Obec Hvozdnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://www.hvozdnice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hvozdnice
Hvozdnice 160
252 05 Hvozdnice

Datová schránka: mnpatc5
E-mail: obec.hvozdnice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 10. 2019 Veøejná vyhláška - Oznámení o zveøejnìní návrhu 3.aktualizace ZUR Støedoèeského kraje
19. 09. 2019 Nedostateènì urèitì zapsané osoby v katastru nemovitostí - Hvozdnice
19. 09. 2019 Upozornìní na povinnost odsstranìní stromoví pod el. vedením
19. 09. 2019 Sbìr nebezpeèného a velkoobjemového odpadu 26. 10. 2019
19. 09. 2019 Veøejná vyhláška - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Èernošice
18. 09. 2019 Rozpoètové opatøení è. 5/2019
30. 08. 2019 Pozvánka na veøejné zasedání zastupitelstva dne 29. 08. 2019
30. 08. 2019 Stanovení dopravního znaèení - OOP
30. 08. 2019 Stanovení dopravního znaèení - OOP
29. 08. 2019 Stanovení dopravního znaèení - OOP
23. 08. 2019 SOMR Rozpoètové opatøení è. 1/2018
22. 08. 2019 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2019
22. 08. 2019 Pozvánka na veøejné zasedání zastupitelstva dne 29. 08. 2019
15. 08. 2019 Stanovení dopravního znaèení - OOP
15. 08. 2019 Stanovení dopravního znaèení - OOP
14. 08. 2019 Stanovení dopravního znaèení - OOP
12. 08. 2019 Veøejnoprávní smlouva s SK Hvozdnice II.
12. 08. 2019 Rozpoètové opatøení è. 4/2019
06. 08. 2019 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2019
24. 07. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA Veøejné projednání návrhu zmìny è. 1 ÚP Hvozdnice
23. 07. 2019 Pozvánka na veøejné zasedání zastupitelstva dne 22. 07. 2019
12. 07. 2019 Pozvánka na veøejné zasedání zastupitelstva dne 22. 07. 2019
01. 07. 2019 SOMR - Závìreèný úèet za rok 2018 - návrh
01. 07. 2019 SOMR Plnìní rozpoètu za rok 2018 k 31. 12. 2018
01. 07. 2019 Závìreèný úèet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2017
01. 07. 2019 Rozpoètové opatøení è. 8/2018
01. 07. 2019 Závìreèný úèet obce Hvozdnice 2017 + Zpráva o výsledku hospodaøení za rok 2017
28. 06. 2019 Výsledky hlasování ve Volbách do Evropského parlamentu 2019 - Hvozdnice
27. 06. 2019 Oznámení o zámìru obce prodloužit nájem obecního pozemku
27. 06. 2019 Oznámení o zámìru obce pronajmout obecní pozemek
20. 06. 2019 Rozpoètové opatøení è. 3/2019
12. 06. 2019 Oznámení o zámìru obce prodloužit nájem obecního pozemku
12. 06. 2019 Oznámení o zámìru obce pronajmout obecní pozemek
12. 06. 2019 Závìreèný úèet obce Hvozdnice 2018 + Zpráva o výsledku hospodaøení za rok 2018
11. 06. 2019 Pozvánka na veøejné zasedání zastupitelstva dne 10. 06. 2019
11. 06. 2019 NÁVRH Závìreèný úèet obce Hvozdnice za rok 2018 vèetnì pøíloh
04. 06. 2019 Oznámení o zámìru obce prodloužit nájem obecního bytu v èp. 94
01. 06. 2019 Pozvánka na veøejné zasedání zastupitelstva dne 10. 06. 2019
27. 05. 2019 Výsledky hlasování ve Volbách do Evropského parlamentu 2019 - Hvozdnice
26. 05. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb do EP 2019
26. 05. 2019 Informace o poètu a sídlech volebních okrskù EP 2019
24. 05. 2019 NÁVRH Závìreèný úèet obce Hvozdnice za rok 2018 vèetnì pøíloh
22. 05. 2019 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA Veøejné projednání návrhu zmìny è. 1 ÚP Hvozdnice
13. 05. 2019 Oznámení o zámìru obce prodloužit nájem obecního bytu v èp. 94
09. 05. 2019 Rozpoètové opatøení è. 5/2018
09. 05. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb do EP 2019
07. 05. 2019 SOMR - Závìreèný úèet za rok 2018 - návrh
04. 05. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - Volby EP 2019
25. 04. 2019 Rozpoètové opatøení è. 2/2019
24. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - Volby EP 2019

XML