« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Polní cesty C19 a C100 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-17004867530phpgvz4an.pdf
Tel.: 584 498 420 e-mail: katarina.macenauerova@mujes.cz www.jesenik.org
Masarykovo nám 167/1,790 01 Jeseník
pracoviště: XXXXX XXXXX XXXX/XX,XXX XX Jeseník X/X
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br>
Č.j.: MJ/64872/2023/ODSH/MK
Sp.zn.: MJ/39989/2023/10/ODSH/MK
Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498420
V Jeseníku dne 20.11.2023
<br>
Státní pozemkový úřad,IČO 01312774,Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka
Jeseník,Lipovská 125/12,790 01 Jeseník
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
Městský úřad Jeseník,Odbor dopravy a silničního hospodářství,jako speciální stavební úřad
příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),na podkladě žádosti o prodloužení platnosti
stavebního povolení,kterou dne 17.07.2023 podal stavebník: Státní pozemkový úřad,IČO
01312774,Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Jeseník,Lipovská 125/12,790
01 Jeseník (dále jen „stavebník“),podle § 115 odst.4 stavebního zákona
<br>
I.p r o d l u ž u j e
<br> platnost stavebního povolení,které vydal Městský úřad Jeseník,Odbor dopravy a silničního
hospodářství dne 29.06.2021 pod č.j.MJ/33926/2021/MK (sp.zn.MJ/57641/2020/28/ODSH/MK)
na stavbu
<br> Polní cesty C19 a C100 v k.ú.Mikulovice u Jeseníka
SO 01 Polní cesta C19
<br> SO 02 Polní cesta C100
<br> na pozemku parc.č.4798,4799 v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka,a to na dobu 2 let ode
dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,s dokončením do 12/2028 <.>
<br> Podle stavebního povolení se jedná o:
SO 01 Polní cesta C19: je navržena v kategorii P 4,0/20,jako jednopruhová obousměrná polní cesta se
čtyřmi výhybnami.Vozovku bude tvořit jízdní pruh šířky 3,5m,v úseku s výhybnou 5,5m <,>
s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25m.Vol...

Načteno

edesky.cz/d/7946164

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz