« Najít podobné dokumenty

Město Mladá Boleslav - návrh - doručení veřejnou vyhláškou (spol.jednání) - MB: Územní plán Němčice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mladá Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

07_širší vztahy.pdf
- - ""I'l',<.> <.>,Inf-:: Podklad: ZÚR S+ředočeského -"".Výkres: Plochy a koridory,v- I'.J." |.“.<.> :: a “liší._.I u_- „* l.<.>.- :.<.> - IÉHÍ - :-.Mmgůťáhahwnký '.<.>._;_-':- trium
<br>.+ ' <.>
<br>.I' '.-.<.> ".<.> '.*ch -.éš':r=ff'"-a?:Fr>—a!££š“:"| :.:.':::'.<.>.:'l:'.<.>.<.>.<.>.<.>.___I |_.a “=*“ „waa—
<br> a Ú " a „ -._'-" ________,—* i| LEGENDA =- --*» a.:'i".--„,_;
<br> _." -.<.> _.:“ 'i'.<.>.<.> i" " ---- " |—' Hranice ře
<br> * -.-*'5'1=---' '-,<.> r' s
<br> :".J' ' '- - _ _ _ _ CENTRA OSÍDLENÍ
<br>._.:“ © VYŠŠÍ CEN © STŘEDNÍ c: O LOKÁLNÍ c: PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝ
<br> KORIDOR Zl KORIDOR O HRANICE C REGIONÁLNÍ
<br> -'- ll-
<br> Ú 2 E M N [ P ' název výkresu: » Výkres ši -._ : "' proíekřam: Ing.arch.|VCI “.::-__ Smeřonovo 2 -._ '.:.:II' pořízovďrel: MGQÍSÝFÚÝ "“ "'- " -.-.:-_:_-._ odbor sToveb “ „ n' oddělení úze ll-l I:-; |_.<.> ___iiaIHI-IE ".<.>.<.> -.<.>.- '- quqvmel' Obec Němčí-
06_ZPF.pdf
| | | | |
<br> „,/v „„
<br> |HHHH
05_koordinacni výkres.pdf
' % WM _Wmm
04_konc. veř. infrastruktury.pdf
/
<br> „\
<br> /./\.<.> / i; /./ <.>
<br> /.„.<.> <.>,<.>.A [ 1./ <,>
<br> 'll'Í Č Í.fil.<.> <.>
<br> / \ AWMÉFLW \ /
<br> |H
03_VPS.pdf
VU_ 11
<br> š
02_hlavni ýkres.pdf
r XAF/M
<br> “\\Wk\\\\
01_zákl. cleneni území.pdf
návrh_ÚP Němčice_SJ_odůvodnění.pdf
Územní plán Němčice odůvodnění – návrh ke společnému jednání
<br> 30
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN
<br> Němčice
<br>
<br>
<br>
Odůvodnění
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Územní plán Němčice odůvodnění – návrh ke společnému jednání
<br> 31
<br>
<br>
Obsah odůvodnění územního plánu
<br> a.Postup při pořízení územního plánu
<br> b.Přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
<br> c.Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území
<br> d.Přezkoumání souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích předpisů
<br> e.Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů,popřípadě s výsledkem řešení rozporů
<br> f.Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informaci
o výsledcích vyhodnocení vlivů na životní prostředí
<br> g.Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona
<br> h.Sdělení,jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona zohledněno <,>
s uvedením závažných důvodů,pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
<br> i.Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
i.1 Vymezení zastavěného území
i.2 Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce a podmínek pro ochranu kulturních
i.3 Odůvodnění urbanistické koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch a ploch
<br> přestavby a řešení systému sídelní zeleně
i.3.1 Odůvodnění urbanistické koncepce
i.3.2 Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch
i.3.3 Přehled a zdůvodnění ploch přestavby
i.3.4 Vymezení a zdůvodnění ploch změn v krajině
i.3.5 Přehled a zdůvodnění ploch koridorů nadmístního významu
i.4 Odůvodnění koncepce veř.infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování
i.4.1 Doprava
i.4.2 Technická infrastruktura
i.4.3 Občanské vybavení
...
návrh UP_Němčice_SJ_výrok.pdf
Územní plán Němčice –návrh ke společnému jednání
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN
Němčice
<br>
<br>
<br> textová část
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Územní plán Němčice – návrh ke společnému jednání
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zadavatel: Obec Němčice
Němčice čp.8
294 42 Luštěnice
e-mail: obecnemcicemb@seznam.cz
tel.: 728 755 988
určený zastupitel: starosta obce XXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
<br> odbor stavební a rozvoje města,oddělení územního plánování
Komenského náměstí 61
293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Smetanova XXX
<br> XXX XX Kolín X
autorizace ČKA č.1195
mobil: 602 478 284
e-mail: ivana.schwarzmannova@seznam.cz
<br>
<br>
<br>
Digitální zpracování: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Němčice – návrh ke společnému jednání
<br> 3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _______________________________________________________________________
<br> Záznam o účinnosti:
_______________________________________________________________________
<br> označení správního orgánu,který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Němčice
_______________________________________________________________________
<br> datum nabytí účinnosti územního plánu:
_______________________________________________________________________
<br> jméno a příjmení,funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX - referent územního plánování Magistrát města XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> odbor stavební a rozvoje města,oddělení územního plánování
<br>
<br>
<br>
<br> _______________________________________________________________________
<br> otisk úředního razítka: podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………
<br>
<br>
Územní plán Němčice – návrh ke společnému jednání
<br> 4
<br>
<br>
<br> Obec Němčice
<br>
Č.j.: v Němčicích dne...
Veřejná vyhláška - projednání návrhu ÚP Němčice.pdf
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
Odbor stavební a rozvoje města
<br> Oddělení územního plánování
Komenského náměstí 61,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> SPIS.ZN.: OStRM/XXXXX/XXXX/StPi
<br>
<br>
<br>
Č.J.: MMMB/150338/2023/ÚP/StPi
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> pitlounova@mb-net.cz
<br> DATUM: 20.11.2023
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČICE
<br>
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,Odbor stavební a rozvoje města,Oddělení územního plánování
<br> (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen "stavební zákon"),pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona návrh Územního plánu
<br> Němčice <.>
<br> Pořizovatel v souladu s § 50 odst.3 stavebního zákona doručuje návrh Územního plánu Němčice
<br> veřejnou vyhláškou <.>
<br> Do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele
<br> písemné připomínky.K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.Připomínky jsou
<br> podáním,které musí obsahovat náležitosti podle § 37 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Ve lhůtě od 20.11.2023 do 8.1.2024 včetně je možné do návrhu Územního plánu Němčice
<br> nahlédnout u pořizovatele - Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,vedlejší budova "věž",X.patro <,>
<br> kancelář.č.62 (v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin,v jiné dny po předchozí
<br> domluvě) <.>
<br> Ve stejné lhůtě je návrh Územního plánu Němčice rovněž k nahlédnutí na Obecním úřadu
<br> Němčice (úřední hodiny středa 19:00 - 20:30 hodin,v jinou dobu po předchozí domluvě se
<br> starostou obce,XXX XXXXX XXXXX,tel.č.XXX XXX XXX) <.>
<br> Připomínky musí být podány v souladu s § 37 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (Z podání musí být patr...

Načteno

edesky.cz/d/7945049

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Rozpočet   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   Prodej   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mladá Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz