Obec Kněždub

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://www.knezdub.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kněždub
Kněždub 140
696 64 Kněždub

Datová schránka: qfrbdm8
E-mail: starosta.knezdub@centrum.cz, ou.knezdub@knezdub.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 08. 2020 Oznámení MUDr. Chytilová
07. 08. 2020 Program 12. jednání Zastupitelstva obce Knìždub, které se uskuteèní 14.8.2020 v zasedací síni obecní
07. 08. 2020 Rozpoètové opatøení è.5/2020 DSO ÈOV Velièka.
05. 08. 2020 Dražební vyhláška è.j. 144 EX 7273/12-103.
01. 08. 2020 Stanovení min. poètu èlenù volební komise pro volby do zastupitelstev krajù 2020
28. 07. 2020 Veøejná vyhláška MZ ÈR. Opatøení obecné povahy.
22. 07. 2020 Oznámení MUDr. Solaøíková
08. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è. 3 Obec Knìždub
08. 07. 2020 Schválený Závìreèný úèet Obce Knìždub 2019
07. 07. 2020 Zámìr obce.
03. 07. 2020 Usnesení z 11. jednání ZO Knìždub.
01. 07. 2020 Rozpozpoètové opatøení è.4./2020 DSO ÈOV Velièka..
30. 06. 2020 Zavìreèný úèet DSO Mikroregionu Strážnicko za ro 2019.
29. 06. 2020 Rozbory pitné vody - èerven 2020 P
22. 06. 2020 Rozbory pitné vody - kvìten 2020
22. 06. 2020 Rozbory pitné vody - èerven 2020
19. 06. 2020 Program 11. jednání Zastupitelstva obce Knìždub, které se uskuteèní 26.06.2020 od 19.30 hodin v zase
12. 06. 2020 Informace ÈOV Velièka
12. 06. 2020 Schválený závìreèný úèet ÈOV Velièka
03. 06. 2020 Návrh závìreèného úètu Obce Knìždub za rok 2019
03. 06. 2020 Rozpoètové opatøení è.3 ÈOV Velièka
03. 06. 2020 Závìreèný úèet DSO ÈOV Velièka za rok 2019.
27. 05. 2020 Dokument "Veøejná vyhláška. Ozn..." již není dostupný.
27. 05. 2020 Rozpoètové opatøení è.2 Obec Knìždub
22. 05. 2020 Pozvánka na valnou hromadu DSO ÈOV Velièka.
22. 05. 2020 Usnesení z 10. jednání ZO Knìždub ze dne 15.05.2020.
20. 05. 2020 Návrh Závìreèného úètu DSO Mikroregion Strážnicko za rok 2019
19. 05. 2020 Informace pro sluchovì postižené
19. 05. 2020 Rozbory pitné vody, Vodovod Knìždub, duben 2020.
15. 05. 2020 Pozvánka na veøejné projednání návrhu Aktualizace è. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
14. 05. 2020 Termín konání sbìru nebezpeèného odpadu je ètvrtek 28.5.2020.
13. 05. 2020 Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Z rozpoètu Obce pro MS Šumárník Knìždub
08. 05. 2020 Dokument "Veøejná vyhláška , oz..." již není dostupný.
08. 05. 2020 Pozvánka na veøejné projednání návrhu Aktualizace è. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a
08. 05. 2020 Program 10. jednání Zastupitelstva obce Knìždub, které se uskuteèní 15.05.2020 od 19.00 hodin v zase
06. 05. 2020 Aktuální informace k obnovení provozu ZŠ a MŠ Knìždub.
04. 05. 2020 Bìžecký závod v okolí Radìjova
04. 05. 2020 Velkoplošná deratizace Obce Knìždub.
28. 04. 2020 Zámìr obce.
22. 04. 2020 Veøejná vyhláška, Hromadný pøedpisný seznam pro daò z nemovitých vìcí za rok 2020.
20. 04. 2020 Úøední hodiny Obce Knìždub s platností od 20.04.2020.
17. 04. 2020 Závìreèný úèet ÈOV Velièka za rok 2019.
17. 04. 2020 Závìreèný úèet Mikroregionu Strážnicko za rok 2019.
16. 04. 2020 Informace pro obèany. Objednání a dovoz hotových jídel.
14. 04. 2020 Dokument "Veøejná vyhláška. Ozn..." již není dostupný.
09. 04. 2020 Veøejná vyhláška. Hromadný pøedpisný seznam èj. 1452404/20/3000-11460-705400, DAÒ Z NEMOVITÝCH VÌCÍ
06. 04. 2020 Veøejná vyhláška. Opatøení obecné povahy.Hospodaøení v lesích na území ÈR.
06. 04. 2020 Rozpoètové opatøení è. 2 ÈOV Velièka
02. 04. 2020 Veøejná vyhláška. Opatøení obecné povahy è.1/2020.
31. 03. 2020 Omezení úøedních hodin OU Knìždub

XML