« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - DO_CR_94 EX 16016/17-086 dražební vyhláška k nemovitostem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - dražba nemovitostí_8. 11. 2023_1129[signed].pdf
94 EX 16016/17-86
číslo návrhu 16-013296
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám <.>
28,301 00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě pověření OS pro Prahu 10 ze dne
20.11.2017,č.j.49 EXE 5049/2017-8,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku OS
pro Prahu 10 ze dne 29.08.2017,č.j.35 C 54/2017-16,ve věci
<br> oprávněného: ČEZ Distribuce,a.s <.>,se sídlem Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly
405 02,IČ: 24729035 <,>
<br> proti
<br> povinnému: MDZZ - Hrádek s.r.o.v likvidaci,se sídlem náměstí Přátelství 1518/4,Praha 10 –
Hostivař 102 00,IČ: 28009894 <,>
<br> pro 11 880,00 Kč s příslušenstvím
<br> r o z h o d l na základě § 28,§ 52,§ 66 a § 69 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(exekuční řád) a v souladu s ustanovením §336 odst.1,§ 336a zákona č.99/1963 Sb.ve znění pozdějších
předpisů,občanský soudní řád
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě V <.>,která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.portaldrazeb.cz
<br> II <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: 13.12.2023 v 11:00 hod
<br> Ukončení dražby: nejdříve 13.12.2023 v 11:45 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se
za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se
za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
<br> Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.Každé podán...

Načteno

edesky.cz/d/7927066

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz