« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dokumenty 067 EX 17298/19-376-usn.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP1568-EX 1729819-376_DTR20231115_3715413585466931344.pdf
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> č.j.: 067 EX 17298/19-376
č.o.: 6282
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 79
EXE 1067/2019-12,které vydal Městský soud v Brně,dne 18.9.2019 ve prospěch oprávněného 1 <.>
XXXXXX XXXXXXX,Alešova XX/XX,XXXXX,Brno,r.č.020605/4222,zast.JUDr.XXXXX XXXXX <,>
advokát,Josefa Knihy XXX,XXXXX,Rokycany,2.XXXXXX XXXXXXXXX,Alešova XX/XX,XXXXX <,>
Brno,r.č.025605/4260,zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Josefa Knihy XXX,XXXXX,Rokycany a v
neprospěch povinného: XXXXXX XXXXXXXX,Renneská třída XX/XX,XXXXX,Brno,nar.06.03.1974
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst.2 exekučního řádu o d r o č u j e dražební
jednání nařízené usnesením č.j.067 EX 17298/19-354 ze dne 4.10.2023,a to na neurčito <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Usnesením – dražební vyhláškou č.j.067 EX 17298/19-354 ze dne 4.10.2023,byla na den
15.11.2023 nařízena dražba nemovitých věcí povinného:
<br> S ohledem na skutečnost,že povinná podala návrh na odklad exekuce,rozhodl soudní exekutor tak <,>
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí,a dražební jednání nařízené na den 15.11.2023 odročil
na neurčito <.>
<br> P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst.1 písm.a) o.s.ř.v platném znění,není proti tomuto usnesení
odvolání přípustné <.>
<br> V Praze dne 15.11.2023
otisk úředního razítka
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,v.r <.>
soudní exekutor
<br> Mail: e-podatelna@exekuce.eu
<b...

Načteno

edesky.cz/d/7943834

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz