« Najít podobné dokumenty

Město Přerov - Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí D55, stavba 5502 Kokory - Přerov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přerov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby D55 02.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
Sp.zn.: KÚOK/50402/2022/ODSH-SH/131 Dne 15.listopadu 2023
Č.j.: KUOK 120261/2023
Počet listů: 20
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
Spisový znak - 328.4,skartační znak/skartační lhůta – A/5
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXX XXXXXXXX
tel.: XXX XXX XXX
datová schránka: qiabfmf
e-mail: posta@olkraj.cz
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen
„krajský úřad“),jako příslušný orgán kraje ve smyslu ust.§ 2e odst.1 zákona č.416/2009
Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“) a ust <.>
§ 7 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),ve věci žádosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha,o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby,v souladu s ust.§ 68 odst.2 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
označuje účastníky řízení,na které se rozhodnutí vztahuje (ust.§ 27 odst.1 právního řádu) <,>
samostatně v rozdělovníku tohoto rozhodnutí,který pro tento účel tvoří nedílnou část jeho
výrokové části,a na základě výsledku posouzení žádosti,podle ust.§ 93 odst.3 stavebního
zákona
<br> prodlužuje
<br> o 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
<br> dobu platnosti územního rozhodnutí č.52/2016 vydaného Magistrátem města Přerova <,>
Odborem stavebního úřadu a životního prostředí dne 15.6.2016 pod č.j <.>
MMPr/079011/2016/Kl,pro umístění stavby
<br> „D55,stavba 5502 Kokory – Přerov“
<br> v rozsahu stavebních objektů a...

Načteno

edesky.cz/d/7944191

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Ustanovení opratrovníka   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přerov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz