Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Závěrečný účet za rok 2018, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice.
24. 05. 2019 INFORMACE o připravovaném 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, které se uskuteční v pondělí 3. 6. 2019 od 15:00 hodin v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
24. 05. 2019 Zahájení územního řízení - odkanalizování obce Hodslavice D.3. Odbočky kanalizačních přípojek.
23. 05. 2019 Rozhodnutí o vydání společného povolení ke změně dokončené stavby vodního díla nazvané „Bartošovice - výměna vodovodního řadu“
22. 05. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení koncepce Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
21. 05. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo náměstí - Sportfest
21. 05. 2019 Přehled telefonního spojení do volebních místností pověřeného obecního úřadu Nový Jičín.
21. 05. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Moskala Ondřej, Hladké Životice.
20. 05. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 218/27 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí o celkové výměře 15 m2.
20. 05. 2019 Nájem části stavby MK na parc. č. 9/14 v k.ú. Nový Jičín - město o celkové výměře 15 m2.
20. 05. 2019 dokument
17. 05. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - uložení optického vedení.
15. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za vodné a stočné za rok 2018 uplatňované naší společnosti v námi zásobovaných lokalitách.
15. 05. 2019 Ztráty a nálezy nově přijaté od 6.2.2019 - 13.5.2019.
13. 05. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích III/46429 a MK v k.ú. Sedlnice
10. 05. 2019 Povinnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
10. 05. 2019 Stavební povolení - revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 1774 na ulici Budovatelů 6, k. ú. Nový Jičín-Dolní předměstí.
09. 05. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro Olga Balážová, trvale bytem Nový Jičín.
07. 05. 2019 OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na MK Šenovská v k.ú. Šenov u Nového Jičína
07. 05. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Nerudova Nový Jičín - ENVIRO - HIK
06. 05. 2019 OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu - parkoviště MK Revoluční v Novém Jičíně
06. 05. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Půlmaraton 2019
06. 05. 2019 Oznámení - zahájení řízení o ustanovení opatrovníka.
06. 05. 2019 Směna části pozemku parc. č. 832/2 ( lesní pozemek, o evidované výměře 29324 m2), k.ú Loučka u Nového Jičína, podle GP č. 677-37/2018, nově označenou jako pozemek p.č 832/2 díl „a“, (lesní pozemek o výměře 316 m2), který je zapsán na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín pro obec Nový Jičín a k.ú. Loučka u Nového Jičína.
03. 05. 2019 Usnesení RM Nový Jičín 11
03. 05. 2019 Žádost
03. 05. 2019 dokument
02. 05. 2019 dokument
02. 05. 2019 dokument
30. 04. 2019 dokument
30. 04. 2019 dokument
30. 04. 2019 dokument
29. 04. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Masarykovo nám. a okolí - 50 let hasičů
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého.
26. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 14/2019 na obsazení pozice "tajemník (tajemnice) městského úřadu".
26. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 15/2019 na obsazení pozice "referent VS na úseku právním".
25. 04. 2019 byt č. 3 o velikosti 2+1 na Masarykově nám. 28/17
25. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy na MK v k.ú. Jeseník n.O.
25. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy na MK v k.ú. Šenov u N. Jičína
25. 04. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy na MK v k.ú. Šenov u N. Jičína
25. 04. 2019 části (4.720m2) pozemku parc.č. 730/30 (trvalý travní porost o evidované výměře 5.465 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.
25. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
24. 04. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Beskydská Žilina u Nového Jičína
24. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 12/2019 na obsazení pozice "vedoucí Odboru kanceláře vedení města".
24. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 13/2019 na obsazení pozice "vedoucí Odboru rozvoje a investic".
24. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 11/2019 na obsazení pozice "vedoucí Odboru přestupkových agend".
24. 04. 2019 Pacht pozemku parc.č.598/4 o výměře 2410 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Kojetín u Starého Jičína.
24. 04. 2019 Rozhodnutí o vydání stavebního povolení ke změně dokončené stavby vodního díla nazvané „Starý Jičín, Vlčnov - výměna vodovodního řadu“
24. 04. 2019 záměr pronájmu NP v budově č. p. 46 na ul. Lidická 1, Nový Jičín, kancelář č. 2 s podílem na společných prostorách, o celkové výměře 27,79 m2, v 1. patře domu. Záměr č. 11/2019/OB,
24. 04. 2019 záměr pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 118 na ul. Tyršova 8, Nový Jičín, tvořeného kanceláří č. 5 ve 2. patře domu s podílem na společných prostorách o celkové výměře 14,11 m2. Záměr č. 17/2019/OB.

XML