« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 22.09.2023 Stavba „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ – oznámení o doplnění spisu v odvolacím řízení č. j. MD-39086/2022-930/43 Stavba „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

41-mze_72551_2022-16211.pdf
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 – Nové Město
<br> tel.+420 221 811 111,el.adresa podatelny: posta@mze.cz,ID datové schránky: yphaax8,www.eagri.cz
<br>
ÚTVAR: Odbor státní správy,hospodářské úpravy a
ochrany lesů
ČÍSLO ÚTVARU: 16210
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: MD-39086/2022-930/13
ZE DNE: 21.12.2022
<br> SP.ZN.: MZE-47959/2022
NAŠE Č.J.: MZE-72551/2022-16211
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXX
TELEFON: XXXXXXXXX
E-MAIL: Vaclav.Tomasek@mze.cz
<br>
Ministerstvo dopravy
odbor liniových staveb a
silničního správního úřadu
<br> DATUM: 3.8.2023
<br>
<br> Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska - odpověď Ministerstva
zemědělství
<br>
Ministerstvo zemědělství,odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství,obdrželo žádost
Ministerstva dopravy,Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu,o potvrzení nebo
změnu závazného stanoviska vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 29.4 <.>
2021 pod č.j.KUOK 47054/2021 v části týkající se vyjádření orgánu státní správy lesů <.>
Závazné stanovisko se týká realizace stavby "Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice-Přerov" <.>
<br> Žádost je odůvodněna podanými rozklady proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého
kraje,odboru dopravy a silničního hospodářství,ze dne 30.9.2021 pod č.j.KUOK
98365/2021,kterým byla povolena výše uvedená stavba v rozsahu některých stavebních
objektů <.>
<br> Ve vyjádření orgánu státní správy lesů je výslovně uvedeno,že Krajský úřad Olomouckého
kraje není v daném případě kompetentní k vydání závazného stanoviska podle § 14 odst.2
zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,jelikož záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa
o výměře nad 1 ha.Kompetence krajských úřadů vydávat závazná stanoviska podle § 14
odst.2 lesního zákona je dána pouze tehdy,je-li záměrem těžba nevyhrazených nerostů na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebo jsou-li záměrem dotčeny pozemky určené
k plnění funkcí lesa o výměře nad 1...
41-mze_72547_2022-16211.pdf
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 – Nové Město
<br> tel.+420 221 811 111,el.adresa podatelny: posta@mze.cz,ID datové schránky: yphaax8,www.eagri.cz
<br>
ÚTVAR: Odbor státní správy,hospodářské úpravy a
ochrany lesů
ČÍSLO ÚTVARU: 16210
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: MD-39086/2022-930/11
ZE DNE: 21.12.2022
<br> SP.ZN.: MZE-47959/2022
NAŠE Č.J.: MZE-72547/2022-16211
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXX
TELEFON: XXXXXXXXX
E-MAIL: Vaclav.Tomasek@mze.cz
<br>
Ministerstvo dopravy
odbor liniových staveb a
silničního správního úřadu
<br> DATUM: 3.8.2023
<br>
<br> Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska - odpověď Ministerstva
zemědělství
<br>
Ministerstvo zemědělství,odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství,obdrželo žádost
Ministerstva dopravy,Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu,o potvrzení nebo
změnu koordinovaného závazného stanoviska vydaného Krajským úřadem Olomouckého
kraje dne 27.3.2017 pod č.j.KUOK 26155/2017 v části týkající se vyjádření orgánu státní
správy lesů.Koordinované závazné stanovisko se týká realizace stavby "Dálnice D1,stavba
0136 Říkovice-Přerov" <.>
<br> Žádost je odůvodněna podanými rozklady proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého
kraje,odboru dopravy a silničního hospodářství,ze dne 30.9.2021 pod č.j <.>
KUOK98365/2021,kterým byla povolena výše uvedená stavba v rozsahu některých
stavebních objektů <.>
<br> Ve vyjádření orgánu státní správy lesů je výslovně uvedeno,že Krajský úřad Olomouckého
kraje není v daném případě kompetentní k vydání závazného stanoviska podle § 14 odst.2
zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,jelikož záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa
o výměře nad 1 ha.Kompetence krajských úřadů vydávat závazná stanoviska podle § 14
odst.2 lesního zákona je dána pouze tehdy,je-li záměrem těžba nevyhrazených nerostů na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebo jsou-li záměrem dotčeny pozemky určené
k plnění fun...
40-mzp_2022_430_1232.pdf
MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> Praha dne /Ír.června 2023
Č.j.: MZP/2022/430/1232
Sp.zn.: P/4086
<br> Vypraveno dne: 15 [)6- 2(123
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO K ŽÁDOS1T ODVOLACÍHO SPRÁVNÍHO ORGÁNU
0 POTVRZENÍ ČI ZMĚNU ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
<br> Ministr životního prostředí jako věcně přÍsluŠný nadřízený správní orgán podle ustanovení @ 178
odst.1 ve spojení s ustanovenÍm E4 149 odst.7 zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen,<,> správní řád"),k potvrzení či změně níže uvedených
stanovisek Ministerstva životního prostředí,odboru posuzování vlivŮ na životní prostředí
a integrované prevence (dále jen,<,> ministerstvo" nebo,<,> MŽP"),ve věci povolení staveb
(uvedených stavebních objektů) v souvislosti se stavbou dálnice D1 0136 (stavba 0136 Říkovice-
Přerov),a to:
<br> 1.závazného stanoviska ministerstva k posouzení vlivů provedení prioritního dopravního
záměru na životní prostředí ze dne 30.11.2016,č.j.63946/ENV/16,podle ustanovení
5 23a zákona č.100/2001 sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejíďch zákonů (zákon o posuzování vlivů na životnÍ prostředí),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon č.100/2001 Sb."),ve znění závazného stanoviska
ministra životního prostředí ze dne 30.12.2020,č.j.MZP/2020/430/981;
<br> 2.závazného stanoviska ministerstva k ověření změn prioritního dopravního záměru ze dne
19.7.2021,č.j.MZP/2021/710/3591,podle ustanovení fi 23a odst.8 a ustanoveníg 9a
odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>
<br> na základě žádosti Ministerstva dopravy (dále jen ííMD"),ze dne 19.12.2022,č.j.MD-
39086/2022-930/3,o potvrzení nebo změnu závazných stanovisek podle ustanovení fi 149 odst.7 správnÍho řádu <,>
<br> Ministerstvo životního prostředi
Vršovická 1442/65,100 IO Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
oostaómzo.a
<br> ISDS: 9gsaax4
www.mzp.z
<br> 1Q5
<br>
<br> (:.j.MZP/2022/430/1232
<br> potvrzuje
<br> 1.závazné stanovisko ministerstva ze dne 30.11.2016,č.j.63946/ENV/16,ve zněnízávazného stanoviska ...
39-doplneni_38-kuok_60012_2023.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> Jeremenkova XXa,XXX 00 Olomouc
<br> tel.: +420 585 508 402
<br> datová schránka: qiabfmf
<br> email: j.hejlova@olkraj.cz
<br> www.olkraj.cz
<br>
Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet listů/svazků příloh:
<br>
Vyrozumění
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“),jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ustanovení § 29 a § 67
odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako příslušný správní orgán dle § 94
a násl.a § 149 odst.7,ve spojení s § 154 a násl.správního řádu,rozhodl podle § 156
odst.1 správního řádu tak,že opravným usnesením provedl změnu ve Sdělení k žádosti o
potvrzení nebo změnu vydaných závazných stanovisek a koordinovaného závazného
stanoviska dle § 149 odst.7 správního řádu,č.j.KUOK 12632/2023,ze dne 26.1.2023 <.>
<br> Jelikož se dle § 156 odst.1 správního řádu takové opravné usnesení poznamená do spisu <,>
považuje krajský úřad za vhodné o takovém usnesení vyrozumět Vás,jako správní orgán <,>
kterému bylo původní,usnesením opravené sdělení k žádosti o potvrzení nebo změnu
vydaných závazných stanovisek krajským úřadem zasláno <.>
<br> Opravné usnesení vydané podle § 156 odst.1 správního řádu naleznete v příloze tohoto
vyrozumění <.>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXX
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
<br>
Přílohy:
- Usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje,odboru životního prostředí a
<br> zemědělství,č.j.KUOK 58832/2023,ze dne 26.5.2023
<br> Váš dopis č.j./ze dne: Naše č.j./sp.zn.:
KUOK 60012/2023
KÚOK/1828/2023/OŽPZ/7443
<br> Vyřizuje/Tel.:
Mgr.XXXXXXX XXXXXX...
39-doplneni_38-kuok_158832_2023.pdf
1
<br>
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
Č.j.: KUOK 58832/2023
Spis.zn.: KÚOK/1828/2023/OŽPZ/7443
Vyřizuje: Mgr.XXXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: d.ullman@olkraj.cz
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br> V Olomouci dne 26.5.2023
<br>
<br> USNESENÍ
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“),jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ustanovení § 29 a § 67
odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako příslušný správní orgán dle § 94
a násl.a § 149 odst.7,ve spojení s § 154 a násl.správního řádu,rozhodl podle § 156
odst.1 správního řádu takto:
<br> ve Sdělení k žádosti o potvrzení nebo změnu vydaných závazných stanovisek a
koordinovaného závazného stanoviska dle § 149 odst.7 správního řádu <,>
č.j.KUOK 12632/2023,ze dne 26.1.2023,se v prvním odstavci slova
„žádost Ministerstva dopravy,Odboru drážní dopravy“ nahrazují slovy
„žádost Ministerstva dopravy,Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu <,>
č.j.MD-39086/2022-930/16,ze dne 20.12.2022“ <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br>
<br> V opravovaném sdělení č.j.: KUOK 12632/2023,ze dne 26.1.2023,přesněji v jeho prvním
odstavci,uvedl krajský úřad chybně označení předmětného odboru Ministerstva dopravy a
neuvedl číslo jednací žádosti o potvrzení nebo změnu vydaných závazných stanovisek dle
§ 149 odst.7 správního řádu a dataci této žádosti <.>
<br> Ačkoliv krajský úřad nepochybuje o XXX,že nikdo nemůže úspěšně rozporovat to,na kterou
konkrétní žádost,kterého odboru Ministerstva dopravy a z jakého data krajský úřad svým
sdělením č.j.: KUOK 12632/2023,ze dne 26.1.2023 reagoval,neboť z obsahu samotného
sdělení je přesně zjistit...
38-kuok_12632_2023.pdf
1
<br>
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> Č.j.: KUOK 12632/2023 V Olomouci dne 26.01.2023
Sp.zn: KÚOK/1828/2023/OŽPZ/7443
Vyřizuje: Mgr.XXXXXXX XXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
datová schránka: qiabfmf
e-mail: d.ullman@olkraj.cz
<br> Počet listů: 2
<br>
Sdělení k žádosti o potvrzení nebo změnu vydaných závazných
stanovisek a koordinovaného závazného stanoviska dle § 149 odst.7
správního řádu
<br>
Krajskému úřadu Olomouckého kraje,Odboru životního prostředí a zemědělství <,>
v přenesené působnosti podle ustanovení § 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.a) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o krajích“),a jako příslušnému úřadu podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a § 94 a násl <.>
a § 149 odst.7 správního řádu,byla dne 4.1.2023 Krajským úřadem Olomouckého
kraje,Odborem dopravy a silničního hospodářství postoupena žádost
Ministerstva dopravy,Odboru drážní dopravy,o potvrzení nebo změnu
závazného stanoviska vydaného Magistrátem města Přerova <,>
č.j.MMPr/133530/2020/STAV/ZP/No (závazné stanovisko dle § 79 odst.4 zákona
č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)) ze dne 15.07.2020 (dále jen „závazné
stanovisko o odpadech“) a závazného stanoviska vydaného Magistrátem města
Přerova,č.j.MMPr/209342/2020/STAV/ZEM/Ta (závazné stanovisko dle § 17 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vodní zákon“) ze dne 15.10.2020 (dále jen „závazné stanovisko o vodách“) <.>
<br> Ministerstvo dopravy,jako příslušný odvolací orgán podle ust.§ 40 odst.2 písm.e)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,v
rámci řešení odvolacího řízení žádalo o potvrzení nebo změnu uvedených závazných
stanovisek,neboť proti rozhodnutí Kra...
35-mzp_2023_570_235.pdf
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Olomouc dne 15.března 2023
Č.j.: MZP/2023/570/235
Sp.zn.: ZN/MZP/2023/570/74
Vaše č.j.: MD-39086/2022-930/11
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: Kristina.Ruckova@mzp.cz
<br> Ministerstvo dopravy
Odbor liniových staveb
a silničního správního řádu
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
<br> Žádost o posouzení závazného stanoviska
<br> Ministerstvu životního prostředí,odboru výkonu státní správy VIII (dále jen „ministerstvo“),byla
doručena žádost Ministerstva dopravy,Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu
č.j.MD-39086/2022-930/11 ze dne 20.12.2022,o posouzení stanoviska nazvaného jako
Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 27.3.2017 <,>
č.j.KUOK/26155/2017.Toto stanovisko byla podkladem pro vydání stavebního povolení
Krajského úřadu Olomouckého kraje,odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.KUOK
98365/2021 ze dne 30.9.2021 o povolení stavby „Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice –
Přerov“,a to v rozsahu stavebních objektů SO 116 - Přeložka silnice I/55 v Přerově – Předmostí <,>
SO 172 - Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137,SO 226 - Prodloužení stávajícího
mostu na silnici I/55,SO 705 - Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov - sever,část 2 (dále
jen „stavba“),včetně stanovení podmínek pro provádění stavby <.>
<br> Proti shora citovanému stavebnímu povolení byla v zákonné lhůtě podána účastníky řízení
odvolání,napadající výše uvedené správní akty a požadují přezkum podkladů rozhodnutí,jedním
z nich je taktéž výše uvedené „koordinované závazné stanovisko“.Jedná se o odvolání těchto
účastníků řízení:
<br> 1/ Odvolání spolku Krajina Dluhonice,z.s.IČO 26531437,se sídlem U Zbrojnice 46/3,750 02
Přerov V – Dluhonice ze dne 25.12.2021.Spolek mezi jiným žádá o zajištění přezkumu
závazného stanoviska K...
34-md-727_2023-510_3.pdf
XXXXXX XXXXX
ministr dopravy
<br> V Praze dne XX -XX- 2023
Č.j.: MD-727/2023-510/3
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO K ŽÁDOSTI ODVOLACÍHO SPRÁVNÍHO ORGÁNU O POTVRZENÍ ČI ZMĚNU
ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
<br> Ministr dopravy jako příslušný nadřízený správní orgán Ministerstva dopravy podle 9 149
odst.7 ve spojení s ustanovením Ffi 178 odst.2 zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen,<,> správní řád"),po projednání v rozkladové komisi,k žádosti ze dne
19.prosince 2022,č.j.MD-39086/2022-930/4,Ministerstva dopravy,odboru liniových staveb
asilničního správního úřadu,v níž vsouvislosti sodvoláními spolků Krajina Dluhonice <,>
Voda z Tetčic a pobočného spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu,podanými
proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje,odboru dopravy a silničního hospodářství <,>
ze dne 30.září 2021 č.j.KUOK 98365/2021,sp.zn.KÚOK/94145/2020/ODSH-SH/131,kterým
bylo vydáno stavební povolení pro stavbu,<,> Dálnice D1,stavba 0'136 Ríkovíce - Přerov"
v rozsahu 4 stavebních objektů,podle 9 149 odst.7 správního řádu požádalo o potvrzení nebo
změnu závazného stanoviska Ministerstva dopravy,odboru pozemních komunikací,ze dne
1.července 2020,č.j.476/2019-120-SSU/2,uvádí následující:
<br>,<,> Podle % 149 odst.7 správního řádu se závazné stanovisko Mínisterstva dopravy <,>
odboru pozemních komuníkací,ze dne 1.července 2020,č.j.476/20'l9-120-SSU/2 <,>
potvrzuje."
<br> Odůvodnění:
<br> Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu Ministerstva dopravy (dále též
<,>,ministerstvo") přípisem zedne 19.prosince 2022,c.j.MD-39086/2022-930/4,požádal
v souvislosti s odvoláními spolků Krajina Dluhonice,Voda z Tetčic a pobočného spolku Děti Země
- Klub za udržitelnou dopravu,podanými proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje <,>
odboru dopravy a silničního hospodářství,ze dne 30.září 2021,č.j.KUOK 98365/2021,sp.zn <.>
KLJOK/94145/2020/ODSH-SH/131,v souladu s ustanovením 9149 odst.7 správního řádu ministra
dopravy jako správní orgán nadříze...
33-mv-8194-3_SO-2023.pdf
Mgr.Bc.Vít Rakušan
ministr vnitra
<br>
Č.j.MV-8194-3/SO-2023
<br>
Praha 13.února 2023
Počet listů: 5
<br>
Ministerstvo dopravy
<br> odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
P r a h a
<br>
<br>
<br> P O T V R Z E N Í
ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MINISTERSTVA VNITRA
<br>
<br> Ministr vnitra jako věcně příslušný správní orgán podle § 149 odst.7 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
po předchozím projednání v rozkladové komisi ministra vnitra,sděluje k závaznému
stanovisku Ministerstva vnitra,odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) <,>
ze dne 10.4.2017,č.j.MV-47896-3/OBP-2017,ve znění sdělení Ministerstva vnitra ze dne
24.3.2021,č.j.MV-49822-2/OBP-2021,a to v souvislosti s odvoláním,které bylo podáno
spolkem Krajina Dluhonice,z.s <.>,IČO 265 31 437,se sídlem U Zbrojnice 46/3,750 02
Přerov,spolkem "VODA Z TETČIC z.s.",IČO 226 78 956,se sídlem Hybešova 178,664 17
Tetčice,a spolkem Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu,IČO 670 10 041,se sídlem
Cejl 866/50a,602 00 Brno,proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje,odboru
dopravy a silničního hospodářství,ze dne 30.9.2021,č.j.KUOK 98365/2021,jímž bylo
vydáno stavební povolení pro stavbu „Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice – Přerov“ <,>
v rozsahu stavebních objektů SO 116 – Přeložka silnice I/55 v Přerově – Předmostí,SO 172
– Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137,SO 226 – Prodloužení stávajícího mostu
na silnici I/55,SO 705 – Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov – sever,část 2 (dále jen
„stavba“) <,>
<br> t o t o :
<br> podle § 149 odst.7 správního řádu se závazné stanovisko Ministerstva vnitra ze
dne 10.4.2017,č.j.MV-47896-3/OBP-2017,ve znění sdělení Ministerstva vnitra ze dne
24.3.2021,č.j.MV-49822-2/OBP-2021,p o t v r z u j e <.>
<br>
<br> - 2 -
<br>
O D Ů V O D N Ě N Í
<br> Dopisem ze dne 20.12.2022,č.j.MD-39086/2022-930/6,se na ministra vnitra,jako
na správní orgán nadřízený Ministerstvu vnitra,obrátilo Ministerstvo dopr...
32-kuok_21553_2023-priloha_2.pdf
KRAJSKY URAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor sportu,kultury a památkové péče
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX - vedoucí
<br> Jeremenkova XXXXIXXa
<br> XXX XX Olomouc
<br> tel.: +420 585 508 202
<br> datová schránka: qiabfmf
<br> email: posta©oikrajcz
<br> www.olkra'cz
<br> Počet listů: 2 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: 0
<br> Vaše dopisy č.j./Ze dne ČJ: KUOK 43367/2020 Vyřizuje/Tel Olomouc SpZn: JUDr.Sedláčková 14.4.2020 KUOK/4336712020/OKSPPl685 "585 508 204 _
<br> Uvádějte vždy pň písemném styku.W
<br> Změna stavby „Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice -— Přerov“ — stanovisko
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavebni,oddělení územně správní,rozhodnutím ze dne 19.11.2019 č.j.SMOL/240886l201QIOS/US/Sem povolil změnu územního rozhodnutí Městského úřadu Přerov,stavebního úřadu ze dne 3.3.2006 č.j.SÚ322912005—KI o umístění stavby pod názvem „Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice - Přerov“,kterým byla umístěna stavba pozemní komunikace - dálnice D1,úsek Říkovice - Přerov Ii - Předmostí,staničení v km 75,300 - 85,400,včetně souvisejících a doplňkových staveb,na pozemcích v katastrálních územích Horní Moštěnice,Bochoř,Přerov,Předmostí,Lověšice u Přerova,Věžky u Přerova,Dluhonice a Přestavlky u Přerova <.>
<br> Proti tomuto rozhodnutí byla podána odvolání,z nichž odvolání spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu a spolku Občanské sdružení Krajina Dluhonice,z.s <.>,směřují i proti obsahu vydaného koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce,odboru dopravy a územního rozvoje ze dne 7.2.2019 č.j.SMOL/213041/2018 OKR/HR/Sin <.>
<br> Protože odvoláni směřují i proti obsahu vydaného koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce,odboru dopravy a územního rozvoje ze dne 7.2.2019 č.j.SMOL/213041/201SIOKR/HRISin,zahrnující i vyjádření orgánu státní památkové péče,postoupil odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje věc k posouzení odboru sportu,kultury a památkové péče,jako správnímu orgánu nadřízenému správnímu orgánu,který s...
32-kuok_21553_2023-priloha_1.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
www.olkraj.cz
<br>
<br>
INTERNÍ
SDĚLENÍ
<br>
Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka
KUOK 36301/2020
KÚOK/18952/2020/ODSH-SH/131
Počet listů:7
Počet příloh:0
Počet listů/svazků příloh:0
<br>
INTERNÍ SDĚLENÍ K:
č.j.: KUOK 18779/2020
Sp.Zn.: KÚOK /16802/2020/OSR/7515
ZE DNE: 4.2.2020
<br>
VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXXX
TEL./FAX: XXX
<br> DATUM: X.4.2020
<br> PRO:
OSR – Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br>
NA VĚDOMÍ:
Ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje
<br>
<br>
<br> Věc: Žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje,Odboru strategického rozvoje kraje
o potvrzení nebo změnu koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu
města Olomouce ze dne 7.2.2019 pod spis.zn.S-SMOL/209846/2018/OKR,č.j <.>
SMOL/213041/2018/OKR/HR/Sin
<br>
<br>
K O O D I N O V A N É Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O
<br>
Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel dne 4.2.2020 žádost Krajského úřadu
Olomouckého kraje,Odboru strategického rozvoje (dále jen „Odbor SR KÚOK“),ze dne
4.2.2020,č.j.KUOK 18926/2020,jako odvolacího správního orgánu příslušného podle
ust.§ 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů <,>
o potvrzení nebo změnu koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města
Olomouce,Odboru dopravy a územního rozvoje,jako příslušného správního úřadu podle
ust.§ 149 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a části čtvrté správního řádu ve spojení s ust.§ 177 odst.2 správního řádu
k vydání koordinovaného závazného stanoviska dle ust.§ 4 odst.7 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“),ze dne 7.2.2019 pod spis.zn.S-SMOL/209846/2018/OKR <,>
č.j.SMOL/213041/2018/OKR/HR/Sin.Toto koordinované závazné stanovisko bylo vydáno
pro řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby Magistrátu města Přerova
č.32/2006 ze dne 3.3.2006,ve věci záměru sta...
32-kuok_21553_2023.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz,www.olkraj.cz
<br>
Počet listů: 2
Počet příloh: 2
Počet listů/svazků příloh:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Sdělení k žádosti o potvrzení nebo změnu vydaného koordinovaného závazného
stanoviska Magistrátu města Olomouce dle ust.§ 149 odst.7 správního řádu
<br>
Krajskému úřadu Olomouckého kraje,v přenesené působnosti podle ust.§ 29 odst.1
a ust.§ 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“),a jako příslušnému úřadu podle
ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),a ust.§ 94 a násl.a ust.§ 149 odst.7 správního řádu,byla dne
21.12.2022 doručena žádost Ministerstva dopravy,Odboru liniových staveb a silničního
správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“) o potvrzení nebo změnu
koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce pod sp.zn.S-
SMOL/209846/2018/OKR,č.j.SMOL/213041/2018/OKR/HR/Sin ze dne 7.2.2019 (dále
jen „koordinované závazné stanovisko MMOl“) a o vyjádření k jednotlivým odvolacím
námitkám odvolatelů pobočného spolku Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu,sídlem
Cejl 866/50a,602 00 Brno,IČ: 670 10 141 (dále jen „spolek Děti Země“); spolku Krajina
Dluhonice,z.s <.>,sídlem U Zbrojnice 46/3,750 02 Přerov V – Dluhonice,IČ: 265 31 437
(dále jen „spolek Krajina Dluhonice“) a spolku "VODA Z TETČIC z.s.",sídlem
Hybešova 178,664 17 Tetčice,IČ: 226 78 956 (dále jen „spolek Voda z Tetčic“),které
směřují k uvedenému koordinovanému závaznému stanovisku MMOl vydaného
k dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí v rámci jím řešeného odvolacího řízení
ke stavbě „Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice – Přerov“,a to v rozsahu stavebních objektů
SO 116 – Přeložka silnice I/55 v Přerově – Předmostí,SO 172 – Provizorní úprava
...
31-kuok_21545_2023-priloha.pdf
1
<br>
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
Č.j.: KUOK 126579/2021 V Olomouci 11.01.2022
Sp.zn.: KÚOK/118935/2021/OŽPZ/9081
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
datová schránka: qiabfmf
e-mail: h.sedlackova@olkraj.cz
<br> Počet listů: 13
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
ZMĚNA KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
<br>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství <,>
v přenesené působnosti podle ustanovení § 29 odst.1 a § 67 odst.1
písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o krajích“),a jako příslušný úřad podle ustanovení § 11
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),a § 94 a násl.a § 149 odst.7 správního řádu,jež obdržel dne 26.11.2021
žádost od Ministerstva dopravy,odboru infrastruktury a územního plánu,o potvrzení
nebo změnu koordinovaného závazného stanoviska vydaného Magistrátem města
Přerova,č.j.MMPr/204197/2020/STAV/ZP/Tes ze dne 26.10.2020,přičemž
zákonnost toho byla napadena ze strany spolku Děti Země - Klub za udržitelnou
dopravu,sídlem Cejl 866/50a,602 00 Brno,IČ: 670 10 041,spolku Krajina Dluhonice <,>
z.s <.>,sídlem U Zbrojnice 46/3,750 02 Přerov V – Dluhonice,IČ: 265 31 437 a spolku
"VODA Z TETČIC z.s.",sídlem Hybešova 178,664 17 Tetčice,IČ: 226 78 956 (dále
všichni společně jen „spolky“),v rámci rozkladu,který směřuje proti vydanému
rozhodnutí Ministerstva dopravy - stavebnímu povolení pro stavbu „Dálnice D1,stavba
0136 Říkovice – Přerov“,v rozsahu 53 stavebních objektů,č.j.766/2020-910-IPK/54 <,>
vydaného na základě žádosti stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO: 659
93 390,se sídlem Na Pankráci 546/56,Praha 4-Nusle,140 00 Praha 4,v zastoupení
na základě plné moci společnosti Dopravoprojekt Brno a.s <.>,IČO: 463 47 488,sídlem
Kounicova 271/13,Veveří,602 00 Brno 2,rozhodl takto:
<br>
<br> Koordinova...
31-kuok_21545_2023.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz,www.olkraj.cz
<br>
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh:
<br>
<br>
<br>
<br>
Sdělení k žádosti o potvrzení nebo změnu vydaného koordinovaného závazného
stanoviska Magistrátu města Přerova dle ust.§ 149 odst.7 správního řádu
<br>
Krajskému úřadu Olomouckého kraje,v přenesené působnosti podle ust.§ 29 odst.1
a ust.§ 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“),a jako příslušnému úřadu
podle ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),a ust.§ 94 a násl.a ust.§ 149 odst.7 správního řádu,byla
dne 21.12.2022 doručena žádost Ministerstva dopravy,Odboru liniových staveb
a silničního správního úřadu o potvrzení nebo změnu mj.koordinovaného závazného
stanoviska Magistrátu města Přerova pod č.j.MMPr/204197/2020/STAV/ZP/Tes
ze dne 26.10.2020 (dále jen „koordinované závazné stanovisko MMPr“)
a o vyjádření k jednotlivým odvolacím námitkám odvolatelů pobočného spolku Děti
Země – Klub za udržitelnou dopravu,sídlem Cejl 866/50a,602 00 Brno,IČ: 670 10 141
(dále jen „spolek Děti Země“); spolku Krajina Dluhonice,z.s <.>,sídlem U Zbrojnice
46/3,750 02 Přerov V – Dluhonice,IČ: 265 31 437 (dále jen „spolek Krajina
Dluhonice“) a spolku "VODA Z TETČIC z.s.",sídlem Hybešova 178,664 17 Tetčice <,>
IČ: 226 78 956 (dále jen „spolek Voda z Tetčic“),které směřují k uvedenému
koordinovanému závaznému stanovisku MMPr v rámci jím řešeného odvolacího řízení
ke stavbě „Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice – Přerov“,a to v rozsahu stavebních
objektů SO 116 – Přeložka silnice I/55 v Přerově – Předmostí,SO 172 – Provizorní
úprava připojení SO 172 stavby 0137,SO 226 – Prodloužení stávajícího mostu
na silnici I/55,SO 705 – Protihluková stěna v p...
30-mzdr_2022-5_ovz.pdf
Ministerstvo zdravotnictví,Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111,e-mail: mzcr@mzcr.cz,www.mzcr.cz
<br> Ministerstvo dopravy
Odbor liniových staveb
a silničního správního úřadu
nábř.L.Svobody 1222/12
110 15 Praha
<br> Váš dopis č.j.: MD-39089/2022-930/9
Ze dne: 20.prosince 2022
<br> Praha 3.února 2023
<br> Č.j.: MZDR 37795/2022-5/OVZ
<br> *MZDRX01N3DI6*
MZDRX01N3DI6
<br> Žádost o změnu nebo potvrzení závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č.j <.>
KHSOC/06978/2017/PR/HOK ze dne 24.4.2017 ve znění závazného stanoviska č.j <.>
KHSOC/40563/2020/PR/HOK ze dne 26.10.2020 ke stavebnímu záměru „Dálnice D1 <,>
stavba 0136 Říkovice – Přerov“,a to v rozsahu stavebních objektů SO 116 - Přeložka
silnice I/55 v Přerově – Předmostí,SO 172 - Provizorní úprava připojení SO 172 stavby
0137,SO 226 - Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55,SO 705 - Protihluková
stěna v prostoru MÚK Přerov - sever,část 2
<br>
Ministerstvo zdravotnictví (dále i „MZ“) jako správní úřad nadřízený Krajské hygienické
stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále i „KHS“),příslušný podle
§ 149 odst.7 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále i
„správní řád“),na žádost Ministerstva dopravy (dále i „MD“),č.j.MD-39089/2022-930/9 ze
dne 20.12.2022,obdrželo žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska KHS
č.j.KHSOC/06978/2017/PR/HOK ze dne 24.4.2017 ve znění závazného stanoviska č.j <.>
KHSOC/40563/2020/PR/HOK ze dne 26.10.2020 ke stavebnímu záměru „Dálnice D1 <,>
stavba 0136 Říkovice – Přerov“,a to v rozsahu stavebních objektů SO 116 - Přeložka
silnice I/55 v Přerově – Předmostí,SO 172 - Provizorní úprava připojení SO 172 stavby
0137,SO 226 - Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55,SO 705 - Protihluková stěna
v prostoru MÚK Přerov - sever,část 2 (dále i „Stavba“),jako podklad pro stavební řízení <.>
<br> Podle § 149 odst.7 správního řádu ve spojení s § 80 odst.1 zákona č.258/2000 Sb <.>,o
ochraně veřejného zdraví a o změ...
29-mmr-4057_2023-81-priloha.pdf
Číslo jednací
MMR-56706/2022-83
<br> Vyřizuje
Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Linka
XXXX
<br> Datum
XX.09.2022
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
<br> Adresáti dle rozdělovníku
<br> Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz
<br> Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor územně a stavebně správní (dále jen „ministerstvo“),jako
správní orgán příslušný podle § 14 odst.1 zákona č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky,ve znění pozdějších předpisů,a jako příslušný
nadřízený správní orgán podle § 178 odst.1 a 2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve spojení s § 92 odst.1 zákona č.129/2000 Sb.<,>
o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 149 odst.7
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
ve věci žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska – souhlasu pro povolení stavby
vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje,odborem dopravy a silničního hospodářství <,>
pod č.j.KUOK 38195/2022 ze dne 25.04.2022,sp.zn.KÚOK/45879/2021/ODSH-SH/131 <,>
k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,Praha,v zastoupení společnosti
Dopravoprojekt Brno,a.s <.>,Kounicova 271/13,Brno,podle § 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“),pro stavbu označenou jako „Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice-Přerov“ <,>
v rozsahu členění stavebních objektů:
<br> Stavba dálnice
- SO 101 Dálnice D1 km 75,300 – 85,400
- SO 102 MÚK Říkovice
- SO 103 MÚK Přerov – západ
- SO 104 MÚK Přerov – sever
- SO 156 Příjezd k ZUN č.1 v km 76,000 vpravo
- SO 160 Příjezd k ZUN č.7 v km 81,200 vpravo
- SO 161 Příjezd k ZUN č.8 v km 81,800 vpravo
- SO 193 Portály dopravního značení dálnice
- SO 201 Most v km 76,2...
29-mmr-4057_2023-81.pdf
Dopis ředitele odboru
<br>
Váš dopis ze dne
20.12.2022; č.j.MD-39086/2022-930/14
<br> Číslo jednací
MMR-4057//2023-81
<br> Vyřizuje
Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Linka
XXXX
<br> Datum
XX.1.2023
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
<br> Ministerstvo dopravy
odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IDDS: n75aau3
<br> Sdělení k žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska
<br> Ministerstvu pro místní rozvoj,odboru územního plánování (dále jen „ministerstvo OÚP“),byla
doručena žádost Ministerstva dopravy,odboru liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „MD“),označená jako „Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska“ ze dne
20.12.2022,č.j.MD-39086/2022-930/14.MD jako příslušný odvolací správní orgán podle § 40
odst.2 písm.e) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů,vede odvolací řízení ve věci stavby „Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice – Přerov“,a to
v rozsahu stavebních objektů SO 116 – Přeložka silnice I/55 v Přerově – Předmostí,SO 172 –
Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137,SO 226 – Prodloužení stávajícího mostu
na silnici I/55,SO 705 – Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov – sever,část 2.Žádost je
evidována ve spisové službě ministerstva pod ev.č.E 86542/22/MMR <.>
<br> Předmětem podání MD je žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Krajského úřadu
Olomouckého kraje (dále jen „KÚ OLK“) ze dne 30.4.2021,č.j.KUOK 47265/2021 (dále jen „ZS
KÚ OLK“),které bylo jedním z podkladů pro rozhodnutí KÚ OLK,odboru dopravy a silničního
hospodářství,ze dne 30.9.2021,č.j.KUOK 98365/2021,a v souladu s § 149 odst.7 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),žádost
o vyjádření k jednotlivým odvolacím námitkám,které směřují proti ZS KÚ OLK <.>
<br> Ministerstvo OÚP,jako správní orgán příslušný podle § 14 ods...
28-ppr-51571-3_cj-2022-990440.pdf
JID: PCR99ETRfo40881657
<br>
<br> POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
<br>
Ředitelství služby dopravní policie
<br>
<br>
Č.j.PPR-51571-3/ČJ-2022-990440 Praha 19.ledna 2023
<br> Počet stran: 2
<br>
<br>
<br> Strojnická 27
170 89 Praha 7
<br>
Tel.: +420 974 834 302
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: gs9ai55
<br> 380.4688.40881657
<br>
<br> Ministerstvo dopravy
Odbor liniových staveb
a silničního správního úřadu
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
<br>
<br>
<br> Sdělení k žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska
K č.j.MD-39086/2022-930/15 ze dne 21.12.2022
<br>
Naše součást obdržela Vaši žádost o změnu nebo potvrzení závazného stanoviska Odboru služby
dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen "OSDP") č.j.KRPM-
157224-29/ČJ-2015-1400DP ze dne 21.4.2021,které vydal jako souhlasné pro stavební řízení ke
stavbě "Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice - Přerov" <.>
<br> Výše uvedené stanovisko OSDP bylo vydáno žadateli ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 písm.b
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon").Na základě tohoto ustanovení je Policie České republiky dotčeným orgánem příslušným
k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích <,>
jde-li o stavbu silnice,místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace <.>
<br> Současně je v ustanovení § 44 odst.1 zákona uvedeno "Stanoviska uplatněná k politice územního
rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.Souhlasy a stanoviska
vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu
nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem,s výjimkou stanoviska
podle § 16 odst.2".Z toho je zřejmé,že výše uvedené stanovisko,ve kterém OSDP vyslovil
souhlas s uvedenou stavbou,není závazným stanoviskem <.>
<br> Sdělujeme Vám tedy,že s ohledem na výše uvedené nelze na stanovisko č.j.KRPM-157224-
29/ČJ-2015...
27-mmr-592_2023-81.pdf
Dopis ředitele odboru
<br>
Váš dopis ze dne
20.12.2022; č.j.MD-39086/2022-930/13
<br> Číslo jednací
MMR-592/2023-81
<br> Vyřizuje
Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Linka
XXXX
<br> Datum
XX.1.2023
<br>
<br>
<br> Ministerstvo dopravy
odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IDDS: n75aau3
<br>
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
<br>
<br> Sdělení k žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska
<br>
<br> Ministerstvu pro místní rozvoj,odboru územního plánování (dále jen „ministerstvo“),byla
doručena žádost Ministerstva dopravy,odboru liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „MD“),označená jako „Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska“ ze dne
20.12.2022,č.j.MD-39086/2022-930/13.MD jako příslušný odvolací správní orgán podle § 40
odst.2 písm.e) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů,vede odvolací řízení ve věci stavby „Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice – Přerov“,a to
v rozsahu stavebních objektů SO 116 – Přeložka silnice I/55 v Přerově – Předmostí,SO 172 –
Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137,SO 226 – Prodloužení stávajícího mostu
na silnici I/55,SO 705 – Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov – sever,část 2.Žádost je
evidována ve spisové službě ministerstva pod ev.č.E 86545/22/MMR <.>
<br> Předmětem podání MD je žádost o potvrzení nebo změnu koordinovaného závazného stanoviska
Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „KÚ OLK“) ze dne 29.4.2021 <,>
č.j.KUOK 47054/2021 (dále jen „ZS KÚ OLK“),které bylo jedním z podkladů pro rozhodnutí
KÚ OLK,odboru dopravy a silničního hospodářství,ze dne 30.9.2021,č.j.KUOK 98365/2021 <,>
a v souladu s § 149 odst.7 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),žádost o vyjádření k jednotlivým odvolacím námitkám,které směřují proti
ZS KÚ OLK <.>
<br> Ministerstvo,jako správ...
26-mv-351-3_po-pre-2023.pdf
1/2
<br>
<br>
<br> MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
<br> Kloknerova 2295/26,148 01 Praha 414
<br> Č.j.: MV- 351-3/PO-PRE-2023
<br> Počet stran: 2
Počet příloh: 0
<br> Vyřizuje: kpt.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: andrea.lichtenbergova@hzscr.cz
<br> Datum: 11.1.2023
<br> Adresát:
<br> Ministerstvo dopravy
Odbor liniových staveb a silničního
správního úřadu
Ing.XXXXXX XXXXXXX,ředitel
nábř.Ludvíka Svobody XXXX/XX
XXX 15 Praha 1
<br> S D Ě L E N Í
<br> Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
<br> (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) obdrželo dne 20.12.2022 žádost Ministerstva dopravy <,>
<br> Odboru liniových staveb a silničního úřadu,nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1
<br> (dále jen „MD“) č.j.: MD-39086/2022-930/8 ze dne 20.12.2022 o potvrzení nebo změnu
<br> závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (dále jen
<br> „HZS OLK“) č.j.: HSOL-5538-2/2020 ze dne 26.10.2020 ke stavbě Dálnice D1 stavba 0136
<br> Řítkovice-Přerov podle ustanovení § 149 odst.7 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).MV – GŘ HZS ČR jako nadřízený správní orgán
<br> podle ustanovení § 6 odst.4 zákona č.320/2015 Sb <.>,o Hasičském záchranném sboru České
<br> republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru),ve znění
<br> pozdějších předpisů a ustanovení § 31 odst.5 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),k předložené žádosti
<br> sděluje podle části čtvrté správního řádu níže uvedené <.>
<br> MV – GŘ HZS ČR posoudilo žádost MD ze dne 20.12.2022 o potvrzení nebo změnu
<br> závazného stanoviska HZS OLK,které vydal ke stavbě Dálnice D1 stavba 0136 Řítkovice-
<br> Přerov.Uvedená stavba je ve smyslu vyhlášky č.460/2021 Sb <.>,o kategorizaci staveb
<br> z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvate...

Načteno

edesky.cz/d/7811542

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavby   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz