« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - BESIP 2970480 Libická-Slezská, Praha 3 - ozn. zahájení spol. řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2392013_23_OZN SP Libicka-Slezska.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> - / 18.9.2023 Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 2392013/2023 Počet stran/příloh: 4/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1943174/2023 15.11.2023
<br>
O Z N Á M E N Í
Z A H Á J E N Í SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO Ř Í Z E N Í
<br>
Dne 18.9.2023 podal stavebník hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy
komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>,Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7,IČ 034 47 286,zastoupené
firmou Ing.XXXXXX XXXXX,Nežárská XXX,XXX XX Praha X,kterou dále zastupuje firma DIPO <,>
spol.s r.o <.>,Legerova 14,120 00 Praha 2,IČ 636 77 075,u odboru pozemních komunikací
a drah Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „stavební úřad“) žádost o vydání společného povolení
stavby nazvané:
<br> „BESIP 297048 Libická - Slezská,Praha 3,úprava křižovatky“
v rozsahu objektů:
SO 001 Bourací práce
SO 101 Vozovky a chodníky
SO 301 Odvodnění
SO 302 Odvodnění – hloubení jámy
<br> (dále jen „stavba“)
<br> Stavba má být umístěna a provedena na pozemcích č.parcelní 4147/2,4262 a 4263 v k.ú <.>
Vinohrady v Praze 3 <.>
<br> Za sousední pozemky považuje stavební úřad pozemky č.parcelní 2665,2679,2993/1 a 3003/2
v k.ú.Vinohrady v Praze 3 <.>
<br>
Popis stavby
<br> Stávající stav:
Křižovatka jednosměrných komunikací Libická a Slezská se nachází v zastavěném území v k.ú <.>
Vinohrady.Ulice Slezská je místní komunikací I.třídy.Povrch vozovky Slezské je z kamenné
dlažby,povrch vozovky Libické je asfaltový,povrch chodníků je asfaltový a obrubníky žulové <.>
Odvodnění komunikací je uličními vpustmi do kanalizace.Uliční prostor je osvětlen veřejným
osvětlením.Na všech čtyřech ramenech křižovatky jsou vyznačeny přechody pro chodce,které
jsou bezbariérové,ale bez úprav pro nevidomé a slabozraké.Rozhledové poměry na dva
přechody js...

Načteno

edesky.cz/d/7945223

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz