« Najít podobné dokumenty

Město Železnice - Veřejná vyhláška Rozhodnutí stavební povolení pro stavbu: Ratíškovice, lokalita Padělky, TI pro výstabnu RD-změna Z1, SO 101 Komunikace, parkoviště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Železnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Rozhodnutí stavební povolení pro stavbu: Ratíškovice, lokalita Padělky, TI pro výstabnu RD-změna Z1, SO 101 Komunikace, parkoviště
Veřejná vyhláška Rozhodnutí stavební povolení pro stavbu: Ratíškovice,lokalita Padělky,TI pro výstabnu RD-změna Z1,SO 101 Komunikace,parkoviště: Úřední deska: Město Hodonín     
 
 
 
 
 
Výroková část:
Městský úřad Hodonín,odbor stavební úřad,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 a § 169 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 07.06.2023 podal
Obec Ratíškovice,IČO 00285242,U Radnice 1300,696 02 Ratíškovice,kterého zastupuje PP projekt Hodonín s.r.o <.>,IČO 27757307,Dobrovolského 3971/5,695 01  Hodonín 1
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
 
I.        Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r
na stavbu:
SO 101 Komunikace,parkoviště
 
Stavba obsahuje:
Stavební objekt SO.101 řeší návrh nové místní komunikace,parkovacích stání a sjezdů k výhledovým rodinným domům <.>
Je navržena dvoupruhová místní komunikace,která se na začátku svého úseku napojuje na stávající místní komunikaci v ulici Za Mlýnem.Na konci vozovky je pak navrženo obratiště pro vozidla HZS a svoz komunálního odpadu.Vozovka je navržena šířky 5,50 m a délky 129,33 m.Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu ACO 11 tl.50 mm.Obratiště pro hasičská vozidla a pro vozidla pro svoz komunálního odpadu bude provedeno v šířce 6,00 m a délky 27,70 m <.>
 
II.      Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna ...

Načteno

edesky.cz/d/7773413

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Železnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz