Město Hořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://horice.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 01 Hořice

Datová schránka: 247bzdz
E-mail: mesturad@horice.org, e-podatelna@horice.org

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka finančního odboru, úsek školství, více viz příloha.
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Hořicích, viz příloha
13. 06. 2019 Záměr č. 03S/06/2019 vypůjčit části pozemků p.č. 625/14 a p.č. 625/32 o výměře cca 132 m2 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, viz příloha.
12. 06. 2019 "Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje" - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, viz příloha.
11. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Hořice a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (včetně odborného výkladu), viz příloha.
11. 06. 2019 Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích Holovousy a Hořice, viz příloha.
10. 06. 2019 Usnesení - dražební vyhláška č.j. 023 EX 00888/19-007, předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 pozemku parc. st. č. 76 součástí je stavba č.p. 307 a pozemek parc. č. 503/1 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, viz příloha.
10. 06. 2019 Oznámení o skončení exekuce č.j. 154 EX 81/18-35, viz příloha.
10. 06. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. MUHC-SU/4880/2017/VA na stavbu "Zástavba lokality rodinných domů - SOBČICE", viz příloha.
07. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního pozice referent/ka kanceláře starosty a tajemníka: projektový/á manažer/ka, viz příloha.
06. 06. 2019 Starosta města Hořice svolává podle zákona č. 128/2000 Sb. Zasedání městského zastupitelstva v pondělí 17. června 2019 v divadelním sále v budově radnice od 16:00 hodin, viz příloha.
04. 06. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 06312/08-89, předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 3/4 pozemku parc. č. 650/3 v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší, viz příloha.
04. 06. 2019 Výběrové řízení č. HJC/10/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu a to stavba bez čp/če na st.p. č. 536/1 včetně všech součástí a příslušenství, zejména ocelokolny a oplocení z vlnitého plechu nacházejících se z převážné části na st. parcele č. 536/1 a z malé části přesahující na pozemky pozemkové parcely č. 142/1 a 142/8 vše v k.ú. Miletín, viz příloha.
04. 06. 2019 Výběrové řízení č. HJC/12/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu a to stavba bez čp/če na st.p. č. 646 včetně všech součástí a příslušenství, zejména železobetonové podzemní jímky nacházející se na části pozemku p.č. 142/8 vše v k.ú. Miletín, viz příloha.
03. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/284, III/28440, důvod "Tetín - Vřesník_- Bukovina, oprava vozovky", termín 3.6.-11.8.2019, viz příloha
31. 05. 2019 Závěrečný účet města Hořice za rok 2018, Údaje o ročním hospodaření města, viz. příloha
31. 05. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o rušení železničního přejezdu P4464 v dr. km 52,127 na železniční trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov střed, umístěný na pozemku p.č. 1317/3 v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší, viz příloha.
31. 05. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - umístění dopravně bezpečnostního zařízení a realizaci místní úpravy silničního provozu na silnici II/300 Hořice - Dachova, směr Miletín, viz příloha.
31. 05. 2019 Záměr č. 02S/05/2019 pronajmout části pozemků města Hořice p.č. 33/38 a p.č. 33/39 o výměře cca 76 m2 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, viz příloha.
30. 05. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na silnici III/3269, III/3267, III/28054, III/32611 Dobrá Voda u Hořic, z důvodu "Kanalizace včetně nové ČOV + přípojky Dobrá Voda u Hořic - pokládání povrchů - II. etapa", termín 31.05.2019 do 31.07.2019, viz příloha
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3269, III/3267, III/28054, III/32611, důvod "Kanalizace Dobrá Voda u Hořic - pokládání povrchů - II. etapa", termín 31.05.2019 do 31.07.2019, viz příloha
29. 05. 2019 Usnesení - dražební vyhláška č.j. 124 EX 27935/12-118, předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 pozemku parc.č. 363/3 v k.ú. Boháňka a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 pozemku parc.č. 493 v k.ú. Boháňka, viz příloha.
29. 05. 2019 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území, viz příloha.
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy silničního provozu na silnici III/32752 v obci Ostroměř, viz příloha.
28. 05. 2019 Záměr č. 01S/05/2019 prodat část pozemku p.č. 51/1 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Libonice, viz příloha.
27. 05. 2019 Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace "Návrh územního plánu Hořice" podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, viz příloha.
27. 05. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy silničního provozu na komunikaci parc.č. 2354/1, nám. Jiřího z Poděbrad č.p. 231 - místo pro přecházení v Hořicích, viz příloha.
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy silničního provozu na komunikaci parc.č. 2445/2 ul. K Lomu (ve směru k lomu U Sv. Josefa) v Hořicích, viz příloha.
22. 05. 2019 Telefonní spojení do okrskových volebních místností ve správním obvodu Hořice, viz příloha.
21. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci odborného referenta stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Miletín, viz příloha.
17. 05. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3008 v obci Třebihošť od křižovatky U Lípy po křižovatku se sil. č. III/3009, a dále na sil. č. III/28448 směr Úhlejov, III/28447 směr Miletín, II/300 směr Zdobín - Miletín, II/284 centrum Miletín, dle grafického znázornění v příloze, důvod rekonstrukce silnice, termín 27.05.-31.082019, viz příloha.
16. 05. 2019 Schválená rozpočtová opatření města Hořice č. 20-33/2019, viz příloha.
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci směr z Bílska u Hořic na Hořice (uprostřed u výjezdu na I/35) a Hořice z ul. Havlíčkova na účelovou komunikaci na Bílsko u Hořic (polygon), viz příloha.
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy silničního provozu na silnici III/28449 (pozemek p.č. 448/1 v k.ů. Úhlejov), viz příloha.
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Hořicích, viz příloha.
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy silničního provozu na místní komunikaci v obci Lískovice, viz příloha.
07. 05. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce provozu na silnici č. II/300, II/501 a III/3003 v Hořicích z důvodu konání motocyklových závodů 57. ročníku 300 zatáček Gustava Havla a 28. ročníku Česká Tourist Trophy v termínu od 18.05.2019 - 19.05.2019 a 17.8.2019 - 18.8.2019, viz příloha.
07. 05. 2019 Rozhodnutí o úplné uzavírce místní komunikace ulice Macharova v Hořicích z důvodu "Zpevněné plochy části Macharovy ulice" v termínu od 24.04.2019 - 30.06.2019, viz příloha.
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Macharova v Hořicích z důvodu "Zpevněné plochy části Macharovy ulice" v termínu od 24.04.2019 - 30.06.2019, viz příloha.
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/300, II/501 a III/3003 na územní ORP Hořice z důvodu konání motocyklových závodů 300 zatáček Gustava Havla a České Tourist Trophy v termínu od 18.05.2019 - 19.05.2019 a 17.8.2019 - 18.8.2019, viz příloha.
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář koupací sezóny 2019, viz příloha.
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Lískovice, viz příloha.
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu "Zástavba lokality rodinných domů - SOBČICE", viz příloha.
30. 04. 2019 Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2018, viz příloha.
30. 04. 2019 Záměr č. 02S/04/2019 prodat část pozemku p.č.st. 286 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, viz příloha.
29. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, viz příloha.
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisový seznam viz příloha a další informace k zasílání složenek pro platbu daně z nemovitých věcí na rok 2019.
25. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu, viz příloha.
25. 04. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na silnici II/284 a II/300 v Miletíně, důvod "Miletínská pouť 2019", termín 03.05.2019 do 05.05.2019, viz příloha
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II/284, II/300, III/28451, III/28452 v Miletíně, důvod "Miletínská pouť 2019", termín 03.05.2019 do 05.05.2019, viz příloha

XML