« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Exekuční příkaz s p.m., Usnesení - dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - dražební vyhláška_ č. j. 099 EX 2760_16-136.pdf
Č.j.099 EX 2760/16-136
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Karlovo nám.17,120 00
Praha 2,pověřený opatřením Městského soudu v Brně ze dne 17.8.2016,č.j.111 EXE 1858/2016-
10,vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 22.5.2015 <,>
č.j.36 C 180/2014-40 ve věci
<br> oprávněného CENTROPOL ENERGY,a.s <.>,IČO: 25458302,se sídlem Vaníčkova 1594/1 <,>
400 01 Ústí nad Labem,zastoupení JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>,advokát <,>
advokát se sídlem Jáchymova 26/2,110 00 Praha 1 - Staré Město
<br> proti
<br> povinnému XXXXXXX XXXXX,datum narození XX.X.XXXX,bytem Vranovská 362/20,614 00
Brno - Zábrdovice
<br> pro 15 789,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl takto:
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> I <.>
<br> Pořadové číslo dražebního jednání: 1.kolo <.>
<br> Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 9.1.2024 od 13:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 9.1.2024 ve 13:30 hodin.Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném
znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž
by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:
<br> ideální podíl o velikosti 1/8
<br> - jednotka č.p./č.jednotky 2141/3,byt,Vymezeno ...

Načteno

edesky.cz/d/7943831

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz