« Najít podobné dokumenty

Obec Těrlicko - Rozhodnutí, Schválení stavebního záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těrlicko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace koordinační výkres
( f'—_ ____„___.<.>._—— —,? „___LW.<.>
<br> PROVIZ.BOUDA
<br> II vytyčovací přímka
<br> Í,_ _ L <.>,—— + + gui-'i' _„__.<.> »—»—'“ __a—a /
<br> <37HQŠ
<br> \.„Ma.<.> -—„.<.>.<.>.<.>.„ <.>
<br> 2680/ ]
<br> u1= 47/109.<.> <.>
<br> so 01 SKLADOVACÍ HALA
<br> \_
<br> ur=.o DN
<br> ' 11610——-——- —-—__9000 _______1„ —Í - VBA "“
<br> (].—___—
<br> 125
<br> +'++:_,Ž.Ji»:—++++**+“ 'i'./'Yl/)/— /7" ' ( 2680/15 *
<br> ____.„_.-——>'„
<br> OBECNÍÚŘAD 735 42 TĚRLICKO
<br>.<.> <.>
<br> 1839 -' '- ' “'J'jž;rm':éšžšřéťiřm>
<br> ASFALTOVÝ DVÚR
<br> STÁVAJ.ŠACHTA
<br> Lammmsňí NOVÉ:
<br> ! \_ m 1 \ W=0'775 __ N _ ELEKTRO NN DOM.ROZVOD (] __ >— _.DEŠ'TOVÁ KANAL.PŘÍPOJKA
<br> STÁVAHCÍ
<br> — >— __ DEŠTOVÁ KANAUZACE (MAJITEL STAVEBNÍK) ' STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA NA P.Č.2680/1 Ej“—15513 VÝMĚNA DEGRAD.ASFALT.PLOCHY ZA ZATRAVN.TVÁRNICE q „+: 1+ STÁVAJÍCÍ TRÁVNÍK.82
<br> HRANICE PARCEL
<br> ' a v —.<.> -—v— + + ' + + * ĚĚ+ + + *L*L++ + + * '" +1- * *
<br> ++*
<br> '.VÝSTAVBA SKLADU PČ.2880/1 T „ '
<br> „\ '\L* ŠD'FEJJACGE K©©E€©DNA©WÚUČÉĚ
<br> KÚ 'HORNÍ TĚRLICKD
<br> m.Anew.ADAM mw Dungeon mom OSNAVA
<br> 0
<br> DoKUMENTACE pao ún.—ep Dom—reťb-lš— PoVo
<br> mamma-II“.MO
Rozhodnutí, Schválení stavebního záměru
Obecní úřad Těrlicko
Májová 474/16,735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko IČ: 00297 666
<br> DIČ: CZ00297 666
Stavební úřad a silniční správní úřad
Č.j.: 2834/2023/OTER/SúSsú-7
Spis.zn.: 2834/2023/OTER/SúSsú
Vyřizuje: XXXX XXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: petr.musalek@terlicko.cz
<br> Datum: 9.11.2023
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Obecní úřad Těrlicko,stavební úřad a silniční správní úřad,jako příslušný stavební úřad dle § 13
odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94j až 94o
tohoto zákona žádost o vydání (dodatečného povolení) společného povolení,kterou dne 11.9.2023 podal
Ing.XXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Promenádní 481/11,735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko <,>
prostřednictvím Ing.Arch.XXXXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Kuncovka XXXX/X,XXX XX Horní Suchá
(dále jen "stavebník").Na základě tohoto posouzení Obecní úřad Těrlicko,stavební úřad a silniční
správní úřad vydává podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> společné povolení
<br>
pro soubor staveb s názvem „Výstavba skladu p.č.2680/1 k.ú.Horní Těrlicko“
na pozemcích par.č.2680/1 a 2679 v k.ú.Horní Těrlicko,obsahující stavbu haly
a staveb souvisejících,tj.dešťové kanalizace se vsakovacím objektem a domovní přívod elektro NN <,>
kterým podle § 94p odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br>
schvaluje stavební záměr
<br>
<br> s názvem výše uvedeným na pozemcích par.č.2680/1 a 2679 v k.ú.Horní Těrlicko <.>
<br>
<br> Účastníci řízení dle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů:
<br> 1) Ing.XXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Promenádní 481/11,735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko
<br>
Druh a účel stavebního záměru:
Jedná se o výstavbu jednopodlažního skladu půdor...

Načteno

edesky.cz/d/7944682

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těrlicko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz