Město Nové Město na Moravě

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://nmnm.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Datová schránka: y67bvir
E-mail: posta@nmnm.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2020 Zápis z 20. schůze Rady města Nové Město na Moravě konané dne 20.1.2020.
24. 01. 2020 Záměr města na pronájem prostor sloužících k podnikání: pozemek parc. č. 105/1 o výměře 791 m2 jehož součástí je stavba č. p. 25, pozemek parc. č. 106 o výměře 1179 m2, včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Olešná na Moravě. Nemovitosti jsou nabízeny k pronájmu jako celek, vyjma prostor obecní knihovny, v předpokládaném termínu nejdříve od 01.03.2020.
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - VN 290, Mirošov lom, příp. TS Mirošov samota v k.ú. Mirošov u Bobrové.
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení k nakládání s podzemní vdami v k.ú. České Milovy.
21. 01. 2020 Aukční vyhláška - informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o konání aukce prostřednictvím elektronického aukčního systému na prodej - pozemku parcela č. 959/1 o výměře 179 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené a upravené , v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě.
20. 01. 2020 Oznámení o disponování s majetkem města - odprodej nemovité věci - pozemku p.č. 291 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě.
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - 1040010759 - VN144 NMM9-PB.539, obnova, demontáž - stavební objekty SO01 a SO03 - nové podzemní kabelové vedení VN 22kV, tři příhradové stožáry umístěné v trase vedení v k.ú. Pohledec.
20. 01. 2020 Oznámení o nekonání dražebního jednání.
17. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/353, III/35314, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Tři Studně, z důvodu umístění dopravního značení a zařízení v souladu s pasportem komunikací obce Tři Studně.
16. 01. 2020 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby.
16. 01. 2020 Dražební vyhláška o elektronické dražbě.
16. 01. 2020 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých.
10. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na parkovišti v ulici Žďárská v Novém Městě na Moravě, z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
10. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci Vratislavovo nám. v Novém Městě na Moravě, z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
10. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna a výtlačný řad v k.ú. České Milovy.
09. 01. 2020 Oznámení koncepce "Strategie rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2021 - 2027" - zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
09. 01. 2020 Oznámení o výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020.
08. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na křižovatce místní komunikace a silnice II/354 v místní části Rokytno, z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
08. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci k hotelu SKI v Novém Městě na Moravě, z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Hlinné .
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Pohledec.
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě.
07. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II/354 v obci Kuklík, z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
07. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatřen obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici III/35314 a III/01844 v k.ú. Nové Město na Moravě, z důvodu konání sportovní akce Zlatá lyže 2020
06. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/35417 ve Slavkovicích, z důvodu snížení rychlosti v daném úseku.
06. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v ulici Nad Městem v Novém Městě na Moravě, z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
06. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/354 mezi MČ Petrovice a Hlinné, z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
02. 01. 2020 Záměr města na pronájem prostor sloužících k podnikání: 1) v č. p. 12 II. NP (mezipatro) o celkové výměře podlahové plochy 14,22 m2 v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí, za minimální roční nájem 1.500 Kč / m2 / rok, tj. 21.330 Kč bez DPH 2) v č. p. 449 v I. NP o celkové výměře podlahové plochy 36,23 m2 v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí, za minimální roční nájem 1.500 Kč / m2 / rok, tj. 54.345 Kč bez DPH / rok. 3) v č. p. 449 v I. NP o celkové výměře podlahové plochy 59,67 m2 v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí, za minimální roční nájem 1.500 Kč / m2 / rok, tj. 89.505 Kč bez DPH / rok.
20. 12. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru ze studny na p.č. 218 v k.ú. Mirošov u Bobrové.
20. 12. 2019 Zápis z 19. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 16.12.2019.
20. 12. 2019 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě konané dne 16.12.2019.
20. 12. 2019 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Rozpočtové opatření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko č. 9 a 10/2019 schváleno předsednictvem dne 19.12.2019 a v lednu 2020.
20. 12. 2019 Informace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko o rozpočtovém provizoriu na rok 2020 schváleného předsednictvem dne 19.12.2019.
20. 12. 2019 Dotační program pro poskytování dotací na Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města Nového Města na Moravě žijících podél frekventovaných komunikací.
18. 12. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - odprodej nemovité věci, a to části pozemku p.č. 1704/31 a p.č.1704/35 k.ú. Nové Město na Moravě.
18. 12. 2019 Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení s aukcí čís. BZR/12/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Studnice u Rokytna.
16. 12. 2019 Zápis z 18. schůze Rady města Nové Město na Moravě konané dne 9.12.2019.
16. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - přípojka NN k p.č. 487/4 v k.ú. Spělkov.
12. 12. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/357 a III/32726 a místních komunikacích v Jimramově.
12. 12. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II/354 a místních komunikacích ve městě Nové Město na Moravě - uzavírka ulice Hornická z důvodu opravu vodovodního řadu.
11. 12. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemku p.č. 164/2 v k.ú. Nové Město na Moravě za účelem terénních prav obecních pozemků (komunikace) viz. situační zákres.
11. 12. 2019 Oznámení o disponování s majetkem města - užívání části pozemku p.č. 511/5 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě za účelem terénních úprav obecních pozemků (komunikace) viz. situační zákres.
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 vydané Ministerstvem zemědělství podle ustanovení lesního zákona.
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu.
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
09. 12. 2019 Oznámení Mikroregionu Novoměstsko o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023.
06. 12. 2019 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, které se uskuteční v pondělí 16.12.2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Od 15.30 hod. do 16.00 hod. proběhnou Hovory s občany.
05. 12. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích a silnici III/35314 v ulici Žďárská v Novém Městě na Moravě (dle grafické přílohy) z důvodu realizace akce NMNM, Tyršova - úsek Žďárská, Školní - rekonstrukce ploch, sítí.

XML