Obec Stříbrná

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://www.stribrna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stříbrná
Stříbrná 670
358 01 Stříbrná

Datová schránka: y8xbpy6
E-mail: stribrna@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2019 69/19 - Informace o konání 8.zasedání ZO Støíbrná 27.06.2019
14. 06. 2019 68/19 - Program 17.zasedání Zastupitelstva KK
12. 06. 2019 66/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
12. 06. 2019 67/19 - Støednìdobý výhled obce Støíbrná rok 2020-2024 - SCHVÁLENÝ
12. 06. 2019 64/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
12. 06. 2019 65/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
10. 06. 2019 63/19 - Závìreèný úèet DSMOK za rok 2018 - návrh
08. 06. 2019 55/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
08. 06. 2019 56/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
08. 06. 2019 57/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
08. 06. 2019 58/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
08. 06. 2019 59/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
05. 06. 2019 62/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - èást objektu dolní stanice LV
05. 06. 2019 61/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - èást objektuè.ev.75
05. 06. 2019 54/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
05. 06. 2019 53/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
01. 06. 2019 43/19 - Porovnání všech položek výpoètu ceny pro vodné a stoèné - VOSS Sokolov
28. 05. 2019 38/19 - Veøejná vyhláška FÚ - Daò z nemovitých vìcí za rok 2019
26. 05. 2019 42/19 - První zasedání OVK - volby do Evropského parlamentu
26. 05. 2019 40/19 - Oznámení o dobì a místì konání - Volby do Evropského parlamentu
26. 05. 2019 39/19 - Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátù
26. 05. 2019 31/19 - Jmenování zapisovatele OVK - volby do Evropského parlamentu
26. 05. 2019 30/19 - Poskytnutí informace o poètu a sídle VO - volby do Evropského parlamentu
26. 05. 2019 28/19 - Stanovení minimálního poètu èlenù OVK - volby do Evropského parlamentu
26. 05. 2019 41/19 - Porovnání položek výpoètu ceny pro vodné a stoèné
22. 05. 2019 60/19 - Informace o konání 6.zasedání ZO Støíbrná 30.5.2019
22. 05. 2019 55/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
22. 05. 2019 58/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
22. 05. 2019 59/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
22. 05. 2019 56/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
22. 05. 2019 57/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
21. 05. 2019 47/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
21. 05. 2019 46/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
20. 05. 2019 54/19 - Vyhlášení zámìru prodeje nemovitostí - pozemky
20. 05. 2019 53/19 - Vyhlášení zámìru prodeje nemovitostí - pozemky
17. 05. 2019 51/19 - II.zasedání valné hromady DSMOK
14. 05. 2019 32/19 - Veøejná vyhláška k HPS -Mìsto Kladno
10. 05. 2019 52/19 - Posuzování vlivù na ŽP dle zák. è. 100/2001 Sb.-zveøejnìní dokumentace vlivù zámìru zaøazené
09. 05. 2019 51/19 - II.zasedání valné hromady DSMOK
09. 05. 2019 44/19 - Naøízení mìsta Kraslic è. 2/2019, o zámìru zadat zpracování lesních hospodáøských osnov
02. 05. 2019 50/19 - Vyhlášení zámìru prodeje nemovitostí - pozemky
02. 05. 2019 48/19 - Vyhlášení zámìru prodeje nemovitostí - pozemky
02. 05. 2019 49/19 - Vyhlášení zámìru prodeje nemovitostí - pozemky
02. 05. 2019 47/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
02. 05. 2019 46/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
02. 05. 2019 45/19 - Nabídka pozemkù k pronájmu-SPÚ ÈR
02. 05. 2019 44/19 - Naøízení mìsta Kraslic è. 2/2019, o zámìru zadat zpracování lesních hospodáøských osnov
29. 04. 2019 43/19 - Porovnání všech položek výpoètu ceny pro vodné a stoèné - VOSS Sokolov
26. 04. 2019 42/19 - První zasedání OVK - volby do Evropského parlamentu
26. 04. 2019 38/19 - Veøejná vyhláška FÚ - Daò z nemovitých vìcí za rok 2019

XML