Obec Hvozdnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://www.hvozdnice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hvozdnice
Hvozdnice 160
252 05 Hvozdnice

Datová schránka: mnpatc5
E-mail: obec.hvozdnice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2020 NÁVRH-závìreèný úèet obce 2019 + Zpráva o výsledku hospodaøení za rok 2019
26. 05. 2020 Zveøejnìní schválených dokumentù rozpoètového hospodaøení obce Hvozdnice
26. 05. 2020 Závìreèný úèet obce Hvozdnice 2019 + Zpráva o výsledku hospodaøení za rok 2019
26. 05. 2020 Zveøejnìní schválených dokumentù rozpoètového hospodaøení obce Hvozdnice
26. 05. 2020 Rozpoètové opatøení è. 2/2020
22. 05. 2020 Èásteèná a úplná uzavírka Štìchovice 22.5.2020 až 15. 6. 2020
22. 05. 2020 Opatøení obecné povahy è. 63/2020 - stanovení pøechodné úpravy provozu na PK
16. 05. 2020 Pozvánka na veøejné zasedání zastupitelstva dne 15. 05. 2020
15. 05. 2020 Zámìr obce prodloužit Smlouvy na provozování VaK v obci
13. 05. 2020 Zápis do MŠ Hvozdnice na školní rok 2020/2021 UPRAVENÝ
12. 05. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA k dani z nemovitých vìcí
08. 05. 2020 Pozvánka na veøejné zasedání zastupitelstva dne 15. 05. 2020
01. 05. 2020 Oznámení - úprava úøedních hodin OÚ Hvozdnice - další zmìny
29. 04. 2020 NÁVRH-závìreèný úèet obce 2019 + Zpráva o výsledku hospodaøení za rok 2019
28. 04. 2020 Zámìr obce prodloužit Smlouvy na provozování VaK v obci
21. 04. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA k dani z nemovitých vìcí 2
19. 04. 2020 Zápis do ZŠ Davle na školní rok 2020/2021
15. 04. 2020 Harmonogram uvolòování podnikatelských a dalších èinností
12. 04. 2020 Oznámení - úprava úøedních hodin OÚ Hvozdnice - další zmìny
09. 04. 2020 VEØEJNÁ VYHLÁŠKA k dani z nemovitých vìcí
06. 04. 2020 Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy Ministerstva zemìdìlství
02. 04. 2020 Oznámení - úprava úøedních hodin OÚ Hvozdnice - prodloužení
25. 03. 2020 Oznámení - úprava úøedních hodin OÚ Hvozdnice
24. 03. 2020 Oznámení - úprava úøedních hodin OÚ Hvozdnice
24. 03. 2020 Oznámení - úprava úøedních hodin OÚ Hvozdnice - prodloužení
23. 03. 2020 Zápis do ZŠ Davle na školní rok 2020/2021
23. 03. 2020 Zápis do MŠ Hvozdnice na školní rok 2020/2021
09. 03. 2020 Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-JUDO Davle- Štìchovice, z.s.
09. 03. 2020 Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Hvozdnice, z.s.
08. 03. 2020 Rozpoètové opatøení è. 1/2020
29. 02. 2020 Pozvánka na veøejné zasedání zastupitelstva dne 28. 02. 2020
25. 02. 2020 Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- HZS Støedoèeského kraje
20. 02. 2020 Pozvánka na veøejné zasedání zastupitelstva dne 28. 02. 2020
01. 02. 2020 Rozpoètové opatøení è. 7/2019
21. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è. 8/2019
15. 01. 2020 SOMR Rozpoèet pro rok 2019
14. 01. 2020 Zveøejnìní schválených dokumentù rozpoètového hospodaøení obce Hvozdnice
01. 01. 2020 Veøejnoprávní smlouva s SK Hvozdnice II.
01. 01. 2020 Veøejnoprávní smlouva s JUDO Davle Štìchovice
01. 01. 2020 SOMR Rozpis èlenských pøíspìvkù na rok 2019
01. 01. 2020 Veøejnoprávní smlouva s PFA
01. 01. 2020 Veøejnoprávní smlouva s SK Hvozdnice
01. 01. 2020 Veøejnoprávní smlouva s SDH Hvozdnice
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è. 6/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è. 5/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è. 4/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è. 3/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è. 2/2019
01. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è. 1/2019
01. 01. 2020 Zveøejnìní schválených dokumentù rozpoètového hospodaøení Hvozdnice

XML