Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
30. 11. 2021 Oznámení o uložení písemnosti pro Jiřího Kalába, nar. 1980, trvale bytem Nový Jičín.
29. 11. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 9/13 v k.ú. Nový Jičín - město o celkové výměře 15 m2 (parkovací stání).
26. 11. 2021 Program města Nový Jičín na podporu dostupnosti stomatologické péče ve městě Nový Jičín
26. 11. 2021 vyhlášení nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor (prostory sloužící podnikání) v budově č. p. 95 na ulici 5. května 16, Nový Jičín, tvořených 5 místnostmi v přízemí domu o celkové výměře 71,65 m2. Záměr č. 61/2021/OB.
26. 11. 2021 Povinnost dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26. 11. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 673/56 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 13 m2 (parkovací stání).
25. 11. 2021 Záměr prodeje pozemku parc č. 386, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 188, rod. dům, v části obce Žilina, a pozemku parc. č. 387, zahrada, vše obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína, spolku Andělé Stromu života p. s., se sídlem Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČO 03632661, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 4.200.000 Kč a za podmínky plného využití nemovitostí pro poskytování registrovaných sociálních služeb nejméně po dobu 10 let od nabytí vlastnického práva. Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky písemně na Městský úřad Nový Jičín – odbor bytový, Divadelní 1, Nový Jičín. ZÁMĚR č. 63/2021/OB
25. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 7/2021 o místním poplatku ze psů.
25. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 8/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
25. 11. 2021 byt č. 70 o velikosti 4+1 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
25. 11. 2021 byt č. 8 o velikosti 3+1 v domě č. p. 272 na ulici Jičínská, Nový Jičín
22. 11. 2021 Aukční vyhláška.
19. 11. 2021 povinnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
19. 11. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 673/56 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 13 m2 (parkovací stání).
19. 11. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 9/16 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 13 m2 (parkovací stání).
19. 11. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 673/56 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 13 m2 (parkovací stání).
19. 11. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 673/56 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 26 m2 (parkovací stání).
18. 11. 2021 Rozhodnutí o vydání společného územního a stavebního řízení ke stavbám vodního díla "Prodloužení vodovodu Rybí - Malá strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1)" a "Prodloužení vodovodu Rybí - Malá strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1) – DODATEK D1: Propoj vodovodu na p.č. st. 144"
18. 11. 2021 Veřejná vyhláška.
18. 11. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení ke stavbě vodního díla ,,Vodovodní řad k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta"
18. 11. 2021 Oznámení, zahájení společného řízení "chodníkové těleso podél III/46432 po celé délce v katastru obce Sedlnice - 4. etapa"
17. 11. 2021 Oznámení, zahájení územního řízení "Doplnění VO - ul. Hoblíkova"
16. 11. 2021 OOP stanovení PDZ na Masarykovo náměstí - Den s Mikulášem v Novém Jičíně
16. 11. 2021 Rozhodnutí, společné územní rozhodnutí a stavební povolení ,,Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. Etapa
16. 11. 2021 Oznámení, zahájení společného řízení "okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně
16. 11. 2021 Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby Nový Jičín, přepojení VN230 do NJ_5163,VN
12. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Hladké Životice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
12. 11. 2021 byt č. 1 o velikosti 1+1 v domě č. p. 2 na ulici Masarykovo nám. 2, Nový Jičín
12. 11. 2021 byt č. 10 o velikosti 3+1 v domě č. p. 742 na ulici Bulharská 7, Nový Jičín
12. 11. 2021 byt č. 2 o velikosti 3+1 v domě č. p. 26 na ulici Masarykovo nám. 2, Nový Jičín
12. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 16/2021 na obsazení pracovního místa "referent(ka) VS na úseku životního prostředí".
12. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 17/2021 na obsazení pracovního místa "referent(ka) VS na úseku životního prostředí"
12. 11. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 673/56 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 13 m2 (parkovací stání).
12. 11. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 519/15 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí o celkové výměře 15 m2 (parkovací stání).
12. 11. 2021 Nájem části stavby MK na parc. č. 519/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře 15 m2 (parkovací stání).
11. 11. 2021 Záměr změnit smlouvy o nájmu parkovacích míst v objektu krytého parkoviště na pozemku parc. č. 471/6 v k. ú. Loučka u Nového Jičína, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín pro obec Nový Jičín a k.ú. Loučka u Nového Jičína, a to parkovacích míst č. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34
11. 11. 2021 Rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu jednotné kanalizace města Nový Jičín - místní část Straník
09. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
08. 11. 2021 Informace o připravovaném 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
05. 11. 2021 Prodloužení lhůty pro podání přihlášek do výběrového řízení č. 15/2021 na obsazení pozice "vedoucí Oddělení investic".
05. 11. 2021 Výzva neznámému vlastníkovi k převzetí opuštěné movité věci – plechové garáže umístěné na pozemku parc.č. 226/9 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín–Dolní Předměstí ve smyslu ust. § 1050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
03. 11. 2021 Opravné rozhodnutí - veřejná vyhláška
03. 11. 2021 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
03. 11. 2021 návrh rozpočtů příspěvkových organizací města Nový Jičín na rok 2022
02. 11. 2021 OOP stanoven í místní úpravy DZ na ul. Tyršova v Novém Jičíně
02. 11. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 11. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
01. 11. 2021 OOP - návrh stanovení místní úpravy - DZ na ul. U Jičínky v Novém Jičíně
01. 11. 2021 Stanovení PDZ na ul. Za Humny v Loučce u Nového Jičína

XML