Město Nový Jičín

Okresní město
Okres Nový Jičín

http://novy-jicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datová schránka: ywmb4nc
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 08. 2020 dokument
07. 08. 2020 dokument
06. 08. 2020 zveřejnit záměr pronájmu části (52,5 m2) pozemku parc. č. 354/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 3.697 m2 ) v obci Nový Jičín k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí
05. 08. 2020 OOP stanovení PDZ na ul. Nábřežní a okolí v Novém Jičíně - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
04. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 16/2020 na obsazení pracovního místa "referent(ka) VS na úseku investic (stavební technik).
04. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 15/2020 na obsazení pracovního místa "referent(ka) VS na úseku životního prostředí".
03. 08. 2020 OOP stanovení přechodné úpravy provozu - novostavba dvou přechodů pro chodce na ul. Dukelská v Šenově u Nového Jičína
30. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.
28. 07. 2020 Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby,, Odkanalizování obce Hodslavice-Kanalizační přípojky“
28. 07. 2020 Oznámení o uložení písemnosti pro Josefa Krutílka,nar. 1974,trvale bytem Nový Jičín.Straník
27. 07. 2020 Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín a vyhotovení úplného znění Územního plánu pro obec Starý Jičín po Změně č. 1.
24. 07. 2020 Dražební vyhláška - Stanislav Derka
24. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice MSK
24. 07. 2020 Rozhodnutí o povolení změny stavby vodního díla před dokončením "Odkanalizování obce Hodslavice - Změna stavby č. 2 před dokončením"
24. 07. 2020 Rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě oddílné splaškové kanalizace Obce Hodslavice
23. 07. 2020 Pozvánka k veřejnému projednává návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
23. 07. 2020 Město Nový Jičín jako vlastník níže uvedeného majetku podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje tento Z Á M Ě R prodat část místní komunikace 84c nacházející se na pozemku parc. č. 574/3 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, jejíž součástí je most přes vodoteč Grasmanka (M4), společnosti ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 45192057 za cenu 10 000,-Kč.
20. 07. 2020 povinnost v souladu se zákonem č. 25/2000 Sb., v platném znění
20. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/05715, oprava železničního přejezdu P6783 v k.ú. Šenovu u N. Jičína
17. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hyfienické stanice MSK
17. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 14/2020 na obsazení pracovního místa "referent(ka) VS na úseku silničního hospodářství".
16. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/04816 a MK Na Drážkách v k.ú. Loučka u Nového Jičína, výstavba chodníku
16. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
15. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace U Zastávky, Mlýnská, Jaselská a Dukelská v k.ú. Šenov u Nového Jičína, oprava železničních přejezdů
15. 07. 2020 Usnesení z 31. schůze Rady města Nový Jičín
14. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
14. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/482 v k.ú. Rybí, výstavba cyklostezky
14. 07. 2020 prodej částí (cca 194 m2) pozemku parc. č. 507/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 574 m2) a (části 145 m2) pozemku parc.č.507/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 2215 m2) v obci Nový Jičín v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí
14. 07. 2020 prodej pozemku parc.č. 341 (zahrada o evidované výměře 879 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Bludovice u Nového Jičína
13. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - K..." již není dostupný.
13. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, "Kowax ValMez rally 2020" RZ Fulnek a RZ Lešná v k.ú. Fulnek, Suchdol nad Odrou a Hostašovice
13. 07. 2020 Oznámení o nabídkovém řízení a jeho podmínkách - prodej pozemku parc.č.835/1 k.ú. Žilina u Nového Jičína
13. 07. 2020 vyhlášení nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor (prostor sloužících podnikání) v budově č.p. 95 na ulici 5. května 16, Nový Jičín, tvořených 5 místnostmi v přízemí budovy o celkové výměře 71,65 m2, s minimálním nájemným ve výši 1.386 Kč/m2/rok. Záměr č. 45/2020/OB,
10. 07. 2020 OOP stanovení PDZ - uzavírka ul. Husova v Novém Jičíně
10. 07. 2020 OOP stanovení PDZ - uzavírka komunikace k TESCU
10. 07. 2020 Rozhodnutí o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla "Prodloužení vodovodu Žilina u Nového Jičína, Úsek Pstruží potok - Životice"
10. 07. 2020 prodej části (cca 72 m2) pozemku parc. č. 397/8 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 12372 m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Loučka u Nového Jičína
10. 07. 2020 pronájem části (50 m2) pozemku parc. č. 624/8 (zahrada o evidované výměře 641 m2 ) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí
09. 07. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016.
09. 07. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
08. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, cyklistický závod "Český pohár v cyklistice mládeže a žen" a "Grand Prix Forman 2020" v k.ú. Starý Jičín
03. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - J..." již není dostupný.
02. 07. 2020 OOP stanovení PDZ na ul. Bezručova v Novém Jičíně - havárie kanalizačních šachet
02. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/4832 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, oprava mostu přes Pstruží potok
01. 07. 2020 Rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením, povoluje změnu stavby: přístavba, stavební úpravy a změna užívání části hotelu Kalač na ul. Dvořákova č.p. 1947/41 k.ú. Nový Jičín. Dle projektové dokumentace pod názvem: Revitalizace hotelu Kalač
01. 07. 2020 zveřejnění záměru darování částí místních komunikací Moravskoslezskému kraji, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO:00095711, a to: a.)části místní komunikace evidované v pasportu místních komunikací pod číslem 17 b (ul. Hřbitovní), a to úseku od hranice k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí po křižovatku s ulicí Propojovací nacházejícího se na pozemcích parc.č. 506/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 507/3 (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 709/6 (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 507/2 (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 507/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 274/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 274/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 275/31(ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc.č. 275/30 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, o délce
01. 07. 2020 zveřejnit záměr pronájmu části (3,5 m2) pozemku parc. č. 285/10 (ostatní plocha, manipulační plocha o evidované výměře 228 m2 ) v obci Nový Jičín k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, tak jak je vyznačeno v přiloženém snímku katastrální mapy a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín pro obec Nový Jičín.
30. 06. 2020 Mimořádné opatření č. 11/2020
30. 06. 2020 OOP stanovení PDZ - autobusová zastávka Pod Svincem v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí
30. 06. 2020 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín

XML