« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NGUYEN Canh Thai

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NGUYEN Canh Thai.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení Jihočeský kraj
PRAŽSKÁ TŘ.1257,370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Č.j.OAM-57728/ZM-2023
ČESKÉ BUDĚJOVICE 14.říjen 2023
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra ČR,Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle
§ 165 zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) ve věci oznámení o změně pracovního
zařazení pana(í) XXXXXX XXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,státní příslušnost Vietnam,bytem
ČESKÝ KRUMLOV-DOMORADICE,LIPOVÁ 160,okr.ČESKÝ KRUMLOV (dále jen „účastník(ce) řízení“)
<br>
oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Sdělení,č.j.OAM-57728/ZM-2023 ze dne 10.9.2023 adresovaná výše jmenované(mu) účastníku(ci)
řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,neboť
Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na shora uvedené adrese
neznámý.Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle
§ 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním
systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese
veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 ...

Načteno

edesky.cz/d/7886311

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz