« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_Usnesení ve věci vedení deklaratorního řízení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace - 20. listopad 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 20. 11. 2023   Sňato: 6. 12. 2023
1
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů <.>
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> U s n e s e n í
<br>
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Bystrc,odbor životního prostředí a dopravy,příslušný silniční správní
<br> úřad ve věcech místních komunikací,podle ust.§ 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o pozemních komunikacích“),a článku
<br> 30 odst.2 písm.b) vyhlášky Statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve
<br> znění pozdějších změn a doplňků,v řízení o žádosti,kterou podal XXX XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem
<br> Výhon 56/1,635 00 Brno,kterého zastupuje XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Kubíčkova 869/3,635 00 Brno <,>
<br> dne 01.11.2023,ve věci vedení deklaratorního řízení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace
<br> na pozemcích p.č.3061/24,3061/25,3061/14,3061/26,3061/20,3061/21,3061/1,3061/13,3061/12 <,>
<br> 3061/11,3061/10,3061/5,3061/7,3061/6,3061/4,3061/8,1931/6,3061/9,3061/34 v k.ú.Bystrc,obec
<br> Brno,ve smyslu ust.§142 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br>,<,> správní řád“),a § 7 odst.1 zákona o pozemních komunikacích,rozhodl v souladu s ust.§ 36 odst.1 správního
<br> řádu takto:
<br> Účastníkům správního řízení vedeného u zdejšího silničního správního úřadu pod sp.zn.OŽPD/D/1686-23 <,>
<br> se podle § 39 odst.1 správního řádu se stanovuje lhůta k navrhování důkazů a jiným návrhům podle ust.§ 36
<br> odst.1 a § správního řádu do 07.12.2023,kdy ve věci proběhne místní šetření <.>
<br>
<br>
<br>
NAŠE Č.J.: MCBYS/23-18184/ZP
<br> SPIS.ZN.: OŽPD/D/1686-23
<b...

Načteno

edesky.cz/d/7944902

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz