« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - usnesení - ustanovení opatrovníka: SZ UMO4/15020/22/Pap

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-15020.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
Odbor tajemníka - Oddělení právní a správních činností
<br> Mohylová 1139/55,312 64 Plzeň
<br>
SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA PLZEŇ
<br> SZ UMO4/15020/22 UMO4/16343/23 Mgr.Dana Papáčková/378036667 10.11.2023
<br>
<br>
<br>
<br> USNESENÍ
<br> USTANOVENÍ OPATROVNÍKA
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,Odbor tajemníka,Oddělení právní a správních činností,jako
<br> správní orgán příslušný podle §§ 60 a 62 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o
<br> nich,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 32 odst.5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení o přestupku proti majetku podle § 8 odst.1 písm.a)
<br> bod 4 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,kterého se měl
<br> dopustit
<br> Akaki Solomonidze,nar.12.4.1994,Ivan Dzhavahishvili 6,Batumi,Gruzie
<br> (dále jen „účastník“),účastníkovi
<br> u s t a n o v u j e o p a t r o v n í k a
<br> podle § 32 odst.2 písm.d) správního řádu,kterým je:
<br> XXXXX XXXXXXX,referent Úřadu městského obvodu Plzeň X,Mohylová XXXX/XX,312 00 Plzeň
<br> (dále jen „opatrovník“) <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Proti účastníkovi je vedeno řízení o přestupku ve věci vedené správním orgánem pod sp.zn <.>
<br> SZ UMO4/15020/22 <.>
<br> Správní orgán vydal dne 18.10.2023 ve zkráceném řízení příkaz,jímž byl účastníkovi uložen
<br> správní trest za přestupek.Byl učiněn pokus o doručení tohoto příkazu účastníkovi prostřednictvím České
<br> pošty na adresu uvedenou ve spisu,avšak účastníkovi se nepodařilo písemnost doručit a nebyla zjištěna
<br> žádná adresa,kde by se mohl účastník zdržovat.Dotazem u Policie ČR,KŘPPK,Odbor cizinecké policie <,>
<br> Oddělení pobytových agend,přitom bylo zjištěno,že účastník nemá povolen pobyt na území České
<br> republiky a adresa jeho současného pobytu není známa <.>
<br> Dle § 32 odst.2 písm.d) správního řádu správ...

Načteno

edesky.cz/d/7932164

Meta

Ustanovení opratrovníka   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz