Obec Stříbrná

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://www.stribrna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stříbrná
Stříbrná 670
358 01 Stříbrná

Datová schránka: y8xbpy6
E-mail: stribrna@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2019 97/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
20. 09. 2019 98/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
20. 09. 2019 99/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
20. 09. 2019 100/19 - Obecnì závazná vyhláška obce Støíbrná è.2/2019 - odpady
20. 09. 2019 99/19 - Upozornìní k odstranìní a okleštìní stromoví a jiných porostù
18. 09. 2019 86/19 - Veøejná vyhláška o místì uložení písemnosti-Kalivoda Stanislav
17. 09. 2019 88/19 - Pozvánka na V.zasedání VH DSMOK - 16.9.2019
16. 09. 2019 95/19 - 18. zasedání ZKK dne 23.9.2019
13. 09. 2019 94/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
13. 09. 2019 93/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
13. 09. 2019 92/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
13. 09. 2019 83/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
13. 09. 2019 84/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
12. 09. 2019 91/19 - Rozpoètové opatøení è.6-2019
11. 09. 2019 90/19 - Informace o konání 10.zasedání ZO Støíbrná 19.09.2019
11. 09. 2019 89/19 - Veøejná vyhláška-souhlas s umístìním stavby-Støíbrná (SO) Zahradní èp. 495,
09. 09. 2019 87/19 - Nabídka pozemkù SPÚ k restitucím - katastr
09. 09. 2019 88/19 - Pozvánka na V.zasedání VH DSMOK - 16.9.2019
06. 09. 2019 Dokument "86/19 - Veøejná vyhlá..." již není dostupný.
05. 09. 2019 81/19 - ÈEZ, informace o plánovaném pøerušení dodávky elektøiny
04. 09. 2019 85/19 - Veøejná vyhláška Ministerstva zemìdìlství - opatøení obecné povahy vydané podle lesního záko
31. 08. 2019 79/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
27. 08. 2019 84/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
27. 08. 2019 83/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
26. 08. 2019 82/19 - Veøejná vyhláška - opatøení obecné povahy pøi nedostatku vody
26. 08. 2019 81/19 - ÈEZ, informace o plánovaném pøerušení dodávky elektøiny
21. 08. 2019 80/19 - Rozhodnutí o uzavírce pozemní komunikace Støíbrná - Bublava
15. 08. 2019 Dokument "72/19 - Elektronická ..." již není dostupný.
14. 08. 2019 79/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
07. 08. 2019 78/19 - Nabídka pozemkù k pronájmu v okrese Sokolov - SPÚ
03. 08. 2019 75/19 - Zveøejnìní zámìru pronájmu nebo údržby pozemkù spoleèností Farma Kostelní
01. 08. 2019 45/19 - Nabídka pozemkù k pronájmu-SPÚ ÈR
01. 08. 2019 65/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
01. 08. 2019 66/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
24. 07. 2019 77/19 - Informace o konání 9.zasedání ZO Støíbrná 31.07.2019
23. 07. 2019 73/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
17. 07. 2019 76/19 - Zveøejnìní zámìru pronájmu lyžaøského vleku VL 500
16. 07. 2019 71/19 - Obecnì závazná vyhláška obce Støíbrná è.1/2019 - O regulaci hluku v obci Støíbrná
16. 07. 2019 75/19 - Zveøejnìní zámìru pronájmu nebo údržby pozemkù spoleèností Farma Kostelní
07. 07. 2019 74/19 - Rozpoètové opatøení è.5-2019
04. 07. 2019 73/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
01. 07. 2019 09/19 - Nabídka pozemkù k pronájmu-SPÚ ÈR
01. 07. 2019 24/19 - Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce Støíbrná za rok 2018
01. 07. 2019 26/19 - Závìreèný úèet obce Støíbrná za rok 2018 - NÁVRH
01. 07. 2019 41/18 - Závìreèný úèet obce Støíbrná za rok 2017 - SCHVÁLENÝ
28. 06. 2019 Dokument "72/19 - Elektronická ..." již není dostupný.
28. 06. 2019 64/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
28. 06. 2019 Dokument "72/19 - Elektronická ..." již není dostupný.
28. 06. 2019 71/19 - Obecnì závazná vyhláška obce Støíbrná è.1/2019 - O regulaci hluku v obci Støíbrná
21. 06. 2019 61/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - èást objektuè.ev.75

XML