Obec Rovná

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://www.rovna.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rovná
Rovná 40
356 01 Rovná

Datová schránka: biyamk4
E-mail: obec.rovna@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 08. 2019 Dražební vyhláška (FÚ pro Zlínský kraj, u.p. Kromìøíž è.j. 1688682/19/3304-00540
12. 08. 2019 Dražební vyhláška (FÚ pro Zlínský kraj, ú.p. Kromìøíž èj. 1689111/19-3304-00540)
07. 08. 2019 Nabídka pozemù k pronájmu k 7.8.2019 - kolo è. 64 (ÈR SPÚ/KPÚ pro KVK Karl.Vary)
05. 08. 2019 Dražební vyhláška (Exe.úøad Klatovy è.j. 120EX 8309/08-300)
05. 08. 2019 Dražební vyhláška (Exe.úøad Praha-západ è.j. 191 EX 5291/15-61)
26. 07. 2019 Veøejná vyhláška OOP - opatøení pøi nedostatku vody -Zákaz odbìru povrchových vod (MìÚ/OŽP è.j. MUSO
25. 07. 2019 Závìreèný úèet obce Rovná za rok 2018
25. 07. 2019 Oznámení - veøejné zasedání ZO dne 5.8.2019
22. 07. 2019 Rozhodnutí - územní rozhodnutí (MìÚ Horní Slavkov è.j.: 704/2019/HS/OVŽP-29)
19. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška ..." již není dostupný.
08. 07. 2019 Závěrečný účet obce Rovná za rok 2018
08. 07. 2019 RO č. 2/2019
08. 07. 2019 Závìreèný úèet obce Rovná za rok 2018
07. 07. 2019 Oznámení - zámìr pronájmu pozemku (Z-5/2019)
05. 07. 2019 Rozhodnutí - územní rozhodnutí (MìÚ Horní Slavkov è.j.: 704/2019/HS/OVŽP-29)
03. 07. 2019 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 119/19/DS)
22. 06. 2019 OZV obce Rovná è. 1/2019 a 2/2019
20. 06. 2019 Oznámení - zámìr pronájmu pozemku (Z-5/2019)
08. 06. 2019 Sdìlení - seznámení s podklady (MìÚ Horní Slavkov/OVŽP)
05. 06. 2019 OZV obce Rovná è. 1/2019 a 2/2019
01. 06. 2019 Oznámení - zámìr prodeje pozemku (Z-4/2019)
31. 05. 2019 Dokument "Usnesení o naøízení e..." již není dostupný.
30. 05. 2019 VOS Sokolov, s.r.o. - Výpoèet ceny pro vodné a stoèné r. 2018 (položky výpoètu)
30. 05. 2019 Oznámení - zasedání ZO Rovná dne 10.6.2019
29. 05. 2019 Veøejná vyhláška - daò z nemovitých vìcí na rok 2019 (FÚ pro KVK )
27. 05. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb (EP 24.-25.5.2019)
26. 05. 2019 Informace o poètu a sídle volebních okrskù (Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019)
22. 05. 2019 Sdìlení - seznámení s podklady (MìÚ Horní Slavkov/OVŽP)
21. 05. 2019 Závìreèný úèet za rok 2018 - návrh
15. 05. 2019 Oznámení - zámìr prodeje pozemku (Z-4/2019)
07. 05. 2019 RO č. 1/2019
07. 05. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb (EP 24.-25.5.2019)
06. 05. 2019 Veøejná vyhláška - opatøení obecné povahy (MZE è.j. 18918/2019-MZE-16212)
03. 05. 2019 Nabídka pozemkù k pronájmu v okr.Sokolov (SPÚ/KPÚ pro KVK sp.zn. SZ SPU 185930/2014
02. 05. 2019 Nabídka pozemkù k pronájmu v okr. Sokolov (SPÚ)
30. 04. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 - návrh
30. 04. 2019 Závìreèný úèet za rok 2018 - návrh
29. 04. 2019 VOS Sokolov, s.r.o. - Výpoèet ceny pro vodné a stoèné r. 2018 (položky výpoètu)
26. 04. 2019 Veøejná vyhláška - OOP è. 1/2019 (AOPK ÈR, Správa CHKO Slavkov.les è.j SR/0055/SL/2019-16)
26. 04. 2019 Oznámení Z-3/2019
26. 04. 2019 Oznámení zámìru Z-2/2019 (pronájem, prodej)
26. 04. 2019 Veøejná vyhláška - daò z nemovitých vìcí na rok 2019 (FÚ pro KVK )
23. 04. 2019 Dokument "Usnesení o naøízení e..." již není dostupný.
21. 04. 2019 Oznámení zahájení územního øízení + pozvánka (MìÚ Horní Slavkov/OVŽP è.j. 704/2019/HS/OVŽP-11)
19. 04. 2019 Dokument "Veøejná vyhláška (FÚ ..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Upozornìní vlastníkùm a uživatelùm pozemkù
15. 04. 2019 Oznámení - veøejné zasedání ZO Rovná dne 25.4.2019
14. 04. 2019 ÈEZ Distribuce - Informace o plánovaném pøerušení dodávky elektøiny Rovná/Podstrání - 12.4.2019
12. 04. 2019 Oznámení Z-3/2019
10. 04. 2019 ÈEZ Distribuce - Informace o plánovaném pøerušení dodávky elektøiny Rovná/Podstrání - 12.4.2019

XML