« Najít podobné dokumenty

Obec Podhradí (Cheb) - Informace o konání 10. zasedání ZO Podhradí dne 27. 09. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podhradí (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Obecní úřad Podhradí u Aše,55,351 23 Podhradí u Aše
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@podhradi.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení ...
RSS
Úřední deska – Podhradí
Úřední deska – Obec Podhradí u Aše
Informace o konání 10.zasedání ZO Podhradí dne 27.09.2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
OZNÁMENÍ o termínech provádění pravidelných odečtů
Rozpočtové opatření č.5/2023
ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje č.1/2023 ze dne 10.07.2023 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Oznámení ke schválenému Závěrečnému účtu obce Podhradí za rok 2022
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Rozpočtové opatření č.6/2022
Oznámení ceny pro vodné a stočné pro rok 2023 - Chebsko
Schválený rozpočet obce Podhradí na rok 2023
Oznámení ke schválenému rozpočtu obce Podhradí na rok 2023
DSO Sdružení Ašsko_ Oznámení_ Rozpočtová pravidla
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PODHRADÍ
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2025-2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Podhradí na roky 2022 -2024
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2022-2024
upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump),resp.na zpřísnění kontrol
Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Podhradí v rámci Kot
Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu Pracoviště Cheb
Vyjádření o existenci sítí
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Výhled 2010 Rozpočtová změna Rozpočtový výhled 20 Úprava rozpočtu 2005 Program 1.jednání Za Obecně závazná vyhlá Záměr na prodej nemo Smlouva o vytvoření Návrh rozpočtu 2006 Pozvánka na zastupit Závěrečný účet 2005 Inventarizační zápis Šjkolský obvod Školská spádová obla Program zastupitelst územní plán obce Pod Veřejná vyhláška Okrsková volební kom Záměr prodat nemovit Zastupitelstvo kraje Veřejná dražba Pozvánka na zastupit počet volebních okrs Zapisovatel OVK Rozpočtová změna Nařízení Krajské hyg Doba místo konání vo Volby Parlament 2006 Mimořádné jednání KV Regionální operační Pozvánka na zastupit Náklady 2005 Chevak Záměr na prodej Vyhláška min.zdravot Oznámení Rozpočtová změna 2 záměr prodeje.doc nový záměr prodeje 0 počet členů komise záměr prodeje poz.00 záměr prodeje poz.00 informace o počtu a jmenování zapisovate očkování Sdružení Ašsko Karlovarský kraj Zas záměr prodeje a pron pozvánka na zastupit Doba a místo konání Doba a místo konání program zastupitelst zápis o výsledku vol Pozvánka Záměr prodeje pozvánka Návrh provizoria 200 jednání zastupitelst jednání zastupitelst Vyhláška Aš Vyhláška Aš 2 vyhláška Aš pozvánka zastupitels Závěrečný účet obce Zastupitelstvo karlo Vyhláška Junek.pdf Pozvánka na zastupit zastupitelstvo nabídka pozemků PF oznámení Sdružení Ašsko zasedání kraje Nabídka PFČR Nabídka PFČR oznámení stavebního Posuzování vlivů pozvánka záměr záměr prodeje Roz...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec Podhradí u AšeNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 19. 9. 2023 18:35:25
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
RSS
Úřední deska – Podhradí
Úřední deska – Obec Podhradí u Aše
Informace o konání 10.zasedání ZO Podhradí dne 27.09.2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
OZNÁMENÍ o termínech provádění pravidelných odečtů
Rozpočtové opatření č.5/2023
ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje č.1/2023 ze dne 10.07.2023 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Oznámení ke schválenému Závěrečnému účtu obce Podhradí za rok 2022
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Rozpočtové opatření č.6/2022
Oznámení ceny pro vodné a stočné pro rok 2023 - Chebsko
Schválený rozpočet obce Podhradí na rok 2023
Oznámení ke schválenému rozpočtu obce Podhradí na rok 2023
DSO Sdružení Ašsko_ Oznámení_ Rozpočtová pravidla
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PODHRADÍ
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2025-2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Podhradí na roky 2022 -2024
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2022-2024
upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump),resp.na zpřísnění kontrol
Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Podhradí v rámci Kot
Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu Pracoviště Cheb
Vyjádření o existenci sítí
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Obecní úřad Podhradí u Aše,55,351 23 Podhradí u Aše
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@podhradi.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení ...
RSS
Úřední deska – Podhradí
Úřední deska – Obec Podhradí u Aše
Informace o konání 10.zasedání ZO Podhradí dne 27.09.2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
OZNÁMENÍ o termínech provádění pravidelných odečtů
Rozpočtové opatření č.5/2023
ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje č.1/2023 ze dne 10.07.2023 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Oznámení ke schválenému Závěrečnému účtu obce Podhradí za rok 2022
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Rozpočtové opatření č.6/2022
Oznámení ceny pro vodné a stočné pro rok 2023 - Chebsko
Schválený rozpočet obce Podhradí na rok 2023
Oznámení ke schválenému rozpočtu obce Podhradí na rok 2023
DSO Sdružení Ašsko_ Oznámení_ Rozpočtová pravidla
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PODHRADÍ
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2025-2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Podhradí na roky 2022 -2024
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2022-2024
upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump),resp.na zpřísnění kontrol
Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Podhradí v rámci Kot
Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu Pracoviště Cheb
Vyjádření o existenci sítí
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Výhled 2010 Rozpočtová změna Rozpočtový výhled 20 Úprava rozpočtu 2005 Program 1.jednání Za Obecně závazná vyhlá Záměr na prodej nemo Smlouva o vytvoření Návrh rozpočtu 2006 Pozvánka na zastupit Závěrečný účet 2005 Inventarizační zápis Šjkolský obvod Školská spádová obla Program zastupitelst územní plán obce Pod Veřejná vyhláška Okrsková volební kom Záměr prodat nemovit Zastupitelstvo kraje Veřejná dražba Pozvánka na zastupit počet volebních okrs Zapisovatel OVK Rozpočtová změna Nařízení Krajské hyg Doba místo konání vo Volby Parlament 2006 Mimořádné jednání KV Regionální operační Pozvánka na zastupit Náklady 2005 Chevak Záměr na prodej Vyhláška min.zdravot Oznámení Rozpočtová změna 2 záměr prodeje.doc nový záměr prodeje 0 počet členů komise záměr prodeje poz.00 záměr prodeje poz.00 informace o počtu a jmenování zapisovate očkování Sdružení Ašsko Karlovarský kraj Zas záměr prodeje a pron pozvánka na zastupit Doba a místo konání Doba a místo konání program zastupitelst zápis o výsledku vol Pozvánka Záměr prodeje pozvánka Návrh provizoria 200 jednání zastupitelst jednání zastupitelst Vyhláška Aš Vyhláška Aš 2 vyhláška Aš pozvánka zastupitels Závěrečný účet obce Zastupitelstvo karlo Vyhláška Junek.pdf Pozvánka na zastupit zastupitelstvo nabídka pozemků PF oznámení Sdružení Ašsko zasedání kraje Nabídka PFČR Nabídka PFČR oznámení stavebního Posuzování vlivů pozvánka záměr záměr prodeje Roz...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec Podhradí u AšeNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 19. 9. 2023 18:35:25
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Obecní úřad Podhradí u Aše,55,351 23 Podhradí u Aše
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@podhradi.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení ...
RSS
Úřední deska – Podhradí
Úřední deska – Obec Podhradí u Aše
Informace o konání 10.zasedání ZO Podhradí dne 27.09.2023
Rozpočtové opatření č.6/2023
OZNÁMENÍ o termínech provádění pravidelných odečtů
Rozpočtové opatření č.5/2023
ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje č.1/2023 ze dne 10.07.2023 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Oznámení ke schválenému Závěrečnému účtu obce Podhradí za rok 2022
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Rozpočtové opatření č.6/2022
Oznámení ceny pro vodné a stočné pro rok 2023 - Chebsko
Schválený rozpočet obce Podhradí na rok 2023
Oznámení ke schválenému rozpočtu obce Podhradí na rok 2023
DSO Sdružení Ašsko_ Oznámení_ Rozpočtová pravidla
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PODHRADÍ
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2025-2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Podhradí na roky 2022 -2024
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2022-2024
upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump),resp.na zpřísnění kontrol
Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Podhradí v rámci Kot
Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu Pracoviště Cheb
Vyjádření o existenci sítí
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Výhled 2010 Rozpočtová změna Rozpočtový výhled 20 Úprava rozpočtu 2005 Program 1.jednání Za Obecně závazná vyhlá Záměr na prodej nemo Smlouva o vytvoření Návrh rozpočtu 2006 Pozvánka na zastupit Závěrečný účet 2005 Inventarizační zápis Šjkolský obvod Školská spádová obla Program zastupitelst územní plán obce Pod Veřejná vyhláška Okrsková volební kom Záměr prodat nemovit Zastupitelstvo kraje Veřejná dražba Pozvánka na zastupit počet volebních okrs Zapisovatel OVK Rozpočtová změna Nařízení Krajské hyg Doba místo konání vo Volby Parlament 2006 Mimořádné jednání KV Regionální operační Pozvánka na zastupit Náklady 2005 Chevak Záměr na prodej Vyhláška min.zdravot Oznámení Rozpočtová změna 2 záměr prodeje.doc nový záměr prodeje 0 počet členů komise záměr prodeje poz.00 záměr prodeje poz.00 informace o počtu a jmenování zapisovate očkování Sdružení Ašsko Karlovarský kraj Zas záměr prodeje a pron pozvánka na zastupit Doba a místo konání Doba a místo konání program zastupitelst zápis o výsledku vol Pozvánka Záměr prodeje pozvánka Návrh provizoria 200 jednání zastupitelst jednání zastupitelst Vyhláška Aš Vyhláška Aš 2 vyhláška Aš pozvánka zastupitels Závěrečný účet obce Zastupitelstvo karlo Vyhláška Junek.pdf Pozvánka na zastupit zastupitelstvo nabídka pozemků PF oznámení Sdružení Ašsko zasedání kraje Nabídka PFČR Nabídka PFČR oznámení stavebního Posuzování vlivů pozvánka záměr záměr prodeje Roz...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec Podhradí u AšeNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 19. 9. 2023 18:35:25
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy

Načteno

edesky.cz/d/7774744

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podhradí (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz