« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_Oznámení o zahájení řízení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace a konání místního šetření - 20. listopad 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 20. 11. 2023   Sňato: 6. 12. 2023
1
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů <.>
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Oznámení o zahájení řízení a konání místního šetření
<br>
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Bystrc,odbor životního prostředí a dopravy,příslušný silniční správní
<br> úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací,podle ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona
<br> č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o pozemních
<br> komunikacích“),a článku 30 odst.2 písm.b) vyhlášky Statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává
<br> Statut města Brna,ve znění pozdějších změn a doplňků oznamuje,že XXX XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem
<br> Výhon 56/1,635 00 Brno,kterého zastupuje XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Kubíčkova 869/3,635 00 Brno
<br> (dále jen,<,> žadatel“),podal dne 01.11.2023 žádost o vedení deklaratorního řízení o existenci veřejně
<br> přístupné účelové komunikace na pozemcích p.č.: 3061/24,3061/25,3061/14,3061/26,3061/20,3061/21 <,>
<br> 3061/1,3061/13,3061/12,3061/11,3061/10,3061/5,3061/7,3061/6,3061/4,3061/8,1931/6,3061/9,3061/3
<br> v k.ú.Bystrc,obec Brno,ve smyslu ust.§142 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen,<,> správní řád“) a § 7 odst.1 zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> V souladu s ust.§ 44 odst.1 správního řádu bylo předmětné správní řízení zahájeno doručením podání
<br> žadatele Úřadu městské části města Brna Brno-Bystrc <.>
<br> Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části města Brna Brno-Bystrc oznamuje podle § 47 odst.1
<br> správního řádu zahájení správního řízení ve výše uvedené věci všem známým účastníkům řízení.Z...

Načteno

edesky.cz/d/7944901

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz