Město Nové Město na Moravě

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://nmnm.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Datová schránka: y67bvir
E-mail: posta@nmnm.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici první třídy č. I/19 v km cca 178,490 - 179,190 u Nového Města na Moravě od křižovatky se silnicí III/01844 (směr nemocnice, Vlachovice) pp křižovatku se silnicí II/354 (směr, Maršovice, Snežné) dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu uzavírky I/19 , okružní křižovatka v Novém Městě na Moravě.
14. 05. 2021 Zápis z 40. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 10.5.2021.
12. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na chodníku u silnice III/35314 v ulici Žďárská v Novém Městě na Moravě, z důvodu rekonstrukce vstupního pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě.
12. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/353 mezi obcemi Sněžné a Daňkovice, z důvodu realizace akci "VN144 KMEN příp. VN nová TS Buchťák".
12. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích ve městě Nové Město na Moravě - u křižovatky ul. Sportovní a Tyršova, u kulturního domu, z důvodu "Úpravy přechodu pro chodce na ul. Sportovní - u KD"
10. 05. 2021 Veřejná vyhláška - o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - zahájení správního řízení o žádosti žadatel Národní agentury pro komunikační technologie, s.p. o změnu rozhodnutí týkající se udělení výjimky ze zákona vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly na území chráněných krajinných oblastí ...
10. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v místní části Studnice, u důvodu bezpečnosti silničního provozu.
10. 05. 2021 Veřejná vyhláška - zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - přístavba a nástavba hospodářského objektu - zřízení ubytovacích prostor pro zaměstnance areálu v k.ú. Tři Studně.
06. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.5.2021 od 7.30 hod. do 15.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě - ul. Křičkova č. 184, 360, 361, 363, 364, 368, 492, 1500, ul. Nádražní č. 202 (budova ČD + dopravní terminál), č. 201 (Hotel Artis) + č. 1354 (VOPI).
06. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.5.2021 od 7.30 hod. do 16.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě - ul. Křičkova č. 1557, ul. Masarykova č. 208, 209, 210, 211, ul. Soškova od křižovatky s ul. Masarykova levá strana po železniční přejezd (d.č. 229,230, 231, 461, 468, 469, 863, ...), ul. Nádražní č. 206 (WAPA s.r.o.).
06. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Mikroregionu Novoměstsko č. 1.
05. 05. 2021 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - Sněžné, úprava DS p.b. 116 - 131 ke Krátké, k.ú. Sněžné na Moravě.
05. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/388 mezi obcemi Bobrová a Zvole, v územním obvodu ORP MěÚ Nové Město na Moravě, z důvodu lokální opravy asfaltových vrstev.
05. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, z důvodu přípojek sítí k novostavbě RD.
04. 05. 2021 Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě konaného dne 26.4.2021.
04. 05. 2021 Monitorovací kalendář na koupací sezónu 2021.
04. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí úředník/úřednice Odboru finančního MěÚ Nové Město na Moravě s úvazkem 1,0, pracovní poměr na dobu neurčitou.
03. 05. 2021 Závěr zjišťovacího řízení koncepce "Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 - 2027".
03. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v obci Bobrová, v blízkosti domu č.p. 36, z důvodu výstavby autobusového terminálu, provádění stavebních prací, doplnění již schváleného dopravního značení.
03. 05. 2021 Rozpočtové opatření č.2 schváleno předsednictvem SVK Žďársko dne 29.4.2021.
30. 04. 2021 Oznámení o disponování s majetkem města - pronájem nemovité věci, a to pozemku p.č. 3118/1 a p.č. 3125 - vodní plocha v k.ú. Nové Město na Moravě.
30. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.5.2021 od 7.30 hod. do 15.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě - ul. Soškova, chatová lokalita Borovina - Ořeší, Pohledec, Zubří (blíže v pdf.)
29. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
28. 04. 2021 Veřejná vyhláška - výzva - vyjádření k podanému odvolání - proti rozhodnutí o umístění stavby Kuklík Dvůr NNV - stavební úpravy.
23. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kallkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce (Vodárenská akciová společnost, a.s.).
21. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích ve městě Nové Město na Moravě, z důvodu akce "Rekonstrukce ul. Drobného - Nov Město na Moravě, úsek Smetanova - Výhledy."
21. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II/360 u obce Nová Ves u Nového Města na Moravě směrem od Radešínské Svratky před výjezdem ze střediska ZD Nové Město na Moravě, z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a na místní komunikaci v obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, od č.p. 111 až po křižovatku s účelovou komunikací směrem na průmyslovou zónu, z důvodu zvýšení provozu v bytové zástavbě obce .
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se daňovým subjektům v seznamu uvedeným stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021.
20. 04. 2021 Oznámení o disponování s majetkem města - odprodej pozemku p.č. 3424/20 a p.č. 3424/4 v k.ú. Nové Město na Moravě.
19. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici III/3531 a III/35315 v územním obvodu ORP Nové Město na Moravě (dle grafické přílohy), z důvodu konání cyklistického závodu "UCI MTB World Cup 2021"
19. 04. 2021 Zápis z 39.schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 12.4.2021.
19. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení společného řízení - rekonstrukce silnice II/375 Ubušín - průtah - nový povrch a částečné rozšíření komunikace, přeložka plynovodu.
16. 04. 2021 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, které se uskuteční v pondělí 26.dubna 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě. Od 15.30 hod. do 16.00 hod. proběhnou Hovory s občany.
16. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě, z důvodu výstavby kanalizační přípojky.
15. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice Odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě (zejména úseku stavebního úřadu) s úvazkem 1,0, pracovní poměr na dobu neurčitou (blíže v pdf).
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - schválení stavebního záměru na stavbu vodního díla" Nové Město na Moravě - vodovod a kanalizace ul. Lesní v k.ú. Nové Město na Moravě.
13. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/354 a II/360 a místních komunikacích ve městě Nové Město na Moravě, důvodu akce okružní křižovatka.
09. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.4.2021 od 7.30 hod. do 13.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě - odběratelská trafostanice kamenolom + d.č. 285 (Jelínkův mlýn), odběratelská trafostanice čistička, Dlouhé, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Řečice (blíže v pdf).
07. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě. z důvodu budování kanalizační přípojky.
07. 04. 2021 Návrh monitorovací kalendáře na koupací sezónu 2021.
06. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 - 2027".
01. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích v Novém Městě na Moravě, z důvodu blokového čištění komunikací na území města Nové Město na Moravě.
01. 04. 2021 Oznámení o disponování s majetkem města - odprodej části pozemku p.č. 321 v k.ú. Slavkovice.
01. 04. 2021 Oznámení o disponování s majetkem města - směna nemovitých věcí - převod z majetku města: část pozemku p.č. 2024/1 o výměře cca 555m2; převod do majetku města: část pozemku p.č. 2023/1 (cca 15m2) v k.ú. Nové Město na Moravě.
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška vydaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - oznámení o zahájení řízení o žádosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve věci povolení výjimek ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území.
01. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
01. 04. 2021 Záměr města pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu č.p. 12 Vratislavovo nám., NMNM, v 1. mezipatře o celkové výměře podlahové plochy 54,45 m2 na Vratislavově náměstí jež je součástí pozemku parc. č. 497 v kat. území a obci Nové Město na Moravě, a to včetně příslušné části výše uvedeného pozemku parc. č. 497, za minimální roční nájem 1.500 Kč / m2 / rok, tj. 81.675 Kč bez DPH / rok.
29. 03. 2021 Záměr města na pronájem prostor sloužících k podnikání - v objektu č. p. 12 v 1. NP o celkové výměře podlahové plochy 117 m2 na Vratislavově náměstí jež je součástí pozemku parc. č. 497 v kat. území a obci Nové Město na Moravě, a to včetně příslušné části výše uvedeného pozemku parc. č. 497, za minimální roční nájem 3.500 Kč / m2 / rok, tj. 409.500 Kč bez DPH / rok. Nabízené prostory jsou nabízeny přednostně za účelem poskytování služeb v oblasti zdravotnictví. Prostory sloužící podnikání jsou nabízeny k pronájmu od 1.2.2022.
29. 03. 2021 Záměr města na prodej movité věci - ubytovací buňky vč. všech součástí a příslušenství umístěné na pozemku p.č. 832/1 v k.ú. Nové Město na Moravě (ul.Dukelská), za minimální kupní cenu ve výši 6.050,00 Kč včetně DPH.
29. 03. 2021 Schválený rozpočet SVK Žďársko na rok 2021, schválený závěrečný účet hospodaření SVK Žďársko za rok 2020, schválený střednědobý výhled SVK Žďársko na roky 2022- 2025.

XML