Město Nové Město na Moravě

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://nmnm.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Datová schránka: y67bvir
E-mail: posta@nmnm.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 08. 2020 Celoplošná deratizace v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech Maršovice, Petrovice, Pohledec a Rokytno.
03. 08. 2020 Oznámení o disponování s majetkem města - směna nemovité věci - pozemky v k.ú. Studnice u Rokytna: převod z majetku města: část pozemku p.č. 50/1, převod do majetku města: část pozemku p.č. 35.
03. 08. 2020 Oznámení o disponování s majetkem města - směna nemovité věci - pozemky v k.ú. Rokytno - převod z majetku města: část pozemku p.č. 106/1, převod do majetku města: část pozemku p.č. 121.
03. 08. 2020 Veřejná vyhláška - zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna a výtlačný řad v k.ú. České Milovy, obci Křižánky.
31. 07. 2020 Dražební vyhláška o elektronické dražbě.
30. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na veřejně přístupné účelové komunikaci (k lomu) v Novém Městě na Moravě a na veřejně přístupné účelové komunikaci mezi Petrovicemi a obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě - uzavírka účelové komunikace při výstavbě cyklostezky.
30. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.8.2020 od 7.30 hod. do 15.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě - Vratislavovo nám., ul. Radnická, Štursova, Šimkova, Leandra Čecha, Makovského, Žďárská, Dukelská, Tyršova, Sportovní - blíže v pdf.
29. 07. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/354, II/360, III/35415 a místních komunikacích ve městě Nové Město na Moravě z důvodu konání Novoměstské poutě.
29. 07. 2020 Záměr města na pronájem pozemku parc. č. 3524 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 793 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. v k.ú. Nové Město na Moravě.
29. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.8.2020 od 7.30 hod. do 15.30 hod., vypnutá oblast: Studnice 23.
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení - o prodlužení platnosti stavebního povolení ke stavbě vodního díla - novostavba vodovodu ul. Vlachovická v k.ú. Nové Město na Moravě a změnu stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení uvedené stavby.
28. 07. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 6/2020 při epidemii k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-Co V-2.
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství ČR - opatření obecné povahy vydané podle lesního zákona - kalamitní poškození lesních porostů.
24. 07. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu - z důvodu pořádání cyklistické akce na horských kolech "Kolo pro život Vysočina Arena tour České spořitelny 2020" ve dnech 15.8.2020-16.8.2020.
22. 07. 2020 Výzva k odstranění motorového vozidla Škoda Fabia odstaveného na veř. prostranství v MČ Olešná na Moravě
21. 07. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace akce "Silniční meteorologická stanice u silnice II/354 Rokytno"
21. 07. 2020 Dražební vyhláška movité věci vozidlo Škoda Felicia, RZ: KOH9787, konané dne 26.8.2020 od 10:24 hodin na adrese: odstavné parkoviště DubeČ, Ke Křížkám 2, Dubeč.
20. 07. 2020 Oznámení o disponování s majetkem města - výpůjčka části nemovitých věcí - pozemek p.č.308 (cca 135 m2), p.č. 358 (cca 11 m2), p.č. 367/1 (cca 43 m2), p.č. 382 (cca 60 m2) a p.č. 1095 (cca 1 m2) v k.ú. NMNM
20. 07. 2020 Oznámení o disponování s majetkem města - užívání sát pozemku p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna o výměře cca 33 m2
20. 07. 2020 Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemku p.č. 2640/1 v k.ú. NMNM o výměře cca 7,20 m2
20. 07. 2020 Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemmku p.č. 511/5 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Jiříkovice u NMNM
20. 07. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě - umístění dopravního značení
16. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 4.8. 2020 lokalita U Cihelny, Vlachovice
16. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 4.8.2020, vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Petrovice učiliště
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu pořádání závodu "Kolo pro život Vysočina Arena tour České spořitelny"
13. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - vydání povolení k nakládání s vodami
09. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregionu Novoměstsko
08. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka, objekty SO 101 (okružní křižovatka, rekonstrukce II/354), SO 102 (rekonstrukce II/360), SO 103 (komunikace), SO 401 (veřejné osvětlení), SO 402 (datová sít města),SO 403 (přeložka trasy SEK), SO 404 (přeložka podzemního vedení NN), SO 501 (plynovod).
08. 07. 2020 Záměr města vypůjčit pozemek parc. č. 185 o výměře 750 m2 jehož součástí je stavba č. p. 448, včetně všech součástí a příslušenství v kat. území a obci Nové Město na Moravě.
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: úředník/úřednice Kanceláře vedoucího úřadu MěÚ Nové Město na Moravě s úvazkem 1,0 na dobu neurčitou.
08. 07. 2020 Rozpočtové opatření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko č. 1 schváleno předsednictvem dne 30.6.2020.
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.7.2020 od 7.30 hod. do 14.30 hod., vypnutá oblast: Rokytno - oblast U Hájenky - výletiště a chaty v okolí (netýká se restaurace U Martina).
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení ke stavbě vodního díla "Hlinné - kanalizace" v k.ú. Hlinné a k.ú. Řečice nad Bobrůvkou.
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení územního řízení - optický kabelový rozvod v k.ú. Sněžné na Moravě.
07. 07. 2020 Zápis z 26. schůze Rady města Nové Město na Moravě konané dne 29.6.2020.
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.7.2020 od 7.30 hod. do 24.7.2020, vypnutá oblast: Petrovice
07. 07. 2020 Informace Mikroregionu Novoměstsko o zveřejnění schváleného závěrečného účtu hospodaření za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019.
03. 07. 2020 Oznámení o disponování s majetkem města - směna nemovité věci - pozemky v k.ú. Pohledec (převod z majetku města: č.p.č. 311/1, převod do majetku města p.č. 311/6.
03. 07. 2020 Oznámení o disponování s majetkem města - odprodej části nemovitých věcí, a to část p.č. 3431/57 o výměře 16 m2, díl „a“ o výměře 0,26 m2 z p.č. 3424/46, díl „c“ o výměře 12 m2 z p.č. 3431/57 ( sloučeny do p.č. 3431/76 o výměře 13 m2), díl „b“ o výměře 0,16 m2 z p.č. 3424/46, díl „d“ o výměře 11 m2 z p.č. 3431/57 ( sloučeny do p.č. 3431/77 o výměře 11 m2), část p.č. 3431/57 o výměře 8 m2 ( dle GP p.č. 3431/78) a část p.č. 3431/57 o výměře 2 m2 ( dle GP p.č. 3431/79) v k.ú.Nové Město na Moravě( v rozsahu dle GP).
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - trubní vrtaná studna bez přívodu vody v k.ú. Nový Jimramov.
29. 06. 2020 Věci nalezené a předané MěÚ v Novém Městě na Moravě dle zá. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
25. 06. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II. a III. třídy a na místních komunikacích v městyse Jimramov a jeho místních částech a na silnici II/357 v obci Borovnice, z důvodu umístění dopravního značení v rámci akce "Zklidnění dopravy v Jimramově".
25. 06. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy a stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na účelové komunikaci v obci Tři Studně, z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla - ZTV pro zástavbu plochy Z 33 ve Sněžném lokalita "7 RD Soukalky", SO 05 Splašková kanalizace, SO 06 Děšťová kanalizace v k.ú. Sněžné na Moravě.
23. 06. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikace v ulici Malá v Novém Městě na Moravě, z důvodu výkopu v komunikaci při vybudování přípojky plynu.
23. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.7.2020 od 7.30 hod. do 9.30 hod., vypnutá oblast: Slavkovice - část obce od d.č. 6, 16, 17, 18 směr Petrovice (mimo areálu družstva napojeného ze samostatné trafostanice).
20. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
20. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.7.2020 od 7.00 hod. do 14.00 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, odběratelská trafostanice Nové Město Medin 2 č. 200544 (ul. Vlachovická č. 619).

XML