Město Havlíčkův brod

Okresní město
Okres Havlíčkův brod

http://muhb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 5uvbfub
E-mail: posta@muhb.cz, epodatelna@muhb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 04. 2024 Rozhodnutí schválení stavebního záměru na stavbu: „III/34740, III/34746 Lipnice nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou“
19. 04. 2024 Doručení rozhodnutí společné povolení stavby „III/34740, III/34746 Lipnice nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou“ veřejnou vyhláškou z důvodu, že účastník řízení není znám
18. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. tříd a vybraných MK v působnosti ORP Havlíčkův Brod, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („I/19 Pohled - sanace km 144,7“)
18. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu ve správním obvodu ORP Havlíčkův Brod a to na silnici č. II/346 mezi obcemi Habry a Štěpánov, dle grafické přílohy („Oprava silnice II/346 Habry-Štěpánov“)
18. 04. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 9. 5. 2024
18. 04. 2024 Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na MK č. 29c v ul. Jihlavská u č. p. 478 a č. p. 92 v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci SDZ a VDZ dle grafické přílohy
18. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Tržní řád
18. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 2b a 32b v Havlíčkově Brodě v ul. Beckovského a Svatovojtěšská, dle grafické přílohy
17. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
17. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí individuální finanční podpory - Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
17. 04. 2024 Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí školní jídelny a kuchař/ka v MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884
17. 04. 2024 Vyhlášení výběrového řízení na pozici kuchař/ka v MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884
17. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy („Farmářské trhy Koudelův talíř 2024“)
17. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v km 121,000 provozního staničení za výjezdem z čerpací stanice MOL a na silnici první třídy I/38 v km 143,000 - 143,600 cca 300 m před křižovatkou s ul. Kyjovská a cca 300 m za křižovatkou s ul. Kyjovská v Havlíčkově Brodě v rozsahu grafické přílohy
17. 04. 2024 Oznámení o zamýšleném převodu pozemku parc. č. KN 1014/5 v k. ú. Mírovka
16. 04. 2024 Záměr prodeje věcného práva stavby na pozemku č. 1876/1 v k. ú. Havlíčkův Brod
16. 04. 2024 Záměr darování částí pozemků č. 2259/159 a 103/4 v k. ú. Havlíčkův Brod
16. 04. 2024 Záměr prodeje pozemku č. 2781/13 v k. ú. Havlíčkův Brod
16. 04. 2024 Záměr prodeje části pozemku č. 584/8 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, ve Svatém Kříži
16. 04. 2024 Záměr prodeje částí pozemků č. 1048/2, 1046/7, 1047 v k. ú. Havlíčkův Brod
16. 04. 2024 Aukční vyhláška 31644/M
15. 04. 2024 Výběrové řízení na obsazení místa referenta na odboru sociálních věcí a školství MěÚ v Havlíčkově Brodě
15. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 ul. Žižkova a na vybraných MK v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci PDZ dle grafické situace
15. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/150 a vybraných místních komunikacích v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy („St. úpravy křižovatky MK ulice Kyjovská s I/38“)
15. 04. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 6. 5. 2024
15. 04. 2024 Doručení společného povolení č.j.: MHB_ST/90/2024/soch na stavbu: „Lučice, TS 0729 - směr k H. Brodu, vedení knn“ veřejnou vyhláškou z důvodu, že se prokazatelně nedaří doručovat účastníkovi řízení Jiřímu Berounskému
15. 04. 2024 Oznámení o vyhlášenín právního předpisu - OZV - systém odpadového hospodářství
15. 04. 2024 Oznámení o vyhlášenín právního předpisu - OZV - poplatek za komunální odpad
15. 04. 2024 Dražební vyhláška 33964/N
15. 04. 2024 Záměr převodu nemovitých věcí - vodohospodářské infrastruktury proti vydaným akciím: Herlify - kanalizační potrubí, Mírovka - odkanalizování, Šmolovy - Havlíčkův Brod, přiváděcí stoka
11. 04. 2024 Záměr prodeje části pozemku č. 887/3 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu konkrétním zájemcům
11. 04. 2024 Záměr směny pozemku č. 1970/44 v k. ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 2824/3 v k. ú. Havlíčkův Brod s konkrétním zájemcem
11. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
10. 04. 2024 Doručení oznámení o zahájení stavebního povolení k odběru podzemní vody pro akci „Vrtaná studna“ na pozemku parc. č. 178/8 v k. ú. Boňkov veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení po zemřelé Miloslavě Neuberové
10. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v místě mostu ev. č. 34-045 v Havlíčkově Brodě v rozsahu grafické přílohy
09. 04. 2024 Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/03421 a na vybraných MK v obci Stříbrné Hory, spočívající v instalaci (odstranění) SDZ a zařízení dle grafické přílohy
09. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnic č. II/150 v Havlíčkově Brodě v ul. Ledečská, dle grafické přílohy
09. 04. 2024 Oznámení o pokračování v řízení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí pro stavbu: „I/38 Havlíčkův Brod, most ev. č. 38 - 062“
09. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/34719, III/34714, III/34724, III/34715, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („Uzavírka silnice č. III/34719 v úseku kř. Valečov - Lučice“)
08. 04. 2024 Doručení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby "Nástavba nad garáží u rodinného domu č. p. 2191, ulice Stachanovská, Havlíčkův Brod " veřejnou vyhláškou z důvodu, že není známá adresa účastníků řízení Františka Halamáska, Josefa Halamáska a Marie Muzikářové
08. 04. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 29. 4. 2024
05. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/35211 v km 0,335 Přibyslav (výjezd č. 1), na silnici č. III/03810 v km 10,644 (výjezd č. 16), na silnici č. III/03818 v km 1,360 (výjezd č. 17), na silnici č. III/03815 v km 2,546 Dlouhá Ves (výjezd č. 18) a na MK ul. Nádražní, Přibyslav (výjezd č. 3), spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy
05. 04. 2024 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
05. 04. 2024 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
05. 04. 2024 Zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Květinov
04. 04. 2024 Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na MK č. 140c ul. U Školy naproti č. p. 4277 v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci VDZ č. V 12a dle grafické přílohy
04. 04. 2024 Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na MK č. 157c ul. Wolkerova, na MK č. 81c ul. Nad Tratí, na MK č. 97c ul. Příčná, na MK č. 40b ul. Zahradnického a na MK č. 190c ve Šmolovech, spočívající v instalaci SDZ dle grafické přílohy
04. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34714 v km 0,395 - 0,445 v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu, spočívající v instalaci PDZ dle schéma B/1 a C/1
04. 04. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 25. 4. 2024
03. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na vybrané MK a VPÚK p.p.č. 1131, 1143/1, 1132 v k. ú. a obci Věž, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („Rekonstrukce mostu přes Perlový potok“)

XML