« Najít podobné dokumenty

Obec Křenovice (Přerov) - Návrh rozpočtu SOMSH na rok 2024 v Kč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křenovice (Přerov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec KřenoviceInformace o správci
Obecní úřad Křenovice,18,752 01 Křenovice,IČO 00636304
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: podatelna@krenovice.net
Pavlína Rosslerová
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl ...
Otevřená data
Otevřená data - Úřední deska - Obec Křenovice
RSS
Úřední deska – Křenovice
Domů
Úvod | krenovice.netTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Obec Křenovice
Křenovice se nachází v nejúrodnější části hanácké roviny rozprostírající se mezi Prostějovem a Chropyní,jihozápadně od města Kojetín,na pravém břehu řeky Hané.Celková rozloha činí 904 ha.Katastr Křenovic leží v prostoru mezi řekou Haná (195 m n.m.) a nejsevernějším okrajem Litenčické pahorkatiny (353 m n.m.).Katastrální území obce má protáhlý tvar od severu k jihu,načež na jeho severním okraji je soustředěná zástavba a na jižním okraji,který tvoří hranici Olomouckého a Zlínského kraje,se rozprostírá souvislý lesní porost Křenovický les,XXX XXXXXXXX a XXXXXXXXXX XXX.Výraznými krajinnými dominantami jsou Hradiska - lokalita cenných archeologických nálezů,Křenovské louky – registrovaný významný krajinný prvek ÚSES a vodní toky Syrovátka,Vlčidolka (Močidlo) a Kladka. 
Veřejně dostupné zdroje mylně uvádí,že nejstarší zmínka o Křenovicích pochází z období let 1320 – 1322.Jedná se o nedatovanou listinu,kterou byl ujednán prodej poloviny vsi „Crenouicz prope Cogetin“,a to mezi prodávajícím Závišem z Potštátu a nabyvatelem Konrádem I <.>,biskupem olomoucké kapituly.Dvě nezávislá badatelská zjištění z nedávné doby dokládají,že zmíněná listina byla sepsána a potvrzena roku 1318.Takto získanou polovinu vsi odkázal XXXXXX I.roku XXXX metropolitní kapitule u sv.Václava na hradě olomouckém.Druhá polovina Křenovic měnila postupně své majitele,a to až do roku 1406,kdy došlo ke sloučení se statky kapitulními.Od této doby je celá ves v majetku olomoucké kapituly.Křenovice se pyšní nejstarším známým vesnickým znakovým privilegiem na Moravě,uděleným 13.července 1496 v Olomouci.Privilegium potvrzuje český XXXX XXXXXX Jagellonský listinou sepsan...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec KřenoviceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace Hlášení rozhlasu Zprávy Volby Zhodnocení Upozornění Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nařízení Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.Rozp.Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Záměr obce pronajnou Záv.účet a XXX.Záv.účet Výzva Pozvánky Svolání X.zasedání OVK Usnesení Zápis Záměr výpůjčky Záměr pachtu nabídka Exekuční příkaz Opatření Stavba povolena Souhlas výhled Záměr Oznámení o zahájení Mimořádné opatření Zákon Petice Střednědobý výhled Záměr prodeje pozemk Návrh závěrečného úč Návrh rozpočtu Původce (bez omezení) OÚ Křenovice FÚ Kojetín KÚ Olomouc Svazek obcí mikroreg Městský úřad Přerov,Městský úřad Přerov ZŠ a MŠ Křenovice Zeměměřický ústav Pr MZ-PÚ Přerov FÚ Kroměříž SOSM FÚ Přerov MM Přerova KVS Olomouc MD Vak Město Kojetín MěÚ Kojetín ČEZ Ostrava Soukr.osoba VZP HZS EÚ Přerov PÚ Přerov Sekaninová Policie ČR Okresní soud exekutor ČEZ Distribuce a.s.ČSÚ ÚP Poz.fond ČR Olomouc Olomoucký kraj Exekutorský úřad Olo Kancelář fin.arbitra SVS EÚ Břeclav FÚ Olomouc Exekutorský úřad Biopas Kroměříž Střední Haná,o.p.s.Úřad pro zastupování MŽP MZ KPÚ Olomouc Klub dárců krve Krom SPÚ Olomouc Obec Tvorovice Mgr.Sobíšková Z <.>,Kamenský R.Státní poz.úřad,Katastrální úřad Obec Stříbrnice Statutární město Pře Obec Dobromilice Obec Mořice Exekutorský úřad Brn AGRO-DRUŽSTVO MORAVA Senergos Ostopovice Město Příbor MV Obec Křenovice ZOD Agrispol Ministerstvo zdravot Obec Klenovice na Ha Obec Veselíčko Muzeum Komenského Př Krajská hygienická s Dražební společnost Sdružení pro rozvoj Magistrát Prostějov Český telekomunikačn MAS Střední Haná o.p Datum od Datum do XXXXXX Text přes...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec KřenoviceNalezeno 10 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 10:11:58
Název
Značka
Typ
Původce
Datová sada otevřených dat – Úřední deska – Obec Křenovice
{"timestamp":"2023-11-20T12:26:04.6193391+01:00","@context":"https://ofn.gov.cz/úřední-desky/2021-07-20/kontexty/úřední-deska.jsonld","typ":"Úřední deska","iri":"https://data.imunis.cz/zdroj/úřední-deska/organizace/krenovice","stránka":"https://krenovice.imunis.cz/edeska","provozovatel":{"typ":"Osoba","ičo":"00636304"},"informace":[{"typ":["Digitální objekt","Informace na úřední desce"],"iri":"https://data.imunis.cz/zdroj/úřední-deska/organizace/krenovice/informace/2536","url":"https://krenovice.imunis.cz/edeska/detail?id=2536","název":{"cs":"Návrh rozpočtu SOMSH na rok 2024 v Kč"},"vyvěšení":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2023-11-20T11:11:58+01:00"},"relevantní_do":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2024-02-28T21:11:58+01:00"},"číslo_jednací":"47","revize":"1","agenda":[{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Návrh rozpočtu"}},{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Svazek obcí mikroregionu Střední Haná"}}],"dokument":[{"typ":"Digitální objekt","název":{"cs":"47/1"},"url":"https://krenovice.imunis.cz/edeska/file?id=46784","typ_média":"http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf"}]},{"typ":["Digitální objekt","Informace na úřední desce"],"iri":"https://data.imunis.cz/zdroj/úřední-deska/organizace/krenovice/informace/2535","url":"https://krenovice.imunis.cz/edeska/detail?id=2535","název":{"cs":"Usnesení z 9.zasedání zastupitelstva obce Křenovice"},"vyvěšení":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2023-11-09T15:32:38+01:00"},"relevantní_do":{"typ":"Časový okamžik","datum_a_čas":"2023-11-27T15:32:38+01:00"},"číslo_jednací":"46","revize":"1","agenda":[{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Usnesení"}},{"typ":"Agenda","název":{"cs":"Obec Křenovice"}}],"dokument":[{"typ":"Digitální objekt","název":{"cs":"46/1"},"url":"https://krenovice.imunis.cz/edeska/file?id=46764","typ_média":"http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf"}]},{"typ":["Digitální objekt","Informace na úřední desce"],"iri":"https://data.imunis.cz/zdroj/úřední-deska/organizace/krenovice/...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec KřenoviceInformace o správci
Obecní úřad Křenovice,18,752 01 Křenovice,IČO 00636304
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: podatelna@krenovice.net
Pavlína Rosslerová
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl ...
Otevřená data
Otevřená data - Úřední deska - Obec Křenovice
RSS
Úřední deska – Křenovice
Domů
Úvod | krenovice.netTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Obec Křenovice
Křenovice se nachází v nejúrodnější části hanácké roviny rozprostírající se mezi Prostějovem a Chropyní,jihozápadně od města Kojetín,na pravém břehu řeky Hané.Celková rozloha činí 904 ha.Katastr Křenovic leží v prostoru mezi řekou Haná (195 m n.m.) a nejsevernějším okrajem Litenčické pahorkatiny (353 m n.m.).Katastrální území obce má protáhlý tvar od severu k jihu,načež na jeho severním okraji je soustředěná zástavba a na jižním okraji,který tvoří hranici Olomouckého a Zlínského kraje,se rozprostírá souvislý lesní porost Křenovický les,XXX XXXXXXXX a XXXXXXXXXX XXX.Výraznými krajinnými dominantami jsou Hradiska - lokalita cenných archeologických nálezů,Křenovské louky – registrovaný významný krajinný prvek ÚSES a vodní toky Syrovátka,Vlčidolka (Močidlo) a Kladka. 
Veřejně dostupné zdroje mylně uvádí,že nejstarší zmínka o Křenovicích pochází z období let 1320 – 1322.Jedná se o nedatovanou listinu,kterou byl ujednán prodej poloviny vsi „Crenouicz prope Cogetin“,a to mezi prodávajícím Závišem z Potštátu a nabyvatelem Konrádem I <.>,biskupem olomoucké kapituly.Dvě nezávislá badatelská zjištění z nedávné doby dokládají,že zmíněná listina byla sepsána a potvrzena roku 1318.Takto získanou polovinu vsi odkázal XXXXXX I.roku XXXX metropolitní kapitule u sv.Václava na hradě olomouckém.Druhá polovina Křenovic měnila postupně své majitele,a to až do roku 1406,kdy došlo ke sloučení se statky kapitulními.Od této doby je celá ves v majetku olomoucké kapituly.Křenovice se pyšní nejstarším známým vesnickým znakovým privilegiem na Moravě,uděleným 13.července 1496 v Olomouci.Privilegium potvrzuje český XXXX XXXXXX Jagellonský listinou sepsan...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec KřenoviceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace Hlášení rozhlasu Zprávy Volby Zhodnocení Upozornění Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nařízení Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.Rozp.Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Záměr obce pronajnou Záv.účet a XXX.Záv.účet Výzva Pozvánky Svolání X.zasedání OVK Usnesení Zápis Záměr výpůjčky Záměr pachtu nabídka Exekuční příkaz Opatření Stavba povolena Souhlas výhled Záměr Oznámení o zahájení Mimořádné opatření Zákon Petice Střednědobý výhled Záměr prodeje pozemk Návrh závěrečného úč Návrh rozpočtu Původce (bez omezení) OÚ Křenovice FÚ Kojetín KÚ Olomouc Svazek obcí mikroreg Městský úřad Přerov,Městský úřad Přerov ZŠ a MŠ Křenovice Zeměměřický ústav Pr MZ-PÚ Přerov FÚ Kroměříž SOSM FÚ Přerov MM Přerova KVS Olomouc MD Vak Město Kojetín MěÚ Kojetín ČEZ Ostrava Soukr.osoba VZP HZS EÚ Přerov PÚ Přerov Sekaninová Policie ČR Okresní soud exekutor ČEZ Distribuce a.s.ČSÚ ÚP Poz.fond ČR Olomouc Olomoucký kraj Exekutorský úřad Olo Kancelář fin.arbitra SVS EÚ Břeclav FÚ Olomouc Exekutorský úřad Biopas Kroměříž Střední Haná,o.p.s.Úřad pro zastupování MŽP MZ KPÚ Olomouc Klub dárců krve Krom SPÚ Olomouc Obec Tvorovice Mgr.Sobíšková Z <.>,Kamenský R.Státní poz.úřad,Katastrální úřad Obec Stříbrnice Statutární město Pře Obec Dobromilice Obec Mořice Exekutorský úřad Brn AGRO-DRUŽSTVO MORAVA Senergos Ostopovice Město Příbor MV Obec Křenovice ZOD Agrispol Ministerstvo zdravot Obec Klenovice na Ha Obec Veselíčko Muzeum Komenského Př Krajská hygienická s Dražební společnost Sdružení pro rozvoj Magistrát Prostějov Český telekomunikačn MAS Střední Haná o.p Datum od Datum do XXXXXX Text přes...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec KřenoviceNalezeno 10 záznamů.Poslední změna: 20. 11. 2023 10:11:58
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Křenovice
Kontakty
Kontakty | krenovice.netTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Telefon
Úřední hodiny
pondělí9:00 - 12:00 13:00 - 15:00 středa9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Jméno - povinné E-mail - povinné Telefon Vaše zpráva - povinné Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi.Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů Prosím potvrďte - povinné Nechte prosím toto pole prázdné,používá se pro ochranu proti spamu.- povinné
Adresa
Úřední hodiny
Strategický plán rozvoje obce Křenovice
Strategický plán rozvoje obce Křenovice | krenovice.netTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Strategický plán rozvoje obce Křenovice
Soubor Strategický plán rozvoje obce Křenovice ke stažení zde:
Úřední hodiny
Územní plán Křenovice
Územní plán Křenovice | krenovice.netTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Územní plán Křenovice
Úřední hodiny
Inzerce
InzerceTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Nový regionální pracovní portál
 
Úřední hodiny
Památky
PamátkyTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Historie:
Byla postav
XXX v roce XXXX na poděkování za konec cholerové epidemie,která se na Kojetínsku lavinovitě rozšířila po záplavě v roce 1830.Pramen na křenovském obecním pastvisku byl „chráněn vojskem před užíváním.Děvče šestnáctileté,stížené cholerou,žádalo vody odtamtud.Bráněno jí v XXX,konečně voda potají zaopatřena a průjem po ní ustal." Mělo se tak stát právě o svátku sv.Anny.Rychle se to rozkřiklo,prý „až z Brna dojížděli,chtěli kupovati.Postavena obcí kaplička.Voda proslavena a používána při průjmech k zastavení." Původní obraz sv.XXXX v kapličce velmi trpěl vlhkem,proto byl „objednán od firmy Insam a Reinoth v Gródenu stejně velký dřevěný reliéf s obrazem sv.XXXX s dítkem P.Marií,který umístěn právě v XXX výklenku ve zdi,kde obraz dřívější byl pověšen.Obraz v roce 1912 v tichosti posvěcen,jelikož darovatelka XXXX XXXXXXXX (z č.XX) si nepřála žádné okázalejší slavnosti." V roce 1974 bouře vyvrátila jednu z lip u kaple,která rozbila její střechu a silně poškodila zdivo.Na opravu čekala kaple do podzimu 1976,kdy byla zvětšena a postavena od základů znovu.Zničený reliéf sv.Anny nahradil obraz neznámého malíře.Plechovou střechu z hliníkových šablon,které zbyly po výměně šifrové krytiny kostela (1964) ukradli vandalové na podzim 1999,novou dostala kaple 10.prosince 1999.Střecha vydržela XXX do června XXXX,kdy byla krytina opět poškozena.Dnes je kaple kryta bonnským šindelem.Opravu kaple,v podstatě šlo o výstavbu nové kaple na nových zvětšených základech,zabezpečovala především p.XXXXX XXXXXXX s manželem Aloisem Bradou.Dřevěné obložení provedl místní stolař p.XXXX XXXXX.X Kamenný kříž u kaple dala postavit vdova XXXXXXXXX XXXXXXXXXX z čp.XXX n...
Akce v okolí
Akce v okolíTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Akce v okolí
Pozvánka na celostátní prodejní zahradnickou výstavu Floria PODZIM 2023, která se uskuteční v termínu 28.září – 1.října 2023 na Výstavišti Kroměříž <.>
Celostátní prodejní výstava je určena pro všechny zahradníky a zahrádkáře <.>
Nakoupíte vše potřebné pro dům a zahradu.Pořídíte okrasné cibuloviny,ovocné stromy,bonsaje nebo chryzantémy <.>
HUDEBNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM:
sobota 30.září BRONTOSAUŘI REVIVAL
neděle 1.října FOXY HUNTERS
 ____________________________________________________________________________________________
 
Výstaviště Brno:
 
 
Úřední hodiny

Načteno

edesky.cz/d/7944068

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křenovice (Přerov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz