Město Hořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://horice.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 01 Hořice

Datová schránka: 247bzdz
E-mail: mesturad@horice.org, e-podatelna@horice.org

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 08. 2019 Dokument "Usnesení - veřejná dr..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Záměr na pronájem restaurace Koruna v budově DK Koruna, Hálkova 105, Hořice, viz příloha.
26. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení o částečné uzavírce provozu na silnici III/3002 a úplné uzavírce provozu na místní komunikaci ul. náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích a nařízení objížďky z důvodu konání Slavností hořických trubiček 2019 v termínu 07.09.2019 od 06,00 hod. do 07.09.2019 do 24,00 hod., viz příloha.
26. 08. 2019 Záměr č. 01N/08/2019 pronájem nebytových prostor v budově nám. Jiřího z Poděbrad 226, Hořice, společnosti CHOZE s.r.o. Hořice, viz příloha.
26. 08. 2019 Záměr číslo 03N/08/2019 na prodej opuštěného hrobového zařízení na novém hřbitově v Hořicích (Gothard), viz příloha.
26. 08. 2019 Záměr č. 4B/08/2019 nájem prostoru sloužícího podnikání - ordinace, čekárna, WC v budově Husova 321, Hořice, viz příloha.
21. 08. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru pro ZEPO Bělohrad a.s., Lázně Bělohrad, viz příloha.
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení ochranného pásmě II. stupně vodního zdroje (kopané studny S-1) na pozemku p.č. 371/8 v k.ú. Chomutice, který slouží k zásobování vodovodu Chomutice podzemní vodou, viz příloha.
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/326 v obci Bašnice, důvod "Stavební práce - vodovodní přípojka pro RD čp. 50", termín 02.09.2019 - 03.09.2019, viz příloha.
20. 08. 2019 Výběrové řízení č. HJC/16/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu a to stavba bez čp/če na st.p. č. 536/1 včetně všech součástí a příslušenství, zejména ocelokolny a oplocení z vlnitého plechu nacházejících se z převážné části na st. parcele č. 536/1 a z malé části přesahující na pozemky pozemkové parcely č. 142/1 a 142/8 vše v k.ú. Miletín, viz příloha.
20. 08. 2019 Výběrové řízení č. HJC/18/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu a to stavba bez čp/če na st.p. č. 646 včetně všech součástí a příslušenství, zejména železobetonové podzemní jímky nacházející se na části pozemku p.č. 142/8 vše v k.ú. Miletín, viz příloha.
20. 08. 2019 Záměr č. 02N/08/2019 prodat pozemek parcela číslo 1498/3 o výměře cca 81 m2 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, viz příloha.
20. 08. 2019 Aukční vyhláška - elektronická aukce na prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k pozemku pozemková parcela č. 148/3 v k.ú. Sobčice, viz příloha.
19. 08. 2019 Záměr č. 3B/08/2019 nájem prostoru sloužícího podnikání - kancelář č. 40 v 2. NP budovy Čelakovského 1457, Hořice, viz příloha.
13. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška ozná..." již není dostupný.
06. 08. 2019 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Hořice a obcí Holovousy, k zajišťování výkonu činnosti podle uvedeného zákona, viz příloha.
06. 08. 2019 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Hořice a obcí Cerekvice nad Bystřicí, k zajišťování výkonu činnosti podle uvedeného zákona, viz příloha.
06. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v místní části Podhorní Újezd, umístění dopravní značky, viz příloha.
06. 08. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy silničního provozu na silnici III/32527 v místní části Chvalina, viz příloha.
01. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Ostroměř, viz příloha.
31. 07. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy silničního provozu na místní komunikaci - ulice Lesní, Malátova, Škrétova v Hořicích, viz příloha.
30. 07. 2019 Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky na silnici III/28440, důvod - "Oprava komunikace - úplná uzavírka silnice III/28440 od křižovatky se silnicí II/281 po centrum obce Vřesník - 1800m", termín 12.08.2019 - 30.10.2019, viz příloha.
29. 07. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
29. 07. 2019 "Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027" - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, viz příloha.
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - zahájení řízení o stanovení místní úpravy silničního provozu na místní komunikaci v obci Podhorní Újezd a Vojice, místní část Podhorní Újezd, viz příloha.
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/284 a III/28440, důvod "Oprava silnice III/28440 od centra obce Vřesník po křižovatku se silnicí II/284", termín 12.08.2019 - 30.10.2019, viz příloha.
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/28430 v místní části Chodovice, dle grafického znázornění v příloze tohoto dokumentu, důvod "XIII. ročník Slavnosti Sv. Bartoloměje - pouťový jarmark", termín 25.08.2019, viz příloha.
22. 07. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na silnici II/284 z náměstí K. J. Erbena v Miletíně ve směru na Lázně Bělohrad k odbočce na Úhlejov, Třebihošť, důvod - Svatojakubské trhy lidových řemesel, termín 27.07.2019, viz příloha.
18. 07. 2019 Záměr č. 04/S/07/2019 pronajmout část pozemku města Hořice p.č. 341/2 o výměře cca 173 m2 v k.ú. Bílsko u Hořic, viz příloha.
17. 07. 2019 Nabídka státních pozemků k prodeji pozemek parc. č. 1020/5 a 1020/8 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, viz příloha.
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/327, III/32749, III/32750, III/32753, III/32611, III/3267, ul. Domoslavická, 5. května, U Splavu, Ohrada, Doktora Votočky, Nádražní a Profesora Františka Vojtíška v Ostroměři, důvod - I/35 - Ostroměř, oprava silnice, termín 27.07.2019 - 15.09.2019 (úsek 3A) a 16.09.2019 - 30.11.2019 (úsek 3B), viz příloha.
15. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o úplné uzavírce provozu na silnici II/284 a nařízení objížďky z důvodu konání Svatojakubských trhů lidových řemesel v termínu 27.07.2019, viz příloha.
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/284, II/300, III/3004, III/28444, důvod - "Svatojakubské trhy lidových řemesel Města Miletín", termín 27.07.2019, viz příloha
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu v Ostroměři - I/35 - Ostroměř, oprava silnice, více viz. příloha
10. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí "programové" dotace z rozpočtu města Hořice pro rok 2019 - FBK Hořice, z.s., viz příloha
10. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí "programové" dotace z rozpočtu města Hořice pro rok 2019 - TJ Jiskra Hořice, z.s. - oddíl kopané, viz příloha
09. 07. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na silnici III/32843 Bříšťany - Bašnice z důvodu Oprava levé a pravé římsy mostu ev.č. 32348-1, termín 08.07.2019 - 16.09.2019, viz příloha.
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/326, III/3263, III/32348, III/32612 vyznačení objízdné trasy - Akce oprava levé a pravé římsy mostu ev.č. 32348-1 na silnici III/32843 Bříšťany - Bašnice, termín 08.07.2019 - 16.09.2019, viz příloha.
03. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o regulaci používání zábavní pyrotechniky, více viz příloha
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy spočívající v umístění dopravně bezpečnostního zařízení a realizaci místní úpravy silničního provozu na silnici II/300 Hořice - Dachova, směr Miletín, více viz. příloha
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a řízení o povolení k nakládání s vodami... - ZEPO Bělohrad - doplňující zdroj vody - pozemek p.č. 729/4 v k.ú. Lukavec u Hořic, více viz příloha
27. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí organizační složky Městské muzeum a galerie plastik Hořice, viz příloha.
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Chomutice, viz příloha.
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy silničního provozu na komunikaci parc. č. 2354/1, nám. Jiřího z Poděbrad č.p. 231 - místo pro přecházení v Hořicích, viz příloha
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a oznámení o zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2, viz příloha.
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy silničního provozu na komunikaci parc. č. 2445/2, ul. K Lomu (ve směru k lomu U Sv. Josefa) v Hořicích, viz příloha
24. 06. 2019 Schválený závěrečný účet města Hořice za rok 2018, Údaje o ročním hospodaření města, viz. příloha
24. 06. 2019 Schválená rozpočtová opatření města Hořice č. 34-44/2019, viz příloha.

XML