« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_288.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_288.pdf
W 4714404720215 Magistrát města ostravy |||111111llllliujjgjgjjijjjjjll11111111
<br> odbor ochrany životního prostředí
<br> Vaše značka: Statutární město Ostrava Ze dne: 20.03,2023 Prokešovo náměstí 1803/8 č.j.: SMO/S95175/23/OŽP/Nie 729 30 Ostrava,IČ 00845451 Sp.zn.: S-SMO/184183/23/OŽP/21 prostřednictvím Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX Projekt XXXX,s.r.o.E-mail: bníedobova©ostravacz 56135 1323331121121 _ Vítkovice
<br> 1Č: 4839153 1 Datum: 19.09.2023
<br> Vyjádření k podkladům rozhodnutí
<br> a veřejná vyhláška <.>
<br> Na základě žádosti Žadatele,kterýmje Statutární město Ostrava,Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava,IČ 00845451,zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Projekt 2010,s.r.o <.>,Ruská 398/43,703 00 Ostrava — Vítkovice,IČ: 48391531 (dálejen „žadate1“),bylo dne 20.03.2023 zahájeno vodoprávní řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla „Přestupní uzel Ostrava — Hulváky ll.Etapa,tramvaj ové zastávky“ SO 301.1 přeložka vodovodu,SO 302.1 přeložkajednotné kanalizace dle 9“ 1 15 zákona č.183/2006Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů a o povolení odstranění stavby vodního díla — stávající kanalizace a vodovodu v rámci stavby „Přestupní uzel Ostrava — Hulváky 11.Etapa,tramvajové zastávky“ SO 301.1 přeložka vodovodu,SO 302.1 přeložka jednotné kanalizace dle 5 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle 5 128 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Dne 13.09.2023 byl spisový materiál sp.zn.S-SMO/184183/23/OŽP doplněn 0 katastrální situační výkresy s vyznačenými vzdálenostmi stavby vodního díla od sousedních pozemků <.>
<br> Vzhledem k výše uvedenému dává odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako Věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle š 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších p...

Načteno

edesky.cz/d/7773445

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
19. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
13. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz