Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 záměr pronájmu nebytových prostor (prostory sloužící podnikání) v budově č. p. 2180 v Novém Jičíně (objekt Zimního stadionu Nový Jičín na ulici U Stadionu 1 Nový Jičín), jež je součástí pozemku parc. č.st. 1286 v k. ú. Nový Jičín–Horní Předměstí, a to prostor v přízemí budovy se vstupem z parkoviště (bývalá restaurace) o celkové výměře 252,53 m2, za nájemné ve výši 25 253 Kč/předmět nájmu/rok, Hokejovému klubu Nový Jičín, z. s. se sídlem U Stadionu 2180/1, Nový Jičín, IČO 27042111, na dobu neurčitou, za účelem užívání prostor pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Záměr č. 45/2021/OB.
30. 07. 2021 záměr rozšíření předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí č. P 2010-636/OOP a předmět provozování dle Smlouvy o provozování zimního stadionu č. V 2010-582/OOP, uzavřených dne 10.11.2010 s Hokejovým klubem Nový Jičín, z. s., se sídlem U Stadionu 2180/1, Nový Jičín, IČO 27042111 (jejichž předmětem je nájem a provozování objektu Zimního stadionu Nový Jičín na dobu určitou do 31.01.2031), a to o prostor v přízemí budovy se vstupem z vnitřních prostor (tzv. prostor VIP) o celkové výměře 160,94 m2, za účelem užívání pro nekomerční spolkovou činnost. Záměr č. 44/2021/OB,
30. 07. 2021 Oznámení paní Kateřině Bartalosové, ul. Příčná 742 21 Kopřivnice. Možnost převzetí písemností.
29. 07. 2021 Nařízení města Nový Jičín č. 5/2021 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín
28. 07. 2021 Provozování vodohospodářské infrastruktury – kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v rámci koncesního řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury – kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
28. 07. 2021 Rozhodnutí, stavební povolení, realizace společných zařízení KOPÚ v k.ú. Sedlnice 1.etapa, část polní cesty
27. 07. 2021 OOP stanovení PDZ na ul. Na Lani v Loučce u Nového Jičína - rekonstrukce odvodnění garážových stání
27. 07. 2021 OOP - stanovení DZ na ul. Beskydská v Žilině u Nového Jičína - most č. MM2
27. 07. 2021 OOP - stanovení DZ na ul. Beskydská v Žilině u N.Jičína - most MM3
27. 07. 2021 Oznámení o uložení písemností pro Alici Kosturovou, nar. 1994, bytem Nový Jičín.
23. 07. 2021 Návrh Zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace platné pro obec Libhošť
23. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti pro Martin D'agnolo, trvale bytem Nový Jičín.
22. 07. 2021 povinnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
22. 07. 2021 Usnesení - povinný : MARKO FOTO s.r.o.
22. 07. 2021 Usnesení - povinný : MARKO FOTO s.r.o.
22. 07. 2021 OOP - návrh stanovení místní úpravy - DZ na ul. Dlouhá v Novém Jičíně
22. 07. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici III/46428 v k.ú. Bartošovice, oprava mostu M3
22. 07. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/4834, III/4832 a III/04820 v Novém Jičíně, objízdná trasa
22. 07. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/04734 v k.ú. Suchdol nad Odrou, oprava chodníku
21. 07. 2021 OOP - stanovení PDZ, účelová komunikace "Hřbitovní", oprava komunikace, prodloužení platnosti stanovení, k.ú. NJ-Dolní Předměstí a k.ú. Rybí
20. 07. 2021 Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2016 - 2020
20. 07. 2021 Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby, Nový Jičín, obnova kabelů VN, VNK k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí
20. 07. 2021 byt č. 7 o velikosti 1+1 v domě č. p. 798 na ulici Dlouhá 19 v Novém Jičíně
19. 07. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice I/57 a III/05716, stavba cyklostezky v k.ú. Bludovice u Nového Jičína
19. 07. 2021 Nově přijaté ztráty a nálezy v termínu od 25.5.2021 do 16.7.2021.
16. 07. 2021 Rozhodnutí o vydání společného povolení ke změně dokončené stavby vodního díla nazvané "Nový Jičín, ul. U Jičínky - výměna vodovodního řadu" pod č.j. OŽP/75087/2021/Pk ze dne 14.07.2021
16. 07. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby - REKO MS Nový Jičín - Gen. Hlaďo, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.
14. 07. 2021 Výběrové řízení - referent/ka na odboru místního hospodářství a údržby majetku
14. 07. 2021 OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Starý Jičín
13. 07. 2021 povinnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
13. 07. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/46429 v k.ú. Bartošovice a Sedlnice, oprava propustků
13. 07. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Kaskády Nový Jičín - novostavba bytového domu a infrastruktury ul. Trlicova, Nový Jičín-Dolní Předměstí".
12. 07. 2021 Mimořádná veterinární opatření
12. 07. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírky podjezdných mostů na silnici I/48 v rámci výstavby dálnice D48 v k.ú. Starý Jičín
12. 07. 2021 dokument
12. 07. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/482 v k.ú. Rybí, konání tradiční pouti
09. 07. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
08. 07. 2021 zveřejní záměru směny pozemku parc. č. 1734/45 o výměře 22 m2, který dle GP 674-5000/2020 vznikl z pozemků parc.č. 1737/5 a parc.č. 120/3 v obci Nový Jičín, k.ú. Straník, ve vlastnictví města Nový Jičín, za pozemek parc. č. 1901 o výměře 5 m2, který dle GP 674-5000/2020 vznikl z pozemků parc.č. st. 48 a parc. č. 120/1 v obci Nový Jičín, k.ú. Straník, ve vlastnictví žadatelů
07. 07. 2021 Dokument "Proti povinnému Štěpá..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Dokument "Proti povinnému Štěpá..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Dokument "dokument..." již není dostupný.
02. 07. 2021 zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 1493/165 (orná půda) o výměře 12 m2, části (cca 80 m2) pozemku parc.č. 1493/25 (orná půda) o výměře 6894 m2 a části (cca 20 m2) parc.č. 1493/184 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 474 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína majetkoprávní záměr č. 3067
02. 07. 2021 zveřejnění záměru prodeje části (cca 40 m2) pozemku parc.č. 1356/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 424 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína majetkoprávní záměr č. 3322
02. 07. 2021 Usnesení 45RM/2021
02. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 10/2021 na obsazení pracovního místa "referent(ka) veřejné správy na úseku dopravy".
02. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 11/2021 na obsazení pracovního místa "referent(ka) na úseku přestupků".
01. 07. 2021 Dokument "Proti povinnému Jiří ..." již není dostupný.
01. 07. 2021 prodej pozemku parc.č. 1493/211 (orná půda o evidované výměře 1998 m2) za minimální vyhlašovací cenu 3.296.700 Kč, cena bez DPH a pozemeku parc.č. 1493/212 (orná půda o evidované výměře 1203 m2) za minimální vyhlašovací cenu 1.984.950 Kč, cena bez DPH v lokalitě Za Školou v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, určených pro stavbu rodinných domů a dalších doplňkových staveb, formou nabídkového řízení podle Pravidel prodeje pozemků v lokalitě Za Školou – dle Pravidel prodeje pozemků v lokalitě Za Školou, bez MPZ.
01. 07. 2021 Město Nový Jičín vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle ustanovení § 25 odst. 1 lesního zákona. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který tvoří následující katastrální území: Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Blahutovice, Bludovice, Dub u Nového Jičína, Heřmanice, Hl. Životice, Hodslavice, Hostašovice, Hrabětice na Moravě, Hukovice, Hůrka, Janovice u Nového Jičína, Jeseník nad Odrou, Jičina, Kletné, Kojetín, Kunín, Libhošť, Loučka u Nového Jičína, Mořkov, Nový Jičín-Dolní Předměstí, Nový Jičín-Horní Předměstí, Nový Jičín-Město, Palačov, Petřkovice u Starého Jičína, Polouvsí, Rybí, Sedlnice, Starojická Lhota, Starý Jičín, Straník, Suchdol nad Odrou, Šenov, Vlčnov u Starého Jičína, Žilina u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

XML