« Najít podobné dokumenty

Město České Budějovice - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - novostavba bytového domu ul. Dlouhá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4168-2022-18_fi-bl.pdf (482.92 KB)
Magistrát města České Budějovice
S t a v e b n í ú ř a d
<br> n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I,č.1 / 1
<br>
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
<br> Ing.Vlastislav Eliáš
<br> Stavební úřad
<br> Kněžská 19
<br> 370 92 České Budějovice
<br>
<br>
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Značka: SU/4168/2022 Fi/BL Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
<br> Č.j.: SU/4168/2022-18 XXXX XXXXXX,Dis.XXXXXXXXX blazekj@c-budejovice.cz XX.X.2023
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad České Budějovice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
<br> posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 30.6.2022
<br> podali
<br> XXXXX XXXX,nar.X.X.XXXX,Fráni Šrámka 1318/18,České Budějovice 3,370 01 České
<br> Budějovice 1,XXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Fráni Šrámka 1318/18,České Budějovice 3,370
<br> 01 České Budějovice 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Novostavba bytového domu 1.NP - 6.NP (šesté nadzemní podlaží je ustupující),venkovní
<br> domovní rozvod vodovodu v ulici Dlouhá,České Budějovice
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.807/3 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.807/14 (ostatní
<br> plocha) v katastrálním území České Budějovice 2 <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Novostavbu bytového domu 1.NP - 6.NP (šesté nadzemní podlaží je ustupující) obsahující celkem
13 bytů a jeden ateliér,venkovní domovní rozvod vodovodu v ulici Dlouhá,České Budějovice.Jedná
<br> se o novost...
4168_2022_bytovy_dum_dlouha.pdf.pdf (1.11 MB)
DEMOLOVANÝ OBJEKT
<br>,_ —->»--_,<.> <.>,<.> \ _ J ' VJEZDIVÝJEZD % "* \ $,;,i,237/274 21 275 ' A BOT/Zš — 35:4 *,[,* * * * „ 4 _ __ 4 *.--- -— ELEKTROSR-STAV-podzemnívedení O_ _4 *514 f ;: „ $ If ' '“ ** * 4 „ i _ 2—7“ _*— —,Ý ELEKTROSR-STAV-kabelavod |,1 [ ; \ 2137/292 __,— ELEKTRO NN- STAV- podzemnívadenl “* í 791 ] ři * — i 33.\! 2 k,€ »; J.% : —=—— — ELEKTROVN- STAV- podzemnfvadaní [________ 3 J " — —- — vonovun 1"'STAV,LL _: __ _ ďí „ „ $ ' |! 807/6 - >n- - KANALfZACE JEDNOTNÁ- STAV * ! 789/1 ' :? l 21 „100 — + — TEPLOVOD - STAV- podzammvedanr 0/1 s—ef 789/2 J _ČZ-řuk,) *._m _; _.4 * * „ „ —.<.>.<.> — HORKOVOD-STAV-podzemnlvedanl ; _ :,; € ? H *“ *?,373-1“ * REVIZE 04/2022 *! gg *; <.>,575!,i / 807/10 „: Q ) ůň____ma_f 787 \f " Š—,mm mm 0_ ___L 1,“ě,/Ě; / _,_./ tOOOO'SBSOOmntpv _| o \I s _,; ?2137/279 I: u 777/2 f <.>,„! řiť '.007/5.BYTOVÝ DÚM DLOUHÁč.<.> p 1547 T 7% *.' 777/1 „: ; f ;,; ČESKÉ BUDĚJ—OVICE LV___L___ ( m \n 1 80 7/1 _' DOKUMENTACE PRD SPOLEČNÉ “ * '?I 53 TI € \ f Povousul US ; F | ! 807/11 *“ "m“ “'"“ 1 " á ? ] >; ; 2137/230 / f „ Ing.XXXXX XXXX Ing.KarelHort | |? [ Ě,„+ ' Dlouhá1547l1Sa email: hort©horch ' 9 H <.>,: 21377237 I' 807/2 37011ČaskéBudějovics11 talefon:602402287,? 7 IČ: 41870239 307/12 ' - ! mmm 807/16 _' \f FACT s.r.o./©% 807/17_ !' Podolská 401750 SAW ' ram; 4; Q i 0 3.; 14700 Praha4 uší; Lež/W.; ě “* 80720 š“- ELM * 0,4.;.<.> „ |c: 26187094 Říší? již? v.u ?" “ *“ „man 0_ O_ O_ 2? "514 307/21 00 BOZ/_ -' „5 man,Ingathadlmíerjícď/ /fng.arch.VIadimíerjfc
<br> „ „V small: krajicgřactcz
<br> Ing.archMartin Křenek Í Wl telefon: 777 755 754 Ing.arch.LadisIav Kratochvíl (.] mmm Ing.archLadlslav Kratochvíl
<br> email: mbodwíl©factcz telefon: 777 775 782
<br> cun Mm NTLM
<br> 2-40? 02/2022
<br> Germann-rm mm: SITUAČNÍ VÝKRESY C mmm mummm:
<br> FACT s.r.o <.>
<br> FACT s.r.o <.>
<br> Podolská 401150
<br> Ing.archNIadimír Krajíc
<br> 147 UCI Praha 4
<br> ČKA 2454
<br> IČ: 26187094
<br> MAI—'
<br> WAL“
<br> Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br...

Načteno

edesky.cz/d/7799447

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Dopravní informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz