Obec Vojkovice (Mělník)

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://obecvojkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vojkovice
Vojkovice 137
277 44 Vojkovice

Datová schránka: d5tb5p8
E-mail: obec.vojkovice@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 07. 2020 Informace o plánovaném pøerušení dodávky el.energie-Vojkovice
29. 06. 2020 Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2019
29. 06. 2020 Rozpočtová změna č. 2 2020
24. 06. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
17. 06. 2020 Informace o plánovaném pøerušení dodávky el.energie-Vojkovice
17. 06. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 16. 6. 2020
16. 06. 2020 Veøejná vyhláška - Mìsto Kralupy n. Vlt.
11. 06. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 16. 6. 2020
01. 06. 2020 Informace k dani z nemovitých vìcí pro rok 2020
27. 05. 2020 Èerný den pro obce a kraje
26. 05. 2020 Oznámení o aplikaci pøípravkù na ochranu rostlin
26. 05. 2020 Èerný den pro obce a kraje
26. 05. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
25. 05. 2020 Soutìž BEAUTY GIRL JUNIOR 2020
24. 05. 2020 Popeláøské desatero v dobì epidemie
22. 05. 2020 Èásteèná uzavírka dálnice D8 u obce ڞice
19. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
19. 05. 2020 Oznámení o aplikaci pøípravkù na ochranu rostlin
15. 05. 2020 Návrh záv. úètu obce Vojkovice za rok 2019-pøíloha pro nevidomé-Zpráva o výsledku kontroly obce kraj
15. 05. 2020 BEAUTY GIRL JUNIOR 2020-pozvánka na soutìž!!!
14. 05. 2020 Návrh závìreèného úètu obce Vojkovice za rok 2019
13. 05. 2020 Návrh závìreèného úètu za rok 2019 Svazku mìst a obcí VKM
12. 05. 2020 BEAUTY GIRL JUNIOR 2020-pozvánka na soutìž!!!
12. 05. 2020 Veøejná vyhláška-Daò z nemovitých vìcí na rok 2020
12. 05. 2020 Rozpočtová změna č.1 2020, 28.4.2020
12. 05. 2020 Rozpočtová změna č. 8 2019, 30.12.2019
12. 05. 2020 Rozpočtová změna č.9 2019, 31.12.2020
11. 05. 2020 Oækování psù
11. 05. 2020 Oznámení o zveøejnìní-SMO VKM
11. 05. 2020 Vysokorychlostní tra-Oznámení obèanùm o zahájení geodetických prací na území obce
07. 05. 2020 Oækování psù
06. 05. 2020 Veøejná vyhláška - Mìsto Kralupy n. Vlt.
04. 05. 2020 Opatøení obecné povahy
01. 05. 2020 Zápis do 1. tøídy ZŠ Lužec nad Vltavou
01. 05. 2020 Informace o výpoètu ceny stoèného 2019
30. 04. 2020 Návrh støednìdobého rozpoètu obce Vojkovice na roky 2021-2025
29. 04. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28. 4. 2020
24. 04. 2020 Veøejné projednání zmìny è.1 ÚP Lužec n.Vlt
22. 04. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28. 4. 2020
21. 04. 2020 Daò z nemovitých vìcí na rok 2020
17. 04. 2020 Mimoøádné-opatøení-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-úèinností-od-20.-4.-2020
17. 04. 2020 Mimoøádné-opatøení-naøízení-Vìzeòské-službì-ÈR
17. 04. 2020 Mimoøádné-opatøení-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-úèinností-od-20.-4.-2020
17. 04. 2020 Mimoøádné-opatøení--ukonèování-karantény-s-úèinností-od-22.-4.-2020
17. 04. 2020 Mimoøádné-opatøení-naøízení-k-organizaci-a-provádìní-karantény-v-sociálních-službách
17. 04. 2020 Mimoøádné-opatøení--zákaz-návštìv-pacientù-ve-zdravotnických-zaøízeních-a-zaøízeních-sociálních-služ
17. 04. 2020 Mimoøádné-opatøení-uzavøení-škol-a-školských-zaøízení-s-úèinností-od-20.-4.-2020
17. 04. 2020 Ukonèení-platnosti-èásti-mimoøádného-opatøení-kontaktní-místa-veøejné-zprávy-Czech-POINT
17. 04. 2020 Mimoøádné-opatøení-elektronické-žádanky-v-prostøedí-NZIS-s-úèinností-od-16.4.2020
14. 04. 2020 Zápis do MŠ Vojkovice pro školní rok 2020/2021

XML