Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost panu Martinovi Zelenkovi, kterému se prokazatelně nedaří doručovat na adresu trvalého bydliště
22. 03. 2019 Prodej nemovitého majetku - spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 64/100 na pozemku parc. č. st. 692 (zast. plocha a nádvoří) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí o výměře 249 m2, a spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 64/100 na stavbě - budově č. p. 1314 na ulici Purkyňova 40 v části obce Nový Jičín, bytový dům, stojící na výše uvedeném pozemku, a to současnému nájemci bytu v domě K.K., za cenu ve výši 2.342.000 Kč/předmět prodeje. Záměr č. 7/2019/OB.
22. 03. 2019 dokument
21. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2019 na obsazení vedoucí pozice "ředitel(ka) městské policie".
20. 03. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích PDZ na ul. Nádražní v Novém Jičíně
19. 03. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnicie III/04734 v k.ú. Kunín
18. 03. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - přechodné DZ - Valašská rally 2019
18. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti pro Olgu Köttovou, bytem Příbor.
14. 03. 2019 USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 04. 03. 2019.
13. 03. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - přechodné DZ v obci Sedlnice
13. 03. 2019 Řádu veřejného pohřebiště města Nového Jičína - dodatek č.1, platný od 1.4.2019
13. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro Lukáše Kráčmara, trvale bytem Nový Jičín, Bludovice.
11. 03. 2019 Rozhodnutí - povolení k odstranění stavby objektu bývalé MŠ č.p. 109 na ulici Trlicova 8, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí.
11. 03. 2019 Usnesení s mimořádné schůze RM/7/2019
08. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2019 na obsazení pozice "technický pracovník na úseku tepelného hospodářství a energií".
08. 03. 2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO - oznámení o shromáždění delegátů a Návrh závěrečný účet r. 2018
08. 03. 2019 Informace o připravovaném semináři "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - 3.výzva, který se uskuteční 3.4.2019 od 16h v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
08. 03. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení na ul. K Archivu, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí.
08. 03. 2019 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu obce Rybí
07. 03. 2019 Povinnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška rozhodnutí stavební povolení.
04. 03. 2019 záměr prodeje pozemku parc. č. 37/2 (zahrada o evidované výměře 43 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u Starého Jičína.
01. 03. 2019 dokument
01. 03. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - přechodné DZ - Mořkovská pouť
28. 02. 2019 dokument
28. 02. 2019 Oznámení o uložení písemností pro Jaroslava Konečného, bytem Nový Jičín
28. 02. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - KM v obci Hodslavice
27. 02. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o vydání stavebního povolení ke změně dokončené stavby vodního díla nazvané „Starý Jičín, Vlčnov - výměna vodovodního řadu“
27. 02. 2019 záměr pronájmu NP ve spojených budovách, a to budově č. p. 47 na ul. 28. října 4, Nový Jičín a budově č. p. 48 na ul. 28. října 6, Nový Jičín - nebytový prostor v 1. patře - místnosti č. 205, 206, 209, 210 a podíl na WC o celkové výměře 120 m2 za nájemné ve výši 84.000 Kč/rok/předmět nájmu, pro nájemce Jóga v denním životě Nový Jičín, z. s., IČO: 64125955 za účelem využití prostor pro cvičení jógy, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou. Záměr č. 158/2017/OB.
27. 02. 2019 Informace o konání rady svazku č. 1/2019. Předseda rady Svazku svolává na pátek 8. 3. 2019 jednání rady Svazku, které se uskuteční v zasedací místnosti Rady města, Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, 7. patro Zahájení zasedání je stanoveno na 9:00 hodin.
26. 02. 2019 záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č. p. 35 na ul. Dobrovského 1 v obci Nový Jičín - kancelář č. 116 o rozloze 17,10 m2 a podíl na společných prostorách o rozloze 1,71 m2, v 1. patře budovy. Záměr č. 145/2016/OB,
26. 02. 2019 byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ulici Lidická 46/1
26. 02. 2019 byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na Masarykově nám. 27/16
26. 02. 2019 záměr pronájmu nebytového prostoru - části budovy č. p. 47 na ul. 28. října 4, Nový Jičín - výlohy č. 1 v přízemí budovy o rozloze 12 m2 nájemci JUDO Nový Jičín, z. s., IČO: 05449626, za nájemné ve výši 1.200 Kč/rok/předmět nájmu, za účelem využití výlohy pro prezentaci činnosti spolku, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou. Záměr č. 3/2019/OB,
26. 02. 2019 záměr změnit nájemní smlouvu č. P 2018 - 069/OB, s nájemcem Martinem Dobešem, IČO: 62366122, na pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 34, na ul. Masarykovo náměstí 22, v obci Nový Jičín - NP tvořený 7 místnostmi v přízemí domu o rozloze 145,04 m2. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k rozšíření účelu užívání předmětu nájmu o sýrárnu a prodej delikates. Záměr č. 208/2017/OB,
25. 02. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení DZ parkoviště na Valech v NJ
25. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti MěÚ Nový Jičín v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
25. 02. 2019 záměr pachtu pozemků parc.č. 248/1 (orná půda o evidované výměře 8.156 m2) parc.č. 248/7 (orná půda o evidované výměře 10.112 m2), parc.č. 254/1 (orná půda o evidované výměře 22.271 m2), parc.č. 263/1 (orná půda o evidované výměře 3.809 m2), parc.č. 263/9 (orná půda o evidované výměře 2.080 m2), parc.č. 263/12 (orná půda o evidované výměře 1.434 m2), parc.č. 254/2 (orná půda o evidované výměře 2.683 m2), parc.č. 506/2 (ostatní plocha o evidované výměře 286 m2), část (650m2) pozemku parc.č.248/6 (orná půda o evidované výměře 941 m2), část (10.500 m2) pozemku parc.č.. 248/5 (orná půda o evidované výměře 14.997 m2), část (414 m2) pozemku parc.č. 248/8 (orná půda o evidované výměře 416 m2) vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 2678,
25. 02. 2019 Pronájem části (33 m2) pozemku parc.č.479/1 o výměře 9498 m2, ostatní plocha a části (133 m2) pozemku parc.č.479/2 o výměře 881 m2, ostatní plocha v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí
22. 02. 2019 INFORMACE o připravovaném 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, které se uskuteční v pondělí 4.3.2019 od 15:00 hodin v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
21. 02. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II. a III. třídy na území NJ
21. 02. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Mořkovský zajíc
15. 02. 2019 Opravné rozhodnutí.
15. 02. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Bernartice nad Odrou
13. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2019 na obsazení pozice "referent VS na úseku přestupků".
12. 02. 2019 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích oznámení - Šenov u Nového Jičína
12. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
06. 02. 2019 oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 5 územního plánu Nový Jičín
06. 02. 2019 Ztráty a nálezy nově přijaté od 23.10.2018 do 5.2.2019.
05. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2019 na obsazení pozice "referent VS na úseku investic města".

XML