« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí společné povolení
odbor dopravy
<br> Městský úřad Frýdlant
<br> nám.T.G.Masaryka 37
<br> 464 01 FRÝDLANT
<br>
<br> ivana.bucharova@mu-frydlant.cz
<br> 488 886 806
<br> 000 000 000
<br>
<br> Podatelna: 488 886 111
<br> DS: Město Frýdlant
<br> IDDS: t27bufd
<br> Web: www.mesto-frydlant.cz
<br> IČ: 00262781
<br> DIČ: CZ00262781
<br> Frýdlant 18.září 2023
<br> č.j.: PDMUFT 23353/2023/OD/Bu
<br> sp.zn.: MUF 1747/2023/OD/Bu-149
<br> vyřizuje: Bucharová / 488 886 806
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Městský úřad Frýdlant,odbor dopravy,obdržel dne 22.5.2023 žádost od Města Hejnice,IČ 00262803 <,>
<br> Nádražní 521,463 62 Hejnice,zastoupeného Petrem Švorcem,nar.14.5.1952,Hejnice 637,463 62 Hejnice
<br> (dále jen „stavebník“),o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavbu s názvem „Oprava
<br> místní komunikace ulice Luční kú.Hejnice“.Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební
<br> řízení.Vzhledem k tomu,že žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečné podklady pro její posouzení <,>
<br> písemností ze dne 29.5.2023 vyzval správní orgán žadatele k doplnění žádosti do 31.8.2023 a současně
<br> usnesením pod č.j.PDMUFT 14040/2023/OD/Bu zahájené řízení přerušil (v právní moci dne 24.6.2023) <.>
<br> Žádost byla kompletně doplněna 7.8.2023 <.>
<br> Dle závazného stanoviska Městského úřadu Frýdlant,odboru stavebního úřadu a životního prostředí,orgánu
<br> územního plánování,se nejedná o změnu v území (rekonstrukce komunikace beze změny jejího umístění) <.>
<br> Městský úřad Frýdlant,odbor dopravy,speciální stavební úřad ve věcech silnic II.a III.tříd,místních
<br> komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,příslušný podle § 16 a § 40 odst.4 písm.a) zákona
<br> č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 15
<br> odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon“),ve společ...

Načteno

edesky.cz/d/7773393

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz