Město Žamberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://zamberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

Datová schránka: ia9b3gu
E-mail: podatelna@muzbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2019 Závěrečný účet města Žamberka za rok 2018
17. 06. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Aeroklub Žamberk
14. 06. 2019 Usnesení RM č. 16 ze dne 30.05.2019
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - vydání stavebního povolení městu Žamberku - "Žamberk - lokalita Na Skalách - vodovod a kanalizace - I. etapa", k. ú. Žamberk
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení - seznámení s podklady rozhodnutí - "Studna, vodovod a vodojem pro zahrádkářskou kolonii" v k. ú. Písečná u Žamberka
12. 06. 2019 Dodatek k podmínkám k poskytování Individuálních dotací č. 2
11. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk MK Českých bratří, Pod Radnicí, Vrbí - st. práce pokládka el. kabelu
10. 06. 2019 Územní řízení o umístění stavby "Česká Rybná TS 23_vývody NN rekonstrukce", na pozemcích v kat. území Česká Rybná u Žamberka, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v zastoupení PEN-projekty energetiky, s.r.o. Pardubice
10. 06. 2019 46 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší
10. 06. 2019 45 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší
06. 06. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ, stavba lešení ul. Palackého Letohrad
05. 06. 2019 RO schválené RM č. 16 dne 30.5.2019
05. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Orlicka za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí a účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu).
04. 06. 2019 Exekutorský úřad Praha 10 - Elektronická dražba nemovitostí v obci Těchonín, k.ú. Celné, dne 3.7.2019
04. 06. 2019 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí - Oznámení ukončení aktualizace BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek) v části k.ú. Žamberk a vyhlášení platnosti nových map BPEJ v k.ú. Žamberk - vše ke dni 27.5.2019
04. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk MK ul. Mánesova a Komenského - lešení
03. 06. 2019 Usnesení RM č. 15 ze dne 16.05.2019
31. 05. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města č. 6 dne 11.06.2019. Místo konání: společenská místnost Centra sociální péče Žamberk, Albertova 357
31. 05. 2019 RM č. 16/2019-RADA ze dne 30.05.2019 vyhlásila záměr prodeje částí pozemku parc.č. 3741/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 100 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
30. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Lukavice - silnice II/310 - průtah obcí - oprava krytové vrstvy v místech překopů
30. 05. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ rekonstrukce chodníku Písečná
29. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ - Žamberk, ul. Dymlovská, Polsko - st. práce Energomontáže Votroubek s.r.o.
28. 05. 2019 Návrh veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení stavby, přístavba haly M1, Bühler CZ s.r.o., Žamberk
27. 05. 2019 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - Litice nad Orlicí, omezení zatížení mostu do 3,5 t
27. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk MK Nad Poliklinikou - rekonstrukce chodníku a komunikace
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Žamberku
27. 05. 2019 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ v Žamberku na Náměstí Gen. Knopa - zákaz zastavení před školkou
24. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu města Žamberka za rok 2018
23. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "právník" na odboru právním MěÚ Žamberk. Pracovní poměr na dobu určitou (3 roky).
23. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "hlavní účetní" na odboru finančním MěÚ Žamberk. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
22. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Klub vodních sportů
22. 05. 2019 Usnesení RM č. 14 ze dne 02.05.2019
21. 05. 2019 RO schválené RM č. 15 dne 16.5.2019
21. 05. 2019 Změna č. 3 ÚP Žamberk - veřejné projednání
21. 05. 2019 Krajský úřad Pardubického kraje - Záměr kraje - Prodej pozemku st.p.č. 3728/18 v obci a k.ú. Žamberk (oddělený z pozemku p.č. 3728/1)
20. 05. 2019 Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu města Žamberka pro volby do Evropského parlamentu
20. 05. 2019 Nález v evidenci města Žamberk od 16.5.2019
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk - Havlíčkovo nábřeží - st. práce pokládka el. vedení
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - MOK U Pražáků Záchlumí
17. 05. 2019 Dokument "Prokonzulta, a.s., Br..." již není dostupný.
16. 05. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 veřejné zakázky "Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk" KA03 Koncepce veřejného osvětlení
16. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace 2019 TJ Sokol
16. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
15. 05. 2019 44 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší
15. 05. 2019 41 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduš
15. 05. 2019 RO schválené RM č. 14 dne 2.5.2019
14. 05. 2019 RO schválené RM č. 13 dne 18.4.2019
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Bystřec - uzavírka silnice III/31115 - hasičské závody
14. 05. 2019 Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11, v úseku Dolní Dvůr - Žamberk od 27.5.2019 do 31.8.2019
14. 05. 2019 40 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší

XML