Město Dvůr Králové nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://mudk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová schránka: mu5b26c
E-mail: epodatelna@mudk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách
03. 04. 2020 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)"
03. 04. 2020 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu borovice v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
03. 04. 2020 Opatření obecné povahy - návrh stanovení trval. místní úpravy provozu na sil. č. III/32542 v k. ú. Dubenec k vyznačení kamenolomu pomocí dopravního značení
02. 04. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/29928 a III/29931 v obci Vítězná (Huntířov, Kocléřov)
02. 04. 2020 Rozhodnutí o úplné uzavírce sil. č. III/29929 od křiž. se sil. č. II/300 směr Komárov od 06.04. - 12.04.2020 z důvodů opravy živičného krytu komunikace
01. 04. 2020 Zápis do prvního ročníku Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem
31. 03. 2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví - povinnost nošení roušek, prodloužení omezení pohybu, prodloužení zákazu maloobch. prodeje, omezený provoz orgánů veřejné moci
31. 03. 2020 Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad Labem.
31. 03. 2020 Řád veřejných pohřebišť města Dvůr Králové nad Labem.
31. 03. 2020 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks dřevin druhu smrk v k. ú. Žireč Městys
31. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu na sil. č. III/29929 od křiž. se sil. č. II/300 směr Komárov a v rámci nařízených obj. tras po sil. č. II/299, II/300, III/29928, vše z důvodu opravy živ. krytu vozovky
30. 03. 2020 Záměr peodeje části pozemkové parcely č. 1535/30 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
30. 03. 2020 Záměr pronájmu částí pozemkových parcel č. 439/1, č. 327/17, obě v k. ú. Žireč Městys
30. 03. 2020 Záměr směny částí pozemkových parcel č. 583, č. 586, obě v k. ú. Zboží u Dvora Králové
30. 03. 2020 Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 220/2 v k. ú. Žirecká Podstráň
30. 03. 2020 Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1688/23 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci.
30. 03. 2020 Zrušení termínu ústního jednání „RD Dolní Brusnice, včetně staveb doplňkových a podmiňujících“
30. 03. 2020 Záměr pronájmu prostoru sloužícímu podnikání č. 2 v čp. 2956 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem za cenu 1.301 Kč/ m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu.
30. 03. 2020 Záměr pronájmu prostoru sloužícímu podnikání č. 1 v čp. 2963 v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem předem určenému zájemci za cenu 609,70 Kč/ m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu
27. 03. 2020 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu smrk v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
26. 03. 2020 Informace o zahájení správního řízení - žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků - 4 exempláři volavky vlasnaté - ZOO Dvůr Králové nad Labem
26. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 280 ze dne 23.03.2020 a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení maloobchodního prodeje a služeb do 1.4.2020
26. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 279 ze dne 23.03.2020 a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz volného pohybu osob na území ČR do 1.4.2020
26. 03. 2020 Optření obecné povahy - Stanovení trvalé úpravy provozu v obci Ch. Hradiště, omezení rychlosti provozu v úseku sil. č. III/29923, z důvodu bezpečnosti užití komunikace
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu v ul. Zborovská v úseku s křiž. Hradecká, z důvodu napojení plynovodu od 30.03. - 03.04.2020 a 25.05. - 29.05.2020
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu a rozhodnutí o povolení částečné uzavírky ulice Raisova, Dvůr Králové n. L., z důvodu provádění stavebních prací, termín 1.4.2020-30.4.2020
25. 03. 2020 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s.
24. 03. 2020 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky sil. č. III/2851 Vilantice - Dubenec, z důvodu rekonstrukce pozem. komunikace od 01.04. - 16.05.2020
24. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu na sil. III/2851, II/285, III/2854, III/32542 v rámci úplné uzavírky sil. č. III/2851 úsek Vilantice - Dubenec od 01.04. - 16.05.2020
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 265 ze dne 19.03.2020 - mimořádné opatření MZ k vyčlenění prodejní doby pro seniory
20. 03. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení "Rekonstrukce veřejného osvětlení - I- etapa"
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 247 ze dne 18.03.2020 - zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest
19. 03. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. „Dvůr Králové n/L. rek. nn v ul.Tyršova “ veřejná vyhláška – společné rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby a povolení odstranění stavby
19. 03. 2020 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky úseku sil. č. II/299 ul. Jiráskova od 30.03. - 15.04.2020, z důvodu opravy kanaliz. vpustí v tělese pozemní komunikace
18. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2020 O nočním klidu
18. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje - zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest
18. 03. 2020 Dražební vyhláška dne 23.04.2020
18. 03. 2020 Dražební vyhláška dne 22.04.2020
18. 03. 2020 Dražební vyhláška dne16.04.2020
18. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu na sil. č. II/299 ul. Jiráskova v rámci úplné uzavírky, z důvodu opravy kanal. vpustí od 30.03. - 15.04.2020
18. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o.
18. 03. 2020 Dražební vyhláška dne 25.03.2020
17. 03. 2020 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu bříza v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
17. 03. 2020 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020 po 2.rozpočtovém opatření
16. 03. 2020 Výzva k předložení nabídky - veřejná zakázka na stavební práce „Oprava fasád dvorní části budov č. p. 57, 58 a 59 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem“
16. 03. 2020 NÁVRHY ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLÁ TŘEMEŠNÁ - OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
16. 03. 2020 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks dřevin druhu bříza a 6 ks dřevin druhu akát v k. ú. Sylvárov
16. 03. 2020 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu jasan, 1 ks dřeviny druhu bříza, 1 ks dřeviny druhu douglaska a 5 ks dřevin druhu javor v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
16. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 214-220 o přijetí krizových opatření a nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR

XML