Město Nové Město na Moravě

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://nmnm.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Datová schránka: y67bvir
E-mail: posta@nmnm.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami v vodním díle "rybník Líšenský Dvůr" v k.ú. Líšná.
18. 09. 2019 Výzva města k podávání žádosti o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pro vlastníky nemovitých kulturních památek a ostatních objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Nové Město na Moravě.
16. 09. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, které se uskuteční v pondělí 23.9.2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě. Od 15.30 hod. do 16.00 hod. proběhnou Hovory s občany. Pozn. Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.
16. 09. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - pronájem nemovité věci, a to pozemku p.č. 162 o výměře 477 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě.
16. 09. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - pronájem nemovité věci, a to pozemku p.č. 2045/2 o výměře 1023 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě.
13. 09. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, které se uskuteční v pondělí 23.9.2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě. Od 15.30 hod. do 16.00 hod. proběhnou Hovory s občany. Pozn. Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.
13. 09. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - pronájem nemovité věci - pozemku p.č. 3103/5 ostatní plocha, o výměře 76 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě.
13. 09. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání .
11. 09. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci u č.p. 11 v Maršovicích, z důvodu umístění lešení na komunikaci.
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti adresované panu Milanovi Miluškovi.
11. 09. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - směna nemovitých věcí - pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě: převod z majetku města: díl "b" z p.č. 3232/1 o výměře 55 m2, převod do majetku města: díl "a" z p.č. 3251 o výměře 55 m2.
11. 09. 2019 Dražební vyhláška - oznámení o konání dražby movitých věcí.
10. 09. 2019 Záměr města na pronájem pozemku parc. č. 3524 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 793 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. v k.ú. Nové Město na Moravě (v areálu Centrum služeb a řemesel na ul. Soškova).
09. 09. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na křižovatkách místních komunikací v obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, dle grafické přílohy.
09. 09. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - odprodej nemovité věci, a to pozemku p.č. 735 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě.
09. 09. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - pacht nemovité věci, pozemku p.č. 107 (vodní plocha, rybník) o výměře 1295 m2 v k.ú. Rokytno na Moravě.
04. 09. 2019 Rozpočtové opatření SVK Žďársko č. 5/2019 schváleno předsednictvem dne 29.8.2019.
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - prodejna nábytku a restaurace, zásobovací chodník, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přeložka kabelu NN v k.ú. Nové Město na Moravě.
03. 09. 2019 Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí v k.ú. Studnice u Rokytna.
03. 09. 2019 Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí v k.ú. Slavkovice.
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 vydané podle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích .
02. 09. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se bude konat dne 10.9.2019 v 10.00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.
02. 09. 2019 Informace Mikroregionu Novoměstsko o projektu "Rozšíření systému a sběru tříděného odpadu a BRO v obcích Mikroregionu Novoměstsko.
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - zemní kabelová přípojka NN o celkové délce 44,0 m a 1 ks přípojkové skříně SS100/NK v k.ú. Krásné nad Svratkou.
29. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/354 v Rokytně.
29. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - na místních komunikacích v Rokytně.
28. 08. 2019 Oznámení Českých drah o výluce a omezení provozu na trati 251 - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov (a zpět) v úseku Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě ve dnech 2., 3., 4. a 5.9.2019 denně od 7.05 hod. do 13.55 hod.
28. 08. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - pacht nemovité věci - pozemku p.č. 26 vodní plocha, rybník a pozemku p.č. 101 vodní plocha, rybník v k.ú. Studnice u Rokytna.
28. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Petrovická (komunikace ke kamenolomu) v Novém Městě na Moravě.
28. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v ulici Drobného (úsek mezi ulicemi Masarykova a Smetanova).
28. 08. 2019 Oznámení Českých drah o výluce a omezení provozu na trati 251 - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě (a zpět) v úseku Nové Město na Moravě - Bystřice nad Perštejnem ve dnech 9., 10., 11. a 12.9.2019 denně od 7.35 hod. do 14.25 hod.
27. 08. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemku p.č. 2398/1 v k.ú. Nové Město na Moravě za účelem terénních úprav obecních pozemků (komunikace).
27. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II/354 v ulici Masarykova v Novém Městě na Moravě.
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - rekonstrukce ul. Luční, Nové Město na Moravě - 2. etapa, objekt SO 101 - rekonstrukce vozovky, chodníky.
22. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu ORP MěÚ Nové Město na Moravě z důvodu uzavírky silnice II/354 a III/35417 v Petrovicích v rámci akce Petrovice - kanalizace.
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru ze studny na pozemku p.č. 782 v k.ú. České Milovy.
21. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.9.2019 od 7.30 hod. do 14.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, ul. Radnická č. 1004 - 1009 včetně.
21. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.9.2019 od 12.30 hod. do 15.00 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, ul. Jánská (včetně Auto Janíček č. 222), ul. Brněnská č. 255 (benzinová stanice,) č. 1277.
21. 08. 2019 Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení s aukcí čís. BZR/8/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Rokytno na Moravě.
21. 08. 2019 Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení s aukcí čís. BZR/9/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Studnice u Rokytna.
20. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci na Vratislavově nám., před domem č.p. 115 v Novém Městě na Moravě.
20. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v ulici Budovatelů v Novém Městě na Moravě.
20. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opaření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci u č.p. 11 v Maršovicích.
20. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici III/35319 v obci Krásné.
20. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.9.2019 od 12.30 hod. do 15.00 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, ul. Lesní - areál tábora č. 60 (areál Policie ČR), plyn. regulační stanice, chaty pod táborem, chata Junák č. 71, chata Silvie č. 70 a okolí.
20. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.9.2019 od 7.30 hod., do 10.00 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, ul. U Jatek (mimo č. 1551), ul. Dukelská (mimo části RD č. 964 sm. ul. Žďárská), ul. Veslařská.
20. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.9.2019 od 10.00 hod. do 12.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, ul. Německého ( od d.č. 650 a 810 dolů podél plynové reg. stanice po křižovatku s ul. Blažíčkova + d.č. 1190), ul. Blažíčkova (od křižovatky s ul. Německého nahoru levá strana od d.č. 654 po d.č. 680 včetně), ul. Němcova, ul. Jamborova č. 776.
19. 08. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
16. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.9.2019 od 7.30 hod. do 12.30 hod., vypnutá oblast: celé Studnice a Studnické Paseky.
15. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o e..." již není dostupný.

XML