Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - VHS Čerlinka, s.r.o. Litovel - SV Pňovice - obchvat obce Pňovice - výstavba vodovodního přivaděče
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - ustanovení opatrovníka - na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Klapka Luděk
15. 01. 2019 Oznámení zahájení stavebního řízení - Olomoucký kraj, stavba II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek A2, A3,B, C
14. 01. 2019 Oznámení - zahájení řízení o vydání společného povolení v rámci stavby Litovel - kanalizace Uničovská - bytovky
14. 01. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.III/3738, III/37313,III/37314, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace na trase Bílsko - Loučany
14. 01. 2019 Schválený rozpočet Města Litovel na rok 2019
10. 01. 2019 Návrh na opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení silnice III/37335,sil. III/373 6 a místní komunikace v obci Luká, část Veselíčko a část Březina
08. 01. 2019 Usnesení ve věci povolení vypouštění předčištěných odpad.vod z ČOV a povolení odběru podz.vod z kopané studny - Bouzov - Kanalizace a ČOV - přerušení řízení z důvodu nutnosti doplnění žádostí
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Kamil Strupek, Haňovice
08. 01. 2019 Rozpočtové opatření schválené Zastupitestvem města Litovel dne 20. prosince 2018
08. 01. 2019 Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 12. prosince 2018
07. 01. 2019 Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v § 53 odst.1 zákona č . 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
04. 01. 2019 Zveřejnění záměru města - pronájem části pozemku v k.ú. Litovel , parc. č. 1638/22, díl č. 7, ostatní plocha
04. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených městem Litovel a část školského obvodu spádové základní školy zřízené městem Litovel
04. 01. 2019 Smlouva číslo 2016020 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Tatran Litovel z. s.- činnost
04. 01. 2019 Smlouva číslo 2016025 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Tatran Litovel z. s.- extraliga házené
04. 01. 2019 Smlouva číslo 2016023 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - DHK Litovel - činnost oddílu
04. 01. 2019 Smlouva číslo 2016024 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Hanácký jezdecký klub Litovel, o. s.
04. 01. 2019 Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v § 53 odst.1 zákona č . 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
03. 01. 2019 Dražební vyhláška - veřejná dobrovolná elektronická dražba - Alois Tichý, Nová Ves
03. 01. 2019 Dražební vyhláška - povinný Karel Kabelík, Litovel
03. 01. 2019 Zveřejnění záměru města - pronájem nebytových prostor ke komerčnímu využití - budovy bývalé školy v objektu č.p.56 v místní části Unčovice
03. 01. 2019 Zveřejnění záměru města - směny částí pozemků parc.č.946/51, orná půda v k.ú. Červenka /vlastník Město Litovel/ za části z pozemků dále uvedených /vlastník Obec Červenka/
02. 01. 2019 Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu realizace stavby V 402 modernizace - výměna el.vodičů a stožárových konstrukcí - sil. II/373 a sil. III/37313
28. 12. 2018 Rozpočtové opatření schválené Zastupitestvem města Litovel dne 29. listopadu 2018
27. 12. 2018 Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 21. listopadu 2018
21. 12. 2018 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Litovel konaného dne 20. prosince 2018
20. 12. 2018 Zveřejnění záměru města - pronájem části pozemku díl č. 1 a díl č. 2, z pozemku parc. č. 849/3, zahrada v k.ú. Litovel
20. 12. 2018 Seznam žadatelů o byt města Litovel na rok 2019
20. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Nařízení ústního jednání k projednání podaných námitek - Město Litovel - Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635
20. 12. 2018 Zveřejnění záměru města - odprodej části pozemku parc. č. 186/68, ostatní plocha a parc.č. 127/3, ostatní plocha v k.ú. Nová Ves u Litovle
20. 12. 2018 Zveřejnění záměru města - odprodej části pozemku parc. č. 142/26, a parc.č. 227, trvalý travní porost v k.ú. Myslechovice u Litovle
18. 12. 2018 Výpis usnesení ze 3. schůze Rady města Litovel, konané dne 12. prosince 2018
17. 12. 2018 Smlouva číslo 2016023 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - DHK Litovel - činnost oddílu
17. 12. 2018 Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v § 53 odst.1 zákona č . 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
17. 12. 2018 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 20. prosince 2018
17. 12. 2018 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Litovel konaného dne 29. listopadu 2018
17. 12. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení - VHS Čerlinka s.r.o. - Vodovod Červenka, lokalita Klášterní - II. etapa
17. 12. 2018 Oznámení o zahájení řízení - Obec Bouzov - povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových
17. 12. 2018 Rozhodnutí - Město Litovel, schválení Kanalizačního řádu veřejné kanalizace v místní části Nová Ves
17. 12. 2018 Zveřejnění Návrhu rozpočtu města Litovel na rok 2019
17. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o městské policii, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2011
17. 12. 2018 Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 8. listopadu 2018
17. 12. 2018 Zveřejnění záměru města - směny částí pozemků parc.č.739/11 /zahrada/ a parc.č. 1583/1 /ostatní plocha/ v k. ú. Litovel
17. 12. 2018 Výpis usnesení z 2. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. listopadu 2018
17. 12. 2018 Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 25. října 2018
17. 12. 2018 KÚOK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru revmatologie /ambulantní péče/ pro území Litovel
17. 12. 2018 Usnesení z 1., ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litovel konaného dne 1. listopadu 2018

XML