« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Místní úprava provozu v křižovatce K Žižkovu x Spojovací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPN5E7NY.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPN5E7NY*
MHMPXPN5E7NY
<br>
<br>
<br>
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,>
a.s <.>
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
<br>
<br>
Vy izuje/tel.:
XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2326413/2023/O4/Šv Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2199347/2023PKD 06.11.2023
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný silniční správní ú ad
dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil
dne 23.10.2023 na základ žádosti právnické osoby Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,>
a.s <.>,IČ: 03447286 ízení o návrhu opat ení obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.§ 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „ správní ád “) a podle ust <.>
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,p edkládá návrh opat ení obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br>
spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místní komunikaci K Žižkovu a
Spojovací v rozsahu,dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za
níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br>
a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní
<br> značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umíst ním dopravního značení nesmí...
DZ K Zizkovu - usek NN2594 - Spojovaci rev2023-10-23 final rev1.pdf
E1
3
<br> C7
a "
<br> Zm
en
<br> še
ná
<br> "
<br> E1
3
<br> C7
a "
<br> Zm
en
<br> še
ná
<br> "
<br> VJ
EZ
<br> D P
OV
<br> OL
EN
<br> VJ
EZ
<br> D P
OV
<br> OL
EN
<br> 3,25
<br> 5,0
<br> 3,3
<br> 15,45 3
<br> 3
<br> 4,754 <,>
6
<br> 7,1
<br> 4,05
<br> 7,55
<br> 7,45
<br> 3,1
6,65
<br> V2b 3,0/1,5/0,125
V2b
<br> 1,5/1 <,>
5/0,2
<br> 5
<br> V1a/0,125 94m
<br> V2b 3,0/1,5/0,125
<br> V2b 3,0/1,5/0,125
<br> V4 (0,25) 12m
<br> V8
c
<br> V5
<br> V19
<br> V19
V1a/0,125 25m
<br> V2b 3,0/1,5/0,125
<br> V1a/0,125 10m
<br> V19
V5
<br> V2b 1,5/1,5/0,25
<br> V1a/0,25 15m
<br> V1a/0,125 94m
<br> V1b
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V8c
<br> V9a
<br> V2b 1,5/1,5/0,25
<br> IP
19
<br> P3
<br> ST
RA
<br> KO
NI
<br> CE
<br>
IS
3c
<br> Č.B
UD
<br> ĚJ
OV
<br> ICE
<br>
IS
3c
<br> BR
NO
<br>
<br>
<br>
<br> IS
3c
<br>
H
<br> RD
OL
<br> ŘE
ZY
<br> IS
4b
<br> CE
NT
<br> RU
M
<br>
<br>
IS
4c
<br> IJ4
a
<br> IJ4a
<br> IP
6
<br> P2BUSBUS
<br> V11a
V4 (0,25) 40m V12a
<br> V4 (0,5/0,5/0,25) 15m
<br> V4 (0,5/0,5/0,25)
V12aV2b 1,5/1,5/0,125
<br> V4 (0,25)
<br> IP
19
<br> V4 (0,5/0,5/0,25)
<br> V2a (3/6/0,125)
<br> C7
a
<br> VJ
EZ
<br> D
PO
<br> VO
LE
<br> N
E1
3
<br> IP20aE3a
5
<br> 0
m
<br>
IP20a
<br> V9c
<br> C7
b
<br> C7a
VJEZD PO
<br> VO
LENE13
<br> E1
3
<br> VJ
EZ
<br> D
PO
<br> VO
LE
<br> N
<br> V9c
<br> V2b (1,5
/1,5/0,2
<br> 5)V2a (3/6/0,125)
<br> BU
S B
<br> US
<br> V4 (0,5/0,5/0,25) 20m
<br> V4 (0,5/0,5/0,25) 10m
<br> V11a
V4 (0,25) 40m
<br> V4 (0,5/0,5/0,25) 15m
V12a
<br> V12aV13
<br> V10e
<br> IJ4
a
<br> V2a (3/6/0,125)
<br> V1a (0,125)
<br> V2a (3/6/0,125)
<br> V2b (3/1,5/0,125) V19
<br> C7b
E13
<br> VJEZD PO
VO
<br> LEN
<br> V4 (0,25) 8m
<br> C7a
<br> VJEZD POVOLEN E13
<br> C7a
VJEZD POVOLENE13
<br> P2
<br> P4
<br> P2
<br> soubor: F:\DOPRAVA\PGI 2429-20 K ZIZKOVU\D1 DOKUMENTACE STAVEBNI CASTI\D11 DOPRAVA\D115 DOP DOPRAVNI ZNACENI.DWG,uložen: 24/10/2023,05:52,tisk: 24/10/2023,05:56rozvržení: SDZ E2
<br> Objednatel: Zpracovatel: Zpracovate...

Načteno

edesky.cz/d/7945232

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz