« Najít podobné dokumenty

Město Čelákovice - Rozhodnutí společné POVOLENÍ - Čelákovice, parc. č. 3199 - rekonstrukce části ulice Rybářská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čelákovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

230-23i.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MÚBNLSB-OD-143711/2023-MASPE
Naše sp.zn.: OD-44006/2023-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 16.11.2023
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Brandýs n.L.– St.Boleslav odbor dopravy,jako příslušný speciální stavební úřad podle §
40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích (dále jen zákona o pozemních
komunikacích) a podle § 15 zákona 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon),ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle ustanovení § 94j
stavebního zákona žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby nazvané
„Čelákovice – rekonstrukce části ulice Rybářská“ vše v k.ú.Čelákovice (Praha-východ) <,>
<br> kterou podal dne 28.08.2023 Město Čelákovice,IČ 00240117,se sídlem nám.5.května 1,250 88
Čelákovice,zastoupené na základě plné moci společností PSDS s.r.o <.>,IČ: 28098064 se sídlem
Trabantská 673/18,190 15 Praha 9 (dále jen „žadatel) <.>
<br> Na základě tohoto posouzení
<br> I.vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění vyhlášky
č.63/2013 Sb.toto
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> kterým schvaluje stavební záměr umístění a provedení stavby:
<br> „Čelákovice – rekonstrukce části ulice Rybářská“
<br> v rozsahu:
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
SO 401 Veřejné osvětlení
<br> na pozemku parc.č.3199 (ostatní plocha) v k.ú.Čelákovice <.>
<br> Popis:
Předmětem stavby je rekonstrukce ul.Rybářská ve městě Čelákovice v úseku od ul.U Kovárny po
Čelákovický potok,vč.bezejmenné komunikace na severu plochy křižovatky Rybářská x U Kovárny <.>
SO 101 zahrnuje rekonstrukci...

Načteno

edesky.cz/d/7945474

Meta

Územní plánování   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čelákovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz