« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 203 Ex 05087/23 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo)-2023-11-20-09-11-43.pdf
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 0508723
<br>
<br> značka oprávněného: MEST 19101/2023 FO 166/2019
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Olomouci dne 14.3.2023,č.j.50EXE3437/2023-
11,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: příkaz ze dne 28.12.2017,č.j <.>
MEST 171497/2017,OVV 30592/2017 vydal Městský úřad Šternberk,odbor vnitřních věcí,oddělení přestupkové <,>
příkaz ze dne 30.9.2021,č.j.MEST 117922/2021 sp.zn.FO 166/2019 lin vydal Městský úřad Šternberk - finanční odbor
k uspokojení pohledávky oprávněného: Město Šternberk,Horní náměstí 16,78501 Šternberk,IČO 00299529,proti
povinnému: XXXXX XXXXXX,Bystročice XXX,XXXXX Bystročice Bystročice,nar.17.2.1982,IČO 71589996,v částce 3
500,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br>
I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 17.1.2024 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 17.1.2024 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se p...

Načteno

edesky.cz/d/7944311

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz