronájmu v okr.Sokolov (SPÚ/KPÚ pro KVK sp.zn. SZ SPU 185930/2014
01. 02. 2019 Dokument "Usnesení o naøízení d..." již není dostupný.
01. 02. 2019 SPÚ - Nabídka pozemkù k pronájmu (okr.Sokolov)
30. 01. 2019 Analýza rizik obce Rovná
29. 01. 2019 Veøejná vyhláška - OOP stanovení pøechodné úpravy provozu na pozem.komun. (MUSO/124460/2018/OD/LULA)
28. 01. 2019 Dokument "Veøejná vyhláška (FÚ ..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška - opatøení obecné povahy è. 1 (Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR)
28. 01. 2019 Dokument "Ex.úøad è.j. 067 EX 1..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Dokument "Verejná vyhláška - FU..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Dokument "Usnesení o narízení d..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška (E..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Veøejná nabídka pozemkù (SPÚ)
28. 01. 2019 Veøejná vyhláška OOP -Zrušení zákazu odbìru povrchových vod (MìÚ/OŽP Sokolov)
28. 01. 2019 ÈEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném pøerušení dodávky elektøiny - 01.11.2018
28. 01. 2019 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rovná (5.-6.10.2018)
28. 01. 2019 Pozvánka na 27.9.2018
28. 01. 2019 Rozhodnutí-zmìna stavby pøed jejím dokonèením (MìÚ/OSÚP è.j. MUSO/92020/2018/OSÚP/KAZI)
28. 01. 2019 Rozhodnutí-prodloužení staveb.povolení (MìÚ Sokolov è.j. MUSO/91905/2018/OSÚP/KAZI
28. 01. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb (ZO+Senát Parlamentu ÈR)
28. 01. 2019 Upozornìní k odstranìní a okleštìní stromoví a jiných porostù (ÈEZ Distribuce,a.s.
28. 01. 2019 Oznámení - pro obèany obce Rovná (oèkování psù)
28. 01. 2019 Rozhodnutí hejtmanky KVK è. 2/2018 ze dne 27.8.2018

XML