Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2020 dokument
26. 05. 2020 zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č.p. 1028 na ulici Msgr. Šrámka 11 (stomatologická poliklinika), Nový Jičín, tvořeného 1 místností č. 2 (21,65 m2) s podílem na společné šatně pro nájemníky v suterénu domu (10,39 m2) a s podílem na společných prostorách (18,17 m2) o celkové výměře 50,21 m2. Záměr č. 18/2020/OB,
26. 05. 2020 Oznámení zahájení společného řízení - Revitalizace hotelu Kalač, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.
26. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 13/2020 na obsazení pracovního místa "referent VS na úseku investic města".
26. 05. 2020 zveřejnit záměr pronájmu volných nebytových prostor ve 2. NP budovy č. p. 1854 na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín, a to místnosti č. 221 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 54,60m², místnosti č. 222 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 21,54 m², místnosti č. 223 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 19,81 m², místnosti č. 224 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 22,18 m², místnosti č. 225 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 22,18 m², místnosti č. 226 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 20 m² a místnosti č. 227 s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 22,18 m². Záměr č. 36/2020/OB.
26. 05. 2020 zveřejnit záměr vyslovení souhlasu s převodem nájmu nebytových prostor v budově č. p. 35 na ul. Dobrovského 1, Nový Jičín,tvořených 5 místnostmi v přízemí, 2 místnostmi v 1. patře a suterénem domu o celkové výměře 406,93 m2, ze současného nájemce paní Moniky Podešvové, IČO: 0320433, na nového nájemce paní Radku Příhodovou, IČO: 87488132, v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, s tím, že bude zachován účel nájmu, tj. provozování prodejny papírenského zboží a související kanceláře. Záměr č. 35/2020/OB,
26. 05. 2020 zveřejnit záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 518243 (P 2012-420/OB) uzavřenou dne 20.12.2006 se společností RehaKomplex s.r.o., IČO:04709268, jako nájemcem, jejímž předmětem je nebytový prostor v budově č. p. 118 na ul. Tyršova 8, Nový Jičín, tvořený 3 místnostmi v 1. patře domu o celkové výměře 202,15 m2, a to snížit nájemné o 15 %. Záměr č. 34/2020/OB,
26. 05. 2020 zveřejnit záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 518145 (P 2012-388/OB) uzavřenou dne 27.02.2003 se společností RehaKomplex s.r.o., IČO:04709268, jako nájemcem, jejímž předmětem je nebytový prostor v budově č.p. 188 na ul. K Nemocnici 15, Nový Jičín, tvořený 8 místnostmi v přízemí budovy o celkové výměře 102,55 m2, a to snížit nájemné o 15 %. Záměr č. 33/2020/OB,
25. 05. 2020 Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
25. 05. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/46432 v k.ú. Sedlnice, oprava propustku
22. 05. 2020 povinnost v souladu se zákonem č. 25/2000 Sb., v platném znění
21. 05. 2020 Oznámení o uložení písemností pro Milana Plevu,nar. 1979,trvale bytem Nový Jičín,Žilina
20. 05. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/0489 a III/05715, k.ú. Jeseník n.O. a Vražné, stavba cyklostezky
20. 05. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla "Prodloužení vodovodu Žilina u Nového Jičína, Úsek Pstruží potok - Životice"
19. 05. 2020 Prodej části pozemku parc.č. 337/24 (ostatní plocha, neplodná půda) v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, o výměře cca 13 m2 (4m x 3,3m), která je vyznačena na přiloženém snímku z katastrální mapy, pro výstavbu nové trafostanice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24702935.
19. 05. 2020 prodej části pozemku parc. č. 397/8 (ostatní plocha, jiná plocha) o evidované výměře 12372 m2, dle GP č. 641-4/2016 nově vzniklé jako pozemek parc. č. 397/10 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 4 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Loučka u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č. 3044
18. 05. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, oprava povrchu silnice III/46433 v obci Libhošť, k.ú. Libhošť
18. 05. 2020 Usnesení z 27. schůze RM.
18. 05. 2020 Svazek obcí regionu NOVOJIČÍNSKA - závěrečný účet za r. 2019
15. 05. 2020 byt č. 16 o velikosti 3+1 v domě na ulici Jičínská 275 v Novém Jičíně
14. 05. 2020 uložení písemnosti pro Mykola Hlushko
14. 05. 2020 na pronájem objektu v katastru nemovitostí neevidovaného, který je součástí pozemků parc. č. 116/4, 116/2, 648/3 a 648/2 v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, v němž se nachází vybavený kiosek s krytým a venkovním posezením včetně provozního zázemí a sociální zařízení, sprchy a převlékací kabiny pro veřejnost. Účelem nájmu bude provozování kiosku s občerstvením a poskytování dalších rekreačních služeb pro veřejnost. Minimální nabídková výše nájemného činí 40.000 Kč/předmět nájmu/rok + DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou šest měsíců. Záměr 30/2020/OB
13. 05. 2020 OOP stanovení PDZ - par.č. 646/1 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína
13. 05. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/0487 v obci Starý Jičín-Palačov, rekonstrukce komunikace v Hustopečích n. Bečvou-Porubě
13. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 12/2020 na obsazení pracovního místa "referent VS na úseku životního prostředí".
13. 05. 2020 prodej pozemku parc.č. 336/45, druh pozemku zahrada, o výměře 16 m2 v k.ú Nový Jičín – Dolní Předměstí, který je zapsán na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín pro obec Nový Jičín a k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí
12. 05. 2020 Rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě jednotné kanalizace Města Nový Jičín - místní části Bludovice
12. 05. 2020 Rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě jednotné kanalizace Města Nový Jičín - místní části Loučka
12. 05. 2020 Rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě jednotné kanalizace Města Nový Jičín - místní části Žilina
12. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 09/2020 na obsazení pracovního místa "referent(ka) VS na úseku komunálního hospodářství".
12. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 10/2020 na obsazení pracovního místa "administrativní a technický pracovník na úseku bytovém".
12. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 11/2020 na obsazení pracovního místa "referent(ka) VS na úseku sociálním".
12. 05. 2020 Nově přijaté ztráty a nálezy do evidence.
07. 05. 2020 OOP stanovení PDZ - uzavírka Divišova Havlíčkova u Masarykova náměstí v Novém Jičíně
07. 05. 2020 zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.č. 1402/38 (orná půda o evidované výměře 1.985 m2) a prodej pozemku parc.č. 1402/42(orná půda o evidované výměře 129 m2) oba v k. ú. Veřovice, tak jak je vyznačeno v přiloženém snímku katastrální mapy a který je zapsán na LV č. 239 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín pro obec Veřovice.
06. 05. 2020 OOP stanovení DZ - CTPark Hřbitovní Nový Jičín
06. 05. 2020 zveřejnění záměru pronájmu plynárenského zařízení společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, za cenu minimálně 104 169,- Kč bez DPH ročně. Rozsah pronajímaného plynárenského zařízení – viz příloha č.1, bez čísla majetkoprávní záměru
05. 05. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stavba vodovodu na MK u domu č.p. 440 v Hodslavicích, k.ú. Hodslavice
04. 05. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK Malostranská a E. Krásnohorské v Šenově u N. Jičína, oprava vozovky a chodníku
04. 05. 2020 Usnesení z 26. schůze Rady města Nový Jičín, konané v řádném termínu dne 22.4.2020.
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KOUPACÍ SEZÓNA 2020 JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.
30. 04. 2020 OOP stanovení PDZ ul. Beskydská u č 40 v k.ú. Žilina u Nového Jičína
29. 04. 2020 OOP návrh stanovení místní úpravy provozu DZ na ul. Komenského v Novém Jičíně
29. 04. 2020 OOP návrh stanovení místní úpravy provozu na ul. Husova v Novém Jičíně
29. 04. 2020 Veřejná vyhláška
29. 04. 2020 Změna sml.o nájmu č.P2013-350/OMRI a jejího dodatku č.1, u parc. č. 122 (zahrada o evidované výměře 2.379 m2)k. ú. Bludovice u Nového Jičína
29. 04. 2020 pronájem části (77m2) pozemku parc.č.690 k.ú.Nový Jičín - Dolní Předměstí
27. 04. 2020 nabídkové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 49 na ulici 28. října 8 v Novém Jičíě, která je součástí pozemku parc .č. st. 33 v k. ú. Nový Jičín-město, tvořeného 1 místností v přízemí domu o celkové výměře 19,56 m2, s minimálním nájemným ve výši 1.386 Kč/m2/rok. Záměr 27/2020/OB.
27. 04. 2020 zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu č. P 2013-105/OB ze dne 02.04.2001, jejíž smluvními stranami jsou Město Nový Jičín, jako pronajímatel, a společnost CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČO: 04084063, jako nájemce, a jejímž předmětem je místnost o velikosti 16,0 m2 umístěna na půdě budovy č. p. 128 na ul. Lidická 6 v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parcela č. st. 44/1 v k. ú. Nový Jičín, část střechy budovy o výměře 12,6 m2 a prostory v/na budově, které jsou potřebné k umístění kabelových propojení, a to o rozšíření předmětu nájmu - pronajaté části střechy budovy z 12,6 m2 na 14,74 m2. Záměr č. 28/2020/OB.
27. 04. 2020 zveřejnit záměr pronájmu volných nebytových prostor v budově č. p. 1854 na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín, jež je součástí pozemku parc. č. st. 1465, v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, a to místnosti č. 427 ve 2. NP s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 20,9 m2 a místnosti č. 428 ve 4. NP s podílem na společných prostorách budovy o celkové výměře 21,12 m2 budovy, za minimální nájemné ve výši 220 Kč/m2/rok. Záměr č. 30/2020/OB,

XML