Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Litovel, MK - ul. Jungmannova a ul. Čihadlo - Revitalizace městského centra v Litovli, stavba č.IV. Čihadlo - rekonstrukce komunikace
07. 05. 2021 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání /dražební vyhláška/ - Marie Sedláčková, Horní nám. 583, Olomouc
07. 05. 2021 Oznámení zahájení stavebního řízení - Silnice III/3732 Haňovice-Myslechovice, III/3734 Haňovice-průtah
07. 05. 2021 Rozhodnutí - společné povolení stavebního záměru vodního díla - Dubčany - napojení na tlakovou kanalizaci města Litovel
07. 05. 2021 VHS Čerlinka, s.r.o. - Zveřejnění ceny vody
06. 05. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby - GasNet Služby, s.r.o. - REKO VTL Litovel Sladovny DN 100
06. 05. 2021 Výpis usnesení z 53. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. dubna 2021
05. 05. 2021 Usnesení - ustanovení opatrovníka účastníkům řízení - Přepechal Matěj, Přepechalová Marie, ve věci vydání územního rozhodnutí a umístění stavby
05. 05. 2021 Rozhodnutí - společné povolení - schválení stavebního záměru - Místní komunikace Haňovice
03. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/44620 v obci Náklo v úseku od nemovitosti č.p. 54 až k nemovitosti č.p. 114 v obou směrech
03. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/4497, ul. Tyršova a ul. Nádražní a MK - ul. Tyršova, Wolkerova, Svatoplukova a ul. Za Mlékárnou v obci Červenka
30. 04. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení záměru/změny záměru "Novostavba stáje pro chov prasat" k.ú. Rozvadovice - posuzování vlivů na životní prostředí
29. 04. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/447 a přilehlé křižovatky s MK v úseku mezi Litovlí a místní částí Tři Dvory
29. 04. 2021 Usnesení z 22.zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 22.4 2021
29. 04. 2021 Oznámení, veřejnou vyhláškou o možnosti převzít písemnost, účastník řízení je pan Michal Spáčil, Olomouc
29. 04. 2021 Oznámení, veřejnou vyhláškou - změna stavby před dokončením vodních děl, zemní val, příkopy, propustky, brody, svodnice v k.ú. Cakov
29. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením-prodloužení platnosti stavebního povolení - Litovel, Novosady - Rekonstrukce uličního prostoru
29. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021 schválené Radou města Litovel dne 8. dubna 2021
27. 04. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Litovel, ul. Gemerská, ul. Novosady a ul. Severní
27. 04. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -sil. II/449, ul. Dukelská, ul.Uničovská, sil.II/447, ul. Žerotínova a MK - ul. Pavlínka, ul. Kosmonautů, ul. Sadová, ul.Kollárova, ul. Vítězná, ul. Kysucká a ul. Lidická
23. 04. 2021 Finanční úřad - hromadný předpisný seznam /k nahlédnutí na FÚ/ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021
21. 04. 2021 Rozhodnutí - společné povolení stavby - Obec Bílsko - "Stavební úpravy chodníku podél silnice III/37313 v obci Bílsko - II. etapa - II. část"
20. 04. 2021 Usnesení - přerušení společného územního a stavebního řízení na stavbu "novostavba skladu zahradního nábytku a techniky, oplocení, na pozemku p.č. 130/51 v k.ú. Myslechovice
19. 04. 2021 Dokument "Usnesení o opakované ..." již není dostupný.
19. 04. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce "Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027"
17. 04. 2021 Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - referent odboru VÝSTAVBY, Městského úřadu Litovel
17. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
16. 04. 2021 Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - referent odboru VÝSTAVBY, Městského úřadu Litovel
16. 04. 2021 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Josef Plachý, Slavětín 69
16. 04. 2021 Výpis usnesení z 52. schůze Rady města Litovel, konané dne 8. dubna 2021
16. 04. 2021 Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 22. dubna 2021
16. 04. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Obec Červenka - Cyklistická stezka podél II/449, k. ú. Červenka
16. 04. 2021 Návrh Závěrečného účtu - Město Litovel 2020
16. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
16. 04. 2021 Oznámení o ustanovení opatrovníka ve věci umístění stavby Litovel, VN 44, směr OC_0202-vVN, SDOK, ZOK - Přepechal Matěj, Přepechalová Marie, Hrnčířská 24, Litovel
16. 04. 2021 Sčítání 2021 ONLINE - informace
16. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Litovel, část Chudobín - napojení novostavby RD, parc. č. 430 v k.ú. Chudobín na inženýrské sítě
16. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - parkoviště u hřbitova v obci Měrotín - náhradní zastávka BUS
16. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
16. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021 schválené Radou města Litovel dne 18. března 2021
16. 04. 2021 Výpis usnesení ze 51. schůze Rady města Litovel, konané dne 31. března 2021
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška, Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Senice na Hané
16. 04. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení, záměru - ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu, zařazeného v kategorii II.bodu 56 přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ŽP
16. 04. 2021 Záměr města Litovel - bezúplatný převod části pozemku: parcela č.354/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, celková výmera 5 464 m2 v k.ú. Chudobín z celkové výměry je předmětem bezúplatného převodu 15,3 m2
16. 04. 2021 Záměr města Litovel - odprodeje části pozemku: parcela č. 331/2 ostatní plocha,ostatní komunikace, celková výměra 1620m2 v k.ú. Nová Ves u Litovle z celkové výměry je předmětem odprodeje cca 70 m2
16. 04. 2021 Výpis usnesení z 50. schůze Rady města Litovel, konané dne 18. března 2021
16. 04. 2021 Sběrný box pro výběr písemných podání je umístěn v TIC v Litovli
16. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021 schválené Radou města Litovel dne 25. února 2021
16. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021 schválené Radou města Litovel dne 4. února 2021
16. 04. 2021 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.

XML