Obec Vojkovice (Mělník)

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://obecvojkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vojkovice
Vojkovice 137
277 44 Vojkovice

Datová schránka: d5tb5p8
E-mail: obec.vojkovice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 Výzva k podání nabídky-Víceúèelový traktor a fekální nádrž pro èinnost v obci
17. 01. 2020 Informace k dani z nemovitých vìdí pro rok 2020
10. 01. 2020 Veøejná vyhláška-Ministerstvo zemìdìlství
04. 01. 2020 Informace o vydaném ÚP Zálezlice
04. 01. 2020 Oznámení o zámìru obce pronajmout nebytové prostory
04. 01. 2020 Oznámení o zámìru obce - prodej pozemkù
04. 01. 2020 Opatøení obecné povahy-Stanovení pøechodné úpravy provozu
02. 01. 2020 Vyhláška o systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálního odp
02. 01. 2020 Návrh rozpoètu Obce Vojkovice 2020
02. 01. 2020 Rozpoèet MŠ Vojkovice na r. 2020
02. 01. 2020 Støednìdobý výhled MŠ Vojkovice
02. 01. 2020 SMO-Návrh rozpoètu 2020
02. 01. 2020 SMO-Návrh støednìdobého výhledu
02. 01. 2020 Rozpoètová opatøení 1-5/2019
02. 01. 2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 30.12.2019 v 18 hodin
21. 12. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Dokument "Øád veøejného pohøebi..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Výbìrové øízení - dìlník na úklid obce
21. 12. 2019 Výbìrové øízení - údržbáø obce
21. 12. 2019 Dokument "Oznámení o zveøejnìní..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Vyhláška o systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálního odp
21. 12. 2019 Støednìdobý výhled MŠ Vojkovice
21. 12. 2019 Rozpoèet MŠ Vojkovice na r. 2020
21. 12. 2019 Veøejná vyhláška-Ministerstvo zemìdìlství
21. 12. 2019 Návrh rozpoètu Obce Vojkovice 2020
21. 12. 2019 Informace pro vlastníky lesa
21. 12. 2019 Oznámení o zveøejnìní-VKM
21. 12. 2019 Výzva k podání nabídky-Víceúèelový traktor a fekální nádrž pro èinnost v obci
21. 12. 2019 Informace o vydaném ÚP Zálezlice
21. 12. 2019 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 30.12.2019 v 18 hodin
03. 12. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
03. 12. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
02. 12. 2019 Rozpočová změna č. 5 2019
02. 12. 2019 Rozpočtová změna č. 6 2019
02. 12. 2019 Rozpočtová změna č. 7 2019
28. 11. 2019 Seznam nedostateènì zapsaných osob v katastru nemovitostí
28. 11. 2019 Vyhláška o systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálního odp
28. 11. 2019 Dokument "Øád veøejného pohøebi..." již není dostupný.
28. 11. 2019 Výbìrové øízení - dìlník na úklid obce
28. 11. 2019 Výbìrové øízení - údržbáø obce
20. 11. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 19.11.2019
19. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu
19. 11. 2019 Oznámení-spoleèné jednání o návrhu ÚP Hostín
13. 11. 2019 SMO-Návrh rozpoètu 2020
13. 11. 2019 SMO-Návrh støednìdobého výhledu
13. 11. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 19.11.2019
13. 11. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
13. 11. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
13. 11. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.

XML